Наредба №60 за одобряване на моторни превозни средства и техните ремаркета, октомври 2020

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба №60 за одобряване на моторни превозни средства и техните ремаркета, октомври 2020

Обн. ДВ. бр.40 от 29 Май 2009г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от3 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 2 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г., доп. ДВ. бр.55 от 12 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 5 Май 2020г., доп. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. ЕО одобряване типа на нови превозни средства (ПС), проектирани и произвеждани на един или няколко етапа и предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване;
2. одобряване типа на нови ПС, произвеждани в малки серии, както следва:
а) ЕО одобряване на тип ПС;
б) национално одобряване на тип ПС;
3. одобряване типа на нови ПС по отношение на системи/определени технически характеристики;
4. одобряване типа на нова система, компонент или отделен технически възел, проектирани, произвеждани и предназначени за монтиране в ПС от категории и типове, посочени в приложение № 1;
5. индивидуално одобряване на нови ПС;
6. пускане на пазара на нови ПС, компонент или отделен технически възел, продажба и пускане в употреба на части и оборудване, които могат да създадат значителен риск за правилното функциониране на основни системи от ПС;
7. пускане на пазара и изземване на превозни средства от потребителя;
8. определяне и нотификация на технически служби.

Чл. 2. (1) Наредбата не се прилага за одобряване типа или индивидуално одобряване на нови:
1. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) превозни средства съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ L 60 от 2013 г.);

 

2. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) четириколесни превозни средства съгласно Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ L 60 от 2013 г.);
3. верижни ПС.
(2) По искане на производителя одобряване на типа може да се извършва за:
1. превозни средства, проектирани и произведени за използване предимно на строителни обекти или в кариери, пристанищни или летищни комплекси;
2. превозни средства, проектирани и произведени за използване от въоръжените сили, гражданската защита, пожарната и аварийната безопасност и за службите, отговорни за осигуряване на обществения ред;
3. самоходни машини.
(3) Одобряването на типа по ал. 2 се извършва за частта от конструкцията на тези превозни средства, за която са приложими изискванията на наредбата.
(4) При одобряване на типа по ал. 2 то се извършва, без да се нарушават изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.;
попр., бр. 71 от 2008 г.).
(5) По искане на производител или собственик на ПС индивидуално одобряване може да се извършва за:
1. превозните средства и самоходни машини по ал. 2;
2. превозните средства, предназначени само за ралита;
3. прототипите на превозни средства, използвани от производителя за извършване на специфични изпитвателни програми по пътищата, при условие че са специално проектирани и произведени за тази цел.

Глава втора.
ЕО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
Раздел I.
Заявление за одобряване типа на ПС, за одобряване на ПС по отношение на система/определени технически характеристики, за одобряване на система, компонент или отделен технически възел

 

Чл. 3. (1) За одобряване типа на ПС (базово, некомплектувано, комплектувано и напълно комплектувано), на ПС по отношение на система/определени технически характеристики, на система, компонент или отделен технически възел производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИА „АА“).
(2) Производителят подава отделно заявление за:
а) одобряване типа на ПС;
б) одобряване типа на ПС по отношение на система/определени технически характеристики;
в) одобряване типа на система;
г) одобряване типа на компонент;
д) одобряване типа на отделен технически възел.
(3) Производителят избира една от следните процедури за одобряване на типа на ПС:
1. поетапно одобряване на типа;
2. едноетапно одобряване на типа;
3. смесено одобряване на типа;
4. многоетапно одобряване на типа.
(4) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. (доп. – ДВ, бр. 53 от 2018 г.) идентификация на заявителя: наименование, седалище и адрес на управление, както и единен идентификационен код (ЕИК), код по БУЛСТАТ или други идентификационни данни съгласно националното законодателство на лицето;
2. описание на типа ПС, системата, компонента или отделния технически възел, който ще се одобрява, включително и за категорията на ПС;
3. обема (серийността) на планираното производство, когато е приложимо;
4. декларация от заявителя, че не са подадени документи за одобряване на типа за същия тип ПС, ПС по отношение на система/определени технически характеристики, на система, компонент или отделен технически възел до орган по одобряването на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

 

(5) Изпълнителният директор на ИА „АА“ може мотивирано да изиска от производителя допълнителна информация за типа ПС, система, компонент или отделен технически възел с оглед вземане на решение относно необходимите изпитвания по процедурата за одобряване на типа или улесняване провеждането им.
(6) За всеки тип ПС, система, компонент или отделен технически възел в ИА „АА“ се комплектува техническо досие, което се съхранява в срок до 10 години от производството на последната бройка от одобрен тип ПС, система, компонент или отделен технически възел.

Чл. 4. (1) При поетапно, едноетапно или смесено одобряване типа на ПС към заявлението по чл. 3, ал. 4 производителят прилага:
1. (изм. – ДВ, бр. 53 от 2018 г.) удостоверение за актуално състояние – за лицата, регистрирани като търговци по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
2. копие от сертификата за система за управление на качеството;
3. документ за платена държавна такса, определена с акт на Министерския съвет;
4. три екземпляра техническа документация със списък на съдържанието.
(2) Техническата документация по ал. 1, т. 4 за тип ПС включва попълнен списък с данни по приложение № 2 или приложение № 3, включително снимки, схеми и чертежи (в размер А4 или в папка с размер А4), както следва:
1. при поетапно одобряване на типа – необходимата информация от приложение № 3 с попълнени номера на отделните одобрявания и всички сертификати, издадени по приложимите за категорията регулаторни актове в приложение № 10 или 11;
2. при едноетапно одобряване на типа – необходимата информация от приложение № 2, отнасяща се до приложимите за категорията регулаторни актове в приложение № 10 или 11 и при необходимост в приложение № 3, част 2;
3. при смесено одобряване на типа – когато техническата документация е допълнена с данните, посочени в приложение № 2, необходими за одобряването на тези системи по време на етапа на одобряване на превозното средство, изпълнителният директор на ИА „АА“ може да освободи производителя от задължението да представи ЕО сертификат/и за одобряване типа на системи, като на мястото на сертификатите се прилагат протоколи от проведени изпитвания.

 

(3) Когато при поетапно одобряване на типа на ПС се извършва и одобряване на типа на система или отделен технически възел, изпълнителният директор на ИА „АА“ трябва да има достъп до съответното техническо досие до приключване на процедурата за одобряване на ПС.
(4) При одобряване на тип с вариант или версия се попълва информацията по част 2 на приложение № 3.
(5) За ПС със специално предназначение се прилагат разпоредбите на ал. 1 – 4 съобразно изискванията на приложение № 11.

Чл. 5. (1) При многоетапно одобряване типа на ПС към заявлението по чл. 3, ал. 4 производителят прилага:
1. (изм. – ДВ, бр. 53 от 2018 г.) удостоверение за актуално състояние – за лицата, регистрирани като търговци по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
2. копие от сертификата за система за управление на качеството;
3. документ за платена държавна такса, определена с акт на Министерския съвет;
4. три екземпляра техническа документация със списък на съдържанието.
(2) Техническата документация по ал. 1, т. 4 за тип ПС включва попълнен списък с данни по необходимата информация от приложение № 2, включително снимки, схеми и чертежи (в размер А4 или в папка с размер А4), както следва:
1. на първия етап – частите от техническата документация, попълнена в съответствие със степента на комплектуване на базово ПС и ЕО сертификати за одобряване на типа, необходими при одобряване на типа на ПС, които се отнасят до степента на завършеност на базовото ПС;

 

2. на следващите етапи – онези части от техническата документация, попълнени в съответствие със степента на комплектуване на ПС, копие от ЕО сертификата за одобряване типа на некомплектувано ПС, издадено на предишния етап на комплектуване, и ЕО сертификатите за одобряване на типа, приложими за текущия етап на комплектуване; производителят прилага и подробна информация за извършените изменения и преустройства на некомплектуваното ПС.
(3) Информацията в чл. 5, ал. 2 може да се предостави и при процедура на смесено одобряване типа на ПС.

Чл. 6. За одобряване типа на ПС по отношение на система/определени технически характеристики, типа на система, типа на компонент или на отделен технически възел към заявлението по чл. 3, ал. 4 производителят прилага:
1. (изм. – ДВ, бр. 53 от 2018 г.) удостоверение за актуално състояние – за лицата, регистрирани като търговци по законодателството на друга държава членка на Европейския съюз;
2. копие от сертификата за система за управление на качеството;
3. документ за платена държавна такса, определена с акт на Министерския съвет;
4. три екземпляра техническа документация, определена в отделните регулаторни актове по приложение № 10 или 11, които се отнасят за съответния тип система, компонент или отделен технически възел.

Раздел II.
ЕО одобряване на тип ПС
Чл. 7. (1) Изпълнителният директор на ИА „АА“ издава сертификат за ЕО одобряване типа на ПС или на ПС със специално предназначение, когато ПС:
1. съответства на данните, посочени в техническата документация;
2. отговаря на изискванията за приложимите за категорията отделни регулаторни актове по приложение № 10 или 11.
(2) Преди започване на процедурата по ЕО одобряване на типа на ПС изпълнителният директор на ИА „АА“ проверява дали са изпълнени мерките за осигуряване на съответствие на продукцията съгласно чл. 29 и тези, посочени в отделните регулаторни актове по приложение № 10 или 11.
(3) Съобщения за одобрявания на типа, издадени по Правила на ИКЕ-ООН, се признават за еквивалентни на сертификати за одобрявания на типа, издадени по другите регулаторни актове, описани в приложение № 10 или 11. Правилата на ИКЕ-ООН се прилагат към категориите ПС, дадени в съответните колони на таблиците от приложение № 10, част 1 и приложение № 11.

Чл. 8. (1) При поетапно или смесено одобряване типа на ПС с представени сертификати и/или съобщения за одобряване на типа изпълнителният директор на ИА „АА“:
1. проверява съответствието на представеното за одобряване ПС с техническите изисквания в отделните регулаторни актове по приложение № 10 или 11;
2. проверява съответствието на ПС с данните по част 1 от приложение № 3 и с данните, посочени в сертификатите и/или съобщенията за одобряване на типа;
3. проверява съответствието на ПС с данните от списъка с данни по приложение № 2, когато към заявлението е приложен списък с данни по приложение № 2 в частта му за липсващите сертификати и/или съобщения;
4. изисква производителят да предостави протоколи, издадени от техническа служба, отговаряща на изискванията на наредбата за извършване на изпитвания и проверки по приложимите за категорията регулаторни актове в приложение № 10 или 11, на ПС, системи, компоненти, отделни технически възли от избрани образци от типа ПС, за който е подадено заявлението по чл. 3, за установяване съответствието на конструкцията на ПС с данните, посочени в техническите досиета за одобрявания;
5. изисква производителят да предостави протоколи, издадени от техническа служба, отговаряща на изискванията на наредбата за извършване на изпитвания и проверки по приложимите за категорията регулаторни актове в приложение № 10 или 11, за извършени:
а) монтажни проверки на отделни технически възли;
б) проверки, когато е приложимо, за наличие на устройствата, посочени в бележки (1) и (2) в края на текста на част 1 от приложение № 10.
(2) Когато данните от част 1 на приложение № 3 не са включени в технически досиета за издадени сертификати за одобряване на типа, изпълнителният директор на ИА „АА“ изисква производителят да предостави протоколи за проведени проверки и изпитвания за съответствие с техническите изисквания на регулаторни актове по приложение № 10 или 11.
(3) В зависимост от вариантите и версиите на типа ПС изпълнителният директор на ИА „АА“ определя броя на образците, необходими за изпитване на превозните средства по ал. 1, т. 4 съгласно приложение № 4 и за провеждане на процедурата за одобряване на типа.
(4) Производителят предоставя на техническа служба за изпитване уточнените по ал. 3 образци.

Чл. 9. При едноетапно одобряване на типа, когато няма издадени сертификати и/или съобщения за одобряване типа на ПС, изпълнителният директор на ИА „АА“:
1. проверява съответствието на ПС с данните от техническата документация;
2. проверява съответствието на ПС с техническите изисквания на приложимите за категорията регулаторни актове в приложение № 10 или 11;
3. изисква производителят да предостави протоколи, издадени от техническа служба, отговаряща на изискванията на наредбата за извършване на изпитвания и проверки по приложимите за категорията регулаторни актове в приложение № 10 или 11, на ПС, системи, компоненти, отделни технически възли от избрани образци от типа ПС, за който е подадено заявлението по чл. 3, за установяване съответствието на конструкцията на ПС с данните, посочени в техническите досиета за одобрявания;
4. изисква производителят да предостави протоколи, издадени от техническа служба, отговаряща на изискванията на наредбата за извършване на изпитвания и проверки по приложимите за категорията регулаторни актове в приложение № 10 или 11, за извършени:
а) монтажни проверки на отделни технически възли;
б) проверки, когато е приложимо, за наличие на устройствата, посочени в бележки (1) и (2) в края на текста на част 1 от приложение № 10.

Раздел III.
Многоетапно одобряване типа на некомплектувано или напълно комплектувано ПС

Чл. 10. (1) В зависимост от степента на комплектуване на ПС изпълнителният директор на ИА „АА“ одобрява на един или на няколко етапа типа на некомплектувано или напълно комплектувано ПС, когато ПС:
1. съответства на данните, посочени в техническата документация;
2. отговаря на изискванията на приложимите за категорията регулаторни актове в приложение № 10 или 11.
(2) Многоетапното одобряване се прилага и за нови комплектувани ПС, преустроени или изменяни от друг производител.
(3) Преди одобряването на типа на ПС, когато ПС се произвежда оборудвано за съответния етап, изпълнителният директор на ИА „АА“ проверява дали са изпълнени мерките за осигуряване на съответствие на продукцията съгласно чл. 29 и тези, посочени в отделните регулаторни актове по приложение № 10 или 11.
(4) Изпълнителният директор на ИА „АА“ издава сертификат за одобряване на типа за съответния етап на комплектуване в зависимост от степента на комплектованост на ПС. Към сертификата се прилагат сертификатите за одобрявания, издадени на предходните етапи.

