Наредба №117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L, март 2018

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба №117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L, март 2018

бн. ДВ. бр.12 от 4 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.67 от 18 Август 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 29 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) С тази наредба се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ, L 60 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013“, и на неговите делегирани актове и актове за изпълнение.

Чл. 2. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) (1) Наредбата се прилага за:
1. дву-, три- и четириколесните превозни средства, посочени в чл. 4 и приложение I на Регламент (ЕС) № 168/2013;

 

2. системи, компоненти и отделни технически възли за превозните средства по т. 1;
3. части и оборудване, проектирани и изработени за превозните средства по т. 1.
(2) Наредбата не се прилага за:
1. превозни средства, посочени в чл. 2, параграф 2, букви „а“ – „д“ и „ж“ – „к“ от Регламент (ЕС) № 168/2013;
2. земеделски или горски превозни средства, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ, L 60 от2 март 2013 г.);
3. машини, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (ЕС) № 1024/2012 и (ЕС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/ЕО (ОВ, L 252 от 16 септември 2016 г.);
4. машини, попадащи в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с ПМС № 140 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.);
5. моторни превозни средства, попадащи в обхвата на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.), наричана по-нататък „Наредба № 60“.

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Чл. 5. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

 

 

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
Раздел I.
Заявление за одобряване на типа

Чл. 6. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) (1) За ЕС одобряване типа на превозно средство (некомплектувано, комплектувано и напълно комплектувано), система, компонент или отделен технически възел производителят или неговият представител подават отделно заявление по образец, посочен в приложение № 1, до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИА „АА“) при спазване на изискванията на чл. 26 и 28 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) При подаване на заявление за ЕС одобряване типа на превозно средство производителят избира една от процедурите по чл. 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Към заявлението по чл. 6 се прилагат:
1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава – членка на Европейския съюз;
2. когато заявителят е представител на производителя – нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;
3. декларация от заявителя, че не са подадени документи за ЕС одобряване типа за същия тип превозно средство, тип система, тип компонент или тип отделен технически възел до компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. копие от сертификата за система за управление на качеството, когато има такъв;
5. техническа документация съгласно чл. 27 от Регламент (ЕС) № 168/2013 и част А от приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014 на Комисията от 18 юли 2014 г. за изпълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с административните изисквания за одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 249 от 22 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014“;

 

6. документ за платена държавна такса, определена с тарифа, приета от Министерския съвет.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
(3) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) В едномесечен срок от подаване на заявлението по чл. 6 изпълнителният директор на ИА „АА“ може мотивирано да изиска от производителя или неговия представител допълнителна информация за типа, за който е подадено заявление по чл. 6, с оглед вземане на решение относно необходимите изпитвания по процедурата за ЕС одобряване типа или улесняване на провеждането им.
(4) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) При установени непълноти и/или нередовности в заявлението по чл. 6 или приложените към него документи по ал. 1 в едномесечен срок от постъпването на заявлението изпълнителният директор на ИА „АА“ уведомява заявителя и му предоставя срок за отстраняване на непълнотите и/или нередовностите. Този срок не може да бъде по-кратък от един месец.

Чл. 8. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Процедурата за ЕС одобряване типа се извършва съгласно глава V на Регламент (ЕС) № 168/2013.

Раздел II.
Одобряване типа на МПС от категория L (Загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Изпълнителният директор на ИА „АА“ одобрява типа на превозно средство съгласно изискванията на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Изпълнителният директор на ИА „АА“ отказва одобряването типа на превозно средство, когато:
1. типът на превозното средство не съответства на изискванията, посочени в ал. 1;
2. установи, че параграф 3 на чл. 29 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е приложим към даден тип превозно средство.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Отказът по ал. 2 се мотивира писмено и подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) При получаване на заявление за ЕС одобряване типа на превозно средство изпълнителният директор на ИА „АА“ предприема действията съгласно приложение III от Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014 на Комисията от 21 ноември 2013 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с конструкцията на превозните средства и общите изисквания към одобряването на дву-, три- и четириколесните превозни средства (OB, L 25 от 28 януари 2014 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014“. (2) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Преди да предприеме действия по издаване на ЕС одобряване типа на превозно средство, изпълнителният директор на ИА „АА“ предприема необходимите мерки за проверка на съответствието на производството по чл. 33 от Регламент (ЕС) № 168/2013 и приложение IV от Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Раздел III.
Одобряване типа на система, компонент или отделен технически възел

