Наредба за типа на ДВГ за извънпътна техника по отношение на емисиите замърсители, 2014

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба за типа на ДВГ за извънпътна техника по отношение на емисиите замърсители, 2014

Наредба №10 за условията и реда за одобряване на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсителите, 2014

В сила от 06.04.2004 г.
Издадена от Министерството на земеделието и горите
Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г., изм. ДВ. бр.89 от 3 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 11 Септември 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) С тази наредба се определят условията и редът за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене, предназначени за монтиране на извънпътна техника, и на допълнителните двигатели, монтирани върху превозни средства, предназначени за превоз на хора и стоки по пътищата.

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) Наредбата се прилага за двигатели, предназначени да бъдат монтирани на устройства, които са предназначени или пригодени да се придвижват или да бъдат придвижвани по път или извън пътищата и отговарят на следните специфични изисквания:
1. с двигател с компресионно запалване, притежаващ ефективна мощност, по-голяма или равна на 19 kW, но непревишаваща 560 kW, работещ по-скоро с променлива скорост, отколкото с постоянна, или
2. с двигател с компресионно запалване, притежаващ ефективна мощност, по-голяма или равна на 19 kW, но непревишаваща 560 kW, работещ с постоянна скорост; тези граници се прилагат след 31 декември 2006 г., или
3. с бензинов двигател с искрово запалване, притежаващ ефективна мощност, непревишаваща 19 kW, или
4. с двигатели, конструирани за задвижване на мотриси (самоходни релсови транспортни превозни средства), конструирани специално за превоз на стоки и/или пътници, или
5. с двигатели, конструирани за задвижване на локомотиви, т.е. самоходни части от релсови съоръжения, създадени за преместване или задвижване на създадени за превоз на стоки, пътници или други съоръжения вагони, но които сами по себе си не са създадени, нито са предназначени за превоз на стоки, пътници (с изключение на машинистите) или други съоръжения; всеки спомагателен двигател и всеки двигател, предназначен да задвижи релсово оборудване, проектирано за извършване на работи по поддръжка или строителство, се класифицира по т. 1.
(2) Наредбата се прилага за всеки допълнителен двигател с вътрешно горене с мощност над 560 kW, предназначен за кораби за вътрешно корабоплаване.
(3) Наредбата не се прилага за двигатели, предназначени за задвижване на:
1. (изм. – ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) моторни превозни средства по смисъла на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.);
2. моторни превозни средства по смисъла на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване на типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства (ДВ, бр. 12 от 2005 г.);
3. моторни превозни средства по смисъла на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (обн., ДВ, бр. 11 от 2006 г.; изм., бр. 39 от 2006 г.).
(4) Тази наредба не се прилага за:
1. кораби, с изключение на корабите, предназначени за вътрешното корабоплаване;
2. летателни апарати;
3. превозни средства за отдих и развлечение (моторни шейни, кросови мотоциклети, превозни средства с висока проходимост);
4. двигатели, предназначени за военните сили;
5. двигатели, използвани в машини, основно предназначени за пускане във вода и изваждане от вода на спасителни лодки;
6. двигатели, използвани в машини, предназначени главно за пускане и изваждане на кораби, пуснати във вода от брега.

Глава втора.
ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ ЗА ИЗВЪНПЪТНА ТЕХНИКА

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) За одобрението на всеки тип двигател по отношение на емисиите на замърсители производителят подава отделно заявление до изпълнителния директор на Контролно-техническа инспекция (КТИ).
(2) Производителят може да упълномощи писмено физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, да извършва действия по тази наредба.

Чл. 4. (1) В заявлението по чл. 3 се посочват типът, търговското наименование, търговската марка на двигателя или фамилията двигатели и се прилагат:
1. (изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) препис от съдебно решение за регистрация на производителя или неговия упълномощен представител или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на съответната държава;
2. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
3. (изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) техническа документация в два екземпляра във формат А4 или в папка с такъв формат; техническата документация включва попълнен формуляр „Списък с данни“ по приложение № 1, подробни чертежи в подходящ мащаб и фотоснимки, ако има такива, показващи необходимите детайли;
4. (доп. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) протоколи, издадени от техническа служба за проведени изпитвания за съответствие с изискванията на приложение № 2, по методи за изпитване, взимане и анализ на проби съгласно приложения № 3, 3а и 4;
5. в случаите по чл. 24, ал. 3 копие от сертификата за сертифицирана система по качество съгласно БДС EN ISO 9001:2000;
6. (изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ).
(2) Когато заявлението се подава от упълномощен представител, към заявлението се прилага оригинал или нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) Когато заявлението се подава за одобрение на типа на електронно управлявани двигатели, към заявлението се прилага:
1. техническа документация, която осигурява достъп до всеки елемент от конструкцията и технологията за контрол на емисиите и начините, по които допълнителната технология пряко или непряко контролира изходните параметри;
2. информация, която изцяло описва функционалните работни характеристики на мерките за контрол на NOx, използвайки документите по приложение № 1, допълнение 1, точка 2 и допълнение 3, точка 2.
(4) (Нова – ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) Техническата документация по ал. 3, т. 1 съдържа техническото досие, включващо пълен преглед на технологията за контрол на емисиите. Представят се данни, че са били определени всички изходни параметри, позволени от матрица, получена от контролния обхват на входящите стойности на индивидуалните елементи. Тези данни се прилагат към техническата документация, както е посочено в приложение № 1.
(5) (Нова – ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) Към заявлението по ал. 3 производителят в съответствие с чл. 8, ал. 3 прилага:
1. декларация, че всяка извънпътна техника, монтирана с електронно управляван двигател, ще бъде придружена от инструкции за употреба за осигуряване на правилно използване и поддръжка във връзка с изискванията за осигуряване на правилно функциониране на мерките за контрол на NOx;
2. когато е приложимо – информация за контрол на реагента, чрез осигуряването на индикатор или друго подходящо средство в съответствие с конструкцията на извънпътната техника, което да предоставя информация на оператора:
а) за останалото количество реагент в резервоара, и със специален допълнителен сигнал – когато оставащият реагент е по-малко от 10 % от пълния капацитет на резервоара;
б) когато резервоарът за реагент е празен или почти празен;
в) когато реагентът в резервоара не отговаря на характеристиките, посочени и записани в приложение № 1, допълнение 1, точка 2.2.1.13 и допълнение 3, точка 2.2.1.13, съгласно инсталираните средства за оценка;
г) когато дозирането на реагента се прекъсне в случаи, различни от работата на модула за електронно управление на двигателя (ECU) или на регулатора за дозиране в отговор на работните условия на двигателя, когато не е необходимо дозиране, ако тези работни условия се предоставят на изпълнителния директор на КТИ по време на процедурата за одобрение на типа.
(6) (Нова – ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) Инструкцията по ал. 5, т. 1 трябва да бъде съставена по ясен и разбираем за неспециалисти начин, като се използват същите формулировки както в ръководството за експлоатация на извънпътната техника или двигателя, и съдържа:
1. подробни предупреждения, обясняващи възможността за неизпълнение на функция, предизвикани от неправилна работа, експлоатация или поддръжка на инсталирания двигател, придружени от съответните мерки за възстановяване на изправността;
2. подробни предупреждения за неправилно използване на техниката, водещи до възможни неизправности на двигателя, придружени от съответните мерки за възстановяване на изправността;
3. информация за правилното използване на реагента, придружена от инструкция за пълненето с реагент между нормалните интервали за поддръжка;
4. ясно предупреждение, че сертификатът за одобрение на типа, издаден за съответния тип двигател, е валиден само при условие че са спазени следните условия:
а) двигателят се използва, експлоатира и поддържа в съответствие с предоставените инструкции;
б) предприети са подходящи действия за извеждане от неправилна работа, експлоатация и поддръжка в съответствие с мерките за възстановяване на изправността от предупрежденията, посочени в т. 1 и 2;
в) не е имало умишлена неправилна употреба, по-специално изключване или неподдържане на системата за рециркулация на отработили газове (EGR) или системата за дозиране на реагента.
(7) (Нова – ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) Изискванията за съответствие на реагента по ал. 5, т. 2 с декларираните характеристики и свързаните с тях допустими емисии на NОx се спазват по избор на производителя чрез използване на един от следните начини:
1. пряко – например чрез използване на датчик за качеството на реагента;
2. непряко – например чрез използване на датчик за NOx в отработилите газове, за да се оцени ефективността на реагента;
3. по всеки друг начин, при условие че неговата ефикасност е най-малко равностойна на ефикасността при използване на начините, посочени в т. 1 или 2, и при спазване на основните изисквания от точка 5 на приложение № 2.

(8) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2014 г., в сила от 10.01.2014 г.) Кумулативните коефициенти на влошаване (КВ) се посочват за всеки замърсител в заявлението за одобрение на дадена фамилия двигатели с компресионно запалване, които не са оборудвани с устройство за последваща обработка.
(9) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2014 г., в сила от 10.01.2014 г.) Мултипликативните КВ се посочват за всеки замърсител в заявлението за одобрение на дадена фамилия двигатели с компресионно запалване, оборудвани с устройство за последваща обработка.
(10) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2014 г., в сила от 10.01.2014 г.) По искане на изпълнителния директор на КТИ производителят предоставя информация, подкрепяща установените стойности на КВ. По принцип тази информация съдържа резултатите от анализите на емисиите, графика за пробег, процедурите по поддръжка, както и при необходимост информация, подкрепяща техническите оценки относно технологичната еквивалентност.