Чл. 11. Производителят е длъжен да:
1. изисква информация и документи от доставчиците на системи, компоненти или отделни технически възли по отношение на съответствието им с изискванията на приложимите за категорията регулаторни актове по приложение № 10 или 11, включително и за издадени сертификати за одобряване на типа, както и за характеристики на ПС, които са част от некомплектувано ПС, но все още не са получили одобряване на типа;
2. осигури произведените или добавените от него на предходни етапи от комплектуването на ПС, системи, компоненти или отделни технически възли да съответстват на одобрените типове;
3. осигури произведените или добавените от него система, компонент или отделен технически възел да съответства на одобрено изменение на типа в случай, че е извършвал изменение в система, компонент или отделен технически възел, довела до невалидност на одобряване на типа, издадено на предходен етап.

Чл. 12. (1) При многоетапно одобряване типа на ПС изпълнителният директор на ИА „АА“:
1. проверява наличието на всички данни в техническата документация в зависимост от степента на комплектуване на ПС;
2. проверява дали представените сертификати и/или съобщения за одобряване на типа са издадени за представеното за одобряване ПС на съответния етап;
3. проверява съответствието на данните по част 1 от приложение № 3 с данните в техническите досиета, сертификатите и/или съобщенията за одобряване на типа;
4. проверява съответствието на ПС с данните от техническата документация, които не са включени в техническо досие, сертификат и/или съобщение за одобряване на типа;
5. изисква производителят да предостави протоколи, издадени от техническа служба, отговаряща на изискванията на наредбата за извършване на изпитвания и проверки по приложимите за категорията регулаторни актове в приложение № 10 или 11, на ПС, системи, компоненти, отделни технически възли от избрани образци от типа ПС, за който е подадено заявлението по чл. 3, за установяване съответствието на конструкцията на ПС с данните, посочени в техническите досиета за одобрявания;
6. изисква производителят да предостави протоколи, издадени от техническа служба, отговаряща на изискванията на наредбата за извършване на изпитвания и проверки по приложимите за категорията регулаторни актове в приложение № 10 или 11, за извършени:
а) монтажни проверки на отделни технически възли;
б) проверки, когато е приложимо, за наличие на устройствата, посочени в бележки (1) и (2) в края на текста на част 1 от приложение № 10.
(2) В случай на напълно комплектувано ПС, когато данните от част 1 на приложение № 3 не са включени в технически досиета за издадени сертификати за одобряване на типа, изпълнителният директор на ИА „АА“ изисква производителят да предостави протоколи за проверка и изпитване за съответствие с техническите изисквания на приложимите за категорията регулаторни актове по приложение № 10.
(3) В зависимост от вариантите и версиите на типа изпълнителният директор на ИА „АА“ определя броя на образците, необходими за изпитване на превозните средства по ал. 1, т. 5 и 6 съгласно приложение № 4 в съответствие със степента на завършеност на ПС, изключвайки изискванията за брой на осите.

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2015 г.) На следващите етапи на одобряване на типа на ПС производителят поставя допълнителна табела до табелата по Регламент (ЕС) № 19/2011 на Комисията от 11 януари 2011 г. относно изискванията за одобрение на типа на поставяните от производителя задължителни табели и на идентификационния номер на превозното средство за моторни превозни средства и техните ремаркета, и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (OB L 8, 12.01.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 19/2011).
(2) (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2015 г.) Допълнителната табела по ал. 1 трябва да е здраво закрепена на видно, достъпно място върху част, която не подлежи на подмяна при употреба, и да съдържа ясни и незаличими следните данни съгласно образеца в приложение № 12:
1. наименование на производителя;
2. секции 1, 3 и 4 от ЕО номера на одобряването на типа съгласно приложение № 5;
3. етап на одобряване на типа;
4. идентификационен номер на превозното средство (VIN);
5. допустима максимална маса на ПС;
6. допустима максимална маса на състав от ПС (автовлак);
7. допустима максимална маса върху всяка ос, изброени отпред назад;
8. допустима максимална маса върху централния болт – в случай на полуремарке, или върху теглича – в случай на ремарке с централна ос.
(3) Данните по ал. 2, т. 5 – 8 се посочват, когато стойностите са се променили по време на съответния етап на одобряване на типа.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2015 г.) Допълнителната табела по ал. 1 отговаря на изискванията по Регламент (ЕС) № 19/2011.
(5) Идентификационният номер на базовото превозно средство (VIN) се запазва по време на всички етапи на процедурата по одобряване на типа, за да се гарантира проследимост при извършването на тази процедура.
(6) Производителят на ПС при последния етап от комплектуването след съгласуване с изпълнителния директор на ИА „АА“ може да замени първата и втората секция от идентификационния номер на превозното средство със своя код на производител на ПС и своя идентификация на превозното средство само когато ПС ще се регистрира с негово собствено търговско наименование. В този случай пълният идентификационен номер на базовото превозно средство не се заличава.

Раздел IV.
ЕО одобряване типа на ПС по отношение на система/определени технически характеристики, типа на система, компонент или отделен технически възел

Чл. 14. (1) Изпълнителният директор на ИА „АА“ одобрява типа на ПС по отношение на система/определени технически характеристики и типа на система, когато типът:
1. съответства на данните, посочени в техническата документация;
2. отговаря на изискванията на приложимите отделни регулаторни актове по приложение № 10.
(2) Преди одобряването на типа на ПС по отношение на система/определени технически характеристики или типа на система изпълнителният директор на ИА „АА“ проверява дали са изпълнени мерките за осигуряване на съответствие на продукцията съгласно чл. 29 и посочените в отделните регулаторни актове по приложение № 10 или 11.

Чл. 15. (1) Изпълнителният директор на ИА „АА“ одобрява типа на компонент или отделен технически възел, когато типът:
1. съответства на данните, посочени в техническата документация;
2. отговаря на изискванията на приложимите отделни регулаторни актове по приложение № 10 или 11.
(2) Преди одобряването на типа на компонент или отделен технически възел изпълнителният директор на ИА „АА“ проверява дали са изпълнени мерките за осигуряване на съответствие на продукцията съгласно чл. 29 и посочените в отделните регулаторни актове по приложение № 10 или 11.
(3) Когато компонент или отделен технически възел независимо от това, дали са предназначени или не за възстановяване, техническо обслужване или ремонт и са включени в типовото одобряване на система, не се изисква типово одобряване за компонента или отделния технически възел, освен когато това не се предвижда от съответен регулаторен акт.

Чл. 16. (1) При одобряване типа на ПС по отношение на система/определени технически характеристики, типа на система, компонент или отделен технически възел изпълнителният директор на ИА „АА“:
1. проверява съответствието на ПС по отношение на системата/определени технически характеристики, типа на системата, компонента или отделния технически възел с данните от техническата документация;
2. когато е приложимо, изисква производителят да предостави протоколи, издадени от техническа служба, отговаряща на изискванията на наредбата за извършени изпитвания и/или проверки по приложимите за категорията на ПС регулаторни актове в приложение № 10 или 11.
(2) Когато компонент или отделен технически възел изпълнява функциите си или има специфични характеристики само във връзка с други части на ПС, вследствие на което съответствието с едно или повече изисквания може да бъде установено само когато компонентът или отделният технически възел функционира в комбинация с тези части на ПС, изпълнителният директор на ИА „АА“ ограничава одобряването на типа на компонента или отделния технически възел, като отбелязва в ЕО сертификата за одобряване на типа ограниченията за използване и начините за монтиране.
(3) В случая по ал. 2, когато компонентът или отделният технически възел се монтира от производителя на ПС, при одобряването на типа чрез протоколи, издадени от техническа служба, се проверява съответствието с приложимите ограничения за използване и начините за монтиране.
(4) След съгласуване с изпълнителния директор на ИА „АА“ производителят предоставя на техническа служба за изпитване необходимия съгласно съответните регулаторни актове брой ПС, системи, компоненти или отделни технически възли.

Глава трета.
ЕО ОДОБРЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ТИП ПС, ПРОИЗВЕЖДАНИ В МАЛКА СЕРИЯ. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И КОНЦЕПЦИИ

Чл. 17. (1) Производителят може да подаде заявление до изпълнителния директор на ИА „АА“ за:
1. национално одобряване на тип ПС, произвеждани в малка серия, чийто брой регистрирани, пуснати в движение или пуснати на пазара за една година не надвишава броя, посочен в приложение № 6, част А, т. 2, и превозното средство отговаря на алтернативните изисквания, изброени в допълнение № 2 към част № 1 на приложение № 10;
2. ЕО одобряване на тип ПС по отношение на система/определени технически характеристики, тип на система, компонент или отделен технически възел, при производството на които са използвани нови технологии или концепции, несъвместими с изисквания в един или няколко регулаторни актове по приложение № 10, част 1, когато е получено разрешение от Европейската комисия;
3. ЕО одобряване на тип ПС, произвеждани в малка серия, чийто брой регистрирани, пуснати в движение или пуснати на пазара за една година не надвишава броя, посочен в приложение № 6, част А, т. 1, и превозното средство отговаря на изискванията, изброени в допълнение № 1 към част 1 на приложение № 10.
(2) ЕО одобряването по ал. 1, т. 3 се извършва по смесена процедура за ЕО одобряване на типа ПС и не се отнася за ПС със специално предназначение.
(3) Заявление за ЕО одобряване на тип ПС, произвеждани в малка серия, се подава съгласно разпоредбите по раздел I от глава втора.
(4) ЕО сертификатите за одобряване на тип ПС, произвеждани в малка серия, се издават по образец „А“ в приложение № 7 и номерират съгласно приложение № 5.
(5) Изпълнителният директор на ИА „АА“ може да издаде временен сертификат за одобряване на тип ПС, в което са монтирани система, компонент или отделен технически възел, съгласно ал. 1, т. 2 със срок на валидност до получаване на разрешението или отказа от Европейската комисия. Временният сертификат е валиден само за територията на Република България.
(6) В случаите по ал. 5 изпълнителният директор на ИА „АА“ незабавно информира Европейската комисия и органите по одобряването на другите държави – членки на ЕС, чрез изпращане на техническото досие, съдържащо информацията за:
1. причините, поради които използваните нови технологии или концепции правят системата, компонента или отделния технически възел несъвместими с изискванията на един или повече от приложимите регулаторни актове по приложение № 10, част 1;
2. описание на въздействието върху безопасността, опазването на околната среда и предприетите мерки;
3. описание на изпитванията и получените резултати, които показват ниво на безопасност и опазване на околната среда, равностойно на посоченото в приложимите регулаторни актове по приложение № 10, част 1.
(7) Когато Европейската комисия е разрешила одобряване типа на ПС по отношение на система/определени технически характеристики, типа на система, компонент или отделен технически възел по ал. 1, т. 2, изпълнителният директор на ИА „АА“ одобрява типа в съответствие с решението на Европейската комисия.
(8) Когато Европейската комисия откаже да даде разрешение по ал. 1, т. 2, изпълнителният директор на ИА „АА“ незабавно уведомява притежателя на временния сертификат за одобряване на типа по ал. 4, че той се отменя 6 месеца след датата на решението на комисията.
(9) В случаите по ал. 7 превозните средства, произведени въз основа на издаден временен сертификат за одобряване на типа, преди да бъде отменен, могат да бъдат пуснати на пазара и регистрирани в Република България.
(10) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) Разпоредбите по ал. 1 – 8 не се прилагат, когато ПС по отношение на система/определени технически характеристики, система, компонент или отделен технически възел съответства на Правило на ИКЕ на ООН, към което Общността се е присъединила.

Чл. 18. (1) При одобряването на тип ПС по чл. 17, ал. 1, т. 1 производителят подава мотивирано заявление до изпълнителния директор на ИА „АА“, което съдържа:
1. (доп. – ДВ, бр. 53 от 2018 г.) идентификация на заявителя: наименование, седалище и адрес на управление, както и единен идентификационен код (ЕИК), код по БУЛСТАТ или други идентификационни данни съгласно националното законодателство на лицето;
2. описание на типа ПС;
3. обема (серийността) на планираното производство, когато е приложимо;
4. декларация от заявителя, че не са подадени документи за одобряване на типа за същия тип ПС до орган по одобряването на друга държава – членка на ЕС, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага:
1. (изм. – ДВ, бр. 53 от 2018 г.) удостоверение за актуално състояние – за лицата, регистрирани като търговци по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
2. копие от сертификата за система за управление на качеството, когато има такъв;
3. документ за платена държавна такса, определена с акт на Министерския съвет;
4. три екземпляра техническа документация с попълнен списък с данни, достатъчни за техническата идентификация на ПС, включително снимки, схеми и чертежи (в размер А4 или в папка с размер А4).
(3) Изпълнителният директор на ИА „АА“ признава ЕО сертификати за одобряване на типа или съобщения за одобряване типа на системи, компонентите или отделните технически възли.
(4) Сертификатите за одобряване на тип ПС, произвеждани в малка серия, се:
1. номерират съгласно приложение № 5 и съдържат изключенията, извършени на основание чл. 17, ал. 1;
2. издават по образец „А“ в приложение № 7 със заглавие „Сертификат за национално одобряване на тип ПС, произвеждани в малка серия“.
(5) Валидността на националното одобряване на тип ПС, произвеждани в малка серия, се ограничава до територията на Република България. По искане на производителя изпълнителният директор на ИА „АА“ изпраща на посочени от производителя органи по одобряването на други държави – членки на Европейския съюз, с препоръчано писмо или по електронна поща копие от сертификата за национално одобряване на тип ПС, произвеждани в малки серии, както и приложенията към него.
(6) Изпълнителният директор на ИА „АА“ признава сертификата за национално одобряване на тип ПС, произвеждани в малка серия, издаден от друга държава – членка на Европейския съюз, когато типът е одобрен при спазването на технически изисквания, равностойни на тези за страната.
(7) Когато изпълнителният директор на ИА „АА“ получи сертификат за национално одобряване на тип ПС, произвеждани в малка серия, издаден от орган по одобряването на друга държава – членка на Европейския съюз, със заповед решава да признае или да не признае сертификата и в срок до 60 дни от датата на получаването на сертификата съобщава решението си на органа по одобряването, който го е издал.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) По искане на производител или собственик на превозно средство, който иска да продава, регистрира или пуска на пазара превозно средство в друга държава – членка на Европейския съюз, изпълнителният директор на ИА „АА“ му предоставя копие на издадения от него сертификат за национално одобряване на тип ПС, произвеждани в малка серия, както и техническото досие, свързано с одобряването.