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Изпълнителният директор на ИА „АА“ одобрява типа на:
1. система съгласно изискванията на чл. 31, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 168/2013;
2. компонент или отделен технически възел съгласно изискванията на чл. 31, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Изпълнителният директор на ИА „АА“ отказва одобряването типа на система, компонент или отделен технически възел, когато:
1. типът на системата, компонента или отделния технически възел не съответства на изискванията, определени в ал. 1;
2. установи, че параграф 3 на чл. 29 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е приложим към даден тип система, компонент или отделен технически възел.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Отказът по ал. 2 се мотивира писмено и подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) При получаване на заявление за ЕС одобряване типа на система, компонент или отделен технически възел изпълнителният директор на ИА „АА“ предприема действията съгласно приложение III на Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
(3) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Чл. 16. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Чл. 17. (1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Преди да предприеме действия по издаване на ЕС одобряване типа на система, компонент или отделен технически възел, изпълнителният директор на ИА „АА“ предприема необходимите мерки за проверка на съответствието на производството по чл. 33 от Регламент (ЕС) № 168/2013 и приложение IV от Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Раздел IV.
Сертификат за одобряване на типа (Загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) За всеки тип превозно средство, компонент или отделен технически възел в срок до 14 дни след приключване на процедурите по чл. 11, 13, 15 и 17 изпълнителният директор на ИА „АА“ предприема съответните действия по чл. 30, параграфи 1, 3, 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Изпълнителният директор на ИА „АА“ издава ЕС сертификат за одобряване типа на превозно средство, типа на система, типа на компонент или типа на отделен технически възел съгласно приложимия образец, посочен в приложение VI от Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014, съдържащ информация за ЕС одобряването на типа.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) ЕС сертификатът за одобряване типа по ал. 2 се номерира съгласно приложение VII от Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) В случаите по чл. 10, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 изпълнителният директор на ИА „АА“ издава документ съгласно приложимия образец, посочен в приложение VI от Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014, съдържащ информация за отказ на ЕС одобряването на типа.
(5) (Отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
(6) (Отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Раздел V.
Отказ за издаване на сертификат за одобряване на типа (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 21. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Глава трета.
ИЗКЛЮЧЕНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 67 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Производителят или неговият представител могат да подадат заявление до изпълнителния директор на ИА „АА“ за национално одобряване на тип превозни средства, произвеждани в малка серия при спазване на изискванията на чл. 42 от Регламент (EС) № 168/2013, като превозното средство трябва да отговаря на изискванията по приложение II на Регламент (EС) № 168/2013.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Заявлението по ал. 1 се подава по образец съгласно чл. 6, ал. 1.
(3) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава – членка на Европейския съюз;
2. когато заявителят е представител на производителя – нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;
3. копие от сертификата за система за управление на качеството, когато има такъв;
4. техническа документация съгласно чл. 27 от Регламент (ЕС) № 168/2013 и част А от приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014;
5. документ за платена държавна такса, определена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(4) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) В едномесечен срок от подаване на заявлението по ал. 1 изпълнителният директор на ИА „АА“ може мотивирано да изиска от производителя или от неговия представител допълнителна информация за типа превозни средства, произвеждани в малка серия, във връзка с изпълнение на параграф 2 на чл. 42 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(5) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) При установени непълноти и/или нередовности в заявлението по ал. 1 или приложените към него документи по ал. 3 в едномесечен срок от постъпването на заявлението изпълнителният директор на ИА „АА“ уведомява заявителя и му предоставя срок за отстраняване на непълнотите и/или нередовностите. Този срок не може да бъде по-кратък от един месец.
(6) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Изпълнителният директор на ИА „АА“ признава одобренията на типа на системите, на компонентите или на отделните технически възли, издадени в съответствие с делегираните актове по приложение II от Регламент (EС) № 168/2013.
(7) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Сертификатите за национално одобряване на тип превозни средства, произвеждани в малка серия, се издават при спазване на изискванията на чл. 42, параграфи 4 – 6 от Регламент (EС) № 168/2013.
(8) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Изпълнителният директор на ИА „АА“ одобрява типа на превозни средства, произвеждани в малка серия, когато са изпълнени правилата за съответствие на производството съгласно чл. 33 от Регламент (ЕС) № 168/2013 и когато типът отговаря на изискванията по ал. 1.
(9) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Изпълнителният директор на ИА „АА“ отказва одобряването типа на превозно средство, когато:
1. типът на превозното средство не съответства на изискванията, определени в ал. 1;
2. установи, че даден тип превозно средство създава сериозен риск за безопасността на движението по пътищата, за замърсяване на околната среда или причиняване на сериозни вреди на здравето на хората, независимо че отговаря на изискванията по ал. 1.
(10) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) В случаите по ал. 9 изпълнителният директор на ИА „АА“ издава документ съгласно приложимия образец, посочен в приложение VI от Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014, съдържащ информация за отказ на одобряването на типа.
(11) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Отказът по ал. 9 се мотивира и подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(12) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Валидността на националното одобряване на тип превозни средства, произвеждани в малка серия, се ограничава до територията на Република България. По искане на производителя изпълнителният директор на ИА „АА“ изпълнява процедурата по параграф 7 на чл. 42 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(13) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Изпълнителният директор на ИА „АА“ признава сертификата за национално одобряване на тип превозни средства, произвеждани в малка серия, издаден от друга държава – членка на Европейския съюз, когато типът е одобрен при спазването на технически изисквания, равностойни на тези за страната.
(14) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Когато изпълнителният директор на ИА „АА“ получи сертификат за национално одобряване на тип превозни средства, произвеждани в малка серия, издаден от орган по одобряването на друга държава – членка на Европейския съюз, със заповед решава да признае или да не признае сертификата в срока по чл. 42, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 168/2013 и съобщава решението си на органа по одобряването, който го е издал.
(15) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) По искане на производител или собственик на превозно средство, който иска да продава, регистрира или пуска на пазара превозно средство в друга държава – членка на Европейския съюз, изпълнителният директор на ИА „АА“ изпълнява процедурата по параграф 10 на чл. 42 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

Чл. 23. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) (1) Производителят или неговият представител могат да подадат заявление до изпълнителния директор на ИА „АА“ за ЕС одобряване на типа по отношение на тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, в които са вградени нови технологии или концепции при спазване на изискванията на чл. 40 от Регламент (EС) № 168/2013.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава по образец в съответствие с чл. 6, ал. 1 и съдържа информацията по чл. 40, параграф 2 от Регламент (EС) № 168/2013.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат документите по чл. 22, ал. 3.
(4) В едномесечен срок от подаване на заявлението по ал. 1 изпълнителният директор на ИА „АА“ може мотивирано да изиска от производителя или неговия представител допълнителна информация във връзка със заявлението по ал. 1 и приложените към него документи.
(5) При установени непълноти и/или нередовности в заявлението по ал. 1 или документите по ал. 3 в едномесечен срок от постъпване на заявлението изпълнителният директор на ИА „АА“ уведомява заявителя и му предоставя срок за отстраняване на непълнотите и/или нередовностите. Този срок не може да бъде по-кратък от един месец.
(6) Издаването на одобряването по ал. 1 подлежи на разрешаване от Европейската комисия по чл. 40, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(7) До изчакване на решението по ал. 6 изпълнителният директор на ИА „АА“ издава временен сертификат за ЕС одобряване на типа по отношение на тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, в които са вградени нови технологии или концепции при спазване на чл. 40, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(8) Когато Европейската комисия разреши ЕС одобряване на тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, в които са вградени нови технологии или концепции, изпълнителният директор на ИА „АА“ одобрява типа в съответствие с решението на Европейската комисия, като валидността на одобрението е най-малко 36 месеца, като съдържа информацията по чл. 40, параграф 6 на Регламент (ЕС) № 168/2013.
(9) Когато Европейската комисия откаже да даде разрешение по ал. 6 изпълнителният директор на ИА „АА“ незабавно уведомява притежателя на временния сертификат за ЕС одобряване на типа по ал. 7, че той се отменя 6 месеца след датата на решението на Европейската комисия.
(10) В случаите по ал. 9 превозните средства, произведени въз основа на издаден временен сертификат за ЕС одобряване на типа, преди да бъде отменен, могат да бъдат пуснати на пазара и регистрирани в Република България.
(11) Изпълнителният директор на ИА „АА“ може да издаде заповед за признаване на територията на Република България на временен сертификат за ЕС одобряване на типа, издаден от орган по одобряването на друга държава – членка на Европейския съюз.

Чл. 24. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Глава четвърта.
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОДОБРЕНИЯ ТИП

Чл. 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Производителят издава ЕС сертификат за съответствие за всяко превозно средство, което е произведено в съответствие с одобрения тип при спазване на изискванията на чл. 38 от Регламент (ЕС) № 168/2013 и т. 0 – 3 от приложение IV на Регламент (ЕС) № 901/2014 в съответствие с образците, посочени в допълнение 1 на приложение IV от Регламент (ЕС) № 901/2014.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
(3) (Нова – ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Чл. 26. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Производителят поставя задължителна табела на всяко превозно средство, което е произведено в съответствие с одобрения тип в съответствие с чл. 39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 168/2013 и при спазване на изискванията, определени в т. 1 – 4 от приложение V на Регламент (ЕС) № 901/2014

Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Чл. 28. (Отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Чл. 29. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Чл. 30. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 31. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Производителят на компонент или отделен технически възел независимо дали последният е част от система, или не обозначава всеки компонент или отделен технически възел, произведен в съответствие с одобрения тип, с EС маркировка за одобряване на типа съгласно чл. 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 168/2013 и при спазване на изискванията на т. 5 от приложение V на Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014.

Чл. 32. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) В допълнение към задължителната табела по чл. 26 и ЕС маркировката за одобряване на типа по чл. 31 производителят посочва информацията съгласно чл. 9, параграф 8 на Регламент (ЕС) № 168/2013 върху превозното средство, компонента или отделния технически възел, предоставян на пазара, или ако това не е възможно, върху неговата опаковка или в документ, който придружава компонента или отделния технически възел.