Чл. 5. (1) Преди подаването на заявлението за одобрение на типа заявителят осигурява извършването на изпитване на двигателя, като предоставя на техническата служба документацията по чл. 4, ал. 1, т. 3 и образец от типа двигател, отговарящ на тази документация.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Представителният образец на двигателя от фамилията се избира по следните критерии:
1. за първи критерий се приема максималното захранване с гориво за работен ход на двигателя при обявения режим на максимален въртящ момент;
2. когато два или повече двигателя не могат да бъдат определени по реда на т. 1, представителният образец трябва да бъде избран по втори критерий, който представлява максималното захранване с гориво за работен ход на двигателя при номиналния режим на работа;
3. когато изпълнителният директор на КТИ установи, че чрез изпитване на втори двигател е най-добрият начин да се определи най-високо ниво на емисии, той може да избере допълнителен двигател за извършване на изпитвания, като се позове на характеристики, които сочат, че избраният втори двигател е в състояние да покаже най-високото ниво на емисии от двигателите от тази фамилия;
4. ако двигателите от фамилията притежават други променливи параметри, за които може да се приеме, че са в състояние да повлияят на емисиите от отработени газове, те се определят и се вземат под внимание при избора на представителния образец на двигателя.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Когато изпълнителният директор на КТИ установи, че най-неблагоприятният случай на емисии за фамилията двигатели може да бъде определен чрез изпитване на втори двигател, той определя допълнителен базов двигател за изпитване, притежаващ характеристики, които предполагат най-високо съдържание на емисии замърсители.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Когато представеният за изпитване базов двигател не е достатъчно представителен за фамилията двигатели, описана в техническата документация, изпълнителният директор на КТИ определя алтернативен, а в случаите на ал. 3 и допълнителен базов двигател.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Когато заявеният за одобрение на типа двигател изпълнява функциите си или притежава определени характеристики само във връзка с други части на извънпътната техника и по тази причина съответствието с едно или няколко от изискванията може да бъде установено само когато двигателят работи заедно с другите части на машината, независимо дали е реално или симулирано, обхватът на одобрението на типа трябва да бъде ограничен с тези условия, които са отразени и в протокола от изпитването.
(6) (Нова – ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) При извършване на изпитване на електронно управлявани двигатели в допълнение към изискването по ал. 1 заявителят предоставя на техническата служба и допълнителен материал, включващ всички променени параметри от допълнителна технология за контрол на емисиите и граничните условия, при които функционира технологията, и по-специално:
1. описание на управляващата логика и на стратегиите за определяне на времевите интервали и точките на превключване по време на всички режими на работа за горивната и другите основни системи, в резултат на които се постига ефективен контрол на емисиите (като например рециркулация на отработили газове (EGR) или дозиране на реагента);
2. обосновка за използването на всяка допълнителна технология за контрол на емисиите в двигателя, съпроводена от материал и изпитвателни данни, демонстриращи ефекта върху емисиите на отработили газове; тази обосновка може да бъде изготвена въз основа на изпитвателни данни, мотивиран технически анализ или комбинация от двете;
3. подробно описание на алгоритмите или датчиците (при необходимост), използвани за определяне, анализ или диагностика на неправилната работа на системата за контрол на NOx;
4. допустимото отклонение, използвано, за да се спазят изискванията, посочени в чл. 4, ал. 7, независимо от използваните средства.
(7) (Нова – ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) Допълнителният материал по ал. 6 се разглежда като строго поверителен и не се прилага към заявлението по чл. 3, ал. 1.
(8) (Нова – ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) По искане на изпълнителния директор на КТИ техническата служба предоставя материала по ал. 6, като КТИ го третира като поверителен.

Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6, изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Преди одобрението на типа на двигател с вътрешно горене за извънпътна техника изпълнителният директор на КТИ предприема мерки за извършване на оценка на условията на производство за осигуряване на ефективен контрол за съответствието на производството съобразно изискванията на раздел I от глава пета.
(2) (Нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на КТИ предприема действия за проверка дали мерките от ал. 1 продължават да бъдат ефикасни и че всеки произведен двигател с нанесен номер за одобрение на типа по тази наредба съответства на данните, посочени в сертификата за одобрение на типа на двигател или фамилия двигатели, включително неговите приложения.
(3) (Нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Действията по ал. 1 или 2 при необходимост могат да бъдат предприети и в сътрудничество с орган за одобрение на типа на друга държава – членка на Европейския съюз.

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на данните, посочени в техническата документация, и съответствието на протоколите от проведените изпитвания, отнасящи се до типа на двигателя, с изискванията на приложение № 2.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 3, изпълнителният директор на КТИ се произнася по заявлението за издаване на сертификат за одобрение на типа на двигател/фамилията двигатели.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 4, изпълнителният директор на КТИ уведомява писмено заявителя със съответни указания за отстраняването им. Срокът по ал. 2 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.

Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава сертификат за одобрение на типа на двигателя или фамилията двигатели по отношение на емисиите на замърсители, когато:
1. типът съответства на данните, представени в техническата документация;
2. типът отговаря на техническите изисквания по приложение № 2;
3. производителят е в състояние да осигури ефективен контрол за съответствието на производството с одобрения тип в съответствие с изискванията на раздел I от глава пета.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Сертификатът за одобрение на типа се издава по образец съгласно приложение № 5 и се номерира по реда на приложение № 6, част I. Към сертификата се прилагат информацията по чл. 4, ал. 1, т. 3, протоколът от проведеното изпитване и при необходимост доказателство за еквивалентност на използваната система за изпитване, взимане и анализ на проби с една от базовите системи.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) В сертификата за одобрение на типа се посочват всички ограничения за използването на двигателя и изисквания за неговото монтиране при наличие на обстоятелствата по чл. 5, ал. 5.
(4) Сертификатът за одобрение на типа с приложенията към него се предава на производителя.

Чл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва издаването на сертификат за одобрение на типа на двигател/фамилия двигатели, когато не са изпълнени изискванията по чл. 8, ал. 1.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) За всеки одобрен тип на двигател или фамилия двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители изпълнителният директор на КТИ съставя техническо досие.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ отразява съдържанието на техническото досие в списъка на съдържанието на техническото досие, като отразява номерата на страниците от приложените документи.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ води регистър на издадените сертификати за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители.

Чл. 10а. (Нов – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Сертификатите на Европейската общност (ЕО сертификат) за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители, издадени от компетентните органи на държави – членки на Европейския съюз, и номерирани съгласно приложение № 6, част II, запазват действието си на територията на Република България.
(2) Признават се като еквивалентни изброените в приложение № 10 одобрения на типа, както и съответните маркировки за одобрение.

Глава трета.
ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕН ТИП

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Притежателят на сертификат за одобрение на типа на двигател с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители е длъжен в 14-дневен срок да уведоми изпълнителния директор на КТИ за всяка промяна, свързана с данните в техническото досие.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) В 14-дневен срок от уведомлението по ал. 1 изпълнителният директор на КТИ уведомява притежателя на сертификата:
1. дали промените изискват изменение на одобрения тип, като посочва срок за подаване на заявление за изменение на одобрения тип;
2. за необходимите изпитвания и проверки;

Чл. 12. Извършените промени от притежателя на сертификата за одобрение на типа налагат изменение на одобрения тип в случаите, когато:
1. има промяна на данните, съдържащи се в сертификата за одобрение на типа, с изключение на неговите приложения;
2. изискванията на тази наредба са били променени след датата на издаване на сертификата за одобрение на типа.
3. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) са необходими нови изпитвания или проверки.

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Притежателят на сертификата за одобрение на типа подава до изпълнителния директор на КТИ заявление за изменение на одобрения тип, придружено със:
1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
2. описание на извършените промени в техническото досие;
3. протоколи от изпитване по методи, взимане и анализ на проби съгласно приложения № 3 и 4, издадени от техническата служба, извършила изпитванията и проверките, когато такива се изискват по чл. 11, ал. 2, т. 2;
4. в случаите по чл. 24, ал. 3, информация за промени в сертифицираната система по качество съгласно БДС EN ISO 9001:2000;
5. (изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 ЗРКЗГТ.
(2) Когато заявлението се подава от упълномощен представител, към заявлението се прилага оригинал или нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя.

Чл. 14. (1) Преди подаването на заявление за изменение на одобрения тип заявителят осигурява извършването на изпитване на двигателя съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2, като предоставя на техническата служба информацията по чл. 13, ал. 1, т. 2 и образец от типа двигател съответстващ на данните за извършените промени в техническото досие.
(2) Преди подаването на заявлението за изменение на одобрения тип на фамилия двигатели заявителят осигурява извършване на изпитването, като предоставя за изпитване базов двигател съгласно ал. 1. Изборът на базов двигател се извършва съгласно чл. 5, ал. 2.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Когато заявеният за одобрение на типа двигател изпълнява функциите си или притежава определени характеристики само във връзка с други части на извънпътната техника и по тази причина съответствието с едно или няколко от изискванията може да бъде установено само когато двигателят работи заедно с другите части на машината, независимо дали е реално или симулирано, обхватът на одобрението на типа трябва да бъде ограничен с тези условия, които са отразени и в протокола от изпитването.

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ преценява информацията по чл. 13, ал. 1, т. 4 и при необходимост извършва оценка на способността на производителя да осигурява ефективен контрол за съответствието на производството съобразно изискванията на раздел I от глава пета.

Чл. 16. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на данните, посочени в описанието на извършените промени в техническото досие и протоколите от проведените изпитвания и проверки, с техническите изисквания на приложение № 2.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 13, изпълнителният директор на КТИ се произнася по искането за издаване на сертификат за изменение на одобрения тип.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 13, изпълнителният директор на КТИ уведомява писмено заявителя със съответни указания. Срокът по предходната алинея спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.

Чл. 17. (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава сертификат за изменение на одобрения тип двигател или фамилия двигатели, когато:
1. типът съответства на данните в техническата документация с оглед на извършените промени;
2. типът отговаря на техническите изисквания по приложение № 2;
3. производителят е в състояние да осигури ефективен контрол за съответствието на производството с одобрения тип в съответствие с изискванията на раздел I от глава пета.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Сертификатът за изменение на одобрения тип се издава по образец съгласно приложение № 5 и се номерира по реда на приложение № 6, част I, като изменението на одобрения тип се отразява в секция № 5 от номера на сертификата чрез съответния последователен номер. Към сертификата се прилага актуализираната информация по чл. 4, ал. 1, т. 3, протоколът от проведеното изпитване и при необходимост доказателство за еквивалентност на използваната система за изпитване, взимане и анализ на проби с една от базовите системи.

Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва да издаде сертификат за изменение на одобрения тип, когато не са изпълнени изискванията по чл. 17, ал. 1.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) За промените, които не изискват изменение на одобрения тип, и промените, за които е издаден сертификат за изменение на одобрения тип, изпълнителният директор на КТИ издава актуализирани страници на техническото досие, на които се отбелязват промените и датата на актуализацията, както и актуализиран списък на съдържанието на техническото досие.

Глава четвърта.
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОДОБРЕНИЯ ТИП (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 89 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2006 Г.)

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) На двигателите с компресионно запалване, одобрени в съответствие с наредбата, производителят поставя маркировка, съдържаща следната информация:
1. марка или име на производителя на двигателя;
2. тип и при необходимост фамилия двигатели, както и индивидуален идентификационен номер на двигателя;
3. номер на ЕО одобрение на типа съгласно приложение № 6;
4. етикетите, предвидени в приложение № 11, ако двигателят е пуснат на пазара в рамките на даден гъвкав механизъм.
(2) На двигателите с принудително запалване, одобрени в съответствие с наредбата, производителят поставя маркировка, съдържаща следната информация:
1. марка или име на производителя на двигателя;
2. номер на ЕО одобрение на типа съгласно приложение № 6.