Глава четвърта.
ИЗМЕНЕНИЯ НА ТИПА, ОСИГУРЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКЦИЯТА С ОДОБРЕН ТИП
Раздел I.
Изменения на типа на ПС, система, компонент или отделен технически възел

Чл. 19. (1) Производителят е длъжен в 14-дневен срок да уведоми изпълнителния директор на ИА „АА“ за всяка промяна на данните в техническата документация по отношение на ЕО одобряването на типа.
(2) В 14-дневен срок от получаване на уведомяването по ал. 1 изпълнителният директор на ИА „АА“ информира производителя дали промяната в данните изисква:
1. издаване на нов сертификат за ЕО одобряване на типа при спазване на процедурата по глава втора, или
2. изменение на одобрения тип и необходимост от нови изпитвания и проверки.
(3) Уведомлението по ал. 1 се подава до изпълнителния директор на ИА „АА“, когато първоначалният сертификат за ЕО одобряване на типа е издаден от него.

Чл. 20. (1) Когато са променени данните в техническото досие, изменението се обозначава като „ревизия“.
(2) Ревизията по ал. 1 се обозначава като „разширение“, когато в допълнение към промяната на данните в техническото досие по ал. 1 е налице едно от следните обстоятелства:
1. налага се извършване на нови изпитвания или проверки;
2. има промяна на информацията, съдържаща се в ЕО сертификата за одобряване на типа, с изключение на неговите приложения;
3. влезли са в сила нови изисквания в отделните регулаторни актове по приложение № 10 или 11, приложими към одобрения тип.
(3) Не се изисква изменение на ЕО сертификата за одобряване на типа на превозно средство, когато новите изисквания, посочени в ал. 2, т. 3, от техническа гледна точка не са свързани с този тип превозно средство или засягат категории превозни средства, различни от категорията, към която то принадлежи.

Чл. 21. Производителят подава до изпълнителния директор на ИА „АА“ заявление за изменение на ЕО сертификата на одобряването на типа, придружено от:
1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава – членка на Европейския съюз, когато има промяна в данните, подадени при първоначалното одобряване на типа;
2. описание на извършените промени в техническата документация;
3. протоколи и/или доклади, издадени от техническа служба, нотифицирана по реда на глава девета, за извършени изпитвания и/или проверки, когато такива се изискват по чл. 19, ал. 2, т. 2; 4. документ за платена държавна такса, определена с акт на Министерския съвет.

Чл. 22. (1) В случаите на чл. 20, ал. 1 изпълнителният директор на ИА „АА“:
1. издава ревизираните страници на техническото досие, като отбелязва ясно промените и датата на актуализацията, и
2. съставя консолидиран списък на съдържанието на техническото досие, придружен от подробно описание на промените.
(2) В случая на чл. 20, ал. 2 изпълнителният директор на ИА „АА“:
1. проверява съответствието на изменения тип ПС, тип ПС по отношение на система/определени технически характеристики, тип система, компонент или отделен технически възел с данните от техническата документация и протоколите и/или докладите от проведените изпитвания и/или проверки с приложимите технически изисквания по приложение № 10;
2. издава сертификат за изменение на ЕО одобрен тип ПС, ПС по отношение на система/определени технически характеристики, система, компонент или отделен технически възел, когато типът съответства на данните в техническата документация с оглед на извършените в тях промени и отговаря на приложимите технически изисквания по приложение № 10;
3. променя съдържанието на техническото досие, за да отрази актуалната дата на изменените страници и датата на консолидираната версия на съдържанието.

Раздел II.
Осигуряване съответствието на продукцията с одобрен тип

Чл. 23. Осигуряването на съответствието на продукцията с одобрен тип включва оценка на системата за управление (първоначална оценка) и проверки на производителя и на продукцията (мерки за осигуряване на съответствие на продукцията с одобрен тип).

Чл. 24. (1) Преди издаване на сертификата за одобряване на типа изпълнителният директор на ИА „АА“ при необходимост в сътрудничество с органите по одобряване на други държави – членки на ЕС, извършва оценка за наличието на мерките и процедурите за осигуряване на ефективен контрол за съответствие на произведените компоненти, системи, отделни технически възли и превозни средства с одобрения тип.
(2) Оценката по ал. 1 се извършва съгласно чл. 25 или 26.

Чл. 25. (1) Оценките и проверките по чл. 23 се извършват от изпълнителния директор на ИА „АА“ и/или от органи за оценка на съответствието, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА „БСА“) или от национален орган по акредитация на държава – членка на Европейската организация за акредитация (ЕА).
(2) При първоначална оценка изпълнителният директор на ИА „АА“ взима предвид наличната информация, отнасяща се до:
1. сертификацията на производителя съгласно чл. 26, извършена от орган за оценка на съответствието, акредитиран от ИА „БСА“ или от национален орган по акредитация на държава, членка на Европейската организация за акредитация (ЕА);
2. оценките на системите за управление на качеството на производителя на компонента или отделния технически възел, извършени на мястото на производството от производителя(ите) на превозното средство съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008 в случай на одобряване типа на компонент или отделен технически възел.
(3) Допускат се изключения от изискванията на еквивалентен стандарт БДС EN ISO 9001:2008 по отношение на т. 7.3. „Удовлетворение на клиента и непрекъснати подобрения“.
(4) Оценките и проверките по чл. 23 и 24 могат да се извършват от името на ИА „АА“ от орган за одобряване на типа на друга държава – членка на ЕС, или от нотифицирана техническа служба. Този орган трябва да подготви декларация за съгласие, в която се посочват областите и производствените съоръжения, които ще се използват за продукта или продуктите, който/които ще бъде(ат) типово одобрен(и), и за съответните технически изисквания, приложими към продукта.
(5) При получаване на молба от съответен орган на друга държава – членка на ЕС, издаващ одобряване на типа, ИА „АА“ незабавно изпраща декларацията за съгласие, посочена в ал. 4, или уведомление, че не може да предостави изисквания документ.
(6) Декларацията за съгласие по ал. 4 съдържа: наименование на компанията/фирмата; местонахождение и адрес на управление; адрес на завода; продуктова структура (модели ПС или компоненти); области, обект на оценка (напр. монтиране на двигатели, сглобяване на ПС и др.); оценявани документи (наръчник по качеството, процедури); период на извършване на оценката и планирана проверка за мониторинг.

Чл. 26. (1) При първоначална оценка изпълнителният директор на ИА „АА“ признава сертифициране на производителя по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 с изключенията по чл. 25, ал. 3.
(2) Производителят осигурява информацията, свързана със сертифицирането по ал. 1, както и уведомява изпълнителния директор на ИА „АА“ за всякакви промени по отношение на валидността или обхвата на сертификацията.

Чл. 27. (1) При пълно одобряване типа на превозно средство не се повтарят първоначалните оценки, извършени за целите на издаване на сертификати за одобряване за системи, компоненти или отделни технически възли на превозното средство.
(2) В случай че в обхвата на оценките по ал. 1 не са били включени мястото и дейностите, свързани с монтажа на превозното средство, се извършва допълнителна оценка.

Чл. 28. (1) Производителят отговаря пред органа по одобряването за процеса на одобряване и за осигуряване съответствието на продукцията независимо от това, дали участва пряко във всички етапи на производството на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел.
(2) При многоетапното одобряване на типа производителят носи отговорност за одобряването и съответствието на продукцията на системи, компоненти или отделни технически възли, добавени от него на етапа на комплектуване на превозното средство.
(3) Производител, който изменя вече одобрени на по-ранни етапи компоненти или системи, носи отговорност за одобряването и осигуряване съответствието на продукцията на тези компоненти и системи.
(4) Производител, който е установен извън Европейския съюз, определя свой представител, установен в Европейския съюз, да го представлява пред органа по одобряването.

Чл. 29. (1) В процеса на одобряване типа на превозно средство, типа ПС по отношение на система/определени технически характеристики, типа на система, компонент или отделен технически възел изпълнителният директор на ИА „АА“ проверява мерките за осигуряване на съответствие на продукцията.
(2) Мерките по ал. 1 включват проверка за наличие на документирани планове за провеждане на периодични изпитвания и проверки, определени съгласувано с производителя, необходими за установяване на непрекъснато съответствие с одобрения тип, включително тези, определени в отделните регулаторни актове по приложение № 10 или 11.

Чл. 30. (1) Притежателят на ЕО сертификат за одобряване на типа:
1. осигурява наличието и прилагането на процедури за ефективен контрол за съответствие на продукцията на ПС, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип;
2. има достъп до изпитвателно или друго оборудване, необходимо за проверка на съответствието с всеки одобрен тип;
3. осигурява записването на данните и резултатите от изпитването и проверките и наличието на приложените към тях документи, като ги съхранява за период 10 години;
4. анализира резултатите от всяко изпитване или проверка с цел да удостовери стабилността на характеристиките на продукта, определяйки допустимите отклонения на произведената продукция;
5. осигурява за всеки тип продукт извършването на проверките съгласно изискванията по наредбата и изпитванията съгласно приложимите регулаторни актове по част 1 на приложение № 10;
6. осигурява извършването на допълнително взимане на проби, изпитване или проверка, в случай че пробата или образецът показва несъответствие при извършване на изпитванията и проверките, и осигурява възстановяване на съответствието на продукцията.
(2) При пълно одобряване типа на превозно средство проверките по ал. 1, т. 5 се ограничават до тези, удостоверяващи коректността на данните за конструкцията по отношение на одобряването, и на данните, посочени в списъка с данни по приложение № 3, и информацията, необходима за сертификата за съответствие с одобрения тип, издаван по образец съгласно приложение № 9.

Чл. 31. (1) Изпълнителният директор на ИА „АА“ може да проверява по всяко време методите за проверка на съответствието с одобрения тип в производствените съоръжения.
(2) Честотата на проверките по ал. 1 се определя съгласно процедурите по чл. 25, като те се извършват на период, гарантиращ спазване на изискванията за осигуряване съответствие на продукцията с одобрения тип.
(3) При проверките по ал. 1 се следи непрекъснатата ефективност на процедурите, установени в чл. 24, като:
1. одитите, извършени от акредитираните органи за оценка на съответствието, се приемат за удовлетворяващи изискванията по чл. 26;
2. честотата на проверките, различни от тези по т. 1, се определя от изпълнителния директор на ИА „АА“.

Чл. 32. При всяка проверка на съответствието на продукцията с одобрения тип протоколите от изпитванията или проверките и в частност тези по чл. 29 и производствените протоколи се предоставят на изпълнителния директор на ИА „АА“.

Чл. 33. (1) При проверките изпълнителният директор на ИА „АА“ може да избере случайни образци, които да бъдат изпитвани в лабораторията на производителя или в техническа служба в зависимост от същността на изпитването.
(2) Минималният брой на образците за изпитване се определя в зависимост от резултатите от проверките, извършени от производителя.

Чл. 34. При незадоволителен контрол или когато е необходимо да се провери валидността на изпитванията, провеждани в съответствие с чл. 32, изпълнителният директор на ИА „АА“ изпраща избрани образци за изпитване в техническата служба, която е извършила изпитвания за одобряване на типа.

Чл. 35. (1) Изпълнителният директор на ИА „АА“ при необходимост в сътрудничество с органите по одобряване на други държави – членки на ЕС, може да извърши проверка за спазване на изискванията по чл. 24, ал. 1 и че произведените ПС, системи, компоненти или отделни технически възли в зависимост от случая продължават да отговарят на одобрения тип.
(2) Проверката по ал. 1 се ограничава до процедурите, посочени в този раздел и в регулаторните актове, които съдържат специфични изисквания. За тази цел изпълнителният директор на ИА „АА“ може да извърши всяка от проверките или изпитванията, предвидени в отделните регулаторни актове по приложение № 10 или 11, върху образци, взети от помещения и/или площадки на производителя, включително от производствени съоръжения.
(3) Когато изпълнителният директор на ИА „АА“ установи, че мерките за осигуряване съответствието на продукцията не се прилагат, значително се отклоняват от уточнените мерки и контролни планове или са престанали да се прилагат, въпреки че производството не е прекъснато, той предприема необходимите действия, включително отнемане на ЕО сертификата за одобряване на типа, за да се гарантира, че процедурата за осигуряване съответствието на продукцията се спазва точно.

Чл. 36. При незадоволителни резултати от проверките и изпитванията по чл. 31 – 35 изпълнителният директор на ИА „АА“ предписва предприемането на необходимите мерки за незабавно възстановяване на съответствието на продукцията с одобрения тип.

Раздел III.
Несъответствие с одобрения тип

Чл. 37. (1) Нови превозни средства със сертификат за съответствие или компоненти и отделни технически възли с маркировка за одобряване не съответстват на одобрения тип, когато има отклонение от данните в ЕО сертификата за одобряване на типа и/или в техническите им досиета.
(2) Когато отклоненията по ал. 1 са в допустимите граници, определени със съответни регулаторни актове, се приема, че ПС, компонентът или отделният технически възел съответстват на одобрения тип.