Чл. 33. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Глава пета.
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКЦИЯТА
Раздел I.
Осигуряване съответствието на продукцията с одобрен тип

Чл. 34. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Производителят носи отговорност за производството на всяко превозно средство, система, компонент или отделен технически възел в съответствие с одобрения тип.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) За да осигури съответствие на всички произведени от него превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли с одобрения тип, производителят предприема всички необходими мерки в съответствие с разпоредбите на т. 2.3 от приложение IV на Регламент (ЕС) № 44/2014.

Чл. 35. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА „АА“ носи отговорност за издадените от него сертификати за одобряване на типа.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Когато е издал ЕС сертификат за одобряване на типа, изпълнителният директор на ИА „АА“ извършва контрол на съответствието на продукцията съгласно разпоредбите на чл. 33 от Регламент (ЕС) № 168/2013 и приложение IV от Регламент (ЕС) № 44/2014 с изключение на т. 2.3 от приложението.
(3) (Отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
(4) (Отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Чл. 36. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 37. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 38. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 39. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 40. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 41. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Раздел II.
Несъответствие с одобрения тип

Чл. 42. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) В случаите по чл. 49, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 168/2013, когато ЕС сертификатът за одобряване на типа е издаден от изпълнителния директор на ИА „АА“, той разпорежда извършване на проверка на производството и срок за предприемането на мерки за привеждане на продукцията в съответствие с одобрения тип.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Когато съответствието с одобрения тип не бъде възстановено в срока, определен в разпорежданията по ал. 1, изпълнителният директор на ИА „АА“ отнема ЕС одобряването на типа.
(3) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) В случаите по ал. 2 изпълнителният директор на ИА „АА“ издава документ, посочен в приложение VI от Регламент (ЕС) № 901/2014, съдържащ информация за отнемане на ЕС одобряване на типа.
(4) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Отнемането по ал. 2 се мотивира и подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) В случаите по ал. 2 изпълнителният директор на ИА „АА“ предприема действията по чл. 49, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

Чл. 43. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Когато изпълнителният директор на ИА „АА“ установи, че ново превозно средство, за което е издаден ЕС сертификат за съответствие, или компонент, или отделен технически възел с нанесена маркировка за ЕС одобрен тип не съответстват на типа, одобрен от друга държава – членка на Европейския съюз, изпълнителният директор на ИА „АА“ предприема действията по чл. 49, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
(3) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) При получаване на искане по чл. 49, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 168/2013 от орган по одобряване на типа на друга държава – членка на Европейския съюз, изпълнителният директор на ИА „АА“ предприема исканите действия в рамките на срока, посочен в чл. 49, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(4) (Отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
(5) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) При получаване на искане по чл. 49, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 от орган по одобряването на друга държава – членка на Европейския съюз, изпълнителният директор на ИА „АА“ разпорежда извършване на проверка на производството и предприемането на мерки за привеждане на продукцията в съответствие с одобрения тип в рамките на срока, посочен в чл. 49, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(6) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Когато съответствието с одобрения тип не бъде възстановено в срока, определен в ал. 5, изпълнителният директор на ИА „АА“ отнема ЕС одобряването на типа, като издава документ, посочен в приложение VI от Регламент (ЕС) № 901/2014, съдържащ информация за отнемане на ЕС одобряване на типа.
(7) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Документът за отнемането по ал. 6 се мотивира и подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) В случаите по ал. 6 изпълнителният директор на ИА „АА“ изпълнява задълженията си по чл. 49, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(9) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) При възникване на спор между изпълнителния директор на ИА „АА“ и органа по одобряване на друга държава – членка на Европейския съюз, относно дадено несъответствие по предходните алинеи се прилагат изискванията на чл. 49, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

Чл. 44. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Производителят на ПС, на когото е издадено одобрение на типа от изпълнителния директор на ИА „АА“, незабавно го информира в случаите, когато провежда кампания по изземване съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 765/2008 и Закона за защита на потребителите, на пуснати на пазара, регистрирани или пуснати от него в употреба превозни средства, когато настъпят обстоятелствата по чл. 52, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Производителят на системи, компоненти и отделни технически възли, на когото е издадено одобрение на типа от изпълнителния директор на ИА „АА“, незабавно го уведомява в случаите, когато провежда кампания по изземване съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 765/2008 и Закона за защита на потребителите, на пуснати на пазара или пуснати от него в употреба системи, компоненти или отделни технически възли, независимо от това, дали са били надлежно одобрени или не, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 168/2013, когато настъпят обстоятелствата по чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Производителят по ал. 1 и 2 предлага на изпълнителния директор на ИА „АА“ подходящи мерки съгласно чл. 52, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Изпълнителният директор на ИА „АА“ незабавно информира органите по одобряването на другите държави – членки на Европейския съюз, за предложените мерки и в случай, че не е удовлетворен от мерките, предприети от производителя, или получи информация от орган по одобряването на друга държава – членка на Европейския съюз, че мерките са незадоволителни, той предприема мерките по чл. 52, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕС) № 168/2013, включително отнемане на ЕС сертификата за одобряване на типа.
(5) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) В случай на отнемане по ал. 4 на ЕС сертификата за одобряване на типа изпълнителният директор на ИА „АА“ издава документ, посочен в приложение VI от Регламент (ЕС) № 901/2014, съдържащ информация за отнемане на ЕС одобряване на типа.
(6) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Отнемането на ЕС сертификата за одобряване на типа по ал. 4 се мотивира и подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Изпълнителният директор на ИА „АА“ осъществява мониторинг за изпълнението на мерките по ал. 1 и 2 и при необходимост изисква предоставянето на информация от страна на производителя или предприемането на допълнителни коригиращи мерки.
(8) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Производителят, на който е издадено одобрение на типа от изпълнителния директор на ИА „АА“, незабавно го уведомява в случаите, когато има основание да счита, че произведено от него превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които са били пуснати на пазара или пуснати в употреба, не съответстват на изискванията на Регламент (ЕС) № 168/2013, и предприема действията по чл. 10 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(9) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Вносителите уведомяват изпълнителния директор на ИА „АА“ за случаите, както е предвидено по чл. 12 и 13 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(10) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Дистрибуторите уведомяват изпълнителния директор на ИА „АА“ за случаите, както е предвидено по чл. 15 от Регламент 1 (ЕС) № 68/2013.

Чл. 44а. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Във всички случаи на открити несъответствия с одобрения тип, на провеждане на кампании по изземване на превозни средства и на отнемане на ЕС одобряване на типа съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 168/2013 изпълнителният директор на ИА „АА“ уведомява органа на Министерството на вътрешните работи по регистрацията и председателя на Комисията за защита на потребителите.

Чл. 44б. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Когато превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли представляват сериозен риск на национално равнище, изпълнителният директор на ИА „АА“ изпълнява своите правомощия по чл. 46 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

Чл. 44в. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) (1) Когато след извършване на оценката съгласно чл. 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 168/2013 изпълнителният директор на ИА „АА“ установи, че въпреки съответствието си с приложимите изисквания или въпреки че са правилно маркирани, дадени превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли представляват сериозен риск за безопасността или могат сериозно да навредят на околната среда или общественото здраве, се прилагат изискванията на чл. 48 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) Органът на Министерството на вътрешните работи по регистрацията може да откаже да регистрира превозните средства по ал. 1, докато производителят не вземе всички необходими мерки, за да възстанови съответствието.

