Наредба №35 за функционалните и технически изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба №35 за функционалните и технически изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет

В сила от 09.11.1999 г. Издадена от Министерството на транспорта, Министерството на финансите и Държавната агенция по стандартизация и метрология Обн. ДВ. бр.97 от 9 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.95 от 21 Ноември 2000г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят функционалните и техническите изисквания, на които трябва да отговарят електронните таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП), предназначени за регистрация и контрол на оборота от услугите с леки автомобили за таксиметров превоз на пътници, редът за одобряването на типа им, въвеждането им в експлоатация, тяхното регистриране и контрол върху техническото им състояние.

Раздел II.
Функционални и технически изисквания

Чл. 2. Електронните таксиметрови апарати с фискална памет трябва да отговарят на функционалните изисквания, определени в приложение № 1.

Чл. 3. Електронните таксиметрови апарати с фискална памет трябва да отговарят на техническите изисквания, определени в приложение № 2, гарантиращи изпълнението на функционалните изисквания и възможността за маркиране и пломбиране.

 

 

Раздел III.
Ред за одобряване и регистриране на типа

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Типът на ЕТАФП се одобрява от комисия в състав: представител от Държавната агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ), представител от Министерството на транспорта и съобщенията (МТС), представител от Министерството на финансите (МФ). Комисията се назначава с обща заповед на министъра на транспорта и съобщенията, министъра на финансите и председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология.

Чл. 5. Производителите и вносителите на ЕТАФП подават писмено заявление пред ДАСМ за одобряване на типа съгласно Наредбата за реда за извършване на метрологичен контрол и за знаците, които удостоверяват резултатите от него (ДВ, бр. 116 от 1998 г.).

Чл. 6. Изпитванията за съответствие съгласно функционалните и техническите изисквания, посочени в чл. 2 и 3, се извършват от ДАСМ.

Чл. 7. Когато към ЕТАФП има възможност да се включват устройства за автоматично отчитане или извеждане на информация за извършените таксиметрови услуги, тези устройства не трябва да променят функциите на електронния таксиметров апарат.

Чл. 8. (1) Производителите и вносителите представят в ДАСМ три броя нефискализирани ЕТАФП от съответния тип и три екземпляра от следната документация на български език: копие от заявлението пред ДАСМ за утвърждаване на типа, фирмен проспект, сервизно описание, инструкция за експлоатация, паспорт, тестови програми за функционална проверка, ръководство за контролните органи, фирмена регистрация в съда и образец от фирмената пломба на ЕТАФП и модула фискална памет (ФП).
(2) Задължителната форма и минималната информация, съдържаща се във фискалните бонове, издавани от ЕТАФП, са съгласно образец (приложение № 3).
(3) За одобряване на програмни модификации на одобрен тип ЕТАФП се кандидатства по реда на ал. 1, като се провеждат само функционални изпитвания.

Чл. 9. Производителите/вносителите на ЕТАФП са длъжни да осигурят сервиз за ремонт и поддръжка на ЕТАФП в продължение на най-малко 7 години, за което подписват съответната декларация пред ДАСМ (приложение № 4).

Чл. 10. Държавната агенция по стандартизация и метрология издава протокол от изпитването не по-късно от 30 работни дни от датата на предоставянето на определените в чл. 8, ал. 1 образци и документи. Агенцията може да изисква допълнителна информация или да върне образците за отстраняване на несъответствия с изискванията на наредбата. В тези случаи срокът за изпитване започва да тече от момента на предоставянето на допълнителната информация и/или образците.

Чл. 11. (1) На основание резултатите от изпитванията и наличието на необходимите документи, определени от тази наредба, комисията за одобряване на типа в 7-дневен срок издава разрешение за производство/внос на типа ЕТАФП (приложение № 5) или мотивиран писмен отказ. Отказите на комисията се обжалват пред Софийския градски съд.
(2) Въз основа на разрешението ДАСМ издава удостоверение за одобряване на типа (приложение № 6).
(3) Удостоверението по ал. 2 се издава за срок 5 години и може да бъде подновявано при наличието на изискванията, определени в наредбата.
(4) Заплащането за регистриране в ДАСМ на фирмите производители/вносители и сервизни фирми е съгласно Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Комитета по стандартизация и метрология по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 356 от 1997 г. (ДВ, бр. 88 от 1997 г.)