Чл. 38. (1) Когато ПС със сертификат за съответствие или компонент и отделен технически възел с маркировка за одобряване не съответстват на одобрения от изпълнителния директор на ИА „АА“ тип, той извършва проверка на продукцията и разпорежда предприемането на мерки, които да гарантират, че произвежданите ПС, системи, компоненти или отделни технически възли ще бъдат приведени в съответствие с одобрения тип.
(2) Когато съответствието с одобрения тип не бъде възстановено, изпълнителният директор на ИА „АА“ отнема сертификата за одобряване на типа, който е издал.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 изпълнителният директор на ИА „АА“ уведомява за предприетите мерки органите по одобряването на другите държави – членки на ЕС. Чл. 39. (1) Когато се установи, че ПС, за което е издаден сертификат за съответствие, или компонент или отделен технически възел с нанесена маркировка за одобрен тип не съответстват на типа, одобрен от друга държава – членка на ЕС, изпълнителният директор на ИА „АА“ уведомява органа, издал одобряването на типа, и може да поиска удостоверяване съответствието на произвежданите ПС, компоненти или отделни технически възли с одобрения тип.
(2) Когато орган по одобряването на друга държава – членка на ЕС, поиска удостоверяване на съответствие с одобрен тип ПС, компоненти или отделни технически възли и одобряването на типа е издадено от изпълнителния директор на ИА „АА“, в срок до шест месеца от датата на уведомяването изпълнителният директор на ИА „АА“ е длъжен да предприеме мерки за удостоверяване на съответствието с одобрения тип.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) Изпълнителният директор на ИА „АА“ изисква от орган по одобряването на държава – членка на Европейския съюз, одобрил тип система, компонент, отделен технически възел или некомплектувано ПС, да предприеме необходимите мерки за възстановяване на съответствието с одобрен тип в случай на:
1. ЕО одобряване на тип ПС, когато несъответствието на ПС се дължи на несъответствие на система, компонент или отделен технически възел;
2. многоетапно одобряване на типа, когато несъответствието на напълно комплектувано ПС се дължи на несъответствие на система, компонент или отделен технически възел, които са част от некомплектуваното ПС, или на несъответствие на самото некомплектувано ПС.
(4) Когато орган по одобряването на друга държава – членка на ЕС, поиска от изпълнителния директор на ИА „АА“ възстановяване на съответствието на одобрен от него тип система, компонент, отделен технически възел или некомплектувано ПС, изпълнителният директор при необходимост съвместно с органа, отправил искането, в срок до шест месеца предприема необходимите мерки по чл. 38 за възстановяване на съответствието с одобрения тип.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) Когато в случаите на предходните алинеи изпълнителният директор на ИА „АА“ и органът по одобряване на друга държава – членка на Европейския съюз не постигнат съгласие, изпълнителният директор на ИА „АА“ уведомява Европейската комисия.

Глава пета.
СЕРТИФИКАТ ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
Раздел I.
Издаване на сертификат за ЕО одобряване на тип ПС, на ПС по отношение на система/определени технически характеристики, типа на система, компонент или отделен технически възел

Чл. 40. (1) В срок до един месец от предоставяне от заявителя на техническо досие с изпълнени процедури по глава втора за ЕО одобряване на типа изпълнителният директор на ИА „АА“ издава сертификат за ЕО одобряване на тип ПС, на ПС по отношение на система/определени технически характеристики, на система, компонент или отделен технически възел или сертификат за одобряване типа на ПС, произвеждани в малка серия. В случаите по чл. 10 срокът е два месеца.
(2) В случай на многоетапно одобряване типа на ПС към сертификата за ЕО одобряване, издаден за текущия етап на коплектуване на типа ПС, се прилагат сертификати за одобряване, издадени на предходните етапи.
(3) Сертификатите за одобряване се издават по съответните образци, посочени в приложение № 7:
1. образец А – сертификат за ЕО одобряване на тип ПС;
2. образец Б – сертификат за ЕО одобряване на тип система или сертификат за ЕО одобряване типа на ПС по отношение на система/определени технически характеристики;
3. образец В – сертификат за ЕО одобряване типа на компонент/отделен технически възел.
(4) При ЕО одобряване типа на ПС със специално предназначение съгласно приложение № 11 одобряване по чл. 17, ал. 1, т. 2 и 3, за които има ограничение на валидността на сертификати или изключение от изискванията на приложимите за категорията регулаторни актове, сертификатът за ЕО одобряване на типа трябва да посочва ясно тези ограничения и изключения.
(5) Когато данните от техническата документация включват специфични изисквания за превозни средства със специално предназначение по приложение № 11, в ЕО сертификата за одобряване на типа се посочват тези изисквания.
(6) В ЕО сертификата за одобряване на типа се нанася ЕО номерът на типовото одобряване:
1. за ПС – съгласно изискванията по приложение № 5;
2. за ПС по отношение на определени технически характеристики и за системи, компоненти или отделни технически възли – по ред, определен в отделните регулаторни актове по приложение № 10 или 11.

Чл. 41. (1) При издаване на сертификат за одобряване на типа изпълнителният директор на ИА „АА“:
1. попълва всички съответни раздели на ЕО сертификата за одобряване типа на ПС, типа на ПС по отношение на система/определени технически характеристики, типа на система, компонент или отделен технически възел или сертификата за одобряване типа на ПС, произвеждани в малка серия;
2. прилага необходимата техническа документация и в случай на одобряване типа на ПС – попълва съответните точки с резултатите от изпитванията съгласно приложение № 8;
3. в случай на одобряване типа на ПС – създава или проверява индекса на техническото досие.
(2) Когато по избор на производителя е извършена процедурата на смесено одобряване на типа, изпълнителният директор на ИА „АА“ попълва в част 3 на списъка с данни, образецът на който е даден в приложение № 3, номерата на протоколите от изпитванията по отделните регулаторни актове, за които няма ЕО сертификати за одобряване на типа.
(3) Когато по избор на производителя е извършена процедура на едноетапно одобряване на типа, изпълнителният директор на ИА „АА“ изготвя списък на приложимите регулаторни актове, образец на който е даден в допълнението на образец А на сертификата за одобряване на типа по приложение № 7, и прилага този списък към ЕО сертификата за одобряване на типа.

Раздел II.
Изменение или отказ за издаване на сертификат за ЕО одобряване на типа

Чл. 42. (1) Изпълнителният директор на ИА „АА“ издава сертификат по чл. 22, ал. 2, т. 2 в 30-дневен срок от датата на подаване на заявлението по чл. 21 по образец, посочен в приложение № 7, който се номерира по реда на приложение № 5, като изменението на одобрения тип се отразява в част 5 от номера на сертификата. Номерът отразява поредността на издадените последователни разширения.
(2) В сертификата по ал. 1 ясно се посочва причината за разширението и датата на преиздаването.
(3) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 21, изпълнителният директор ИА „АА“ писмено уведомява заявителя, като дава указания за отстраняването им. Срокът по ал. 1 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.
(4) В случая по чл. 20, ал. 2, т. 3 в сертификата по ал. 1 за изменение на тип система, компонент или отделен технически възел се актуализира и третата секция от номера за одобряване на типа.
(5) Изпълнителният директор на ИА „АА“ отказва да издаде сертификат за изменение на одобрението на типа на превозно средство, когато не са изпълнени изискванията по чл. 22, ал. 2, т. 2.
(6) Отказът по ал. 5 се мотивира и може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 43. (1) Изпълнителният директор на ИА „АА“ отказва издаване на сертификат за ЕО одобряване на тип ПС, тип ПС по отношение на система/определени технически характеристики, типа на система, компонент или отделен технически възел, когато:
1. превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел не са произведени в съответствие с техническите изисквания на регулаторните актове по приложение № 10 или 11;
2. може да създаде сериозен риск за безопасността на движението по пътищата, замърси околната среда или нанесе сериозни вреди на здравето на хората, независимо че отговаря на изискванията на регулаторните актове.
(2) Отказът по ал. 1 писмено се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 44. Изпълнителният директор на ИА „АА“ съхранява информацията за сертификати за изменение на ЕО одобрен тип ПС, системи, компоненти или отделни технически възли, издадени съгласно този раздел.

Глава шеста.
СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И МАРКИРОВКИ

Чл. 45. (1) Производителят, притежател на сертификат за ЕО одобрен тип ПС, издава сертификат за съответствие (приложение № 9) на комплектувано, некомплектувано или напълно комплектувано ПС, когато то е произведено в съответствие с одобрения тип ПС.
(2) Производителят на ПС може да препрати данни или информация, съдържащи се в сертификата за съответствие, в електронен вид на органа на Министерството на вътрешните работи по регистрация.

Чл. 46. (1) Сертификатът за съответствие по чл. 45 се издава на хартия, защитена чрез цветни графики или воден знак с формата на идентификационната марка на производителя, и защитен така, че да се избегне възможността от фалшифициране.
(2) Сертификатът за съответствие по ал. 1 придружава всяко комплектувано, некомплектувано или напълно комплектувано ПС.
(3) (Отм. – ДВ, бр. 17 от 2015 г.)
(4) Сертификатът за съответствие се издава на един от официалните езици на Общността. Когато ПС е предназначено за пускане на пазара на Република България, сертификатът за съответствие се издава или се придружава от превод на български език.
(5) Сертификатът за съответствие се попълва изцяло и не съдържа ограничения относно използването на превозно средство, различни от ограниченията, предвидени в приложим регулаторен акт.
(6) Сертификатът за съответствие, посочен в приложение № 9, част 1 за превозни средства, одобрени в съответствие с разпоредбите по чл. 17, ал. 1, т. 2, включва в заглавието си израза „За комплектувани/напълно комплектувани типово одобрени превозни средства съгласно чл. 20 от Директива 2007/46/ЕО (временно одобряване )“.
(7) Сертификатът за съответствие, посочен в приложение № 9, част 1 за превозни средства, одобрени в съответствие с разпоредбите по чл. 17, ал. 1, т. 3, включва в заглавието си израза „За комплектувани/напълно комплектувани превозни средства, типово одобрени в малки серии“. До него се посочва годината на производство, последвана от пореден номер от 1 до пределната стойност, посочена в таблицата в приложение № 6, част А, т. 1, обозначаваща по отношение на всяка година на производство поредния номер на това превозно средство в рамките на производството, определено за тази година.
(8) Дубликат на сертификата за съответствие може да бъде издаден само от производителя. Думата „дубликат“ трябва да се вижда ясно на първата страница на всеки дубликат на даден сертификат.

Чл. 47. При напълно комплектувано или некомплектувано ПС производителят:
1. попълва само данните по приложение № 9, раздел 2, които са добавени или променени на текущия етап на одобрението му;
2. прилага сертификатите за съответствие, издадени на предходните етапи, когато има.

Чл. 48. (1) Производителят удостоверява съответствието на компонент или отделен технически възел (независимо от това, дали са или не са част от система), произведени в съответствие с одобрения тип, като нанася върху всеки компонент или отделен технически възел ЕО маркировката за одобряване на типа, когато е налице изискване в приложим регулаторен акт.
(2) Когато за компонент или отделен технически възел не се изисква ЕО маркировка за одобряване на типа, производителят нанася собственото си търговско наименование или търговска марка, номер на типа и/или идентификационен номер.
(3) ЕО маркировката за одобряване на типа се образува съгласно допълнението към приложение № 5.

Чл. 49. Производителят удостоверява съответствието на компонент или отделен технически възел, произведени при условията на чл. 16, ал. 2, с одобрения тип въз основа на сертификата за одобряване на типа, като доставя всеки компонент или отделен технически възел с подробни данни за ограниченията и начините на монтажа.

Чл. 50. Не се признават за валидни сертификати за съответствие с одобрен тип ПС, подписани от производител/упълномощен представител, чиито имена и образец на подписа не са включени в приложение към сертификата за ЕО одобряване на типа.

Глава седма.
ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА
Раздел I.
Пускане на пазара на нови превозни средства, компоненти, отделни технически възли

Чл. 51. (1) Нови комплектувани или напълно комплектувани ПС се пускат на пазара въз основа на валиден сертификат за съответствие с одобрения тип, издаден по образеца в приложение № 9, част 1.
(2) Нови компоненти или отделни технически възли се пускат на пазара, когато те отговарят на изискванията на приложимите регулаторни актове на приложение № 10 и имат нанесена маркировка и/или обозначения по чл. 48.
(3) Изискването по ал. 2 не се прилага, когато компонентите или отделните технически възли са конструирани и произведени за нови ПС извън обхвата на наредбата.
(4) Некомплектувано ПС се пуска на пазара на основание валиден сертификат за съответствие с одобрения тип, издаден по образеца в приложение № 9, част 2.
(5) Превозните средства, за които не се изисква сертификат за съответствие, могат да бъдат пускани на пазара само когато отговарят на приложимите за категорията технически изисквания по тази наредба.
(6) Пуснатите на пазара ПС за срок една година от производител с национално или ЕО одобряване на тип ПС в малка серия не трябва да надвишават броя и условията, посочени в приложение № 6, част А.
(7) Допуска се пускането на пазара или пускането в употреба на компоненти или отделни технически възли, за които съгласно чл. 17, ал. 6 не се прилагат изисквания на регулаторни актове по приложение № 10 или са предназначени за монтиране в превозни средства, които имат сертификати по чл. 17, ал. 1, т. 1 или т. 3 или удостоверения по чл. 70, когато одобренията се отнасят за тези компоненти или възли.
(8) Пускането на пазара и в употреба на компоненти или отделни технически възли се допуска, когато са предназначени за монтиране в ПС, за които към датата на пускането им в употреба не е съществувало изискване за ЕО одобряване на типа, освен ако това не е забранено по силата на определен регулаторен акт.

