Наредба №8121з-532 за автоматизираните технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, 2018

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба №8121з-532 за автоматизираните технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, 2018

Издадена от Министерството на вътрешните работи Обн. ДВ. бр.36 от 19 Май 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г.

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи (АТСС) за контрол на правилата за движение по пътищата.

Чл. 2. Стационарните и мобилните АТСС заснемат статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения – видеозаписи, с данни за установените нарушения на правилата за движение.

Чл. 3. За установените от АТСС нарушения на правилата за движение по пътищата се издават електронни фишове чрез използване на автоматизирана информационна система.

Раздел II.
Условия за използване на автоматизирани технически средства и системи

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2018 г., в сила от 16.01.2018 г.) (1) За осъществяване на контрол на участниците в движението по пътищата се използват АТСС, пуснати на пазара и/или в действие по реда на Закона за измерванията, притежаващи удостоверение за одобрен тип и вписани в регистъра на Българския институт по метрология.
(2) Преди пускане в експлоатация АТСС преминават първоначална проверка.
(3) След изтичане срока на първоначалната проверка АТСС преминават последваща проверка от Българския институт по метрология или от лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Чл. 5. (1) Всяко автоматизирано техническо средство и система за контрол на правилата за движение и изготвените статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения – видеозаписи, притежават уникален идентификационен номер.
(2) Данните за нарушенията, заснети с АТСС, се събират, анализират и съхраняват в локална компютърна конфигурация, локален сървър на местно ниво или в централен сървър на национално ниво.

Раздел III.
Ред за използване на автоматизирани технически средства и системи

Чл. 6. (1) (Доп. – ДВ, бр. 6 от 2018 г., в сила от 16.01.2018 г.) Автоматизираните технически средства и системи се използват съгласно инструкцията на производителя и изискванията, посочени в удостоверението за одобрен тип.
(2) Местата за контрол с АТСС се определят въз основа на анализ съобразно следните показатели:
1. основни причини за настъпване на пътнотранспортните произшествия (ПТП);
2. честота на настъпване на ПТП и извършваните нарушения на правилата за движение по вид, време и място;
3. участъците с концентрация на ПТП;
4. интензивност на пътното движение и характерни участъци с уязвими участници в движението;
5. оценка на ефективността на контролната дейност в часове.
(3) Органи на местната и изпълнителната власт, гражданите и други заинтересовани институции или организации могат да предлагат места за контрол, които да бъдат взети предвид след анализ по ал. 2.

Чл. 7. (Отм. – ДВ, бр. 6 от 2018 г., в сила от 16.01.2018 г.)

Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2018 г., в сила от 16.01.2018 г.) При контрол на въведено с пътен знак ограничение на скоростта мястото за разполагане на АТСС се определя така, че АТСС да извършва измерване след навлизане на превозното средство в зоната с ограничение на скоростта.

Чл. 9. (1) За осъществяване на контрол с АТСС служителят позиционира служебен автомобил или мотоциклет или временно разполага АТСС на участък от пътя и насочва уреда в контролираната посока.
(2) Служителят включва автоматизираното техническо средство или система и извършва необходимите първоначални настройки за започване на автоматизирания контрол и поставя начало на работния процес.
(3) По време на измерване на скоростта от мобилно АТСС служителят може да осъществява наблюдение за функционирането на уреда или да осъществява регулиране и подпомагане на движението, както и контрол за спазване правилата за движение.
(4) След изтичане на времето за контрол служителят изключва автоматизираното техническо средство или система, като информацията със запаметените от уреда данни се съхранява в локална компютърна конфигурация или локален сървър за издаване на административни документи във връзка с установените нарушения, което се отразява в протокола по чл. 10.

Чл. 10. (1) За всяко използване на мобилно АТСС за контрол се попълва протокол съгласно приложението.
(2) Протоколът по ал. 1 се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол, като при контрол във време на движение с мобилно АТСС се отбелязва началото и краят на контролирания участък.
(3) При работа с временно разположени на участък от пътя автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта протоколът се попълва за всяко място за контрол и се съпровожда със снимка на разположението на уреда.