Чл. 12. Държавната агенция по стандартизация и метрология води регистър на одобрените съгласно тази наредба типове електронни таксиметрови апарати с фискална памет.

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Сервизните фирми за ЕТАФП (включително производителите/вносителите, извършващи сервизна дейност) се лицензират от ДАСМ по ред, определен в раздел VII. Държавната агенция по стандартизация и метрология писмено уведомява МТС и МФ за упълномощените и регистрирани от нея сервизни фирми.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Държавната агенция по стандартизация и метрология и регистрираните от нея сервизни фирми предават образци от ведомствените и фирмените си пломби на органите на Главна дирекция „Автомобилна администрация“ към Министерството на транспорта и съобщенията.

Раздел IV.
Въвеждане в експлоатация и работа с ЕТАФП

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Производителите/вносителите осигуряват възможност за обучение за работа на данъчно задълженото лице със съответния тип ЕТАФП.

Чл. 15. (1) Регистрирането на ЕТАФП се извършва в срок до 7 дни от датата на монтаж на таксиметровия апарат в автомобила, вписана в паспорта на ЕТАФП.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) При монтажа на ЕТАФП в автомобила представителят на обслужващата сервизна фирма, в присъствие на данъчно задълженото лице, въвежда ЕТАФП в експлоатация.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Във фискалната памет на ЕТАФП се въвеждат задължително следните данни: дата, час и минута на въвеждане в експлоатация, данъчен номер/ЕГН на данъчно задълженото лице (13 буквено-цифрови разряда), регистрационен номер на автомобила, комплект работни тарифи и работна константа „К“ (об/км или имп/км). Тази информация, наименованието, адресът и телефонът на превозвача, данъчен номер/ЕГН и БУЛСТАТ на данъчно задълженото лице се отразяват в паспорта на ЕТАФП.
(4) Индивидуалният номер на ЕТАФП и на модула ФП се въвеждат задължително във фискалната памет от производителя/вносителя и се нанасят в паспорта на таксиметровия апарат. Индивидуалният номер на ЕТАФП задължително включва в началото си буквен идентификатор (2 разряда), идентифициращ всеки производител/вносител, и 6 цифри. Индивидуалният номер на модула ФП съдържа 8 цифри, от които първите две идентифицират производителя/вносителя.
(5) Индивидуалните номера на таксиметровите апарати и модулите фискални памети се дават и контролират от Министерството на финансите по заявка на производителя/вносителя (приложение № 7).

Чл. 16. (1) След въвеждане в експлоатация, но не по-късно от приключване на срока по чл. 15, ал. 1 данъчно задълженото лице представя за извършване на метрологичен контрол в ДАСМ монтирания в автомобила ЕТАФП и паспорта на ЕТАФП с попълнени от сервизната фирма данни за въвеждане в експлоатация.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) След метрологичен контрол от ДАСМ данъчно задълженото лице попълва молба (приложение № 8) и представя ЕТАФП и автомобила пред регионалните отдели на Главна дирекция „Автомобилна администрация“ за регистрация.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Регионалните отдели на Главна дирекция „Автомобилна администрация“ вписват в удостоверението за годност на автомобила и в пътната книжка индивидуалния номер на ЕТАФП и индивидуалния номер на ФП.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Регионалните отдели на Главна дирекция „Автомобилна администрация“ откриват досие на ЕТАФП, в което регистрират данните от въвеждането в експлоатация, резултатите от контролни проверки и други събития, свързани с експлоатацията на ЕТАФП.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) За извършената регистрация на ЕТАФП регионалните отдели на Главна дирекция „Автомобилна администрация“ уведомяват писмено в седемдневен срок териториална данъчна дирекция, където е регистрирано данъчно задълженото лице по реда на Данъчния процесуален кодекс. Уведомителното писмо се съхранява в данъчното досие на данъчно задълженото лице.

Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) В един таксиметров автомобил може да бъде регистриран повече от един ЕТАФП. В специална книга, заверена от съответните регионални отдели на Главна дирекция „Автомобилна администрация“, данъчно задълженото лице записва данните от въвеждането в експлоатация, съхранява периодичните отчети от ЕТАФП и копие от протоколите за демонтаж на фискалната памет.