Раздел II.
Превозни средства, излезли от серийно производство

Чл. 52. (1) Продажбата и регистрацията на нови ПС, излезли от серийно производство, които съответстват на тип ПС, чийто сертификат за ЕО одобряване на типа е с изтекла валидност съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1, се допуска за 12 месеца за комплектувани ПС и 18 месеца за напълно комплектувани ПС при спазване на количествените ограничения съгласно приложение № 6, част Б.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от датата, на която изтича валидността на ЕО сертификата за одобряване на типа.
(3) Разпоредбите по ал. 1 се прилагат само за ПС, които по време на тяхното производство са имали валиден сертификат за ЕО одобряване на типа, но които не са били регистрирани преди датата, на която е изтекъл срокът на валидност на ЕО сертификата за одобряване на типа, и които се намират на територията на Европейския съюз към датата на изтичане на валидността на сертификата.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2017 г., в сила от 03.01.2017 г.) Заявлението за получаване на изключение за ПС по ал. 1 се подава от производителя до органа на Министерството на вътрешните работи по регистрация и се придружава от:
1. информация за производителя, типа ПС, варианти и версии, ако е приложимо, и номера на одобряване на типа;
2. описание на причината, поради която одобряването ще стане невалидно;
3. датата, на която одобряването ще стане невалидно;
4. техническа и икономическа обосновка на искането;
5. посочване на процедурата по приложение № 6, част Б, т.1 или 2, по която максималният брой ПС ще бъде определен с посочване на обосновка на избора;
6. брой на ПС, които ще бъдат регистрирани след процедурата по изключение;
7. списък на ПС съгласно т. 6 по VIN;
8. брой на ПС от типа, за който се иска изключението, които са пуснати в движение през предходната година (в случай на определяне по приложение № 6, част Б, т. 1).
(5) В срок три месеца от получаването на заявлението от производителя органът на Министерството на вътрешните работи по регистрация разрешава или мотивирано отказва да разреши извършването на регистрацията на ПС по ал. 1 и определя максималния брой ПС, чиято регистрация може да бъде извършена при условията на ал. 1 – 4.

Раздел III.
Мерки при установени сериозни рискове за безопасността на движението по пътищата, околната среда или общественото здраве

Чл. 53. (1) Не се пускат на пазара за период до 6 месеца нови ПС, системи, компоненти или отделни технически възли, които отговарят на съответните изисквания, имат валиден сертификат за съответствие или нанесени обозначения по чл. 48, но представляват сериозен риск за безопасността на движението по пътищата, вредят сериозно на околната среда или на общественото здраве.
(2) Органът на Министерството на вътрешните работи по регистрацията, съответно председателят на Комисията за защита на потребителите, съответно изпълнителният директор на ИА „АА“ установяват обстоятелствата по ал. 1, като обосновават дали това е в резултат на:
1. недостатъци в съответни регулаторни актове, или
2. неправилното прилагане от производителя на съответни изисквания на регулаторните актове.
(3) При установяване на обстоятелствата по ал. 2 заедно с обосновка за прилагане на мярката по ал. 1 органът на Министерството на вътрешните работи по регистрацията, съответно председателят на Комисията за защита на потребителите незабавно уведомяват изпълнителния директор на ИА „АА“.
(4) При установяване на обстоятелства по ал. 2 или получаване на уведомяване по ал. 3 изпълнителният директор на ИА „АА“ препраща информацията на производителя на ПС, системи, компоненти или отделни технически възли, другите държави – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия.
(5) В случаите по ал. 1:
1. органът на Министерството на вътрешните работи по регистрацията отказва регистрацията на такива ПС;
2. председателят на Комисията за защита на потребителите забранява продажбата на територията на Република България на такива ПС, системи, компоненти или отделни технически възли;
3. изпълнителният директор на ИА „АА“ уведомява органите по т. 1 и 2.

Глава осма.
ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕС, И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Чл. 54. (1) В случаите по чл. 43, ал. 1, т. 2 ИА „АА“ незабавно изпраща до компетентните органи на другите държави – членки на ЕС, и на Европейската комисия подробно досие с информация за причините за взетото решение и доказателства за направените констатации.
(2) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 20 работни дни изпраща на компетентните органи на другите държави – членки на ЕС, копия от издадените ЕО сертификати за одобряване на типове ПС или за изменение (разширение) на тези типове заедно с приложенията към тях. Копията могат да бъдат заменени с електронни файлове.
(3) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ незабавно изпраща на компетентните органи на другите държави – членки на ЕС, копия от издадените ЕО сертификати с приложенията към тях за откази или за отнемане на одобрявания на типове ПС, системи, компоненти и отделни технически възли, като посочва причините за тези откази или отнемания.

Чл. 55. (1) Веднъж на три месеца ИА „АА“ изпраща на компетентните органи на другите държави – членки на Европейския съюз, списък на издадените ЕО одобрявания на типа на системи, компоненти или отделни технически възли по образец съгласно приложение № 14, както и за отказите за издаване или отнетите сертификати за одобряване на типа.
(2) При получаването на искане от орган по одобряването на друга държава – членка на Европейския съюз, в срок до 20 дни от датата на получаването ИА „АА“ изпраща копие на ЕО сертификата за одобряване типа на ПС по отношение на система/определени технически характеристики, на система, компонент или отделен технически възел с приложенията към тях. Копието може да бъде заменено с електронен файл.

Глава девета.
ОПРЕДЕЛЯНЕ И НОТИФИЦИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ
Раздел I.
Нотифициране на технически служби

Чл. 56. (1) Изпълнителният директор на ИА „АА“ нотифицира Европейската комисия чрез Постоянното представителство на РБ към ЕС в Брюксел за определените от него технически служби.
(2) Нотификацията по ал. 1 съдържа най-малко:
а) наименованието на техническата служба, пощенски и електронен адрес (е-mail);
б) имената на лицата, представляващи техническата служба;
в) категорията на дейностите, за които е определена техническата служба;
г) регулаторните актове, за които е определена техническата служба.
(3) Всички последващи промени по отношение на нотифицираните технически служби се съобщават на Европейската комисия.
(4) Техническа служба може да извършва дейностите по чл. 59 за целите на процедурата по ЕО одобряване на типа само ако е нотифицирана в Европейската комисия.
(5) Не се нотифицират технически служби, които са кандидатствали и получили разрешение от изпълнителния директор на ИА „АА“ да извършват изпитвания и/или проверки във връзка с индивидуално одобряване и национално одобряване на типа за малка серия ПС.

Чл. 57. (1) Техническа служба, различна от тази по смисъла на чл. 59, ал. 5, установена в държава, която не е член на Европейския съюз, може да бъде нотифицирана за техническа служба на Република България само когато това е предвидено в двустранно споразумение между Общността и тази държава.
(2) Техническа служба, която е определена и нотифицирана от друга държава – членка на Европейския съюз, може да бъде нотифицирана за техническа служба на Република България.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) Нотификацията на техническите служби по ал. 2 се извършва въз основа на предоставено в ИА „АА“ заявление и копие от оценъчния доклад на техническата служба, издаден от орган на друга държава – членка на Европейския съюз, определен за компетентен по чл. 42 на Директива 2007/46/ЕО. Тази нотификация е валидна при условията и за срока на валидност на дадената от съответната държава – членка на Европейския съюз нотификация.
(4) Нотификацията се оттегля, когато:
1. изпълнителният директор на ИА „АА“ не получава информация за преоценка и периодичен надзор по т. 11 от допълнение 2 на Приложение 5 от Директива 2007/46/ЕО;
2. нотификацията е оттеглена от държава – член по ал. 2.
(5) Когато регулаторен акт от приложение № 10 изисква нотификация за дейности, различни от тези по чл. 59, ал. 1, нотификацията се извършва по реда на този раздел.

Раздел II.
Определяне на технически служби

Чл. 58. (1) Техническите служби извършват самостоятелно или контролират необходимите изпитвания и/или проверки във връзка с процедурата за одобряване типа на ПС, системи, компоненти или отделни технически възли, посочени в наредбата или в отделен регулаторен акт по приложение № 10, освен когато в регулаторен акт е предвидено изрично, че могат да бъдат проведени алтернативни процедури.
(2) Техническите служби извършват изпитвания или проверки, за които са надлежно определени при спазване на разпоредбите по тази наредба.

Чл. 59. (1) В зависимост от областта на компетентност техническите служби извършват една или повече от следните категории дейности:
1. категория „A“ – изпитвания съгласно наредбата и отделните регулаторни актове в приложение № 10, извършвани от технически служби със собствено оборудване, персонал и средства;
2. категория „B“ – контрол на изпитвания съгласно наредбата и отделните регулаторни актове по приложение № 10, извършени с оборудване, персонал и средства на производителя или на трети лица;
3. категория „C“ – регулярна оценка и наблюдение на използваните от производителя процедури за производствен контрол;
4. категория „D“ – надзор или извършване на изпитвания или проверки в рамките на надзора върху производствения контрол.
(2) За целите на ал. 1, т. 1 под собствено оборудване се разбира и това, което е на лизинг, с договор за наем за повече от 3 години или е включено в друга правно допустима дейност на ползване.
(3) Техническа служба, определена за дейности от категория „А“, може да извършва или контролира извършването на изпитванията, описани в регулаторни актове в приложение № 10, за които е била определена, с оборудване, персонал и средства на производителя или на трети лица.
(4) Техническа служба, определена за дейности от категория „В“, може да извършва или контролира извършването на изпитванията с оборудване, персонал и средства на производителя или на трети лица, когато оборудването, техническите средства за изпитване и измерване отговарят на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ (EN ISO/IEC 17025).
(5) Производител или подизпълнител, който действа от негово име, може да бъде определен за техническа служба от категория „А“ по отношение на изпитванията за съответствие с техническите изисквания, посочени в регулаторните актове по приложение № 15, при спазване на изискванията по чл. 61.

Чл. 60. (1) Изпълнителният директор на ИА „АА“ определя за техническа служба юридически лица или еднолични търговци, които:
1. притежават необходимите капацитет, специализирани технически познания и доказан опит в специфичните области, определени с наредбата и с регулаторните актове съгласно приложение № 10;
2. отговарят на изискванията на стандартите, приложими към извършваните от тях дейности, посочени в допълнение № 1 към приложение № 4.
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за последния етап от процедура за многоетапно одобряване на типа съгласно чл. 72, ал. 1.
(3) Съответствието с изискванията на ал. 1 се удостоверява с оценъчен доклад и сертификат за акредитация по стандартите, посочени в ал. 1, т. 2.

Чл. 61. (1) Кандидат за определяне като техническа служба или упълномощен негов представител подава заявление до изпълнителния директор на ИА „АА“, като прилага в два екземпляра:
1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава – членка на Европейския съюз;
2. общи данни за техническата служба, включително организационна принадлежност, наименование и адрес;
3. обща информация за техническата служба, като дейност, нейните взаимоотношения в рамките на по-голямо организационно образование, ако е част от такова, както и адресите на всички нейни сгради и помещения, свързани с обхвата на определянето;
4. декларация за съгласие кандидатът да изпълни изискванията за определяне, както и да изпълнява останалите задължения на техническа служба съгласно приложимите регулаторни актове;
5. категорията или категориите дейности, които техническата служба ще извършва по приложимите регулаторни актове, и списък на регулаторните актове, за които техническата служба кандидатства за определяне, включително границите на нейните технически възможности, когато е приложимо;
6. описание на техническите ресурси във връзка с изпитванията и/или проверките по регулаторните актове, за които кандидатства, и документи за квалификация на персонала;
7. копие от наръчника по качество на техническата служба;
8. копие от сертификат за акредитация;
9. документ за заплатена такса за преглед на документи по ценоразпис на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“.
(2) Сертификатът за акредитация по ал. 1, т. 8 трябва да е издаден от национален орган по акредитация на държава – членка на Европейския съюз.
(3) Заявлението по ал. 1 се подава и на магнитен носител.

Чл. 62. (1) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ провежда процедура по оценка на техническата компетентност на кандидата и на неговото съответствие с приложимите изисквания след получаване на заявлението и информацията по чл. 61, ал. 1 по служебен път от ИА „АА“.
(2) Преди стартиране на процедурата по ал. 1 Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ преглежда и оценява възможностите си за извършване на оценката на техническата служба, отчитайки собствената си политика, компетентност и наличието на подходящи оценители и технически експерти.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) Когато по ал. 2 се установи невъзможност за извършване на оценката, Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ информира заявителя и изпълнителния директор на ИА „АА“ и предлага на заявителя възлагане на част от дейностите по оценяването на експерт от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз по смисъла на чл. 42 от Директива 2007/46/ЕО, който да участва в извършването на оценката.
(4) В 14-дневен срок от уведомлението по ал. 3 заявителят информира изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ и изпълнителния директор на ИА „АА“ за решението си относно възлагане на част от дейностите по оценяването.
(5) В случай на отказ на заявителя по ал. 4 процедурата се прекратява.

Чл. 63. (1) При положителна оценка на възможностите си по чл. 62, ал. 2 Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“:
1. проверява пълнотата и точността на информацията в заявлението по чл. 61;
2. стартира процедурата по оценка след установена пълнота и точност на информацията в заявлението по чл. 61, като изпраща уведомление до заявителя.
(2) В 7-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1, т. 2 заявителят представя документ за платена такса по ценоразпис на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“за изготвяне на оценъчен доклад.
(3) Процедурата по оценка се извършва съгласно допълнение № 2 на приложение № 4 и завършва с оценъчен доклад. Докладът се предоставя от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ на ИА „АА“ в 14-дневен срок от неговото изготвяне.
(4) Докладът по ал. 3 включва оценка на възможностите на заявителя да извършва заявените от него дейности и да прилага методите за изпитване и/или проверки, определени в посочените в заявлението регулаторни актове по приложение № 10.
(5) Оценъчният доклад съдържа най-малко следната информация:
1. наименование на техническата служба;
2. дата(и) на извършената оценка на място;
3. име(на) на оценителя(ите) и/или техническия експерт(ите), участвали в оценяването;
4. посочване на всички оценени помещения;
5. обхват на определянето, предложен след извършената оценка;
6. заключение за съответствието на вътрешната организация и процедурите, приети от техническата служба с цел гарантиране на нейната компетентност, необходима за изпълнение на изискванията за определяне;
7. информация за отстраняване на установените в хода на процедурата несъответствия;
8. препоръка дали заявителят следва да бъде определен за техническа служба и ако бъде – какъв следва да е обхватът на неговите правомощия.
(6) Изпълнителният директор на ИА „АА“ предоставя при поискване оценъчния доклад за техническата служба на Европейската комисия.