3. (нова – ДВ, бр. 3 от 2014 г., в сила от 10.01.2014 г.) ограденият със скоби номер на етапа на емисиите с римски цифри, който е ясно видим и разположен в близост до номера на одобрението на типа;
4. (нова – ДВ, бр. 3 от 2014 г., в сила от 10.01.2014 г.) оградените със скоби букви SV, които указват производител на малки серии двигатели, които са ясно видими и разположени в близост до номера на одобрението на типа на всеки двигател, пуснат на пазара съгласно дерогацията за малки серии, посочена в чл. 54.

Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) Маркировките трябва да съществуват в продължение на целия полезен живот на двигателя и да бъдат ясно четливи и неизтриваеми. В случай на използване на етикети или табелки те трябва да са поставени по такъв начин, че прикрепването им да остава стабилно през целия срок на полезен живот на двигателя и да не могат да се премахват, без това да предизвика тяхното повреждане или унищожаване.
(2) Маркировките трябва да бъдат поставяни върху компонент от двигателя, който е необходим за нормалната му работа и по принцип не се заменя по време на живота на двигателя.
(3) Тези маркировки трябва да бъдат поставени така, че да бъдат лесно видими от всяко лице със среден ръст след пълното монтиране на двигателя с всички допълнителни части, необходими за неговото функциониране.
(4) Всеки двигател трябва да бъде снабден с допълнителна демонтируема табелка от устойчив материал, на която са нанесени всички данни, посочени в приложение № 6, част I, която при необходимост трябва да бъде поставена така, че визираните в приложение № 6, част I маркировки да бъдат ясно видими за всяко лице със среден ръст и леснодостъпни след инсталирането на двигателя на устройството.

Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Класифицирането на двигателите според идентификационните номера трябва да бъде от вид, който да позволява еднозначното определяне на последователността на производството им.

Чл. 23. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) Преди напускането на производствената линия на двигателите трябва да са поставени всички изисквани маркировки.
(2) Точното местоположение на маркировките на двигателя се посочва в приложение № 5, част 1.

Глава пета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОДОБРЕН ТИП

Раздел I.
Оценка на условията на производство

Чл. 24. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) За да се провери съществуването на разпоредби и процедури, които са в състояние да осигурят ефикасен контрол на съответствието на производството, преди да бъде издадено одобрението, изпълнителният директор на КТИ признава придържането на производителя към хармонизирания стандарт EN 29002 (обсегът на който покрива въпросните двигатели) или към еквивалентен стандарт за одобрение, който отговаря на предвидените предписания. Производителят е длъжен да предостави подробна информация относно това придържане и да се ангажира да информира изпълнителния директор на КТИ за всяко ревизиране на валидността или обсега му. За да се провери дали условията, посочени в т. 2.2 от приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 4, продължават да бъдат спазвани, се извършват съответни контролни проверки на производството.

Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) Производителят е длъжен:
1. да следи за съществуването на процедури за ефикасен контрол на качеството на продукцията;
2. да осигури достъп до оборудването, необходимо за извършване на контрол на съответствието на всеки одобрен тип;
3. да следи за вписването на данните от резултатите от изпитванията и за съхраняването на приложените документи, които трябва да бъдат на разположение за период, който се определя от изпълнителния директор на КТИ;
4. да анализира резултатите от всеки тип изпитване с цел контролиране и осигуряване на постоянство в характеристиките на двигателя, като взема предвид допустимите отклонения при индустриалния тип производство;
5. да се увери, че всяко пробовземане от двигатели или компоненти, които показват несъответствие спрямо съответния тип изпитване, да бъде последвано от ново пробовземане и от провеждане на ново изпитване; да вземе всички необходими мерки за възстановяване на съответствието на производството.

Чл. 26. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Компонентите, които могат да окажат влияние върху емисиите от замърсяващи газове и частици, трябва да бъдат проектирани, конструирани и монтирани по такъв начин, че при нормални условия на експлоатация двигателят да продължава да отговаря на предписанията по тази наредба въпреки вибрациите, на които може да бъде подложен.

Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Техническите мерки, които производителят взема, трябва да бъдат такива, че посочените емисии да бъдат реално ограничавани съгласно наредбата по време на нормалната продължителност на живота на двигателя и при нормални условия на експлоатация. Тези предписания се считат за изпълнени, ако са изпълнени разпоредбите по т. 2.1.2.1, 2.1.2.3 и 3.3.2.1 от приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 4.

Чл. 27а. (Нов – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) В случай на използване на каталитичен конвертор и/или на филтър за частици производителят трябва да докаже посредством тестове за издръжливост във времето, които той може да изпълни самостоятелно съгласно добрите инженерни практики, както и посредством съответните архиви, че въпросните устройства за вторична преработка могат да функционират правилно по време на целия живот на двигателя. Архивните данни трябва да бъдат получени съгласно чл. 25, ал. 1, т. 3. На клиента трябва да бъде дадена съответна гаранция. Разрешава се систематичното заменяне на устройството след определен период на функциониране на двигателя. Всяко регулиране, поправяне, демонтиране, почистване или замяна на компоненти или системи, които са част от двигателя, извършвано периодично, за да се предотврати нарушение на доброто функциониране на двигателя, породено от устройствата за вторична преработка, може да се извършва единствено ако е технологично необходимо за осигуряване на доброто функциониране на системата за ограничаване на емисиите. Също така предписанията относно календарния график за поддръжка трябва да бъдат посочени в книжката с упътването за употреба, да са предвидени в горепосочените разпоредби относно гаранцията и да бъдат одобрени преди издаване на одобрението. Извлечението от книжката с упътването за поддръжка или за замяна на устройствата за преработване на газовете и гаранционните условия трябва да бъде включено в списъка с данни съгласно приложение № 1.

Чл. 27б. (Нов – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Всички двигатели, изхвърлящи отработени газове, смесени с вода, са съоръжени с тръбно съединение в отделителна система на двигателя, което се намира след двигателя и преди точката, в която отработените газове влизат в контакт с вода (или с която и да е друга охлаждаща или пречистваща течност), за временно поставяне на системата за вземане на проби от емисиите на газове или частици. Важно е това съединение да бъде поместено така, че да позволи вземане на представителна смесена проба от отработените газове. Това тръбно съединение е вътрешно резбовано със стандартна тръбна резба с максимална широчина 1,3 cm. Когато съединението не работи, е затворено с тапа (разрешени са равностойни тръбни съединения).

Раздел II.
Осигуряване на съответствието на продукцията с одобрения тип

Чл. 28. Производителят осигурява съответствието на всеки произведен двигател с вътрешно горене за извънпътна техника с одобрения тип и с техническите изисквания по приложение № 2.

Чл. 29. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ взима необходимите мерки, за да удостовери, че изискванията по чл. 24 продължават да бъдат изпълнявани и че всеки произведен двигател, носещ номер за одобрение на типа, продължава да съответства на описанието, дадено в сертификата и неговите приложения за одобрения тип двигател или фамилия двигатели.

Чл. 30. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ може по всяко време да извършва проверка на методите за проверка на съответствието с одобрения тип, като следи непрекъснатата ефективност на процедурите, посочени в чл. 24, ал. 2.
(2) Одитите, извършени от акредитираните органи по сертификация на системи за управление на качеството, се приемат за удовлетворяващи изискванията по ал. 1.

Чл. 31. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Производителят е длъжен да осигури възможност на изпълнителния директор на КТИ да извършва проверки и изпитване на всеки двигател, на който е поставен номер на одобрението на типа за извършване на контрол на съответствието на двигателя с одобрения тип.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Производителят е длъжен да предоставя на изпълнителния директор на КТИ по всяко време възможност да проверява методите за контрол на съответствието, приложими към всяка произвеждана единица.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Производителят е длъжен да предоставя при всяка проверка на изпълнителния директор на КТИ записите от контрола на качеството.

Чл. 32. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) В случаите, когато нивото на качеството, установено при проверка, е незадоволително или има необходимост от проверка на съответствието с данните, представени от производителя за съответствието на двигателя с изискванията по т. 2 на приложение № 2, изпълнителният директор на КТИ установява стойностите на емисиите от въглероден оксид, въглеводороди, азотни оксиди и частици от двигател, взет от серийното производство и подложен на изпитване съгласно приложение № 3. Тези стойности не трябва да превишават стойностите, посочени в т. 2.3 във връзка с изискванията по т. 2.2 на приложение № 2.
(2) Ако двигателят не отговаря на изискванията по ал. 1, производителят може да поиска да бъдат измерени емисиите на извадка от двигатели със същите характеристики, взети от серийното производство, и включваща двигателя, на който първоначално е било извършено измерването и е установено несъответствието.
(3) Производителят съгласува с техническата служба броя на двигателите от извадката. Двигателите, различни от този, на който е било извършено първоначалното измерване, трябва да се подложат на изпитване.
(4) Стойностите на емисиите на всеки замърсител се определят като средно аритметично от резултатите, получени за извадката. В зависимост от обема на извадката се прилага корекция на средните стойности съгласно т. 3 на приложение № 2. Продукцията се счита, че отговаря на изискванията по т. 2.3 във връзка с изискванията по т. 2.2 на приложение № 2, когато коригираните средноаритметични стойности са по-ниски от допустимите.

Чл. 33. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) При проверка на съответствието на продукцията с одобрения тип изпълнителният директор на КТИ или техническата служба провеждат изпитване на двигатели, които са разработени в съответствие с изискванията на производителя.

Чл. 34. (1) Проверките на съответствието на продукцията с одобрения тип и условията на производството по чл. 30 – 33 се извършват не по-малко от един път годишно.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Когато е установено несъответствие на емисиите с допустимите стойности, изпълнителният директор на КТИ предписва необходимите мерки за осигуряване възстановяването на съответствието на продукцията с одобрения тип, като дава едномесечен срок за изпълнението им.