Чл. 44г. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Пускането на пазара и пускането в употреба на части или оборудване, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основни системи, се извършва при спазване на изискванията на чл. 50 и 51 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

Глава шеста.
ИЗМЕНЕНИЕ НА ТИПА

Чл. 45. (1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) В 14-дневен срок от одобряването на тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел производителят на одобрения тип уведомява изпълнителния директор на ИА „АА“ за всички настъпили промени в данните, посочени от него в техническото досие по чл. 29, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 изпълнителният директор на ИА „АА“:
1. след проведена консултация с производителя го информира, че е необходимо издаване на нов ЕС сертификат за одобряване на типа при спазване на процедурата по глава втора, или
2. уведомява производителя, че за изменението на типа превозно средство, система, компонент или отделен технически възел е необходимо да се извършат нови изпитвания и проверки.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Когато е необходимо изменение на одобрения тип, производителят или неговият представител подават до изпълнителния директор на ИА „АА“ заявление за изменение на ЕС сертификата за одобряване на типа по образец съгласно чл. 6, ал. 1, което се придружава от:
1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава – членка на Европейския съюз;
2. когато заявителят е представител на производителя – нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;
3. описание на извършените промени в техническата документация;
4. протоколи и/или доклади, издадени от техническа служба, нотифицирана по реда на чл. 57, за извършени изпитвания и/или проверки, когато такива се изискват по ал. 2, т. 2, ако e приложимо;
5. документ за платена държавна такса, определена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(4) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Заявлението по ал. 3 се подава до изпълнителния директор на ИА „АА“, когато първоначалният сертификат за ЕС одобряване на типа е издаден от него.
(5) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) При установени непълноти и/или нередовности в заявлението или приложените към него документи по ал. 3 изпълнителният директор на ИА „АА“ уведомява заявителя и му предоставя срок за отстраняване на непълнотите и/или нередовностите. Този срок не може да бъде по-кратък от един месец.

Чл. 46. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Чл. 47. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Когато получи заявление по чл. 45, ал. 3, изпълнителният директор на ИА „АА“ следва една от процедурите по чл. 35 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

Чл. 48. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА „АА“ одобрява изменението на типа превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, когато:
1. е налице съответствие на данните, посочени в измененията на техническата документация;
2. превозното средство, системата, отделният технически възел или компонентът отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 168/2013 и на неговите делегирани актове.
(2) За всеки тип превозно средство, компонент или отделен технически възел в срок до 14 дни след приключване на съответната процедура по чл. 35 от Регламент (ЕС) № 168/2013 изпълнителният директор на ИА „АА“ предприема съответните действия по чл. 36, параграф 1 и параграф 2 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(3) Изпълнителният директор на ИА „АА“ издава ЕС сертификат за одобряване типа на превозно средство, типа на система, типа на компонент или на отделен технически възел съгласно приложимия образец, посочен в приложение VI от Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014, съдържащ информация за изменението на ЕС одобряването на типа.
(4) Изпълнителният директор на ИА „АА“ уведомява органите по одобряването на другите държави – членки на Европейския съюз, относно всяко изменение на ЕС одобренията на типа в съответствие с процедурите, установени в чл. 29 на Регламент (ЕС) № 168/2013.

Чл. 49. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Разпоредбите по предходните членове, с изключение на чл. 45, ал. 4 и чл. 48, ал. 4, се прилагат в случай на изменение на национално одобряване типа на превозни средства, произвеждани в малка серия.

Чл. 50. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Чл. 51. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Чл. 52. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Валидността на сертификата за ЕС одобряване на типа на превозно средство се прекратява в един от случаите, посочени в чл. 37, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) При окончателно спиране на производството на одобрен тип превозно средство в срок до 20 дни производителят информира изпълнителния директор на ИА „АА“.
(3) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) При получаване на информацията по ал. 2 изпълнителният директор на ИА „АА“ изпълнява правомощията си по чл. 37, параграф 4, втори подпараграф на Регламент (ЕС) № 168/2013.
(4) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) В случаите, когато ЕС одобряването на типа предстои да стане невалидно, производителят уведомява изпълнителния директор на ИА „АА“, който предприема действията по чл. 37, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

Чл. 52а. (Нов – ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 03.01.2017 г.) (1) Когато ЕС сертификат за одобряване на типа е станал невалиден на основание чл. 37, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ, L 60 от 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013“, превозните средства, последни от дадена серия, които съответстват на тип превозно средство, чието ЕС одобряване на типа е станало невалидно, се предоставят на пазара, регистрират или пускат в употреба при условията, сроковете и количествените ограничения, определени в чл. 44 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) Предоставянето на пазара, регистрирането или пускането в употреба на превозни средства по ал. 1 става с разрешение на органа на Министерството на вътрешните работи по регистрацията.
(3) За издаване на разрешение по ал. 2 производителят на превозните средства или неговият представител подава заявление до органа на Министерството на вътрешните работи по регистрацията, към което прилага:
1. копие от документ за упълномощаване от производителя, когато заявителят е представител на производителя;
2. информация за типа превозни средства, варианти и версии, ако е приложимо, и номера на ЕС одобряването на типа;
3. описание на причината, поради която ЕС одобряването на типа става невалидно;
4. техническа и икономическа обосновка на искането;
5. списък на превозните средства по VIN, за които се иска изключение по ал. 1;
6. ЕС сертификати за съответствие за превозните средства по т. 5.
(4) В срок три месеца от получаването на заявлението по ал. 3 органът на Министерството на вътрешните работи по регистрацията разрешава или мотивирано отказва със заповед извършването на регистрацията на превозните средства по ал. 1 и определя максималния брой превозни средства, чиято регистрация може да бъде извършена при условията на чл. 44 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(5) Органът на Министерството на вътрешните работи по регистрацията отказва да издаде разрешение за извършването на регистрацията на превозните средства по ал. 1, когато е налице някое от следните обстоятелства:
1. не е представен един или повече документа по ал. 3;
2. е представен неистински документ или документ с невярно съдържание;
3. превозните средства по ал. 1 не са притежавали валидно ЕС одобряване на типа по време на производството им;
4. превозните средства по ал. 1 не са били на територията на Европейския съюз преди датата, от която ЕС одобряването на типа е станало невалидно.
(6) Заповедта за отказ по ал. 4 се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Органът на Министерството на вътрешните работи по регистрацията осигурява ефективен контрол на броя на превозните средства, които предстои да се регистрират като превозни средства, последни от дадена серия.

Глава седма.
ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ (НОВА – ДВ, БР. 67 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Чл. 53. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) (1) Техническите служби са юридически лица или еднолични търговци, които отговарят на изискванията на чл. 61 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) Съответствието с изискванията на ал. 1 се удостоверява с оценъчен доклад. Докладът може да включва и сертификат за акредитация по стандартите, посочени в допълнение № 1 на приложение № 4 от Наредба № 60, както и други доказателства за компетентностите на техническите служби.
(3) В зависимост от областта на компетентност техническите служби се определят за една или няколко от категориите дейности, посочени в чл. 63, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 168/2013.