Чл. 64. (1) При положителна оценка в доклада по ал. 2 изпълнителният директор на ИА „АА“ издава удостоверение за определяне на техническата служба със срок на валидност 3 години.
(2) Удостоверението за определяне на техническата служба съдържа най-малко следните данни:
1. логото на ИА „АА“;
2. наименование на определената техническа служба;
3. датата на издаване и срок на валидност на удостоверението за определяне на техническата служба;
4. посочване обхвата на правомощията на техническата служба (приложимите регулаторни актове и/или част от тях) и категорията дейност, за която е определен;
5. заключение за съответствие на заявителя с изискванията по тази наредба.
(3) Преоценка на дейността на техническата служба се извършва от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ не по-късно от датата на изтичане срока на валидност на удостоверението.
(4) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ извършва планов надзор и преоценка на определените от ИА „АА“ технически служби съгласно процедурата за оценка на технически служби по приложение № 4, допълнение № 2, като се вземе предвид информацията от предходни оценки. Извършените на място надзорни оценки са по-малко изчерпателни от предходните оценки.
(5) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ разработва план за преоценка и планов надзор на всяка определена техническа служба, така че представителни образци за обхвата на определяне да се оценяват на периодична основа.
(6) Периодът между оценките на място при плановия надзор зависи от възможността техническата служба да поддържа съответствието с изискванията за определяне, установено при предходни оценки.
(7) Извънреден надзор може да се извърши по мотивирано искане на изпълнителния директор на ИА „АА“ или във връзка с постъпили сигнали в ИА „АА“.
(8) Изпълнителният директор на ИА „АА“ може да продължи срока на валидност на удостоверението по ал. 1 за нови 3 години или да промени обхвата на удостоверението след извършването на преоценка от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ за дейностите по приложимите регулаторни актове от приложение № 10 и съгласно процедурата за оценка на технически служби съгласно приложение № 4, допълнение № 2.
(9) Когато при извършване на преоценка или надзор се установят несъответствия с определените изисквания към техническата служба, Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ определя срок за предприемане на коригиращи действия и информира ИА „АА“.
(10) Когато действията за отстраняване на несъответствията не се предприемат в рамките на определените срокове или не бъдат оценени като достатъчни вследствие на извършени последващи оценки, Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ уведомява изпълнителния директор на ИА „АА“, който със заповед:
1. ограничава обхвата на удостоверението, когато техническата служба е в невъзможност да извършва част от дейностите, за които е определена, и те не влияят на нейните възможности да извършва дейността си по останалата част от обхвата или когато за определена част от обхвата наруши изискванията, при които е предоставено удостоверението;
2. за срок 6 месеца ограничава обхвата на удостоверението, когато техническата служба временно е в невъзможност да извършва част от дейностите, за които е определена, и те не влияят на нейните възможности да извършва дейността си по останалата част от обхвата;
3. спира за 6 месеца действието на удостоверението, когато техническата служба временно е в невъзможност да извършва дейностите, за които е определена;
4. отнема удостоверението за определяне, когато техническата служба:
а) е в невъзможност да извършва дейностите, за които е определена;
б) наруши изискванията, при които е предоставено удостоверението за целия обхват;
в) извършва дейности по чл. 59, ал. 1, които не са включени в обхвата на удостоверението.
(11) Изпълнителният директор на ИА „АА“ уведомява Европейската комисия за обстоятелствата по ал. 10.
(12) При отнемане на удостоверението за определяне изпълнителният директор на ИА „АА“ предприема всички необходими мерки, за да осигури непрекъснатост на вече предприетите от техническата служба дейности.
(13) Заповедта по ал. 10 се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 64а. (Нов – ДВ, бр. 17 от 2015 г.) (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя достъп до информационната система, обслужваща дейността по одобряване на превозните средства, на техническите служби по чл. 64, ал. 1 и по чл. 57, ал. 2 или на писмено определени от тях лица.
(2) Техническите служби по чл. 64, ал. 1 и по чл. 57, ал. 2 въвеждат в информационната система по ал. 1 необходимата информация относно одобряването на превозните средства.

Глава десета.
ИЗПИТВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИП ПС, ПС ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИСТЕМА/ОПРЕДЕЛЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НА СИСТЕМА, КОМПОНЕНТ ИЛИ ОТДЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗЕЛ

Чл. 65. (1) Съответствието с техническите изисквания по наредбата и отделните регулаторни актове в приложение № 10 се доказва с изпитвания, извършвани от нотифицирани технически служби.
(2) Процедурите за изпитванията, специалното оборудване и техническите средства, необходими за тяхното извършване, се съдържат в приложимите регулаторни актове.

Чл. 66. (1) Изпитванията се извършват на представителни за одобрявания тип ПС, компоненти и отделни технически възли.
(2) Производителят може да избере ПС, система, компонент или отделен технически възел, които, въпреки че не са представителни за одобрявания тип, са с най-неблагоприятните характеристики по отношение на изискваното ниво на функциониране. Това се извършва със съгласието на изпълнителния директор на ИА „АА“.
(3) При избора по ал. 2 могат да се използват виртуални методи на изпитване.

Чл. 67. (1) По искане на производителя на ПС, система, компонент или отделен технически възел вместо процедури за изпитване и със съгласието на органа по одобряването могат да се използват виртуални методи на изпитване по отношение на изпитванията в отделните регулаторните актове, изброени в приложение № 16.
(2) Общите условия, на които трябва да отговарят виртуалните методи на изпитване, са посочени в допълнение 1 към приложение № 16.
(3) За всеки от регулаторните актове, изброени в приложение № 16, специфичните условия за изпитване и свързаните с тях административни разпоредби се разписват в допълнение 2 към това приложение.

Глава единадесета.
ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИП ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Чл. 68. (1) ЕО сертификатът за одобряване на тип ПС губи своята валидност, когато:
1. нови изисквания в регулаторен акт, приложим към одобрения тип ПС, станат задължителни за регистрацията, продажбата или пускането в употреба на нови ПС и не е възможно съответното одобряване да бъде актуализирано;
2. производителят реши окончателно да прекрати производството на одобрен тип ПС;
3. изтече срокът на валидност на ЕО сертификата по силата на специално ограничение.
(2) В случаите по ал. 1, когато само един вариант на даден тип ПС или само една версия от даден вариант загуби валидност, ЕО сертификатът за одобряване за ПС губи своята валидност единствено в частта си за конкретния вариант или версия.

Чл. 69. (1) В случаите по чл. 68, ал. 1 производителят уведомява изпълнителния директор на ИА „АА“ за обстоятелствата, поради които издадените от него сертификати губят своята валидност.
(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват датата на производство и идентификационният номер на последното произведено ПС.
(3) В срок 20 работни дни от получаването на уведомлението от производителя изпълнителният директор на ИА „АА“ уведомява органите по одобряването на типа на другите държави – членки на Европейския съюз, като им предоставя цялата информация, съдържаща се в уведомлението от производителя, включително с оглед улесняване на използването на схемата „ПС, излязло от серийно производство“.

Глава дванадесета.
ИНДИВИДУАЛНИ ОДОБРЯВАНИЯ НА НОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Чл. 70. (1) По искане на производителя или собственика изпълнителният директор на ИА „АА“ извършва индивидуално одобряване на ново ПС независимо от това, дали е уникално или не, когато ПС отговаря на алтернативните изисквания за съответната категория в допълнение № 3 към част № 1 на приложение № 10.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 03.12.2016 г.) Заявлението за индивидуално одобряване може да бъде подадено от производителя, собственика или упълномощен техен представител.
Упълномощеният представител следва да е установен на територията на Европейския съюз. За издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на ново превозно средство заявителят подава заявление до изпълнителния директор на ИА „АА“, към което прилага протокол от определена и нотифицирана техническа служба за извършени проверки и/или изпитвания във връзка с индивидуалното одобряване и документ за платена държавна такса. Заявлението може да бъде подписано с квалифициран електронен подпис и подадено по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2015 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) В случаите по ал. 1 изпълнителният директор на ИА „АА“ в 5-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 2 издава удостоверение за индивидуалното одобряване на ново ПС, когато:
1. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) превозното средство отговаря на описанието, придружаващо заявлението;
2. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) превозното средство отговаря на алтернативните изисквания за съответната категория, изброени в допълнение № 3 към част № 1 на приложение № 10;
3. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) протоколът по ал. 2, т. 1 съдържа положителни резултатите за извършени изпитвания и/или проверки във връзка с индивидуалното одобряване.
(4) При процедурата за индивидуално одобряване на ПС се извършват проверки и/или безразрушителни изпитвания. При установяване на съответствието с алтернативните изисквания се използва и всяка приложима информация, предоставена от производителя или собственика на ПС.
(5) Когато е налице валиден сертификат за ЕО одобряване типа на система, компонент или отделен технически възел, за тях не се прилагат алтернативни изисквания.
(6) Индивидуалното одобряване може да се прилага за нови ПС от одобрен тип, които са изменени преди пускането им в употреба и/или първоначална регистрация.

Чл. 70а. (Нов – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) (1) В срока по чл. 70, ал. 3 изпълнителният директор на ИА „АА“ отказва издаването на удостоверение за индивидуално одобряване на ново превозно средство, когато е налице някое от следните обстоятелства:
1. не е представен един или повече документи по чл. 70, ал. 2;
2. е представен неистински документ или документ с невярно съдържание;
3. протоколът по чл. 70, ал. 2, т. 1 е:
а) издаден от лице, което не е определено и нотифицирано за техническа служба по реда на глава девета; или
б) с непълноти или неточности;
4. превозното средство:
а) не отговаря на алтернативните изисквания за съответната категория, изброени в допълнение № 3 към част № 1 на приложение № 10;
б) създава сериозен риск за безопасността на движението по пътищата, за замърсяване на околната среда или причиняване на сериозни вреди на здравето на хората, независимо че отговаря на алтернативните изисквания за съответната категория, изброени в допълнение № 3 към част № 1 на приложение № 10.
(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 71. (1) Удостоверението за индивидуално одобряване на ПС се издава съгласно образеца на ЕО сертификата за одобряване на тип ПС, съдържащ се в приложение № 7, и включва поне информацията, необходима за неговата регистрация. Удостоверението не носи заглавие „ЕО одобряване на превозно средство“.
(2) Удостоверението за индивидуално одобряване съдържа идентификационния номер (или номер на рамата (шасито) на съответното ПС.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) Удостоверението за индивидуално одобряване на ПС, издадено от изпълнителния директор на ИА „АА“, е валидно за територията на Република България до влизане в сила на нови алтернативни изисквания за съответната категория, изброени в допълнение № 3 към част № 1 на приложение № 10.
(4) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ създава и поддържа база данни с информация за издадените от изпълнителния директор удостоверения за индивидуално одобряване.
(5) По искане на производител или собственик на ново ПС, когато то ще се продава, регистрира или пуска в употреба в друга държава – членка на Европейския съюз, изпълнителният директор на ИА „АА“ предоставя на производителя или собственика техническа и допълнителна информация във връзка с естеството на техническите изисквания, на които отговаря конкретното ПС и на основание на които е извършено одобряването.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) Превозно средство, за което има индивидуално одобряване от друга държава – членка на Европейския съюз, може да бъде продадено, регистрирано или пуснато в употреба на територията на Република България, когато индивидуалното одобряване е извършено на основание технически изисквания, равностойни на използваните в страната.
(7) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) За целите на продажбата, регистрацията и пускането в употреба на превозно средство по ал. 6 производителят, собственикът или упълномощеният им представител подава заявление до изпълнителния директор на ИА“АА“ за признаване за валидно на територията на Република България индивидуално одобряване от друга държава – членка на Европейския съюз.
(8) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) Към заявлението по ал. 7 се прилагат:
1. документ за индивидуално одобряване на превозно средства, издаден от друга държава – членка на Европейския съюз, придружен с превод на български език;
2. техническа и допълнителна информация във връзка с естеството на техническите изисквания, на които отговаря превозното средство и на основание на които е извършено индивидуалното одобряване, когато тази информация не се съдържа в документа по т. 1, придружена с превод на български език.
(9) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) В 10-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 1 изпълнителният директор на ИА „АА“ признава за валидно на територията на Република България индивидуално одобряване от друга държава – членка на Европейския съюз, ако индивидуалното одобряване е извършено на основание технически изисквания, равностойни на използваните в страната. Изпълнителният директор на ИА“АА“ уведомява заявителя и органа на Министерството на вътрешните работи по регистрацията за това.
(10) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) В срока по ал. 9 изпълнителният директор на ИА“АА“ отказва признаването за валидно на територията на Република България индивидуално одобряване от друга държава – членка на Европейския съюз, когато е налице някое от следните обстоятелства:
1. не е представен един или повече документи по ал. 8;
2. е представен неистински документ или документ с невярно съдържание;
3. индивидуалното одобряване е извършено на основание технически изисквания, които не са равностойни на използваните в страната;
4. превозното средство създава сериозен риск за безопасността на движението по пътищата, за замърсяване на околната среда или причиняване на сериозни вреди на здравето на хората, независимо че индивидуалното одобряване е извършено на основание технически изисквания, които са равностойни на използваните в страната.
(11) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) Отказът по ал. 10 се мотивира и подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 72. (1) За ПС в процедура за многоетапно одобряване на типа може да се приложи процедура за индивидуално одобряване след приключване на всеки един от етапите на процедурата за многоетапно одобряване.
(2) Процедурата за индивидуално одобряване не може да замени междинен етап в рамките на нормалната последователност на процедурата за многоетапно одобряване на тип ПС и не може да се прилага за одобряване на превозното средство на първия етап.