Чл. 35. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) При поискване от изпълнителния директор на КТИ производителят е длъжен да представи списък, съдържащ идентификационните номера на всички типове двигатели или фамилии двигатели, произведени в съответствие с изискванията на тази наредба:
1. в срок до 45 дни след края на всяка календарна година;
2. в десетдневен срок след датата на всяка промяна на изискванията на наредбата по отношение на одобрения тип двигател или фамилия двигатели;
3. (изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) след всяка друга дата, определена от изпълнителния директор на КТИ.
(2) Списъкът трябва да обхваща периода от датата на последния изпратен списък или от датата, от която са влезли в сила изменените изисквания на тази наредба по отношение на одобрения тип двигател или фамилия двигатели.
(3) Когато идентификационните номера на двигателите не съдържат ясно указание за конкретния тип двигател или фамилия двигатели, на които се поставят, за всеки идентификационен номер се посочват съответният тип или фамилия двигатели и номерът на одобрението на типа.
(4) Когато производителят е спрял производството на одобрен тип двигател или фамилия двигатели, списъкът трябва да съдържа подробна информация за номерата и типовете двигатели според изискванията на ал. 3.
(5) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 производителят трябва да съхранява списъците за срок не по-малък от 20 години.

Чл. 36. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Производителят е длъжен да изпраща на изпълнителния директор на КТИ не по-късно от 45 дни след края на всяка календарна година декларация, посочваща типовете и фамилиите двигатели заедно с техните идентификационни номера, които той има намерение да произвежда.

Чл. 37. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Производителят или неговият представител при поискване от изпълнителния директор на КТИ е длъжен незабавно да предоставя информация относно лицата, на които двигателите са били продадени, както и идентификационните номера на тези двигатели, съобщени като произведени по реда на чл. 35.
(2) В случаите, когато двигателите са продадени на производител на извънпътна техника, не се изисква допълнителна информация.

Чл. 38. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) В случаите, когато сертификатът за одобрение на типа съдържа ограничения относно използването на двигателя във връзка с чл. 5, ал. 5 и чл. 14, ал. 3, производителят предоставя с всеки произведен двигател подробна информация относно тези ограничения и начина на неговото монтиране.
(2) В случаите, когато серия от даден тип двигател се доставя на един и същи производител на извънпътна техника, е достатъчно информацията по ал. 1 да бъде предоставена в 1 екземпляр не по-късно от датата на доставка на първия двигател, придружена от списък с идентификационните номера на двигателите, включени в доставката.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) При всички случаи, когато двигателят се монтира на извънпътна техника, трябва да са изпълнени следните изисквания:
1. разреждането в смукателния колектор не трябва да превишава установеното за одобрения двигател и посочено в допълнения № 1 и 2 към списъка с данни;
2. противоналягането в изпускателния колектор не трябва да превишава установеното за одобрения двигател и посочено в допълнения № 1 и 2 към списъка с данни.

Чл. 39. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) В случаите, когато производителят не може да удостовери спазване на изискванията, свързани с удостоверяване на съответствието с одобрения тип, както и с чл. 35, чл. 36, ал. 1 и 2 на чл. 38 и чл. 42б, изпълнителният директор на КТИ отнема сертификата за одобрение на типа за съответния двигател или фамилия двигатели.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ информира органите на другите държави членки при отнемане на сертификата по ал. 1 съгласно процедурата по глава седма.

Раздел III.
Несъответствие с одобрен тип. Отнемане на сертификата за одобрение на типа

Чл. 40. Двигател с вътрешно горене за извънпътна техника, придружаван от сертификат за съответствие или носещ маркировка за одобрение, не съответства на одобрения тип или фамилия, когато са установени отклонения от данните, съдържащи се в сертификата за одобрение на типа и/или в техническото досие, и тези отклонения не са били одобрени по реда на глава трета.

Чл. 41. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Когато двигател с вътрешно горене за извънпътна техника, придружаван от сертификат за съответствие или носещ маркировка за одобрение на типа, не съответства на одобрения тип, изпълнителният директор на КТИ извършва проверка на производството и разпорежда предприемането на мерки за привеждане на производството в съответствие с одобрения тип.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Когато съответствието с одобрения тип не бъде възстановено, изпълнителният директор на КТИ отнема сертификата за одобрение на типа.

Чл. 42. (1) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отнема сертификата за одобрение на типа на двигателя с мотивирана заповед, когато:
1. съответствието на продукцията с одобрения тип е невъзстановимо или производителят не е осигурил извършването на изпитвания за проверка на съответствието на продукцията с одобрения тип;
2. притежателят на сертификата за одобрение на типа не е подал заявление за изменение на одобрения тип в посочения срок;
3. производството на двигателите се извършва, без да се осигурява съответствие с одобрения тип.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Заповедта по ал. 1 може да бъде обжалвана пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Раздел IV.
Гъвкав механизъм (Нов – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.)

Чл. 42а. (Нов – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) (1) Двигателите с компресионно запалване, предназначени за употреба, различна от задвижване на мотриси и кораби за вътрешното корабоплаване, могат да бъдат пуснати на пазара в рамките на даден гъвкав механизъм в съответствие с процедурата, предвидена в приложение № 11.
(2) Изпълнителният директор на КТИ разрешава пускането на пазара на двигатели по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 5 в рамките на гъвкав механизъм в съответствие с разпоредбите на приложение № 11.

Чл. 42б. (Нов – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Двигателите с компресионно запалване, пуснати на пазара в рамките на даден гъвкав механизъм, са етикетирани в съответствие с приложение № 11.

Чл. 42в. (Нов – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) При подаване на заявление от производител на съоръжения (оборудване) за получаване на одобрение и при получаване на одобрение от изпълнителния директор на КТИ производителят на двигатели може да пусне на пазара в рамките на период между два последователни етапа, определящи допустими стойности на емисиите, ограничен брой двигатели, които отговарят единствено на допустимите стойности на емисиите за предходния етап, като се спазват изискванията по приложение № 11.

Глава шеста.
КОНТРОЛ НА ПАЗАРА (В сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 43. (В сила от 01.01.2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Контролно-техническата инспекция (КТИ) към министъра на земеделието и храните извършва контрол за:
1. наличие на маркировка за одобрение на типа съгласно тази наредба, нанесена на всеки двигател от съответния тип съгласно чл. 20 – 23;
2. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) наличие на сертификат за одобрение на типа;
3. (нова – ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) наличие за инструкция за употреба съгласно изискването на чл. 4, ал. 5, т. 1.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва от служителите на КТИ, които имат следните правомощия:
1. да влизат и извършват контрол на място в производствените помещения, складове, търговски и изложбени площи;
2. при необходимост да изискват за проверка от притежателя сертификата за одобрение на типа и приложенията към него;
3. да съставят актове при констатирани нарушения по ЗРКЗГТ.
(3) При извършване на контрола по ал. 1 служителите на КТИ са длъжни да се легитимират със служебна карта и да пазят в тайна фактите и обстоятелствата, които представляват производствена или търговска тайна.

Чл. 44. (В сила от 01.01.2005 г.) Лицата, които пускат на пазара двигатели с вътрешно горене, предназначени за или инсталирани в извънпътна техника, са длъжни:
1. да оказват съдействие на служителите на КТИ при осъществяване на контрола;
2. да осигуряват на служителите на КТИ пълен достъп до местата, където се осъществява производството, съхранението и разпространението на двигатели.

Глава седма.
ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ (НОВА – ДВ, БР. 89 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2006 Г.)

Чл. 45. (Нов – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ:
1. ежемесечно изпраща на издаващите одобрение на типа органи на другите държави членки списък (с подробностите от приложение № 7) на издадените през месеца сертификати за одобрение на типа на двигател или фамилия двигатели, отказите за издаване или отнемането на такива сертификати;
2. при искане от издаващ одобрение орган на друга държава членка незабавно изпраща:
а) копие от всеки издаден или отказан сертификат за одобрение на типа на двигател или фамилия двигатели, със или без техническо досие за всеки тип или фамилия двигатели, или за оттеглено такова, и/или
б) списък на двигатели, произведени в съответствие с дадени одобрения на типа, и съдържащ подробностите по приложение № 8, и/или
в) копие от декларацията по чл. 36.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ веднъж в годината или като допълнение към полученото заявление изпраща на Европейската комисия копие от таблицата по приложение № 9 относно одобрените двигатели след последното уведомление.
(3) Ако се докаже, че двигателят, носещ съответния номер, не съответства на одобрения тип или фамилия, изпълнителният директор на КТИ може писмено да поиска от държавата членка, която е издала такова одобрение, да провери дали двигателят в производство съответства на одобрения тип или фамилия.
(4) Когато искането е отправено от друга държава членка към Република България, проверката се осъществява в шестмесечен срок от датата на искането.

Глава осма.
ГРАФИЦИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ НА ТИПА И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА (НОВА – ДВ, БР. 89 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2006 Г.)

Раздел I.
График – Двигатели с компресионно запалване (Нов – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.)