Чл. 18. (1) При повреда на фискалната памет, която не позволява нейното отчитане, сервизният специалист след констатация на повредата и отразяването й в паспорта в присъствие на данъчно задълженото лице съставя протокол (приложение № 9) за събитието в четири екземпляра.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Сервизният специалист заедно с данъчно задълженото лице представят повредената фискална памет и протокола за проверка и подпис пред регионалните отдели на Главна дирекция „Автомобилна администрация“.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Първият екземпляр се съхранява от данъчно задълженото лице, което го прикрепва към книгата по чл. 17. Вторият екземпляр се съхранява от регионалните отдели на Главна дирекция „Автомобилна администрация“, прикрепен към досието на съответния ЕТАФП.
(4) При условие, че не са налице нарушаване на фабричната пломба на фискалната памет и външно въздействие върху модула, третият екземпляр се изпраща в ДАСМ, а четвъртият екземпляр заедно с повредения модул фискална памет се предава на производителя/вносителя на ЕТАФП от сервизния специалист.
(5) В случай на съмнение за нарушена пломба или външно въздействие върху модула фискалната памет заедно с третия екземпляр на протокола се предава от сервизния специалист за експертиза в ДАСМ. В този случай сервизният специалист предава на производителя/вносителя само четвъртия екземпляр на протокола.
(6) Производителят/вносителят е длъжен в срок от 3 работни дни да осигури нов модул фискална памет с нов индивидуален номер на фискалната памет и съществуващия индивидуален номер на ЕТАФП. (7) Производителят/вносителят води списък на номерата на повредените модули фискална памет. Тези номера са забранени за повторно използване.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) В 14-дневен срок от предаването на модула фискална памет по реда на ал. 4 производителят/вносителят разчита фискалната памет, попълва втората част на протокола и го изпраща в регионалния отдел на Главна дирекция „Автомобилна администрация“, където е регистриран ЕТАФП, за сравняване със записания оборот в книгата по чл. 17. Производителят/вносителят съхранява разчетените данни в срок 5 години.
(9) Въвеждането в експлоатация на ЕТАФП след смяна на фискалната памет поради повреда, запълване или смяна на собственика се извършва по реда и начина, посочени в чл. 15 и 16. Въвеждането в експлоатация се извършва в деня на монтаж на новата фискална памет.

Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Извеждането на ЕТАФП от експлоатация се извършва по реда на чл. 18, като в 14-дневен срок досието по чл. 25, ал. 2 се предава на регионалните отдели на Главна дирекция „Автомобилна администрация“.

Раздел V.
Издаване на документ за извършена таксиметрова услуга чрез ЕТАФП

Чл. 20. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Водачът на таксиметровия автомобил задължително издава фискална касова бележка за всяка извършена таксиметрова услуга, включително и в случаите на договорено заплащане между данъчно задълженото лице и клиента.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Когато по искане на клиента данъчно задълженото лице издава фактура, към екземпляра на клиента се прикрепват всички фискални касови бележки, издадени по реда на ал. 1 за този клиент.
(3) При извършване на таксиметрова услуга с договорена отстъпка фискалната касова бележка се издава за всяка таксиметрова услуга по общия ред. За договорената отстъпка се издава данъчно кредитно известие към фактурата за пълната стойност на таксиметровата услуга.

Чл. 21. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Фискалната касова бележка задължително се издава в два екземпляра – един за клиента (от боновата лента) и втори за данъчно задълженото лице (на контролната лента).
(2) Клиентът е задължен да изисква от водача касова бележка и при поискване да я показва на контролните органи.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Данъчно задълженото лице е длъжно да съхранява контролните ленти, включително разпечатките на електронните контролни ленти, в едногодишен срок от датата на отпечатване на последната касова бележка.

Чл. 22. Фискалните касови бележки за изминат пробег във връзка с проверки на контролните органи задължително се прикрепват към регламентираните за тези събития документи и служат като основание за намаляване на дневния оборот при проверка от контролните органи.