Глава тринадесета.
ПРОДАЖБА И ПУСКАНЕ В УПОТРЕБА НА ЧАСТИ ИЛИ ОБОРУДВАНЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЪЗДАДАТ ЗНАЧИТЕЛЕН РИСК ЗА ПРАВИЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОСНОВНИ СИСТЕМИ

Чл. 73. (1) Части или оборудване, които могат да създадат значителен риск за правилното функциониране на основни системи, свързани с безопасността на ПС при движението им по пътищата или с техните екологични характеристики, се пускат на пазара или се монтират на ПС, при условие че са одобрени от изпълнителния директор на ИА „АА“ или от орган по одобряването на типа на друга държава – членка на Европейския съюз.
(2) Частите или оборудването по ал. 1, подлежащи на одобряване, са включени в списъка по приложение № 17.
(3) Алинея 1 не се прилага по отношение на:
1. оригинални части и оборудване, които са в обхвата на сертификата за ЕО одобряване на ПС по отношение на система/определени технически характеристики;
2. части и оборудване, които са типово одобрени съгласно приложим регулаторен акт, посочен в приложение № 10, освен когато това одобряване на типа е свързано с характеристики, различни от посочените в ал. 1;
3. части и оборудване за ПС, предназначени за състезания, които не се допускат на пътищата, отворени за обществено ползване.
(4) Частите или оборудването, които са предназначени едновременно за ПС за състезания и за ПС за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, се продават за монтиране в ПС, предназначени за движение по пътищата, след одобряването им по тази глава.
(5) За издаване на сертификат за одобряване на части или оборудване производителят подава заявление до изпълнителния директор на ИА „АА“ и декларация, че не са подадени документи за одобряване на типа за същия тип части или оборудване до орган по одобряването на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.
(6) Към заявлението по ал. 5 производителят прилага протокол от изпитванията, издаден от определена техническа служба, с който е удостоверено, че:
1. частите или оборудването съответстват на отделни изисквания в дадени регулаторни актове по приложение № 10, като експлоатационна безопасност, екологичност, при необходимост – технически норми за изпитване, използвани в конструкцията на нови технологии и др.; при необходимост тези показатели се сравняват с показателите от функционирането на оригиналното ПС или на някои от неговите части или оборудване;
2. за частите или оборудването няма изисквания в отделните регулаторни актове по приложение № 10 и те са изпитани и/или проверени по други подходящи за тях методи.
(7) Заявлението по ал. 5 съдържа данни за производителя на частите или оборудването, типа, идентификационните номера и номерата на частите или оборудването, за които се иска издаването на сертификат, както и наименованието на производителя на ПС, типа на ПС и когато е приложимо – годините на производството му или други данни, позволяващи идентифицирането на ПС, за което е предназначен монтажът на такива части или оборудване. За одобряване на части или оборудване производителят подава отделно заявление (за всяка част или оборудване).
(8) Преди издаването на сертификат за одобряване на части или оборудване изпълнителният директор на ИА „АА“ извършва проверка за съответствието им с техническите изисквания.
(9) С проверката по ал. 8 се удостоверява, че са създадени и се спазват подходящи мерки и процедури, които гарантират извършването на ефикасен контрол за осигуряване на съответствието на продукцията на частите или оборудването с изискванията.

Чл. 74. (1) Изпълнителният директор на ИА „АА“:
а) издава сертификат за одобряване частите или оборудването, когато въз основа на протокола от изпитването и други данни се установи че частите и оборудването съответстват на изискванията по тази глава;
б) отказва издаването на сертификат за одобряване, когато частите или оборудването не отговарят на техническите изискванията или когато производителят не е създал и не спазва подходящи мерки и процедури, гарантиращи извършването на ефикасен контрол за осигуряване на съответствието на продукцията с изискванията за тези части или оборудване.
(2) Производителят е отговорен за съответствието на продукцията с изискванията за частите или оборудването.
(3) Когато при извършване на проверка по чл. 73, ал. 8 бъде установено, че условията, при които е издаден сертификатът за одобряване, не се спазват, изпълнителният директор на ИА „АА“ издава предписания за отстраняване на несъответствията.
(4) Когато производителят не изпълни предписанията по ал. 3 в определения срок, изпълнителният директор на ИА „АА“ отнема сертификата за одобряване на части или оборудване.
(5) Отнемането на сертификата се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Производителят незабавно информира ИА „АА“ за всяка промяна, свързана с условията, при които е бил издаден сертификатът за одобряване. Изпълнителният директор на ИА „АА“ взема решение дали сертификатът трябва да се преразгледа (ревизира), или да се измени одобряването (преиздаде) и дали са необходими нови изпитвания.
(7) Всяка част или оборудване, одобрена в съответствие с този член, се маркира съгласно изискванията по наредбата.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) Когато изпълнителният директор на ИА „АА“ и орган по одобряване на друга държава – членка на Европейския съюз не постигнат съгласие относно издаването на сертификати за одобряване на части или оборудване, изпълнителният директор на ИА „АА“ уведомява Европейската комисия.

Глава четиринадесета.
ИЗЗЕМВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯM

Чл. 75. (1) Производител, притежаващ сертификат за ЕО одобряване на типа ПС, който е задължен да извърши кампания по изземване на продадени, регистрирани или пуснати в употреба ПС съгласно приложим регулаторен акт или Закона за защита на потребителите, поради това, че система, компонент или отделен технически възел, монтирани на ПС, представляват сериозен риск за безопасността на движението по пътищата, общественото здраве или опазването на околната среда, незабавно уведомява за това изпълнителния директор на ИА „АА“.
(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва, когато изпълнителният директор на ИА „АА“ е издал сертификата за одобряване на типа.
(3) При възникване на задължение за провеждане на кампания за изземване производителят предлага на изпълнителния директор на ИА „АА“ мерки с цел премахване на риска по ал. 1. Изпълнителният директор на ИА „АА“ незабавно съобщава на органите по одобряване на типа на другите държави – членки на Европейския съюз, за предложените мерки.
(4) Изпълнителният директор на ИА „АА“ информира органа на Министерството на вътрешните работи по регистрацията и председателя на Комисията за защита на потребителите, когато:
1. са налице обстоятелствата по ал. 1 и мерките по ал. 3;
2. получи информация от орган за одобряване на типа на друга държава – членка на Европейския съюз, че на нейната територия се провежда кампания по изземване.
(5) Когато изпълнителният директор на ИА „АА“ получи информация от орган по одобряване на друга държава – членка на Европейския съюз, че мерките по ал. 3 са недостатъчни и/или не се прилагат в кратки срокове, изпълнителният директор на ИА „АА“ информира за това производителя.
(6) В случай че изпълнителният директор на ИА „АА“ не е удовлетворен от мерките, предприети от производителя, той изисква от производителя да предприеме коригиращи мерки.
(7) Когато производителят не приложи ефективни коригиращи мерки, изпълнителният директор на ИА „АА“ издава сертификат за отнемане на ЕО одобрения тип. В срок 20 работни дни изпълнителният директор на ИА „АА“ уведомява Европейската комисия и другите държави – членки на Европейския съюз, за отнетото одобряване на типа.
(8) Сертификат за отнемане на ЕО одобрения тип подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(9) Разпоредбите на ал. 1 – 7 се прилагат и за части, за които няма изисквания в приложимите регулаторни актове.

Глава петнадесета.
ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ И ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА КОМПОНЕНТИ И ОТДЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗЛИ

Чл. 76. (1) Производителят няма право да предоставя техническа информация, свързана с одобряването на типа, която се различава от информацията в тази наредба или в отделните регулаторни актове по приложение № 10, използвана от орган по одобряване.
(2) Производителят предоставя на потребителите цялата необходима информация и съответните инструкции, описващи всички специални условия или ограничения, свързани с употребата на превозното средство, компонент или отделен технически възел, когато това е предвидено в приложим регулаторен акт.
(3) Информацията по ал. 2 се предоставя със съгласието на органа по одобряването на типа на български език като подходящ документ, например ръководство (инструкция) за техническа експлоатация, за използване на ПС и др.

Чл. 77. (1) Производителят на ПС предоставя на производителите на компоненти или отделни технически възли всички данни и когато е необходимо, чертежи, посочени в приложения и/или допълнения към съответен регулаторен акт, необходими за ЕО одобряване на тип компонент или отделен технически възел, или във връзка с одобряването на части или оборудване по глава тринадесета.
(2) Производителят на ПС може да изисква от производителите на компоненти или отделни технически възли сключването на споразумение относно конфиденциалния характер на предоставената информация и правата на интелектуална собственост.
(3) Производителят на компоненти или отделни технически възли, който притежава сертификат за ЕО одобряване на типа, съдържащ ограничения по чл. 16, ал. 2 по отношение на употребата или специални условия за монтаж или и двете, предоставя подробна информация за това на производителя на ПС.
(4) Производителят на компоненти или отделни технически възли предоставя заедно с произведените компоненти или отделни технически възли инструкции във връзка с ограниченията за използване и/или специалните условия за монтиране, когато това е предвидено в регулаторен акт.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Превозно средство“ е всяко моторно превозно средство или ремарке за него.
2. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) „Регулаторен акт“ е всяка Директива, съответните национални актове на държава – членка на Европейския съюз, които я въвеждат, Регламент в областта на типовото одобряване или Правило на ИКЕ-ООН, приложено към ревизираната Спогодба за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания (ДВ, бр. 1 от 2000 г.) „Женевска спогодба (1958)“.
3. „Одобряване на типа“ е процедура, при която се удостоверява, че даден тип ПС, ПС по отношение на система/определени технически характеристики, на система, компонент или отделен технически възел отговарят на съответните административни разпоредби и технически изисквания.
4. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) „Национално одобряване на типа“ е процедура за одобряване на типа съгласно националното законодателство на държава – членка на Европейския съюз, като валидността на одобряването се ограничава до територията на тази държава – членка на Европейския съюз.
5. „ЕО одобряване на типа“ е процедура, с която държава – членка на Европейския съюз, удостоверява, че даден тип ПС, ПС по отношение на система/определени технически характеристики, на система, компонент или отделен технически възел отговаря на съответните изисквания от тази наредба и на регулаторните актове, посочени в приложения № 10 или 11.
6. „Индивидуално одобряване“ е процедура, при която се удостоверява, че дадено ПС, независимо дали е уникално или не, отговаря на съответните разпоредби и технически изисквания.
7. „Многоетапно одобряване на типа“ е процедура, при която се удостоверява, в зависимост от етапите на комплектуване, съответствието на некомплектуван или напълно комплектуван тип ПС с изискванията на наредбата. Тази процедура може да се извърши от компетентни органи на една или няколко държави – членки на ЕС.
8. „Поетапно одобряване на типа“ е процедура за одобряване на ПС, състояща се от поетапно получаване на всички ЕО сертификати за одобряване типа на системи, компоненти и отделни технически възли, свързани с превозното средство, водещо на последния етап до одобряване на превозното средство като цяло.
9. „Едноетапно одобряване на типа“ е процедура за одобряване, състояща се от одобряване на превозното средство като цяло в рамките на един процес.
10. „Смесено одобряване на типа“ е поетапна процедура за одобряване на типа, при която се извършват едно или няколко одобрявания на системи по време на последния етап на одобряване на превозното средство като цяло, без да е необходимо да се издават ЕО сертификати за одобряване типа на тези системи.
11. „Моторно превозно средство“ е всяко комплектувано, напълно комплектувано или некомплектувано превозно средство с най-малко четири колела, задвижвано от двигател и придвижвано на собствен ход с максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h.
12. „Ремарке“ е всяко превозно средство на колела, което не се придвижва на собствен ход, проектирано и произведено да бъде теглено от моторно превозно средство.
13. „Отделен технически възел“ е устройство, предмет на техническите изисквания в приложим регулаторен акт, предназначено да бъде част от ПС и може да се одобрява отделно, но само във връзка с един или повече определени типове превозни средства, когато регулаторният акт съдържа изрични разпоредби за това.
14. „Хибридно моторно превозно средство“ е превозно средство с най-малко два различни двигателя с преобразуване на енергия за задвижване на превозното средство и две различни системи за съхраняване на енергия за целите на задвижването (в превозното средство).
15. „Хибридно електрическо превозно средство“ е хибридно превозно средство, което за неговото задвижване ползва енергия и от двата източника на акумулирана енергия/мощност в превозното средство: а) гориво за изгаряне;
б) устройство за съхраняване на електрическа енергия/мощност (напр. акумулаторна батерия, кондензатор, маховик/генератор и т.н.).
16. „Самоходна машина“ е всяко превозно средство, движещо се на собствен ход, специално проектирано и произведено за извършване на работа, което поради конструктивните си характеристики не е подходящо за превоз на пътници или на товари. Машина, монтирана на шаси на моторно превозно средство, не се счита за самоходна машина.
17. „Тип на превозно средство“ са превозни средства от дадена категория, които не се различават поне по отношение на основните характеристики по част Б на приложение № 1, т. 1. Типът може да има варианти и версии съгласно приложение № 1, част Б, т. 2 и 3.
18. „Базово превозно средство“ е всяко ПС, което се използва в началния етап на процеса на многоетапното одобряване на типа.
19. „Некомплектувано превозно средство“ е всяко ПС, което се нуждае от комплектуване в поне един следващ етап, за да отговаря на приложимите технически изисквания на тази наредба.
20. „Напълно комплектувано превозно средство“ е всяко ПС, преминало процес на многоетапно одобряване на типа и което отговаря на приложимите технически изисквания на тази наредба (Директива 2007/46/ЕО).
21. „Комплектувано превозно средство“ е всяко ПС, което не се нуждае от комплектуване, за да отговаря на приложимите технически изисквания на тази наредба (Директива 2007/46/ЕО).
22. „Превозно средство, излязло от серийно производство“ е всяко ПС, част от налични превозни средства, които не могат да бъдат регистрирани, продадени или пуснати в употреба поради влизане в сила на нови технически изисквания, спрямо които то не е одобрено.
23. „Система“ е всяка съвкупност от устройства, комбинирани за изпълняване на една или повече специфични функции в превозното средство и която е предмет на техническите изисквания в съответните регулаторни актове.
24. „Компонент“ е устройство, предмет на приложимите за категорията технически изисквания в съответните регулаторни актове, предназначено да бъде част от превозното средство и може да бъде типово одобрявано отделно от ПС, когато регулаторният акт съдържа изрични разпоредби за това.
25. „Оригинални части или оборудване“ са части или оборудване, произведени съобразно спецификациите и производствените норми, предоставени от производителя на превозното средство за производството на части или оборудване за монтиране на съответното превозно средство. Това включва и части или оборудване, произведени на същата производствена линия, както посочените части или оборудване. Приема се, до доказване на обратното, че частите представляват оригинални части, когато производителят на частите удостовери, че те отговарят на качеството на компонентите, използвани при монтажа на ПС, и са били произведени съобразно спецификациите и производствените норми на производителя на ПС.
26. „Производител“ е лице, което е отговорно за всички аспекти на одобряването на типа или на процедурата по упълномощаване и за осигуряване на съответствието на произведените ПС, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на ПС, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител.
27. „Представител на производителя“ е всяко физическо или юридическо лице, установено в ЕС, определено от производителя да го представлява пред орган по одобряването и да действа от негово име по въпроси от обхвата на настоящата наредба, където терминът „производител“ се разбира като отнасящ се до производителя или до неговия представител.
28. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) „Орган по одобряването“ е орган на държава – членка на Европейския съюз, имащ компетенции за: всички аспекти на одобряването на тип превозно средство, ПС по отношение на система/определени технически характеристики, на система, компонент или отделен технически възел; за индивидуално одобряване на превозно средство; за процеса на одобряване, издаване и при необходимост отнемане на сертификати за одобряване; за контактно лице с органите по одобряването на други държави членки; за определяне на техническите служби и гарантиране изпълнението от страна на производителя на задълженията относно съответствието на продукцията. Орган по одобряването за Република България е изпълнителният директор на ИА „АА“.
29. „Компетентен орган“ по чл. 42 от Директива 2007/46/ЕО е органът по одобряване или определен орган или акредитиращ орган, действащ от тяхно име. За Република България компетентен орган по чл. 42 от Директива 2007/46/ЕО е Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“.
30. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) „Техническа служба“ е организация или орган, определен/посочен от органа по одобряване на държавата – членка на Европейския съюз като лаборатория за изпитване да извършва изпитвания или като орган за оценяване на съответствието да извършва първоначална оценка и други изпитвания или проверки от името на органа по одобряването, като е възможно самият орган по одобряването да изпълнява тези функции.
31. „Метод за виртуално изпитване“ са компютърни симулации, включително изчисления, доказващи, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговарят на техническите изисквания на съответен регулаторен акт. За целите на изпитванията един метод за виртуално изпитване не изисква използването на физическо превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.
32. „Сертификат за одобряване на типа“ е сертификатът, чрез който органът по одобряването официално удостоверява, че тип ПС, ПС по отношение на система/определени технически характеристики, на система, компонент или отделен технически възел е одобрен.
33. „Сертификат за ЕО одобряване на типа“ е сертификат по образец в приложение № 7 или в съответно приложение към отделна наредба, директива или регламент, или съобщение за одобряване, което се счита за равностойно на него (посочено в съответно приложение на Правило на ИКЕ-ООН). Съответните регулаторни актове са изброени в приложение № 10.
34. „Удостоверение за индивидуално одобряване“ е сертификат, чрез който органът по одобряването официално удостоверява, че дадено превозно средство е одобрено.
35. „Сертификат за съответствие“ е сертификат по образец в приложение № 9, който се издава от производителя и удостоверява, че дадено ПС, принадлежащо към серията превозни средства от типа, одобрен в съответствие с тази наредба (Директива 2007/46/ЕО), отговаря на изискванията на всички регулаторни актове по времето на неговото производство.
36. „Списък с данни (информационен документ)“ е документ по приложение № 2 или приложение № 3, или по съответното приложение в отделен регулаторен акт, съдържащ информацията, която трябва да бъде предоставена от заявителя, като се допуска представянето на списъка с данни в електронен вид.
37. „Техническа документация (информационно досие)“ е информация за типа на ПС, съдържаща се в списъка с данни, включително чертежи, снимки и др., предоставени от заявителя на техническата служба и на органа по одобряването, като се допуска представянето на техническата документация в електронен вид.
38. „Техническо досие (информационен пакет)“ е техническата документация заедно с протоколи от изпитвания и други документи, които техническата служба или органът по одобряването прилагат към техническата документация в процеса на одобряване на типа, като се допуска представянето на техническото досие в електронен вид.
39. „Индекс на техническо досие“ е документ, описващ съдържанието на техническото досие, заверено от органа по одобряването, така че всички страници да са ясно посочени, като структурата на съдържанието отразява документирането на последователните стъпки в провеждането на ЕО одобряване на типа, и по-специално датите на изменение и осъвременяване.
40. „Вариант на тип превозно средство“ е ПС от дадена категория, което няма отклонения или има малки отклонения от описаните по част Б на приложение № 1, т. 2.
41. „Версия на вариант на тип превозно средство“ е ПС от дадена категория, което няма отклонения или има малки отклонения от описаните по част Б на приложение № 1, т. 3.
42. „Алтернативни изисквания“ са административни разпоредби и технически изисквания, с които се осигурява ниво на безопасност за движението по пътищата и опазване на околната среда, което е равностойно до степен, която е практически възможна, на нивото, осигурявано от приложимите регулаторни актове, съответно в приложение № 10 или 11.
43. „Изземване“ е всяка мярка, целяща да постигне връщане на продукт, който вече е бил предоставен на крайния ползвател.