Чл. 46. (Нов – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва одобрение на типа на следните типове двигатели или фамилии двигатели и издаване на сертификат за одобрение на типа, както и на всяко друго одобрение на типа на извънпътна техника, в която е монтиран двигател, който все още не е пуснат на пазара (одобрение на типа на двигатели етап IIIА – категории двигатели H, I, J и K), при следните предпоставки:
1. H : след 30 юни 2005 г., за двигателите – различни от двигателите с постоянна скорост – с мощност от : 130 kW Ј P Ј 560 kW;
2. I : след 31 декември 2005 г., за двигателите – различни от двигателите с постоянна скорост – с мощност от : 75 kW Ј P Ј 130 kW;
3. J : след 31 декември 2006 г., за двигателите – различни от двигателите с постоянна скорост – с мощност от : 37 kW Ј P Ј 75 kW;
4. K : след 31 декември 2005 г., за двигателите – различни от двигателите с постоянна скорост – с мощност от : 19 kW Ј P Ј 37 kW, ако двигателят не отговаря на изискванията по тази наредба и емисиите от замърсяващи частици и газове от двигателя не съответстват на допустимите стойности, посочени в таблицата от приложение № 2, т. 2.1.2.4.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва одобрение на типа на следните типове двигатели или фамилии двигатели и издаване на сертификат за одобрение на типа, както и на всяко друго одобрение на типа на извънпътна техника, в която е монтиран двигател, който все още не е пуснат на пазара (одобрение на типа на двигатели с постоянна скорост етап IIIА – категории двигатели H, I, J и K), при следните предпоставки:
1. двигатели с постоянна скорост от категория H: след 31 декември 2009 г., за двигателите с мощност от: 130 kW Ј P Ј 560 kW;
2. двигатели с постоянна скорост от категория I: след 31 декември 2009 г., за двигателите с мощност от : 75 kW Ј P Ј 130 kW;
3. двигатели с постоянна скорост от категория J: след 31 декември 2010 г., за двигателите с мощност от: 37 kW Ј P Ј 75 kW;
4. двигатели с постоянна скорост от категория K : след 31 декември 2009 г., за двигателите с мощност от : 19 kW Ј P Ј 37 kW, ако двигателят не отговаря на изискванията на тази наредба и ако емисиите от замърсяващи частици и газове от двигателя не съответстват на допустимите стойности, посочени в таблицата от приложение № 2, т. 2.1.2.4.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва одобрение на типа на следните типове двигатели или фамилии двигатели и издаване на сертификат за одобрение на типа, както и на всяко друго одобрение на типа на извънпътна техника, в която е монтиран двигател, който все още не е пуснат на пазара (одобрение на типа на двигатели етап IIIВ – категории двигатели L, M, N и P), при следните предпоставки:
1. L : след 31 декември 2009 г., за двигателите – различни от двигателите с постоянна скорост – с мощност от: 130 kW Ј P Ј 560 kW;
2. M : след 31 декември 2010 г., за двигателите – различни от двигателите с постоянна скорост – с мощност от: 75 kW Ј P Ј 130 kW;
3. N : след 31 декември 2010 г., за двигателите – различни от двигателите с постоянна скорост – с мощност от : 56 kW Ј P Ј 75 kW;
4. P : след 31 декември 2011 г., за двигателите – различни от двигателите с постоянна скорост – с мощност от : 37 kW Ј P Ј 56 kW, ако двигателят не отговаря на изискванията по тази наредба и емисиите от замърсяващи частици и газове от двигателя не съответстват на допустимите стойности, посочени в таблицата от приложение № 2, т. 2.1.2.5.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва одобрение на типа на следните типове двигатели или фамилии двигатели и издаване на сертификат за одобрение на типа, както и на всяко друго одобрение на типа на извънпътна техника, в която е монтиран двигател, който все още не е пуснат на пазара (одобрение на типа на двигатели етап IV – категории двигатели Q и R) при следните предпоставки:
1. Q: след 31 декември 2012 г., за двигателите – различни от двигателите с постоянна скорост – с мощност от: 130 kW Ј P Ј 560 kW;
2. R: след 30 септември 2013 г., за двигателите – различни от двигателите с постоянна скорост – с мощност от: 56 kW Ј P Ј 130 kW, ако двигателят не отговаря на изискванията по тази наредба и емисиите от замърсяващи частици и газове от двигателя не съответстват на допустимите стойности, посочени в таблицата от приложение № 2, т. 2.1.2.6.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва одобрение на типа на следните типове двигатели или фамилии двигатели с вътрешно горене и издаване на сертификат за одобрение на типа (одобрение на типа на двигатели етап III А – категории двигатели V) при следните предпоставки:
1. V1 :1: след 31 декември 2005 г., за двигателите с мощност, равна или по-голяма от 37 kW, и обем, по-малък от 0,9 l за цилиндър;
2. V1 :2 : след 30 юни 2005 г., за двигателите с обем, равен или по-голям от 0,9 l, но по-малък от 1,2 l за цилиндър;
3. V1 :3 : след 30 юни 2005 г., за двигателите с обем, равен или по-голям от 1,2 l, но по-малък от 2,5 l за цилиндър, и с мощност от: 37 kW Ј P Ј 75 kW;
4. V1 : 4 : след 31 декември 2006 г., за двигателите с обем, равен или по-голям от 2,5 l, но по-малък от 5 l за цилиндър;
5. V2 : след 31 декември 2007 г., за двигателите с обем, равен или по-голям от 5 l за цилиндър, ако двигателят не отговаря на изискванията по тази наредба и емисиите от замърсяващи частици и газове от двигателя не съответстват на допустимите стойности, посочени в таблицата от приложение № 2, т. 2.1.2.4.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва одобрение на типа на следните типове двигатели или фамилии двигатели с вътрешно горене, използвани при мотрисите, и издаване на сертификат за одобрение на типа (одобрение на типа на двигатели етап III А) при следните предпоставки – RC A : след 30 юни 2005 г., за двигателите с мощност, по-голяма от 130 kW, ако тези двигатели не отговарят на изискванията по тази наредба и техните емисии от замърсяващи частици или газове не съответстват на допустимите стойности, посочени в таблицата от приложение № 2, т. 2.1.2.4.
(7) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва одобрение на типа на следните типове двигатели или фамилии двигатели с вътрешно горене, използвани при мотрисите, и издаване на сертификат за одобрение на типа (одобрение на типа на двигатели етап III В) при следните предпоставки – RC B : след 31 декември 2010 г., за двигателите с мощност, по-голяма от 130 kW, ако двигателят не отговаря на изискванията по тази наредба и емисиите от замърсяващи частици и газове от двигателя не съответстват на допустимите стойности, посочени в таблицата от приложение № 2, т. 2.1.2.5.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва одобрение на типа на следните типове двигатели или фамилии двигатели с вътрешно горене, използвани при локомотивите, и издаване на сертификат за одобрение на типа (одобрение на типа на двигатели етап III А) при следните предпоставки:
1. RL A : след 31 декември 2005 г., за двигателите с мощност от 130 kW Ј P Ј 560 kW;
2. RH A: след 31 декември 2007 г., за двигателите с мощност от 560 kW < P, ако двигателят не отговаря на изискванията по тази наредба и емисиите от замърсяващи частици и газове от двигателя не съответстват на допустимите стойности, посочени в таблицата от приложение № 2, т. 2.1.2.4; разпоредбите по тази алинея не се прилагат за посочените типове двигатели или фамилии от двигатели, когато даден договор за покупка на двигател е сключен преди 20.V.2004 г. и при условие, че двигателят е пуснат на пазара най-късно две години след датата, определена за съответната категория локомотиви.
(9) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва одобрение на типа на следните типове двигатели или фамилии двигатели с вътрешно горене, използвани при локомотивите, и издаване на сертификат за одобрение на типа (одобрение на типа на двигатели етап III В) при следните предпоставки – R B : след 31 декември 2010 г., за двигателите с мощност, по-голяма от 130 kW, ако двигателят не отговаря на изискванията по тази наредба и емисиите от замърсяващи частици и газове от двигателя не съответстват на допустимите стойности, посочени в таблицата от приложение № 2, т. 2.1.2.5. Тази разпоредба не се прилага за посочените типове или фамилии от двигатели, когато договорът за покупка на двигател е сключен преди 20.V.2004 г. и при условие, че двигателят е пуснат на пазара най-много две години след датата, определена за съответната категория локомотиви.

Чл. 47. (Нов – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) Като се прави изключение за техниката и двигателите за износ за трети страни, се разрешава пускането на пазара на двигатели независимо от това, дали са или не са монтирани на техниката, само ако отговарят на изискванията по тази наредба и при спазване на ограниченията по чл. 46:
1. етап I:
а) категория А – 31 декември 1998 г.;
б) категория В – 31 декември 1998 г.;
в) категория С – 31 март 1999 г.;
2. етап II:
а) категория D – 31 декември 2000 г.;
б) категория Е – 31 декември 2001 г.;
в) категория F – 31 декември 2002 г.;
г) категория G – 31 декември 2003 г.
(2) Като се прави изключение за техниката и двигателите, предназначени за износ в трети страни, се разрешава пускането на пазара на двигатели независимо дали са монтирани или не в извънпътна техника, след следните дати, само ако отговарят на изискванията по тази наредба и ако двигателят е одобрен в съответствие с една от категориите, посочени в чл. 46:
1. етап III A двигатели, различни от двигателите с постоянна скорост:
а) категория H – 31 декември 2005 г.;
б) категория I – 31 декември 2006 г.;
в) категория J – 31 декември 2007 г.;
г) категория K – 31 декември 2006 г.;
2. етап III A двигатели за кораби от вътрешното корабоплаване:
а) категория V1:1 – 31 декември 2006 г.;
б) категория V1:2 – 31 декември 2006 г.;
в) категория V1:3 – 31 декември 2006 г.;
г) категория V1:4 – 31 декември 2008 г.;
д) категория V2 – 31 декември 2008 г.;
3. етап III A двигатели с постоянна скорост:
а) категория H – 31 декември 2010 г.;
б) категория I – 31 декември 2010 г.;
в) категория J – 31 декември 2011 г.;
г) категория K – 31 декември 2010 г.;
4. етап III A двигатели за мотриси:
а) категория RC A – 31 декември 2005 г.;
5. етап III A двигатели за локомотиви:
а) категория RL A – 31 декември 2006 г.;
б) категория RH A – 31 декември 2008 г.;
в) категория P – 31 декември 2012 г.;
6. етап III B двигатели, различни от двигателите с постоянна скорост:
а) категория L – 31 декември 2010 г.;
б) категория M – 31 декември 2011 г.;
в) категория N – 31 декември 2011 г.;
г) категория P – 31 декември 2012 г.;
7. етап III B двигатели за мотриси:
а) категория RC B – 31 декември 2011 г.;
8. етап III B двигатели за локомотиви:
а) категория R B – 31 декември 2011 г.;
9. етап IV двигатели, различни от двигателите с постоянна скорост
а) категория Q – 31 декември 2013 г.;
б) категория R – 30 септември 2014 г.
(3) За всяка категория спазването на изискванията по ал. 2 се отлага с две години по отношение на двигатели, чиято дата на производство предшества посочената дата.
(4) Даденото разрешение за един етап за допустими стойности за нивото на емисиите изтича на задължителната дата на влизане в сила на следващия етап от допустими стойности.

Чл. 48. (Нов – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) За типовете двигатели или фамилии двигатели, спазващи допустимите стойности, посочени в таблицата от приложение № 2, т. 2.1.2.4, 2.1.2.5 и 2.1.2.6, преди сроковете, посочени в чл. 47, ал. 3, се разрешава поставянето на специален етикет и означение, показващи спазване на изискваните допустими стойности, преди определените срокове (предварително спазване на изискванията на етапи IIIА, IIIB и IV).

Раздел II.
График – Двигатели с принудително запалване (Нов – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.)

Чл. 49. (Нов – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Двигателите с принудително запалване се разпределят в следните класове:
1. главен клас S: малолитражни двигатели с нетна мощност Ј 19 kW;
2. главен клас S с две категории:
а) Н – двигатели, предназначени за преносими устройства;
б) N – двигатели, предназначени за непреносими устройства;
3. преносими двигатели:
а) клас SH:1 с работен обем < 20 сm3;
б) клас SH:2 с работен обем і 20< 50;
в) клас SH:3 с работен обем і 50;
4. непреносими двигатели:
а) клас SN:1 с работен обем < 66;
б) клас SN:2 с работен обем і 66< 100;
в) клас SN:3 с работен обем і 100< 225;
г) клас SN:4 с работен обем і 225.

