Наредба за придобиване на правоспособност за провеждане на изпити на кандидатите за водачи на МПС

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба за придобиване на правоспособност за провеждане на изпити на кандидатите за водачи на МПС

Наредба №3 от 29 август 2011г. за придобиване на правоспособност за провеждане на изпити на кандидатите за водачи на МПС

НАРЕДБА № 3 ОТ 29 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

В сила от 13.09.2011 г.
Издадена от Министерството на образованието, младежта и науката
Обн. ДВ. бр.71 от 13 Септември 2011г.

 

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за организиране и завършване на обучение за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (МПС) от категориите и подкатегориите по чл. 150а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Чл. 2. Успешно завършеното обучение за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация и/или удостоверение за допълнително обучение.

Чл. 3. Лицата, на които са издадени документите по чл. 2, имат право да провеждат изпитите по реда на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС и реда за провеждане на проверочните изпити (обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм., бр. 38 и 44 от 2006 г., бр. 4 и 97 от 2008 г., бр. 18 и 50 от 2010 г. и бр. 33 от 2011 г.).

 

 

Раздел II.
Изисквания към кандидатите и организация на обучението за провеждане на практическите изпити

Чл. 4. (1) Кандидатите за обучение за провеждане на практическите изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегория „В1“ и категории „М“, „В“, „Ттб“, „Ттм“ и „Ткт“ трябва да отговарят на следните изисквания:

1. за психологическа годност съгласно разпоредбите на глава втора от Наредба № 36 от 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм., бр. 4 и 36 от 2007 г. и бр. 18 и 89 от 2010 г.);

2. да имат завършено висше образование;

3. да са навършили 27 години при започване на обучението за провеждане на практически изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС;

4. да притежават свидетелство за управление на МПС от категория „В“ не по-малко от 5 години.

(2) Кандидатите за обучение за провеждане на практическите изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегории „А1“, „С1“, „С1+Е“, „D1“, „D1+Е“ и категории „А“, „В+Е“, „С“, „С+Е“, „D“, „D+Е“ трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са провеждали изпити за водачи на МПС от категория „В“ най-малко 3 години;

2. за психологическа годност съгласно разпоредбите на глава втора от Наредба № 36 от 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания;

3. да притежават свидетелство за управление на МПС за категорията/подкатегорията, за която се обучават да провеждат изпити.

Чл. 5. (1) Обучението за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се извършва от висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование.

(2) Висшите училища по ал. 1 организират и провеждат:

1. обучение за придобиване на първоначална квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегория „В1“ и категории „М“, „В“, „Ттб“, „Ттм“ и „Ткт“;

2. обучение за придобиване на допълнителна квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегории „С1“, „С1+Е“, „D1“, „D1+Е“ и категории „В+Е“, „С“, „С+Е“, „D“, „D+Е“;

3. обучение за придобиване на допълнителна квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегория „А1“ и категория „А“;

4. периодично обучение по чл. 153а ЗДвП;

5. допълнително обучение по чл. 29а, ал. 3 от Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС и реда за провеждане на проверочните изпити.

(3) Обучението по ал. 2, т. 2 и 3 може да се провежда само след успешно завършено обучение по ал. 2, т. 1.

(4) Организацията на обучението по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 3, максималният брой на обучаваните, преподавателският състав, материалната база и учебната площ се определят с правилника за дейността на висшето училище.

Чл. 6. (1) Висшите училища провеждат обучението по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 3 в съответствие с учебна документация, утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката след съгласуване с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(2) Обучението по чл. 5, ал. 2, т. 4 се провежда от висшите училища по учебна документация, съгласувана с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИА „АА“).

(3) Обучението по чл. 5, ал. 2, т. 5 се провежда от висшите училища по индивидуален учебен план, съгласуван с изпълнителния директор на ИА „АА“.

Чл. 7. (1) Обучението по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 3 включва теоретична и практическа подготовка.