Чл. 54. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) (1) За издаване на удостоверение за определяне на техническа служба лицето по чл. 53, ал. 1 или негов представител подава заявление до изпълнителния директор на ИА „АА“, към което прилага:
1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава – членка на Европейския съюз;
2. когато заявителят е представител на техническата служба – нотариално заверено пълномощно;
3. общи данни за техническата служба, включително организационна принадлежност, наименование и адрес;
4. обща информация за техническата служба, включваща описание на дейността, нейните взаимоотношения в рамките на по-голямо организационно образувание, ако е част от такова, както и адресите на всички нейни сгради и помещения, свързани с обхвата на определянето;
5. декларация за съгласие кандидатът да изпълнява изискванията за определяне, както и да изпълнява останалите задължения на техническа служба;
6. декларация, че техническата служба няма да бъде страна в процеса на проектиране и производство, доставка или поддръжка на превозното средство, системата, компонента и отделния технически възел, които оценява;
7. категорията или категориите дейности, които техническата служба ще извършва по Регламент (ЕС) № 168/2013 и приложимите делегирани актове, и списък на съответните приложения от делегираните актове, за които техническата служба кандидатства за определяне, включително границите на нейните технически възможности, когато е приложимо;
8. списък с персонала на техническата служба, определен да извършва дейностите, за които техническата служба кандидатства, и документи за квалификация на персонала;
9. описание на процедурите, свързани с категориите дейности, за които техническата служба желае да бъде определена;
10. процедури за изпълнение на категориите дейности, за които техническата служба желае да бъде определена;
11. описание на техническите средства, които са необходими за извършване на категориите дейности, за които техническата служба кандидатства;
12. декларация за собственост на техническите средства по т. 11;
13. декларация за използване на подизпълнители;
14. копие от наръчника по качество на техническата служба;
15. копие от сертификат за акредитация по стандартите, които са приложими към провежданите от тях дейности;
16. копие на документ за сключена застраховка за покриване на отговорността, която е свързана с дейността на техническата служба;
17. документ за платена държавна такса, определена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Документите по т. 4 – 6, 8 и 11 – 13 се попълват съгласно образци, утвърдени от изпълнителния директор на ИА „АА“.
(3) Сертификатът за акредитация по ал. 1, т. 15 трябва да е издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или национален орган по акредитация на друга държава – членка на Европейския съюз.
(4) Заявлението по ал. 1 се подава и на магнитен носител.

Чл. 55. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ провежда процедура за оценка на техническата компетентност на кандидата за определяне като техническа служба и на съответствието му с изискванията на Регламент (ЕС) № 168/2013 и на неговите делегирани актове.
(2) Преди стартиране на процедурата по ал. 1 и в 14-дневен срок от получаване на заявлението по чл. 54, ал. 1 ИА „АА“ преглежда и оценява възможностите си за извършване на оценката на техническата служба, отчитайки собствената си политика, компетентност и наличието на подходящи оценители и технически експерти.
(3) В случаите, когато по ал. 2 се установи невъзможност за извършване на оценката, изпълнителният директор на ИА „АА“ информира заявителя, като предлага възлагане на част от дейностите по оценяването на технически експерти от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, по чл. 66, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 168/2013, които да участват в извършването на оценката.
(4) В 14-дневен срок от уведомлението по ал. 3 заявителят информира изпълнителния директор на ИА „АА“ за решението си относно възлагане на част от дейностите по оценяването.
(5) В случай на отказ на заявителя по ал. 4 процедурата се прекратява.

Чл. 56. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) (1) При положителна оценка на възможностите си по чл. 55, ал. 2 ИА „АА“:
1. проверява пълнотата и точността на информацията в заявлението по чл. 54 и приложените към него документи в едномесечен срок от постъпването му;
2. стартира процедурата по оценка, след установена пълнота и точност на информацията в заявлението по чл. 54 и приложените към него документи, като изпраща уведомление до заявителя.
(2) При установени непълноти и/или нередовности в заявлението или приложените към него документи по чл. 54, ал. 1 изпълнителният директор на ИА „АА“ уведомява заявителя и му предоставя срок за отстраняване на непълнотите и/или нередовностите. Този срок не може да бъде по-кратък от един месец.
(3) В срок до 6 месеца от постъпването на заявлението или от отстраняването на непълнотите и/или нередовностите ИА „АА“ изготвя доклад за резултатите от проведената процедура за оценка.
(4) Процедурата по оценка се извършва съгласно приложение № 2 и завършва с оценъчен доклад.
(5) Докладът по ал. 3 включва оценка на възможностите на заявителя да извършва заявените от него дейности и да прилага методите за изпитване и/или проверки, определени в посочените в заявлението приложения на делегираните актове.
(6) Оценъчният доклад съдържа най-малко информацията по чл. 63, ал. 5 на Наредба № 60.
(7) Изпълнителният директор на ИА „АА“ предоставя при поискване оценъчния доклад за техническата служба на Европейската комисия.

Чл. 56а. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) (1) В срока по чл. 56, ал. 3 в зависимост от оценката в доклада изпълнителният директор на ИА „АА“ издава удостоверение за определяне на техническата служба или съответно със заповед отказва издаването на удостоверение. Заповедта за отказ подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Удостоверението за определяне на техническата служба по ал. 1 се издава със срок на валидност 3 години или до срока на валидност на сертификата за акредитация по чл. 53, ал. 2.
(3) Удостоверението за определяне на техническата служба съдържа най-малко данните по чл. 64, ал. 2 от Наредба № 60.

Чл. 56б. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) (1) Определените технически служби подлежат на периодичен надзор от ИА „АА“, а техническите служби, чиито сертификати за акредитация са включени в доклада по чл. 56, ал. 3, подлежат на надзор и от акредитиралия ги орган.
(2) Докладът за оценката по чл. 56, ал. 3 се преразглежда най-малко на всеки три години по график, определен от изпълнителния директор на ИА „АА“ при условия и по ред, определени в Регламент (ЕС) № 168/2013 и неговите делегирани актове.
(3) Периодичният надзор по ал. 1 се извършва съгласно процедурата за оценка на технически служби по приложение № 2, като се вземе предвид информацията от предходни оценки.
(4) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ разработва план за периодичен надзор на всяка определена техническа служба, така че представителни образци за обхвата на определяне да се оценяват на периодична основа.
(5) Периодът между оценките на място при периодичния надзор зависи от възможността техническата служба да поддържа съответствието с изискванията за определяне, установено при предходни оценки.
(6) Извънреден надзор може да се извърши по мотивирано искане на друг компетентен орган или във връзка с постъпили сигнали в ИА „АА“.
(7) Изпълнителният директор на ИА „АА“ може да продължи срока на валидност на удостоверението по чл. 56а, ал. 1 за нови 3 години или да промени обхвата на удостоверението след извършването на периодичния надзор за дейностите по приложимите делегирани актове и съгласно процедурата за оценка на технически служби съгласно приложение № 2.
(8) Когато при извършване на периодичен надзор се установят несъответствия с определените изисквания към техническата служба, изпълнителният директор на ИА „АА“ определя срок за предприемане на коригиращи действия.
(9) Когато действията за отстраняване на несъответствията не се предприемат в рамките на определените срокове или не бъдат оценени като достатъчни вследствие на извършени последващи оценки, изпълнителният директор на ИА „АА“ със заповед:
1. ограничава обхвата на удостоверението, когато техническата служба е в невъзможност да извършва част от дейностите, за които е определена, и те не влияят на нейните възможности да извършва дейността си по останалата част от обхвата или когато за определена част от обхвата са нарушени изискванията, при които е предоставено удостоверението;
2. за срок от 6 месеца ограничава обхвата на удостоверението, когато техническата служба временно е в невъзможност да извършва част от дейностите, за които е определена, и те не влияят на нейните възможности да извършва дейността си по останалата част от обхвата;
3. спира за срок от 6 месеца действието на удостоверението, когато техническата служба временно е в невъзможност да извършва дейностите, за които е определена.
(10) Заповедта по ал. 9 се мотивира и подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 56в. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) (1) Със съгласието на изпълнителния директор на ИА „АА“ техническата служба може да възлага на подизпълнители или на свое подразделение някои от дейностите, за които са били оправомощени в съответствие с чл. 63, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) В случаите по ал. 1 техническата служба трябва да спази задълженията си по чл. 62 на Регламент (ЕС) № 168/2013.