§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (ОВ, L 263/09.10.2007 г.) и на Регламент (ЕО) № 1060/2008 на Комисията от 7 октомври 2008 г. за замяна на приложения I, III, IV, VI, VII, ХI и ХV към Директива 2007/46/ЕО.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Правилата на ИКЕ-ООН, изброени в част 2 на приложение № 10, се признават за съпоставими и/или еквивалентни на съответните отделни директиви или регламенти, доколкото те имат същия обхват на приложение.
§ 4. Съобщенията за одобряване на тип ПС по отношение на определени технически характеристики, на система, компонент, отделен технически възел по Правила на ИКЕ-ООН към Женевската спогодба от 1958 г., издадени от орган по одобряването на договаряща страна и когато е приложимо, съответните маркировки за одобряване вместо съответните одобрявания и маркировки за одобряване, издадени по съпоставима и/или еквивалентна отделна директива или регламент, се признават в Република България.
§ 5. Изискването за издаване на сертификати за ЕО одобряване на типа на превозните средства влиза в сила на съответните дати, определени в колони 3 и 4 от таблицата в приложение № 18 (приложение ХIX на Директива 2007/46/ЕО). След 29 април 2009 г. могат да бъдат издавани сертификати за ЕО одобряване на типа на превозни средства по искане на производителя.
§ 6. По искане на производителя изпълнителният директор на ИА „АА“ издава сертификати за национално одобряване на типа като алтернатива на ЕО одобряване на типа на моторни превозни средства от категории M2 или M3, при условие че тези моторни превозни средства, техните системи, компоненти и отделни технически възли са били типово одобрени в съответствие с регулаторните актове, посочени в част 1 на приложение № 10, както следва:
1. до 29 април 2010 г. – за некомплектувани и комплектувани моторни ПС, и
2. до 29 април 2011 г. – за напълно комплектувани моторни ПС.

§ 6а. (Нов – ДВ, бр. 55 от 2019 г., в сила от 12.07.2019 г.) (1) За нови превозни средства, които по отношение на емисиите отговарят най-малко на граничните стойности на емисиите на замърсителите, описани в таблица 1 от приложение I на Регламент (ЕО) № 715/2007 или таблица 1 в т. 5.3.1.4 от Правило № 83 на ИКЕ на ООН, серия от изменения 06, и които отговарят на останалите алтернативни изисквания за съответната категория, изброени в допълнение № 3 към част 1 на приложение № 10, може да бъде издадено удостоверение за индивидуално одобряване на ново превозно средство до 30 септември 2019 г.
(2) Превозните средства, за които има издадено удостоверение за индивидуално одобряване на ново превозно средство съгласно условията на ал. 1 могат да се регистрират в срок до 3 месеца от датата на издаване на удостоверението.

§ 6б. (Нов – ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Срокът за регистрация на новите комплектувани превозни средства с емисии Евро 6X, Евро 6Y, Евро 6ZB, Евро 6ZC, Евро 6ZE, Евро 6ZF, Евро 6ZH, Евро 6ZI, Евро 6ZK, Евро 6ZL, Евро ZX, Евро ZY и Евро ZZ съгласно таблица 1 в допълнение 6 от приложение I на Регламент (ЕО) № 692/2008 и с емисии Евро 6AB, Евро 6BB, Евро 6AC, Евро 6BC, Евро 6AD, Евро 6AG, Евро 6BG, Евро 6CG, Евро 6AH, Евро 6AI и Евро 6AJ съгласно таблица 1 в допълнение 6 от приложение I на Регламент (ЕС) 2017/1151, за които по реда на чл. 52 е разрешена продажбата и регистрацията като превозни средства, излезли от серийно производство, се удължава до 31.12.2020 г.

§ 7. Издадените преди 29 април 2009 г. сертификати за ЕО одобряване типа на ПС от категория М1, на системи, компоненти или отделни технически възли запазват валидността си и след тази дата и могат да бъдат изменяни (разширявани).
§ 8. Изискването за издаване на сертификати за ЕО одобряване на нови типове системи, компоненти или отделни технически възли влиза в сила от 29 април 2009 г.
§ 9. Разпоредбите по глава тринадесета относно частите и оборудването, които могат да създадат значителен риск за правилното функциониране на основни системи, свързани с безопасността на ПС при движение по пътищата или с неговите екологични характеристики, и приложение № 17 се прилагат след определяне от Европейската комисия на изискванията към тях.
§ 10. Когато ПС отговарят на изискванията на наредбата, изпълнителният директор на ИА „АА“ ще продължава да издава сертификати или удостоверения за:
1. национално одобряване типа на ПС, които не попадат в обхвата на наредбата – до влизане в сила на измененията в регулаторните актове, посочени в наредбата, и включването на тези ПС в обхвата им; 2. одобряване на типа на ПС от категории, различни от М1, произвеждани в малки серии;
3. индивидуално одобряване на ПС.
§ 11. Изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ приема заверени копия на сертификатите, съобщенията или удостоверенията за одобряване с приложенията към тях като доказателство за извършване на необходимите изпитвания и/или проверки.
§ 12. До постигането на хармонизация на регистрационната или данъчната системи на държавите членки по отношение на ПС, обхванати от тази наредба, държавите членки могат да въвеждат национални кодове, за да улеснят регистрацията и облагането с данъци на тяхна територия. Изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ може да въведе ново допълнение или добавка в част 2 на приложение № 3 за подразделяне на версиите на ПС, при условие че данните са изрично посочени в техническото досие (информационния пакет) или могат да бъдат изведени от него чрез просто изчисление.
§ 13. Разпоредбите по чл. 67 относно виртуалните изпитвания и приложение № 16 влизат в сила след определяне от Европейската комисия на изискванията към тях.
§ 14. Считано от 29 април 2009 г. тази наредба отменя Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 59 от 2003 г.; посл. изм. и доп., бр. 92 от 2007 г.). Позоваванията в отделните наредби от приложения № 10 и 11 на Наредба № 60 от 2003 г. към нея се считат за позовавания към тази наредба.
§ 15. Наредбата влиза в сила от 29 април 2009 г.
§ 16. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА
(ОБН. – ДВ, БР. 75 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 02.01.2012 Г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила от 2 януари 2013 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА
(ОБН. – ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)

§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА
(ОБН. – ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)

§ 32. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА
(ОБН. – ДВ, БР. 17 ОТ 2015 Г.)

§ 66. (1) Параграф 9 относно приложение № 10 към чл. 4, ал. 2, т. 1, част 1, допълнение № 3, т. 1 от колона „Алтернативни изисквания“ на ред 41А влиза в сила от 1 януари 2016 г.
(2) До влизане в сила на изискването по ал. 1 за целите на индивидуалното одобряване съгласно чл. 70, ал. 1 граничните стойности на емисиите от изхода на шумозаглушителя на замърсителите от тежки превозни средства (М1, М2, N1, N2 с референтна маса, надвишаваща 2610 kg, M3 и N3) трябва да съответстват най-малко на екологична категория Евро V.
(3) Сертификатите за ЕО одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малка серия, издадени преди 1 ноември 2012 г., са валидни до 31 октомври 2016 г.
(4) Сертификатите по ал. 3 запазват действието си след 31 октомври 2016 г., ако са актуализирани в съответствие с изискванията на приложение № 10 към чл. 4, ал. 2, т. 1, част 1, допълнение № 1.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА
(ОБН. – ДВ, БР. 69 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 02.09.2016 Г.)

§ 15. Навсякъде в наредбата думите „държава членка“ се заменят с „държава – членка на Европейския съюз“, думите „държавата членка“ се заменят с „държавата – членка на Европейския съюз“ и думите „ИКЕ – ООН“ се заменят с „ИКЕ на ООН“.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА

(ОБН. – ДВ, БР. 69 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 02.09.2016 Г.)
§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 117 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ

(ОБН. – ДВ, БР. 1 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 03.01.2017 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА

(ОБН. – ДВ, БР. 39 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 14.05.2019 Г.)

§ 11. Издадените от изпълнителния директор на ИА „АА“ до влизане в сила на тази наредба удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства, чиито емисии не отговорят на изискванията на ред 2А от таблицата към допълнение № 3 на приложение № 10, се считат за валидни в продължение на три месеца от датата на влизане в сила на наредбата.

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-3 ОТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В КОНСТРУКЦИЯТА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ИНДИВИДУАЛНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, РЕГИСТРИРАНИ ИЗВЪН ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ИЛИ ДРУГА ДЪРЖАВА – СТРАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

(ОБН. – ДВ, БР. 55 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2019 Г.)

§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в „Държавен вестник“, с изключение на § 3, § 5 – 21, § 25 – 28, които влизат в сила шест месеца след датата на влизане в сила на наредбата.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА

(ОБН. – ДВ, БР. 40 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2020 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА

(ОБН. – ДВ, БР. 87 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2020 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в „Държавен вестник“.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!