Раздел VI.
Отчитане на ЕТАФП

Чл. 23. (1) След приключване на смяната водачът отпечатва отчет (сменен отчет) без нулиране.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Данъчно задълженото лице осигурява ежедневно обобщаване на данните за извършените таксиметрови услуги чрез отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.
(3) Отчетите по ал. 1 се прикрепват по хронологичен ред към пътните листа на водачите от пътната книжка на автомобила. Отчетът по ал. 2 се прикрепва към пътния лист на последния водач за деня.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) При изчерпване на пътната книжка данъчно задълженото лице отпечатва и прикрепва към книгата по чл. 17 съкратен отчет на фискалната памет за отразения в пътната книжка период.
(5) Пътната книжка заедно с прикрепените към нея отчети се съхранява в срок 5 години от датата на приключването й.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Книгата по чл. 17 за всички ЕТАФП се съхранява от данъчно задълженото лице в срок 5 години от датата на приключването й за проверка от органите на данъчната администрация.

Раздел VII.
Лицензиране на сервизна фирма

Чл. 24. (1) Сервизните фирми за ЕТАФП се лицензират от ДАСМ в случай, че отговарят на следните условия:
1. да са регистрирани по Търговския закон;
2. да имат договор за сервиз и ремонт на одобрен тип ЕТАФП с производителя/вносителя.
(2) Заявителите подават в Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ заявление по образец (приложение № 10), придружено от следните документи:
1. копие от удостоверението за регистрация по Търговския закон на съответния заявител;
2. декларация за спазване изискванията на наредбата по образец (приложение № 11);
3. копие от договор за ремонт и сервиз с производителя/вносителя на съответния тип ЕТАФП, придружен от списък на имената и ЕГН на обучените сервизни специалисти;
4. образец от фирмената пломба.
(3) Директорът на Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ води регистър за издадените лицензии (приложение № 12) в ДАСМ за вписване в общ регистър.
(4) За регистрация на сервизните фирми в ДАСМ се заплащат такси съгласно Тарифа № 11 на КСМ. Таксите се заплащат при регистрацията.

Чл. 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) За всеки ЕТАФП данъчно задълженото лице сключва договор за техническо обслужване и ремонт само с упълномощени от ДАСМ сервизни фирми, които водят ЕТАФП на отчет.
(2) Сервизната фирма води досие на всеки ЕТАФП, в което отразява всички извършени ремонти и профилактични проверки.
(3) Обстоятелствата по ремонта задължително се отразяват и в паспорта на ЕТАФП.

Чл. 26. Срокът за ремонт на ЕТАФП, с изключение на смяна на фискалната памет, от момента на повредата, респективно от подаване на сигнал до сервизната фирма, е не повече от 24 часа, в рамките на работното време на сервизната фирма.

Чл. 27. (1) При неспазване изискванията на наредбата от страна на лицензираните сервизни фирми председателят на ДАМС издава писмена мотивирана заповед за отнемане на съответното удостоверение. (2) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Държавната агенция по стандартизация и метрология изпраща копие от заповедта на МТС и МФ.

Раздел VIII.
Контрол и санкции

Чл. 28. (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Контролът за спазване на наредбата се осъществява от контролните органи на Главна дирекция „Автомобилна администрация“, данъчната администрация и ДАСМ. При проверка органите на данъчната администрация проверяват данните за натрупаните обороти от книгата по чл. 17.

Чл. 29. (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Държавната агенция по стандартизация и метрология и производителите/вносителите оказват съдействие на органите на Главна дирекция „Автомобилна администрация“ за установяване на техническото състояние на въведените в експлоатация ЕТАФП.

Чл. 30. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Контролни изпитвания на одобрените типове ЕТАФП могат да бъдат предизвикани по предложение на: комисията за одобряване на типовете, органите на Главна дирекция „Автомобилна администрация“, органите на данъчната администрация и ДАСМ. При отрицателен резултат от контролните изпитвания комисията, определена в чл. 4, спира разпространението на типа ЕТАФП и предписва на производителя/вносителя дефектът да бъде отстранен в определен срок.
(2) При доказани неотстраняеми дефекти комисията спира използването на типа ЕТАФП и го отписва от регистъра на ДАСМ. В този случай производителят/вносителят е длъжен в едномесечен срок да осигури за своя сметка ЕТАФП от одобрен тип на клиентите си, закупили ЕТАФП от отписания тип.

Чл. 31. За нарушение на тази наредба виновните лица се наказват със санкциите, предвидени, в Закона за измерванията, Закона за автомобилните превози и Закона за движение по пътищата.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 24, ал. 2 от Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 82 от 1999 г.).

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

§ 3. Срокът за въвеждане на ЕТАФП в таксиметровите автомобили е 1 юли 2000 г.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!