Чл. 56г. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) (1) Техническа служба, която е определена и нотифицирана от друга държава – членка на Европейския съюз, може да бъде нотифицирана и за техническа служба на Република България.
(2) За издаване на удостоверение за определяне на техническа служба техническата служба по ал. 1 или неин представител подава заявление до изпълнителния директор на ИА „АА“, като прилага документите по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7, 13, 15 и 17, както и копие от оценъчния доклад, издаден от съответния компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, по чл. 66, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(3) Документите по чл. 54, ал. 1, т. 4 – 6 и 13 се попълват съгласно съответните утвърдени образци от изпълнителния директор на ИА „АА“ по чл. 54, ал. 2.
(4) Сертификатът за акредитация по чл. 54, ал. 1, т. 15 трябва да е издаден от национален орган по акредитация на държава – членка на Европейския съюз.
(5) Заявлението по ал. 2 се подава и на магнитен носител.
(6) При установени непълноти и/или нередовности в заявлението или приложените към него документи по ал. 2 изпълнителният директор на ИА „АА“ уведомява заявителя и му предоставя срок за отстраняване на непълнотите и/или нередовностите. Този срок не може да бъде по-кратък от един месец.
(7) В 30-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 2 или от отстраняване на установените непълноти или неточности изпълнителният директор на ИА „АА“ издава удостоверение за определяне на техническата служба по чл. 56а.
(8) Техническите служби по ал. 1 предоставят на ИА „АА“ копие от доклада за извършените повторни оценки или за преразглеждането на оценката, както и информация за всички промени в нотификацията и докладите от извършените надзорни проверки в другите държави – членки на Европейския съюз, в които са определени за технически служби и за които е уведомена Европейската комисия в едноседмичен срок от тяхното издаване. ИА „АА“ може да поиска техническата служба да предостави доклад за актуалните акредитации на службата.
(9) Процедурата по чл. 55, ал. 1 се провежда и за определяне на техническа служба по ал. 1, когато тя кандидатства за разширяване на обхвата, посочен в представения от нея оценъчен доклад.

Чл. 56д. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Техническите служби, които са определени от изпълнителния директор на ИА „АА“, изпълняват своите задължения в съответствие с чл. 70 – 71 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

Чл. 56е. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА „АА“ със заповед отнема удостоверението за определяне на техническата служба:
1. когато при надзора по чл. 56б се установи, че техническата служба не отговаря на изискванията на чл. 53, ал. 1;
2. когато резултатът от процедурата по преразглеждане на доклада за оценката е отрицателен;
3. когато докладът за оценката не е преразгледан повече от три години по вина на техническата служба или когато техническа служба по чл. 56г, ал. 1 не е представила копия от докладите за повторни оценки или за преразглеждането на оценката;
4. когато нотификацията на техническата служба по чл. 56г, ал. 1 е оттеглена от съответната държава – членка на Европейския съюз;
5. по искане на неговия притежател;

6. когато е в невъзможност да извършва дейностите, за които е определена;
7. когато наруши изискванията, при които е предоставено удостоверението за целия обхват;
8. когато извършва дейности, които не са включени в обхвата на удостоверението;
9. при повторно нарушаване на разпоредбите, определени в Регламент (ЕО) № 168/2013.
(2) При отнемане на удостоверението за определяне по ал. 1 изпълнителният директор на ИА „АА“ предприема всички необходими мерки, за да осигури непрекъснатост на вече предприетите от техническата служба дейности.
(3) Заповедта на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по ал. 1 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава осма.
ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ (НОВА – ДВ, БР. 67 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
Раздел I.
Нотификация на орган за одобряване на типа и технически служби (Нов – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 57. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА „АА“ съобщава на Европейската комисия за определените от него технически служби по чл. 53, ал. 1 и чл. 56г, ал. 1, както и за обстоятелствата по чл. 56б, ал. 9 и отнемане на удостоверението на техническата служба по чл. 56е, ал. 1.
(2) Съобщението по ал. 1 съдържа информацията по чл. 67, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 168/2013.
(3) Всички последващи промени по отношение на нотифицираните технически служби се съобщават на Европейската комисия.
(4) Техническата служба може да извършва дейностите по чл. 63, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 168/2013 за целите на процедурата по ЕС одобряване на типа само ако е нотифицирана в Европейската комисия, с изключение на собствена техническа служба на производителя по чл. 64, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(5) Техническа служба, различна от тази по смисъла на чл. 64 от Регламент (ЕС) № 168/2013, установена в държава, която не е член на Европейския съюз, може да бъде нотифицирана за техническа служба на Република България само когато това е предвидено в двустранно споразумение между Европейския съюз и тази държава.

Раздел II.
Обмен на информация (Нов – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 58. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Изпълнителният директор на ИА „АА“ изпраща на органите по одобряването на другите държави – членки на Европейския съюз, и/или на Европейската комисия информация или документи съгласно изискванията на чл. 29, параграфи 3, 5 – 9, чл. 42, параграф 7 и чл. 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
(3) (Отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
(4) (Отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Чл. 59. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Изпълнителният директор на ИА „АА“ уведомява и иска информация от органите по одобряването на другите държави – членки на Европейския съюз, предоставили одобрение на типа, с цел предприемане на:
1. мерки за възстановяване на съответствието на продукцията;
2. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) други мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Изпълнителният директор на ИА „АА“ уведомява органите по одобряването на другите държави – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия за предприети мерки във връзка с превозни средства, системи, отделни технически възли и компоненти, които представляват сериозен риск за безопасността на движението по пътищата, общественото здраве или опазването на околната среда, когато несъответствието не е ограничено само до територията на Република България съгласно чл. 46, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

Глава девета.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ (НОВА – ДВ, БР. 24 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 16.03.2018 Г.)

Чл. 60. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) (1) Производителят предоставя техническа информация на потребителите съгласно чл. 55 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) Информацията по чл. 55, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 168/2013 се предоставя на български език след приемането и от изпълнителния директор на ИА „АА“.

Чл. 61. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) Производителят предоставя информацията, която е предназначена за производителите на компоненти или отделни технически възли при спазване на изискванията на чл. 56 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) По смисъла на тази наредба:
1. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) „Делегиран акт“ е:
а) Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014 на Комисията от 24 октомври 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за безопасност при експлоатацията на превозните средства за одобряването на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ, L 7 от 10 януари 2014 г.);
б) Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014;
в) Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014 на Комисията от 16 декември 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването и за изменение на приложение V от него (ОВ, L 53 от 21 февруари 2014 г.).
2. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) „Акт за изпълнение“ е Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014.
3. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
4. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
5. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
6. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
7. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
8. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
9. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
10. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
11. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
12. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) „Информационен документ“ е документ по образец съгласно част Б от приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014.
13. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) „Техническа документация“ е съвкупността от документацията, посочена в точка 1.1 на част А от приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014.
14. „Техническо досие“ е техническата документация заедно с протоколи от изпитвания и всички други документи, които техническата служба или органът за одобряване на типа прилагат към техническата документация в процеса на изпълнение на техните функции.
15. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
16. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
17. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
18. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
19. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)
20. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

§ 1а. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.) За целите на тази наредба се използват и определенията по член 3 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.