Чл. 50. (Нов – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва одобрение на типа на двигател или фамилия двигатели и издаването на сертификат за одобрение на типа и отказва да предостави всяко друго одобрение на типа на извънпътна техника, която е оборудвана с двигател:
1. след 1 август 2004 г. за двигателите от класове SN:1 и SN:2 и след 1 август 2006 г. за двигателите от клас SN:4;
2. след 1 август 2007 г. за двигателите от класове SH:1, SH:2 и SN:3;
3. след 1 август 2008 г. за двигателите от клас SH:3, ако тези двигатели не отговарят на изискванията по тази наредба и ако изпусканите от тях емисии от замърсители не съответстват на посочените пределни стойности в таблицата в приложение № 2, т. 2.2.2.2.
(2) Шест месеца след датите съгласно ал. 1 за съответната категория двигатели, с изключение на техниката и двигателите, предназначени за износ за трети страни, се разрешава пускането на пазара на двигатели независимо дали са монтирани на техниката или не са, само ако отговарят на изискванията на наредбата.
(3) За типовете двигатели или фамилии двигатели, спазващи допустимите стойности, посочени в таблицата от приложение № 2, т. 2.2.2.2, преди сроковете, посочени в ал. 1, се разрешава поставянето на специален етикет и означение, показващи спазване на изискваните допустими стойности преди определените срокове (предварително спазване на изискванията на етап II).
(4) За всяка категория спазването на изискванията по ал. 1 и 2 се отлага с две години по отношение на двигатели, чиято дата на производство предшества посочената дата.

Чл. 51. (Нов – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) Изискванията по чл. 50, ал. 1 се отлагат за период 3 години след влизането в сила на тези максимални стойности по отношение на:
1. преносими моторни резачки: преносими устройства, предназначени за рязане на дърва с верижен трион, които изискват да се държат с две ръце и са с работен обем на цилиндъра над 45 сm3, съгласно стандарт БДС EN ISO 11681-1;
2. машини, оборудвани с дръжка в горния край (като например пробивни машини и преносими режещи машини, предназначени за използване при поддръжка на дървета): преносими устройства, оборудвани с дръжка в горния край, предназначени за пробиване на отвори или рязане на дърво с верижен трион (съгласно стандарт БДС EN ISO 11681-2);
3. преносима машина за разчистване на храсти с двигател с вътрешно горене (храсторез): преносимо оборудване с ротативна метална или пластмасова работна повърхност, предназначено за премахване на плевели, храсти, малки дръвчета и друга подобна растителност; то трябва да бъде проектирано в съответствие със стандарт БДС EN ISO 11806, за да работи в различни положения, например хоризонтално или в обърнато положение, и да има работен обем на двигателя над 40 сm3;
4. (изм. – ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) преносими ножици за жив плет:
преносими устройства, проектирани за рязане на жив плет и храсти с помощта на една или няколко режещи повърхности, движещи се възвратно-постъпателно, съгласно стандарт БДС EN 774;
5. преносими циркулярни триони, работещи с двигател с вътрешно горене: преносими устройства, проектирани за рязане на твърди материали, като камък, асфалт, бетон или стомана, с помощта на ротативна метална режеща повърхност и оборудвани с двигатели с работен обем, надвишаващ 50 сm3, съгласно стандарт БДС EN 1454;
6. непреносими двигатели от клас SN:3 с хоризонтална ос: единствено за непреносимите двигатели от клас SN:3 с хоризонтална ос на задвижване и произвеждащи енергия, равна или по-малка от 2,5 kW, използвани главно за определени промишлени цели, включително в мотокултиватори, косачки с цилиндрови двигатели, разрохквачи за зелени площи и генератори.
(2) (Нова – ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) Изискванията по чл. 50, ал. 1 се отлагат до 31 юли 2013 г. за следните категории машини, снабдени с ръкохватки в горния край, с професионално предназначение, работещи в различни положения, в които са инсталирани двигатели от класове SH:2 и SH:3:
1. преносими ножици за жив плет;
2. верижни триони, предназначени за поддържане на дървета.

Раздел III.
Изключения (Нов – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.)

Чл. 52. (Нов – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) Резервните двигатели, с изключение на двигателите на мотрисите, локомотивите и корабите от вътрешното корабоплаване, трябва да бъдат в съответствие с допустимите стойности, на които е отговарял оригинално монтираният двигател при пускането му на пазара.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(3) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Изпълнителният директор на КТИ може да разреши пускането на пазара на следните двигатели за мотриси и локомотиви:
1. резервни двигатели, които отговарят на допустимите стойности за етап IIIA, когато тези двигатели трябва да заменят двигатели за мотриси и локомотиви, които:
а) не отговарят на техническите изисквания за етап IIIА; или
б) отговарят на техническите изисквания за етап IIIА, но не отговарят на техническите изисквания за етап IIIВ;
2. резервни двигатели, които не отговарят на допустимите стойности за етап IIIА, когато тези двигатели трябва да заменят двигатели за мотриси без устройство за управление на движението и собствено задвижване, доколкото тези резервни двигатели отговарят на изискванията на стандарт, най-малко равностоен на стандарта, на който отговарят двигателите в съществуващите мотриси от същия тип.
(4) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Разрешенията по ал. 3 могат да бъдат издавани само в случаи, в които изпълнителният директор на КТИ получи информация, че използването на резервен двигател в съответните мотриси или локомотиви, който отговаря на изискванията на последния приложим етап за емисиите, ще бъде свързано със значителни технически затруднения.
(5) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Върху двигателите, посочени в ал. 1 или 3, се закрепва етикет с текст „РЕЗЕРВЕН ДВИГАТЕЛ“ и с уникалния номер на съответното разрешение.

Чл. 53. (Нов – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) Пускането на пазара на нови двигатели, последни от дадена производствена серия, или на извънпътна техника с монтирани такива двигатели се допуска за максимален срок до 12 месеца при спазване на изискванията по ал. 2 – 13, без да са изпълнени ограниченията съгласно чл. 47.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от датата, на която влиза в сила времевото ограничение за пускане на пазара за съответния двигател по чл. 47.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) Двигателите или извънпътната техника по ал. 1 трябва да се намират физически на територията на Европейската общност към датата на влизане в сила на съответното времево ограничение по чл. 47.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) За разрешаване на пускане на пазара на нови двигатели от определена категория съгласно ал. 1 производителят подава заявление до изпълнителния директор на КТИ само в случаите, когато изпълнителният директор на КТИ е издал сертификат за одобрение за типа двигатели или фамилия двигатели преди влизане в сила на сроковете по чл. 47.
(5) Заявлението по ал. 4 се придружава от списък по чл. 35 на двигателите, които не са пуснати на пазара в рамките на сроковете по чл. 47, и информация за техническите и/или икономическите основания, на които се базира искането.
(6) За типове двигатели, включени в обхвата на тази наредба за първи път, заявлението по ал. 4 трябва да бъде подадено до органа за одобрение на типа на държавата членка, на чиято територия са складирани двигателите.
(7) Разпоредбите по ал. 1 се прилагат само за двигатели, които съответстват на типа или фамилията, за които одобрението на типа вече не е валидно, или за типове, за които одобрение на типа не е било необходимо на предходен етап, но които са били произведени в съответствие с пределните стойности за емисиите съгласно времевите ограничения по чл. 47.
(8) Максималният брой нови двигатели от един или няколко типа, пуснати на пазара в Република България съгласно ал. 1, не може да превишава 10% от общия брой нови двигатели от всички типове, пуснати на пазара на Република България в рамките на предходната година.
(9) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) В срок до един месец изпълнителният директор на КТИ се произнася по заявлението за разрешаване на пускането на пазара на двигатели по ал. 1 на територията на Република България и за броя двигатели, които ще могат да бъдат пуснати на пазара. (10) Изпълнителният директор на КТИ предприема мерки за осигуряване спазването на задълженията на производителя във връзка с пускането на пазара на двигатели съгласно разрешения брой по ал. 9.
(11) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) В случаите, когато изпълнителният директор на КТИ разреши пускането на пазара на нови двигатели съгласно ал. 1, в рамките на един месец КТИ изпраща до органите за одобрение на типа на другите държави членки информация за дадените изключения на производителя, включително и информация за причините, на които се основава решението.
(12) Изпълнителният директор на КТИ отбелязва на сертификата за съответствие на всеки двигател специално вписване във връзка с пускането на пазара на двигателя в рамките на изключението за двигатели, последни от дадена серия. Може да се използва и общ консолидиран документ, съдържащ всички идентификационни номера на двигателите, ако е приложимо.
(13) Изпълнителният директор на КТИ изпраща на Европейската комисия списък с дадените изключения, съдържащ информация за причините, на които се основава решението.
(14) Разпоредбите по този член не се прилагат за двигатели, предназначени за задвижване на кораби за вътрешното корабоплаване.

Чл. 54. (Нов – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) За двигатели, произведени в малки серии, сроковете по чл. 50, ал. 1 и 2 влизат в сила 3 години след датата, посочена за съответната категория.
(2) В случаите по ал. 1 стойностите за емисиите се заменят със съответстващите на етап I.
(3) Броят на двигатели, произведени в малка серия, трябва да бъде до 25 000, при условие че включените различни фамилии двигатели имат различен работен обем.

