Наредба № Н-8 за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка, 2017

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба № Н-8 за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка, 2017

Издадена от министъра на транспорта
Обн. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г.

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за извършване на превоз за собствена сметка на пътници и товари с автомобили с българска регистрация.

Чл. 2. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.) Превоз на пътници за собствена сметка е превоз на пътници без заплащане и формиране на печалба с нетърговска или нестопанска цел, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети въз основа на договор за лизинг или наем пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът или предоставени на разположение съгласно договор, когато този превоз не е основна дейност за него.

Чл. 3. За извършване на превоз на пътници за собствена сметка на територията на Европейската общност не се изисква лиценз или друго разрешително.

Чл. 4. (1) (Доп. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.) Превози на пътници за собствена сметка между Република България и страни, които не са членки на Европейския съюз, или транзит през такива страни се извършват съгласно международните договори, по които Република България е страна, и издаден сертификат по ал. 2.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.) Превози на пътници за собствена сметка между страните – членки на Европейския съюз, могат да се извършват от еднолични търговци или юридически лица, които притежават сертификат за извършване на превози за собствена сметка с автобус между държави членки на основание Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 (ОВ, L 300 от 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 1073/2009) по образец (приложение № 1).

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.) За издаване на сертификат по чл. 4 лицето по чл. 2 подава заявление по образец (приложение № 2) до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, към което прилага следните документи:
1. (доп. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., доп. – ДВ, бр. 98 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) копие на трудовия договор на водача и/или копие на договор, с който водачът е предоставен на разположение на лицето по чл. 2; не се изисква представянето на копие от трудовия договор на водача, когато той е сключен с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва служебна проверка за сключен трудов договор в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите;
2. (отм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.)
3. (отм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.)
4. (нова – ДВ, бр. 92 от 2009 г., доп. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.) списък на пътниците, определен със заповед на едноличния търговец или управляващия юридическото лице, в която са посочени целта, маршрутът и периодът на пътуване;
5. (нова – ДВ, бр. 92 от 2009 г., доп. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.) заповед за командировка на водача (водачите);
6. (нова – ДВ, бр. 92 от 2009 г., доп. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.) копие от покана или друг документ, доказващ целта на пътуването;
7. (нова – ДВ, бр. 92 от 2009 г., отм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.)
8. (нова – ДВ, бр. 92 от 2009 г., отм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.)
9. (нова – ДВ, бр. 92 от 2009 г., отм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.)
10. (нова – ДВ, бр. 92 от 2009 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.)
декларация (приложение № 2а) от едноличния търговец или управляващия юридическото лице за спазване на изискванията относно времето за управление и почивка на водачите съгласно глава шеста от Закона за автомобилните превози;
11. (нова – ДВ, бр. 14 от 2016 г.) копие на договор за лизинг или за наем – когато превозното средство не е собственост на лицето по чл. 2.

Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 – ДВ, бр. 92 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или упълномощено от него длъжностно лице издават или отказват издаването на сертификат за извършване на превози за собствена сметка с автобус между държави членки на основание Регламент (ЕО) № 1073/2009 в 5-дневен срок от датата на подаване на заявлението.
(2) (Нова – ДВ, бр. 92 от 2009 г.) При издаване на сертификат за извършване на превози за собствена сметка с автобус между държави членки списъкът на пътниците се заверява с печат на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Чл. 7. Не се издава сертификат по чл. 4, ал. 2, когато заявеният превоз не отговаря на изискванията по чл. 2 или не са приложени всички документи по чл. 5.

Чл. 8. Сертификатът по чл. 4, ал. 2 се издава със срок на валидност, чиято продължителност се определя от целта и характера на пътуването, но за не повече от 5 години.

Чл. 9. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.) Превоз на товари за собствена сметка е превоз на товари без заплащане и формиране на печалба, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети въз основа на договор за лизинг или за наем пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът, или предоставени на разположение съгласно договор, когато този превоз не е основна дейност за него и превозът е предназначен да се доставят товари на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, да се експедират негови товари, товарите да се превозят в рамките на предприятието му или за негови собствени нужди извън предприятието, а товарите принадлежат на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, или са били продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от него.

Чл. 10. За извършване на превоз на товари за собствена сметка на територията на Европейската общност не се изисква лиценз или друго разрешително.

Чл. 11. За извършване на превоз на товари за собствена сметка извън територията на Общността е необходимо разрешително, ако такова се изисква по силата на двустранни или многостранни спогодби, по които Република България е страна.

Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.) В случаите по чл. 11 лицето по чл. 9 подава заявление по образец (приложение № 3) до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и прилага към него:
1. (доп. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., доп. – ДВ, бр. 98 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) копие на трудовия договор на водача и/или копие на договор, с който водачът е предоставен на разположение на лицето по чл. 9; не се изисква представянето на копие от трудовия договор на водача, когато той е сключен с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва служебна проверка за сключен трудов договор в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите;
2. (отм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.)
3. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.) копие на фактурата за товара или копие на документ, удостоверяващ, че превозваните товари принадлежат на едноличния търговец или юридическото лице или са продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от него.
4. (отм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.)

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или упълномощено от него длъжностно лице предоставя или отказва предоставянето на разрешителното по чл. 11 в 5-дневен срок от датата на подаване на заявлението.

Чл. 14. Не се предоставя разрешително по чл. 11, когато заявеният превоз не отговаря на изискванията по чл. 9, не са приложени всички документи по чл. 12 или когато предоставени разрешителни на заявителя не са върнати.

Чл. 15. Предоставените разрешителни се връщат в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в 7-дневен срок от приключване на превоза.

Чл. 16. Лицата по чл. 2 и 9 са длъжни да:
1. организират труда на водачите, като спазват нормативно установената максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната почивка съгласно глава шеста „Време за управление на превозното средство, прекъсване и време за почивка. Ограничаване на скоростта“ от Закона за автомобилните превози;
2. предоставят на водачите необходимите документи, изискващи се от Закона за автомобилните превози и тази наредба.

Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2009 г.) При извършване на превози на пътници за собствена сметка водачът представя при поискване от контролните органи следните документи:
1. за международни превози на територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария:
а) (доп. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.) заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът и/или заверено копие на договор, с който водачът е предоставен на разположение на лицето по чл. 2;
б) оригинал на сертификата за моторното превозно средство по чл. 4, ал. 2;
в) списък на пътниците, заверен с печат на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
2. за превози между Република България и страни, които не са членки на Европейския съюз, или транзит през такива страни се изискват документите по ал. 1 и документи съгласно международните договори, по които Република България е страна, ако в договорите има такива изисквания;
3. за превози на територията на Република България:
а) (доп. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.) заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът и/или заверено копие на договор, с който водачът е предоставен на разположение на лицето по чл. 2;
б) (изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., доп. – ДВ, бр. 98 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) заповед на едноличния търговец или управляващия юридическото лице, за чиято сметка се извършва превозът или на упълномощено от тях със заповед лице, с приложен към нея списък на пътниците; в заповедта се посочват датата или периодът за извършване на превоза, часовете на тръгване и маршрутът на движение; приложеният към заповедта списък трябва да бъде заверен с подпис и печат от едноличния търговец или юридическото лице;
в) (нова – ДВ, бр. 14 от 2016 г.) карта за квалификация на водача.

Чл. 18. При извършване на превози на товари за собствена сметка водачът представя при поискване от контролните органи следните документи:
1. (доп. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.) заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът и/или заверено копие на договор, с който водачът е предоставен на разположение на лицето по чл. 9;
2. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г.) копие на фактурата за товара или копие на документ, удостоверяващ, че превозваните товари принадлежат на едноличния търговец или юридическото лице или са продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от него;
3. разрешително, ако такова се изисква по силата на двустранни или многостранни спогодби, по които Република България е страна;
4. (нова – ДВ, бр. 92 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., доп. – ДВ, бр. 98 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) заповед на едноличния търговец или управляващия юридическото лице, за чиято сметка се извършва превозът или на упълномощено от тях със заповед лице; в заповедта се посочват датата или периодът за извършване на превоза, часовете на тръгване и маршрутът на движение, както и видът на товара;
5. (нова – ДВ, бр. 14 от 2016 г.) карта за квалификация на водача;
6. (нова – ДВ, бр. 14 от 2016 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) заверено копие на лиценза на Общността или удостоверение на моторно превозно средство за обществен превоз на товари на територията на Република България в съответствие с чл. 12б, ал. 10 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 18а. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В случаите на упълномощаване по чл. 17, т. 3, буква „б“ и чл. 18, т. 4 водачът представя и заповедта за упълномощаване.

Чл. 19. (1) При извършване на превоз за собствена сметка моторните превозни средства се обозначават с табели с надпис „Превоз за собствена сметка“.
(2) Табелите са с размери 170 мм х 625 мм, черен надпис на бял фон, с височина на буквите 45 мм.
(3) Табелата се поставя на предното стъкло на превозното средство от дясната страна.
(4) Не се обозначават с табели превозни средства при извършване на превоз за собствена сметка по пътища, които не са отворени за обществено ползване.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 12б, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА

(ОБН. – ДВ, БР. 98 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!