§ 3. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАта ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 117 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ ДВУ- И ТРИКОЛЕСНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

(ОБН. – ДВ, БР. 67 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 62. Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА

(ОБН. – ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)

§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА

(ОБН. – ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)

§ 32. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2013 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 117 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ L

(ОБН. – ДВ, БР. 72 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2014 Г.)

§ 3. С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2013/60/ЕС на Комисията от 27 ноември 2013 г. за изменение за целите на адаптирането към техническия прогрес на Директива 97/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои компоненти или характеристики на двуколесните или триколесните моторни превозни средства, Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и на Директива 2009/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на дву- или триколесните моторни превозни средства (ОВ L 329, 10.12.2013 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 117 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ L

(ОБН. – ДВ, БР. 72 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2014 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила на 30 юни 2014 г. с изключение на § 1, който влиза в сила на 1 юли 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 117 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ L

(ОБН. – ДВ, БР. 1 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 03.01.2017 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 117 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ L

(ОБН. – ДВ, БР. 24 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 16.03.2018 Г.)

§ 70. Изпълнителният директор на ИА „АА“ информира до 31.12.2020 г. Европейската комисия за прилагането на процедурите за одобряване на типа съгласно Регламент (ЕС) № 168/2013.

§ 71. Член 43б не се прилага към част или оборудване, преди да бъде посочено в приложение X от Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014.

§ 72. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в „Държавен вестник“.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 2

(Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 72 от 2014 г., в сила от 30.06.2014 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА
АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА1:

1. ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
2. НАЦИОНАЛНО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
3. ИЗМЕНЕНИЕ НА ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Долуподписаният ……………………………
(имена и длъжност)

Наименование на дружеството и адрес на производителя: ………………………………………
Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има такъв): …………….
……………………………………………………………………………

С настоящото подавам заявление за ЕС одобряване на типа/ЕС одобряване на типа по чл. 23 (чл. 40 от Регламент (ЕС) № 168/2013)/национално одобряване на типа на малка серия по чл. 22 (чл. 42 от Регламент (ЕС) № 168/2013)/изменение на ЕС одобряване типа на1,2:
а) превозно средство
б) компонент
в) система
г) отделен технически възел
По процедура за одобряване на типа3:
а) поетапно одобряване на типа
б) едноетапно одобряване на типа
в) смесено одобряване на типа

Забележка. При одобряване типа на системи, компоненти или отделни технически възли се прилага единствено процедура „б“.

Многоетапно одобряване на типа, избрано в съответствие с член 25, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 168/2013: да/не3

I. ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
А) ЕС одобряване типа на цяло превозно средство
Моля, попълнете следната информация 4:
1. Марка (търговско наименование(я) на производителя): ………………………
2. Тип5: …………………………….
3. Вариант/и5: ……………………..
4. Версия/и5: ………………………
5. Търговско/и наименование/я (когато има): …………………………………………
6. Категория, подкатегория и подподкатегория на превозното средство6: ………………..
7. Списък с ЕС сертификати за одобряване типа на система/компонент/отделен технически възел: да/не3

Б) ЕС одобряване тип на система/компонент/отделен технически възел

Моля, попълнете следната информация 4:
1. Марка/и (търговско/и наименование/я на производителя): ……………………..
. 2. Тип: ………………………………..
3. Търговско/и наименование/я (когато има): ……………………………………………
4. Списък на системи, компоненти или отделни технически възли, на които е извършено виртуално и/или собствено изпитване по точка 6 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014……………………………………..да/не 4,3

II. НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ НОВИ КОНЦЕПЦИИ

Моля, попълнете следната информация, ако подавате заявление за ЕС одобряване типа на превозно средство по чл. 40 от Регламент (ЕС) № 168/20137:
1. Марка (търговско наименование/я на производителя): ………………………..
2. Тип8: …………………………….
3. Вариант/и8: ………………………
4. Версия/и8: ……………………….
5. Търговско/и наименование/я (когато има): ……………………………………….
6. Категория, подкатегория и подподкатегория на превозното средство9: ………………..
7. Причини, поради които новите технологии или концепции правят системата, компонента или отделния технически възел несъвместими с един или повече актове, изброени в приложение II на Регламент (ЕС) № 168/2013: ………………………………………
8. Описание на последствията за безопасността и опазването на околната среда на новата технология, както и мерките, взети, за да бъде гарантирано, че в сравнение с изискванията, от които се иска изключение, се постига поне равностойно ниво на безопасност и опазване на околната среда: …………………………………………..
9. Описание на изпитванията и резултатите, с които се доказва, че условията, посочени в точка 8, са изпълнени: ……………………………………….

III. НАЦИОНАЛНО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА ЗА МАЛКА СЕРИЯ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Моля, попълнете следната информация, ако подавате заявление за национално одобряване типа на цяло превозно средство по чл. 42 от Регламент (ЕС) № 168/20137:
1. Марка/и (търговско наименование/я на производителя): …………………………
2. Тип8: …………………………….
3. Вариант/и8: ……………………….
4. Версия/и8: ……………………….
5. Търговско/и наименование/я (когато има): ……………………………………….
6. Категория, подкатегория и подподкатегория на превозното средство9: ………………..
7. Описание на типа превозно средство: ………………………………………….
8. Обем (серийността) на планираното производство (обвързано и с броя на превозните средства по приложение III от Регламент (ЕС) № 168/2013): ………………………………………..

IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Моля, попълнете следната информация, ако подавате заявление за изменение на ЕС одобряване типа на превозно средство/система/компонент/отделен технически възел:
1. Марка/и (търговско наименование/я на производителя): ……………………………….
2. Тип: …………………………..
3. Търговско/и наименование/я (когато има): ………………………………………
4. Номер на ЕС одобряване на типа: …………………………………..
5. Причина за изменение: ………………………………………

Лице за контакт: ………………………………….

Документи, които се прилагат по т. I, буква „А“ „ЕС одобряване типа на цяло превозно средство“:
1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава – членка на Европейския съюз;
2. когато заявителят е представител на производителя – нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;
3. декларация от заявителя, че не са подадени документи за ЕС одобряване на типа за същия тип превозно средство до компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. копие от сертификата за система за управление на качеството, когато има такъв;
5. техническа документация съгласно член 27 от Регламент (ЕС) № 168/2013 и част А от приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014;
6. документ за платена държавна такса.

Документи, които се прилагат по т. I, буква „Б“ „ЕС одобряване типа на система/компонент/отделен технически възел“:
1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава – членка на Европейския съюз;
2. когато заявителят е представител на производителя – нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;
3. декларация от заявителя, че не са подадени документи за ЕС одобряване на типа за същия тип система, тип компонент или тип отделен технически възел до компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. копие от сертификата за система за управление на качеството, когато има такъв;
5. техническа документация съгласно член 27 от Регламент (ЕС) № 168/2013 и част А от приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014;
6. документ за платена държавна такса.