Чл. 55. (Нов – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) Двигателите, предназначени за кораби за вътрешно корабоплаване и за плавателни съдове, дефинирани съгласно чл. 2 от Наредба № 22 от 2005 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (ДВ, бр. 85 от 2005 г.), трябва да отговарят на изискванията по тази наредба.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „сертификат за одобрение на типа“ е сертификат за одобрение на типа двигател с вътрешно горене или фамилия двигатели, който удостоверява, че те отговарят на съответните технически изисквания на тази наредба относно нивата на емисиите от газообразни замърсяващи вещества и частици на двигателя (двигателите);
2. „тип двигател“ са двигатели, които не се различават по съществените си характеристики, посочени в допълнение № 1 към списъка с данни;
3. „фамилия двигатели“ е група от двигатели, установена от производителя, които на базата на конструкцията им се очаква да имат подобни характеристики на емисиите и които съответстват на изискванията по т. 4 от приложение № 2;
4. „базов двигател“ е двигател от една фамилия двигатели, избран в съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 2 – 4;
5. „мощност на двигателя“ е полезната (ефективната) мощност, определена в т. 14;
6. „дата на производство на двигателя“ е тази дата, на която е извършен крайният контрол на двигателя след излизането му от производствената линия; на този етап двигателят е годен за доставяне или складиране;
7. „пускане на пазара“ е предоставяне на двигател, типът на който е одобрен по реда на тази наредба, безплатно или срещу заплащане за първи път, при което той преминава от етапа на производство или внос към етапа на разпространение и/или използване;
8. (изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „производител“ е лице или организация, която е отговорна спрямо изпълнителния директор на КТИ по отношение на всички аспекти от процеса на одобрение на типа и осигуряването на съответствието на продукцията с одобрения тип; не е необходимо лицето или организацията да бъде пряко свързано с всички етапи на производството на двигателя;
9. (отм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.)
10. (изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) „техническа служба“ е юридическо лице, определено от министъра на земеделието и храните, или нотифицирана от държава – членка на Европейския съюз, да извършва изпитвания и проверки по отношение на някои или всички технически изисквания по тази наредба при спазване на следните условия:
а) (изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) нотифицираните технически служби се акредитират съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 като лаборатория за изпитване, в чийто обхват е включена тази наредба, определящи показатели и/или методи за изпитване;
б) (изм. – ДВ, бр. 48 от 2009 г.) техническа служба може да използва външно оборудване след одобрение от изпълнителния директор на КТИ;
11. „двигател с компресионно запалване“ е двигател, който работи на принципа на компресионното запалване (например дизелов двигател);
12. „газообразни замърсяващи вещества“ са въглероден оксид, въглеводороди (изразени с отношението C1:H1,85) и азотни оксиди, последните изразени като еквивалент на азотните диоксиди (NO2);
13. „замърсяващи частици“ са материалите, които се отделят върху специфична филтърна среда след разреждане на отработилите газове от двигател с компресионно запалване с филтриран чист въздух, така че температурата да не надвишава 325К (52°С);
14. „полезна (ефективна) мощност“ е мощността в киловати (kW), установена посредством изпитателен стенд, свързан с края на коляновия вал или еквивалентния му детайл, и измерена съгласно EЕС-метода за измерване на мощността на двигатели с вътрешно горене за пътни превозни средства съгласно Наредба № 103 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение мощността на двигателя, с изключение на мощността на охлаждащия вентилатор на двигателя и при условия на изпитване и базово гориво, посочени в тази наредба;
15. „номинална честота на въртене“ е ограничената от регулатора на честотата на въртене най-голяма честота на въртене при пълно натоварване на двигателя съгласно характеристиката, дадена от производителя;
16. „частично натоварване“ е частта от максималния въртящ момент при дадена честота на въртене;
17. „честота на въртене при максимален въртящ момент“ е честотата на въртене на двигателя, при която по данни на производителя се постига максимален въртящ момент;
18. „междинна честота на въртене“ е честотата на въртене на двигателя, която удовлетворява едно от следните условия:
а) при двигатели, които са предназначени за експлоатация в целия честотен диапазон по кривата на пълно натоварване на въртящия момент, междинна честота на въртене трябва да е обявената честотата на въртене при максимален въртящ момент, когато тя се намира в границите между 60% и 75% от номиналната честота на въртене;
б) ако обявената честота на въртене при максимален въртящ момент е по-малка от 60% от номиналната честота на въртене, то междинната честота на въртене трябва да бъде 60% от номиналната честота на въртене;
в) ако обявената честота на въртене при максимален въртящ момент е по-голяма от 75% от номиналната честота на въртене, то междинната честота на въртене трябва да бъде 75% от номиналната честота на въртене;
г) (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) за двигателите, които трябва да преминат цикъл на изпитване G1, междинният режим трябва да бъде равен на 85% от номиналния максимален режим (виж приложение № 3а, т. 3.5.1.2);
19. „списък с данни“ е документът, посочен в приложение № 1 и предписващ информацията, която трябва да се представи от подателя на заявление за одобрение на типа;
20. (изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „техническа документация“ е папката или досието с данни, чертежи, фотографии и др., чието прилагане се предписва от списъка с данни и които се предоставят от заявителя на техническата служба или изпълнителния директор на КТИ;
21. (изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „техническо досие“ е съвкупността от техническата документация и всякакви протоколи или други документи, които техническата служба или изпълнителният директор на КТИ са приложили към техническата документация при изпълнение на функциите си;
22. „списък на съдържанието на техническото досие“ е документ, в който е посочено съдържанието на техническото досие, подходящо номерирано или означено по друг начин, за да се идентифицират ясно всички страници;
23. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „резервен двигател“ е нов двигател, който е предназначен да замени двигател на дадено устройство и е доставен единствено с тази цел;
24. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „преносим двигател“ е двигател, който отговаря най-малко на едно от следните изисквания:
а) двигателят трябва да се използва в дадено устройство, което се носи от оператор по време на изпълнение на работата, за която е създадено;
б) двигателят трябва да се използва в устройство, което може да работи в различни положения, например в обърнато положение или в странично положение, за да изпълнява функциите, за които е създадено;
в) двигателят трябва да се използва в дадено устройство, чиято обща маса (устройството + двигателя) без работните течности не надвишава 20 kg и което притежава най-малко една от следните характеристики:
аа) операторът трябва да държи или да носи устройството по време на извършваната/ите от него работна/и операция/и;
бб) операторът трябва да държи или да управлява устройството по време на неговата/ите работни операции;
вв) двигателят трябва да бъде използван в генератор или помпа;
25. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „непреносим двигател“ е двигател, който не отговаря на определението за преносим двигател;
26. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „преносим двигател с професионално предназначение, работещ в различни положения“ е преносим двигател, който отговаря на изискванията, определени в букви „а“ и „б“ за определението „преносим двигател“, и за който производителят писмено е декларирал пред изпълнителния директор на КТИ, че характеристиките на газовите емисии от категория 3 (както е посочено в приложение № 3а, допълнение 4, т. 2.1) ще бъдат устойчиви за определен период от време;
27. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „период на устойчивост на характеристиките на газовите емисии“ е посоченият брой часове в приложение № 3а, допълнение 4, използван за определяне на коефициентите за влошаване;
28. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „фамилия двигатели, произвеждани в малки серии“ е фамилия двигатели с принудително запалване, чието общо производство не надвишава 5000 броя годишно;
29. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „производител на малки серии двигатели с принудително запалване“ е производител, чието общо производство не надвишава 25 000 броя годишно;
30. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „кораб за вътрешно корабоплаване“ означава кораб, предназначен за използване по вътрешните водни пътища, с дължина, равна или по-голяма от 20 m, и обем, равен или по-голям от 100 m3, или влекач или тласкач, конструиран да влачи, тласка или премества борд до борд кораби от 20 m или повече, с изключение на:
а) корабите, предназначени за превоз на пътници, превозващи най-много 12 души в повече от екипажа;
б) яхтите с дължина, по-малка от 24 m (така, както са дефинирани в член първи, параграф 2 на Директива 94/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 1994 (Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих – обн. ДВ, бр. 12 от 2006 г.; посл. изм., бр. 61 от 2006 г.) за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно яхтите;
в) служебните кораби на контролните органи;
г) пожарните служебни кораби;
д) военните кораби;
е) риболовните кораби, записани в регистъра на общността за риболовните плавателни съдове;
ж) морските плавателни съдове, включително морските влекачи и тласкачи, движещи се или престояващи в крайбрежни води или намиращи се временно във вътрешни води, доколкото са снабдени с валидно свидетелство за плаване или за сигурност;
31. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „производител на оригиналното оборудване (ПОО)“ означава производител на даден тип подвижна извънпътна машина;
32. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „гъвкав механизъм“ означава процедурата, позволяваща на производител на машини да пуска на пазара през периода между два последователни етапа на допустими стойности ограничен брой двигатели, предназначени за подвижни извънпътни машини, спазващи само допустимите стойности на емисия от предния етап;
33. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „обем, равен или по-голям от 100 m3, по отношение на кораб от вътрешното корабоплаване“ означава, че обемът му е изчислен с помощта на формулата L x B x T, където: „L“ е максималната дължина на корпуса, без да се включват кормилото и бушпритът, „B“ – максималната широчина на корпуса в метри, измерена до външната страна на корабната обшивка (без да се включват колела с перки, защитни уплътнения и др.), „T“ е вертикалното разстояние между най-ниската точка на корпуса извън напречните ребра или на кила и плоскостта на най-голямо потъване на кораба;
34. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „устройство за невалидност“ е устройство, което мери, отчита или реагира на работни променливи величини с цел да активира, модулира, забави или дезактивира действието на някоя част или функция на системата за контрол на емисиите, така че ефикасността на системата за контрол се намалява при условията, срещани по време на нормалното използване на подвижните извънпътни машини, освен когато използването на това устройство е съществено включено в приложената процедура за сертифициране на изпитването за емисии;
35. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „нерационална стратегия за контрол“ е всяка една стратегия или измерване, която при нормалните условия на използване на дадена подвижна извънпътна машина намалява ефикасността на системата за контрол на емисиите до ниво, по-ниско от нивото, предвидено за приложимите процедури за тест на емисиите;
36. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „регулируем параметър“ е всяко устройство, система или компонент, които са конструирани така, че да могат да окажат физическо влияние върху емисиите или характеристиките на двигателя по време на техническите изпитвания за емисии или по време на нормалната работа на двигателя;
37. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „вторична обработка“ е преминаването на отработените газове през устройство или система, които са конструирани да ги променят химически или физически, преди да бъдат изпуснати в атмосферата;
38. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „двигател с принудително запалване“ е двигател, който работи на принципа на запалване с искра;
39. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „спомагателно устройство за ограничаване на емисиите“ е всяко устройство, което е конструирано да засича параметрите на работа на двигателя с цел да може да адаптира функционирането на някой от елементите от системата за ограничаване на емисиите;
40. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „система за ограничаване на емисиите“ е всяко устройство, система или конструктивен елемент, който ограничава или намалява емисиите;
41. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „система за захранване с гориво“ е всички компоненти, които играят роля при дозирането и смесването на горивото;
42. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „допълнителен двигател“ е двигател, който е монтиран в или на моторното превозно средство, без да осигурява неговото задвижване;
43. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „продължителност на режима на работа“ е изминалото време между крайния момент на прилаганата скорост и/или предходния въртящ момент или фазата на предварително привеждане до работна температура и началото на следващия режим; тя включва времето, което е необходимо за изменение на скоростта и/или въртящия момент, и времето за стабилизиране в началото на всеки режим;
44. (нова – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г.) „цикъл на изпитване“ означава поредица от точки на изпитване, всяка от които се характеризира с определени скорост и въртящ момент, които двигателят трябва да спазва при стационарни (изпитване NRSC) или преходни (изпитване NRTC) условия на работа.;
45. (нова – ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) „технология за контрол на емисиите“ означава комбинация от система за контрол на емисиите с една основна технология за контрол на емисиите и един набор от допълнителни технологии за контрол на емисиите, включени в цялостната конструкция на двигателя или извънпътната техника, в която е инсталиран двигателят;
46. (нова – ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г.) „реагент“ означава всяка изразходваща се или неподлежаща на възстановяване среда, необходима и използвана за ефективното функциониране на системата за последваща обработка на отработилите газове;
47. (нова – ДВ, бр. 3 от 2014 г., в сила от 10.01.2014 г.) „Диагностична система за контрол на NOx (NCD)“ означава бордова система на двигателя, която е в състояние:
а) да открива неизправност на контрола на NOx;
б) да идентифицира вероятната причина за неизправност на контрола на NOx посредством информацията, съхранявана в компютърната памет, и/или да съобщава тази информация извън машината. 48. (нова – ДВ, бр. 3 от 2014 г., в сила от 10.01.2014 г.) „Неизправност на контрола на NOx (NCM)“ означава опит за неупълномощена намеса в системата за контрол на NOx на двигателя или неизправност, засягаща тази система, която би могла да се дължи на неупълномощена намеса, чието откриване съгласно тази наредба изисква задействането на предупреждение или на системата за блокиране.
49. (нова – ДВ, бр. 3 от 2014 г., в сила от 10.01.2014 г.) „Диагностичен код за повреда (ДКП)“ означава цифрен или буквено-цифрен идентификатор, който идентифицира или обозначава неизправност на контрола на NOx.
50. (нова – ДВ, бр. 3 от 2014 г., в сила от 10.01.2014 г.) „Потвърден и действащ ДКП“ означава ДКП, който е съхранен по времето, когато NCD прави заключение за съществуването на неизправност.
51. (нова – ДВ, бр. 3 от 2014 г., в сила от 10.01.2014 г.) „Четящо устройство“ означава външно оборудване за изпитване, използвано за извънбордова връзка с диагностична система за контрол на NOx (NCD).
52. (нова – ДВ, бр. 3 от 2014 г., в сила от 10.01.2014 г.) „Фамилия двигатели с NCD“ означава групиране от производителя на системи двигатели, които имат общи методи на контрол и наблюдение/диагностициране на неизправности на контрола на NOx (NCM).
53. (нова – ДВ, бр. 3 от 2014 г., в сила от 10.01.2014 г.) „Цикъл на стареене“ означава работата на машината или двигателя (скорост, натоварване, мощност), която се извършва по време на периода за пробег.
54. (нова – ДВ, бр. 3 от 2014 г., в сила от 10.01.2014 г.) „Критични компоненти, свързани с емисиите“ означава компонентите, които са предназначени основно за контролиране на емисиите: всяка една система за последваща обработка на отработили газове, модула за електронно управление и свързаните с него датчици и задействащи механизми, както и системата за рециркулация на отработили газове, включително всички свързани с нея филтри, охлаждащи течности, регулиращи клапани и тръбопроводи.
55. (нова – ДВ, бр. 3 от 2014 г., в сила от 10.01.2014 г.) „Критично обслужване, свързано с емисиите“ означава обслужването, което се извършва на критичните компоненти, свързани с емисиите.
56. (нова – ДВ, бр. 3 от 2014 г., в сила от 10.01.2014 г.) „Обслужване, свързано с емисиите“ означава обслужването, което влияе съществено на емисиите или което има вероятност да влияе на влошаването на емисиите на превозното средство или на двигателя по време на нормална работа в работен режим.
57. (нова – ДВ, бр. 3 от 2014 г., в сила от 10.01.2014 г.) „Фамилия двигатели със система за последваща обработка“ означава групиране на двигатели от производителя, което съответства на определението за фамилия двигатели, но с допълнително групиране във фамилия от фамилии двигатели, които използват подобна система за последваща обработка на отработилите газове.
58. (нова – ДВ, бр. 3 от 2014 г., в сила от 10.01.2014 г.) „Обслужване, несвързано с емисиите“ означава обслужването, което не се отразява съществено на емисиите и което не оказва дълготрайно влияние върху влошаването на емисиите на машината или на двигателя по време на нормална работа в работен режим след извършване на обслужването.
59. (нова – ДВ, бр. 3 от 2014 г., в сила от 10.01.2014 г.) „График за пробег“ означава цикъла на стареене и периода за пробег, използвани за определяне на коефициентите на влошаване за фамилията двигатели със система за последваща обработка.

Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 9, ал. 9 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
§ 3. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на глава шеста, която влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ ЗА ИЗВЪНПЪТНА ТЕХНИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ
(ОБН. – ДВ, БР. 89 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2006 Г.)

§ 30. Навсякъде в текста на наредбата думите „упълномощения/т орган“ се заменят с „изпълнителния/т директор на КТИ“, а думите „Закон/а за административното производство“ се заменят с „Административнопроцесуален/ния кодекс“.
§ 31. Наредбата въвежда изискванията на Директива на Европейския парламент и Съвета № 97/68 относно сближаване законодателството на страните членки във връзка с мерките за намаляване емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътни подвижни машини (посл. изм. с Директива 2002/88/ЕО и 2004/26/ЕО).
§ 32. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в „Държавен вестник“ с изключение на § 6, т. 2 и § 12, които влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ ЗА ИЗВЪНПЪТНА ТЕХНИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ
(ОБН. – ДВ, БР. 48 ОТ 2009 Г.)

§ 5. Навсякъде в наредбата думите „министъра/ът на земеделието и горите чрез“ се заличават.

§ 6. Навсякъде в наредбата думите „по предложение на изпълнителния директор на КТИ, министърът на земеделието и горите“ се заменят с „изпълнителният директор на КТИ“ и думите „Министърът/а на земеделието и горите“ се заменят с „Изпълнителният/я директор на КТИ“.
§ 7. Навсякъде в наредбата думите „изпълнителният директор на КТИ предлага на министъра на земеделието и горите да отнеме“ се заменят с „изпълнителният директор на КТИ отнема“.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ ЗА ИЗВЪНПЪТНА ТЕХНИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ
(ОБН. – ДВ, БР. 29 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2011 Г.)

§ 12. Навсякъде в наредбата думите „БДС EN ISO 116“ да се заменят от думите „БДС EN 116“.
§ 13. Навсякъде в наредбата думите „в съответствие с български стандарт, въвел ISO 3046“ да се заменят от думите „в съответствие с ISO 3046“.
§ 14. Навсякъде в наредбата думите „в съответствие с български стандарт, въвел ISO 5725“ да се заменят от думите „в съответствие с БДС EN ISO 5725“.
§ 15. Навсякъде в наредбата думите „в съответствие с български стандарт, въвел ISO 14396: 2002“ да се заменят от думите „в съответствие с ISO 14396:2002“.
§ 16. Навсякъде в наредбата думите „в съответствие с български стандарт, въвел ISO 5167:2002“ да се заменят от думите „в съответствие с БДС EN ISO 5167“.
§ 17. Навсякъде в наредбата думите „БДС ISO 8528-1:1993“ да се заменят от думите „БДС ISO 8528-1:2005“.
§ 18. Навсякъде в наредбата думите „в съответствие с български стандарт, въвел ISO 3046-3“ да се заменят от думите „в съответствие с ISO 3046-3“.

Допълнителни разпоредби

§ 19. Тази наредба въвежда изискванията на Директива 2010/26/ЕС на Комисията от 31 март 2010 г. за изменение на Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка с мерките за ограничаване на емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна техника (ОВ, L 86 от 01.04.2010 г.).

Заключителни разпоредби

§ 20. Тази наредба влиза в сила на 31 март 2011 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ ЗА ИЗВЪНПЪТНА ТЕХНИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ
(ОБН. – ДВ, БР. 69 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 11.09.2012 Г.)

§ 4. Тази наредба въвежда изискванията на Директива 2011/88/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на Директива 97/68/ЕО по отношение на разпоредбите за двигателите, пуснати на пазара в рамките на гъвкавия механизъм (OВ L 305/23.11.2011).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ ЗА ИЗВЪНПЪТНА ТЕХНИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ
(ОБН. – ДВ, БР. 69 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 11.09.2012 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ ЗА ИЗВЪНПЪТНА ТЕХНИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ
(ОБН. – ДВ, БР. 3 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 10.01.2014 Г.)

§ 12. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2012/46/ЕС на Комисията от 6 декември 2012 г. за изменение на Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка с мерките за ограничаване на емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника (OJ, L353 от 21.12.2012 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ ЗА ИЗВЪНПЪТНА ТЕХНИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ
(ОБН. – ДВ, БР. 3 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 10.01.2014 Г.)

§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 3
(Изм. – ДВ, бр. 89 от 2006 г., в сила от 03.11.2006 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 31.03.2011 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 3 от 2014 г., в сила от 10.01.2014 г.)

Списък с данни № …
за одобрение на типа и мерките, които трябва да се предприемат срещу емисиите от замърсяващи частици и газове, изпускани от двигателите с вътрешно горене, за извънпътната мобилна техника (Директива 97/68/ЕО, последно изменена от Директива 2004/26/ЕО)

Базов двигател/тип двигател (1)
0. Общи данни
0.1. Марка (наименование на производителя):………………………
0.2. Тип и търговско описание на базовия двигател и (ако е приложимо) на фамилията двигатели(1):……………………..
0.3. Код на типа от производителя, както е маркиран на двигателя(ите)(1): …….
0.4. Вид на извънпътните машини, задвижвани от двигателя (2):…………..
0.5. Наименование и адрес на производителя:………………
Име и адрес на упълномощеното от производителя лице (ако има):……………………….
0.6. Място, код и начин на закрепване на идентификационния номер на двигателя:……………….
0.7. Място и начин на закрепване на ЕО маркировката за одобрение на типа:………………..
0.8. Адрес(и) на монтажния завод (и)
_________________
1 Ненужното се заличава.
2 Така, както е определено в чл. 2, ал. 1.

Приложения към списъка с данни:
1.1. Основни характеристики на базовия двигател(и) (виж допълнение № 1)
1.2. Основни характеристики на фамилията двигатели (виж допълнение № 2)
1.3. Основни характеристики на типовете двигатели в рамките на фамилията (виж допълнение № 3)
2. Характеристики на свързаните с двигателя части на мобилната техника (ако е приложимо)
3. Фотографии на базовия двигател
4. Списък на следващи приложения, ако има.
Дата, техническо досие

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!