(2) Теоретичната подготовка се осъществява под формата на лекции, семинарни упражнения и практически упражнения.

(3) Практическата подготовка се осъществява под формата на практически упражнения и практически стаж в ИА „АА“ не по-малко от 80 астрономически часа.

Чл. 8. (1) Преподаватели по теоретична и практическа подготовка могат да бъдат:

1. за лекциите – хабилитирани лица или преподаватели с образователна и научна степен „доктор“ от научна област в съответствие с утвърдената учебна програма, както и нехабилитирани преподаватели (за не повече от 50 % от часовете) с образователно-квалификационна степен „магистър“ от област на висшето образование и професионално направление, съответстващо на утвърдената учебна програма;

2. за семинарните и практическите упражнения – преподаватели с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от област на висшето образование и професионално направление, съответстващо на утвърдената учебна програма.

(2) За преподаватели могат да се привличат и представители на ИА „АА“ и представители на браншовите организации на лицата по чл. 152, ал. 3 ЗДвП, провеждащи обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Чл. 9. (1) Обучението по чл. 5, ал. 2, т. 1 завършва с държавни изпити – теоретичен изпит и практически изпит.

(2) Държавните изпити по ал. 1 се провеждат от държавна изпитна комисия, която се състои от председател и най-малко двама членове. Председателят на комисията е хабилитирано лице в областта на техническите науки. В комисията могат да бъдат включени и външни за висшето училище хабилитирани лица от научни области в съответствие с утвърдените учебни програми за обучението за провеждане на изпити, както и изтъкнати специалисти от практиката. Съставът на всяка изпитна комисия се определя със заповед на ректора на висшето училище или на оправомощения за това ръководител на основното структурно звено, провеждащо обучението.

(3) На лицата, успешно издържали изпитите по ал. 2, се издава свидетелство за професионална квалификация.

Чл. 10. (1) Обучението по чл. 5, ал. 2, т. 2 и 3 завършва с теоретичен изпит и практически изпит.

(2) Изпитите се провеждат от комисия, която се състои от председател и най-малко двама членове. Председателят на комисията е хабилитирано лице в областта на техническите науки. В комисията могат да бъдат включени и външни за висшето училище хабилитирани лица, както и изтъкнати специалисти от практиката. Съставът на всяка изпитна комисия се определя със заповед на ректора на висшето училище или на оправомощения за това ръководител на основното структурно звено, провеждащо обучението.

(3) На лицата, успешно издържали изпитите по ал. 1, се издава удостоверение за допълнително обучение.

Чл. 11. Лицата, които не са издържали успешно изпитите по чл. 9, ал. 1 и чл. 10, ал. 1, имат право на допълнително явяване на изпити до 2 пъти в срок от 1 година считано от датата на провеждане на изпита.

Чл. 12. (1) Периодичното обучение по чл. 5, ал. 2, т. 4 завършва с изпит под формата на комплексен тест върху изучаваните учебни дисциплини.

(2) На лицата, успешно издържали изпита по ал. 1, се издава удостоверение за допълнително обучение.

Чл. 13. Съдържанието на свидетелствата за професионална квалификация и на удостоверенията за допълнително обучение се определя съответно съгласно чл. 8, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с ПМС № 215 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2004 г.; изм., бр. 10, 39 и 79 от 2009 г. и бр. 33 от 2011 г.).

Чл. 14. Дубликати на свидетелства за професионална квалификация и на удостоверения за допълнително обучение се издават по реда на чл. 5 от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

 

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. Тази наредба въвежда изисквания на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелствата за управление на превозни средства (OB L 403, 30.12.2006 г.).

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 153, т. 3 от Закона за движението по пътищата и е съгласувана с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

§ 3. Лицата, които притежават удостоверения за професионална квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, издадени до влизане в сила на тази наредба, запазват правата си, като подлежат на контрол за спазване на изискванията относно осигуряване на качеството съгласно чл. 29а от Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС и реда за провеждане на проверочните изпити.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!