Документи, които се прилагат по т. II „Нови технологии или нови концепции“:
1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава – членка на Европейския съюз;
2. когато заявителят е представител на производителя – нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;
3. копие от сертификата за система за управление на качеството, когато има такъв;
4. техническа документация съгласно член 27 от Регламент (ЕС) № 168/2013 и част А от приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014;
5. документ за платена държавна такса.

Документи, които се прилагат по т. III „Национално одобряване на типа за малка серия превозни средства“:
1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава – членка на Европейския съюз;
2. когато заявителят е представител на производителя – нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;
3. копие от сертификата за система за управление на качеството, когато има такъв;
4. техническа документация съгласно член 27 от Регламент (ЕС) № 168/2013 и част А от приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014;
5. документ за платена държавна такса.

Документи, които се прилагат по т. IV „Изменение на ЕС одобряване на типа“:
1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава – членка на Европейския съюз;
2. когато заявителят е представител на производителя – нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;
3. описание на извършените промени в техническата документация;
4. протоколи и/или доклади, издадени от техническа служба, по чл. 45, ал. 3, т. 4;
5. документ за платена държавна такса.

Дата: ………..
Заявител:

________________
1 Излишното се зачертава.
2 Производителят или неговият представител подава отделно заявление за:
1. ЕС одобряване типа на превозно средство;
2. ЕС одобряване типа на система;
3. ЕС одобряване типа на компонент;
4. ЕС одобряване типа на отделен технически възел.
3 Излишното се зачертава.
4 Пропуснете точката, ако не е приложима.
5 Да се посочи буквено-цифровият код „ТVV“ (тип – вариант – версия), определен за всеки тип, вариант и версия съгласно точка 2.3 от част Б на приложение I от Регламент (ЕС) № 168/2013. За идентификация на варианта и версиите може да се използва матрицата по точка 2.3 от част Б на приложение I от Регламент (ЕС) № 168/2013.
6 Класифицирани съгласно член 4 и приложение I към Регламент (ЕС) № 168/2013, като се посочва съответният код, например „L3e-A1E“ за ендуро мотоциклет с ниска мощност.
7 Пропуснете точката, ако не е приложима.
8 Да се посочи буквено-цифровият код „ТVV“ (тип – вариант – версия), определен за всеки тип, вариант и версия съгласно точка 2.3 от част Б на настоящото приложение. За идентификация на варианта и версиите може да се използва матрицата по точка 2.3 от част Б на приложение I от Регламент (ЕС) № 168/2013.
9 Класифицирани съгласно член 4 и приложение I към Регламент (ЕС) № 168/2013.

Приложение № 2 към чл. 54, ал. 1

(Изм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.)

Процедура за оценка на техническите служби
1. Цел:
1.1. Приложението определя изискванията, условията и реда за извършване на процедура за оценка на техническите служби.
1.2. Изискванията се прилагат за оценка на всички технически служби независимо от правния им статут.
2. Принципи на оценяването:
2.1. независимост, която е основа за безпристрастността и обективността на заключенията;
2.2. подход, основан на доказателства, който гарантира надеждни и възпроизводими заключения.
3. Изисквания и квалификация на екипа по оценяване:
3.1. Оценяването се извършва от екип, притежаващ технически и административни познания, необходими за целта.
3.2. Екипът задължително преминава през специална подготовка за дейността по оценяване. Той трябва да притежава специфични познания в техническата област, в която заявителят/техническата служба ще извършва дейностите си.
3.3. Екипът е длъжен да проявява надеждност и честност, да спазва поверителност и дискретност, вярно и точно да докладва за своите констатации и заключения.
4. Подготовка за оценяване:
4.1. Изпълнителният директор на ИА „АА“ назначава екип по оценяването в съответствие с изискванията по т. 3, като гарантира наличието на подходяща експертиза за всяка отделна задача.
4.2. Изпълнителният директор на ИА „АА“ определя задачата, поставена пред екипа по оценяване – проучване на документите, предоставени от заявителя.
4.3. Изпълнителният директор на ИА „АА“ съгласува със заявителя/техническата служба и определения екип по оценяването датата и плана за извършване на оценяването. Отговорността за определяне на дата за оценка, съобразена с плана за надзор и преоценка, е на изпълнителния директор на ИА „АА“.
4.4. Изпълнителният директор на ИА „АА“ осигурява предоставянето на подходяща документация относно критериите, протоколите от предишни оценявания, както и необходимите документи и протоколи на техническата служба, на екипа по оценяването.
5. Оценяване на място:
Екипът по оценяването извършва оценката в помещенията на заявителя/техническата служба, където се провеждат една или няколко основни дейности, и когато е необходимо, проверява и други избрани места, на които заявителят/техническата служба извършва своята дейност.
6. Анализ на констатациите и оценъчен доклад:
6.1. Екипът по оценяването анализира цялата необходима информация и всички данни, събрани по време на прегледа на документацията, протоколите и при оценката на място. Този анализ трябва да е достатъчен, за да позволи на екипа да определи степента на компетентност и съответствието на заявителя/техническата служба с изискванията за определяне.
6.2. Процедурите за изготвяне на доклади от ИА „АА“ трябва да гарантират изпълнението на следните изисквания:
6.2.1. Преди напускане на мястото на оценката между екипа по оценяване и заявителя/техническата служба се провежда среща. На срещата екипът по оценяването представя писмен и/или устен доклад относно констатациите си след проведения анализ. На заявителя/техническата служба се предоставя възможност да задава въпроси по направените констатации, включително относно несъответствията, когато има такива.
6.2.2. На заявителя/техническата служба своевременно се предоставя писмен доклад за резултатите от оценяването. Докладът трябва да съдържа бележки относно компетентността, дейностите по осигуряване съответствието на продукцията и когато има, да посочва несъответствията, които трябва да се отстранят, за да се спазят всички изисквания за определяне.
6.2.3. На заявителя/техническата служба се осигурява възможност да вземе отношение по доклада за оценка, като предложи подходящи коригиращи действия с описание на взети или планирани за даден период конкретни мерки, с оглед отстраняване на констатираните несъответствия.
6.3. Изпълнителният директор на ИА „АА“ трябва да осигури разглеждането на предложените от заявителя/техническата служба по т. 6.2.3 коригиращи действия, за да прецени дали мерките са достатъчни и ефективни. Когато се прецени, че действията не са задоволителни, се иска допълнителна информация. Може да бъде поискано доказателство за ефективното изпълнение на предприетите мерки или да се извърши последваща оценка с оглед да се провери ефективността на изпълнението на коригиращи мерки.
7. Документация за определените технически служби:
7.1. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ поддържа документация за заявителя/техническата служба като доказателство, че са спазени изискванията по определянето им, включително и за техните компетенции.
7.2. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съхранява документацията за заявителя/техническата служба по начин, гарантиращ запазването на нейния поверителен характер.
7.3. Документацията за техническите служби трябва да включва най-малко:
7.3.1. отнасящата се до тях преписка;
7.3.2. протоколи и доклади за оценки;
7.3.3. копия от удостоверенията за определяне, получени от ИА „АА“.

Приложение № 3 към чл. 18, ал. 3
(Отм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Приложение № 4 към чл. 19
(Отм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Приложение № 5 към чл. 25
(Отм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Приложение № 6 към чл. 31, ал. 1
(Отм. – ДВ, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!