Чл. 11. (1) (Доп. – ДВ, бр. 6 от 2018 г., в сила от 16.01.2018 г.) За измерване на скоростта от мобилно АТСС се използват служебни автомобили или мотоциклети, движещи се в пътнотранспортния поток или работещи на място за контрол, или АТСС се разполага временно на участък от пътя.
(2) В случаите на осъществяване на контрол с мобилно АТСС във време на движение нарушителите се спират на място и се предприемат действия за реализиране на административнонаказателната отговорност за извършеното нарушение. За нарушения, установени с мобилни АТСС във време на движение, електронни фишове не се издават.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2018 г., в сила от 16.01.2018 г.) При контрол на скоростта с мобилно АТСС във време на движение върху заснетите изображения освен данните за извършеното нарушение се отразяват и данните за скоростта на служебния автомобил или мотоциклет.

Чл. 12. Стационарните автоматизирани технически средства или системи, прикрепени към земята, се обслужват периодично от служител за:
1. сваляне на заснетите изображения с данни за установените нарушения на правилата за движение в случаите, когато няма изградена преносна среда между АТСС и съответната структура на МВР;
2. осигуряване на условия за непрекъсната работа на АТСС.

Раздел IV.
Съхранение и отчет на автоматизираните технически средства и системи и на данните с информация от тях

Чл. 13. Директорът на всяка областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) определя служител, който:
1. води на отчет автоматизираните технически средства и системи в съответната ОДМВР и в районните управления в ОДМВР;
2. води дневник за всяко автоматизирано техническо средство и система, в който се отразява техническото състояние, извършените първоначална и последващи метрологични проверки, както и предоставя и получава уредите за/от ремонт;
3. съхранява протоколите по чл. 10.

Чл. 14. Директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) по предложение на началника на отдел „Пътна полиция“ при ГДНП:
1. разпределя автоматизираните технически средства и системи съобразно нуждите и ефективността от използването им;
2. предлага за въвеждане в експлоатация нови видове АТСС на база анализ необходимостта от конкретен вид, както и съвременните тенденции в тази насока;
3. определя минимален брой часове за контрол с АТСС въз основа анализ на настъпилите ПТП на територията на съответната ОДМВР.

Чл. 15. (1) При използването на АТСС началниците на структурните звена, осъществяващи контрол на пътното движение в ОДМВР, организират и контролират:
1. обучението на състава за работа с АТСС и тяхното ефективно и законосъобразно използване;
2. правилната техническа експлоатация на автоматизираните технически средства и системи;
3. отчета и архивирането на информацията от средствата за измерване на хартиен и магнитен носител;
4. насочеността на контролната дейност в часове на база настъпили ПТП по вид, място и време;
5. съответствието между установените нарушения и наложените административни наказания и изготвят месечна справка, която съдържа:
а) броя и номерата на АТСС от всеки вид, както и тяхната изправност;
б) броя на часовете за контрол, установените нарушения за всяко техническо средство поотделно и съставените административни документи.
(2) Началниците на структурните звена, осъществяващи контрол на пътното движение в ОДМВР, планират използването на мобилни АТСС за контрол по часове ежемесечно.

Чл. 16. (1) Данните за нарушенията се съхраняват до приключване на административнонаказателната преписка във формата и вида, изготвен от АТСС. При необходимост същите могат да се отпечатват.
(2) Информацията по ал. 1 се събира, съхранява и анализира от определени със заповед на директора на ОДМВР служители и чрез автоматизирана информационна система се използва за целите на административнонаказателния процес.
(3) Информацията по ал. 1 се предоставя като отпечатано статично изображение във вид на снимков материал с уникален идентификационен номер по искане на органи на съдебната власт и на лица, участващи в административния процес.
(4) Директорът на ОДМВР или определено от него лице осъществява контрол за правилното съхранение и използване на данните от АТСС.
(5) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2018 г., в сила от 16.01.2018 г.) При съставяне на акт за установяване на административно нарушение за превишена скорост, издаване на наказателно постановление или издаване на електронен фиш за установено нарушение за превишена скорост от измерената от АТСС скорост се приспада максимално допустимата грешка за съответния тип АТСС, посочена в чл. 755 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ, бр. 98 от 2003 г.).

Чл. 17. Специализирана административна дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР осигурява правата на достъп, контролира използването на компютърните конфигурации, сървъри и достъпа до тях, както и до съхраняваната информация от автоматизирани технически средства и системи.

Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 165, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121З-532 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. – ДВ, БР. 6 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 16.01.2018 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в „Държавен вестник“.

Приложение към чл. 10, ал. 1
(Изм. – ДВ, бр. 6 от 2018 г., в сила от 16.01.2018 г.)

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!