Наредба за движение по пътищата на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба за движение по пътищата на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника

Наредба №15 за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

НАРЕДБА № 15 ОТ 7 АПРИЛ 2008 Г. ЗА РЕДА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА, ОТВОРЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, НА КОЛЕСНИ ТРАКТОРИ, ТРАКТОРНИ РЕМАРКЕТА И ДРУГА САМОХОДНА ТЕХНИКА, РЕГИСТРИРАНИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА
Издадена от Министерството на земеделието и продоволствието, Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г.

Раздел I.
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на предназначени и регистрирани за работа по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника с изключение на верижните машини.
(2) Движението на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника по пътищата, отворени за обществено ползване, се извършва по изключение при липса на селскостопански и/или горски пътища при придвижване до и/или от мястото на работа.
(3) Движението по пътищата, отворени за обществено ползване, се извършва при спазване изискванията на Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на Закона за пътищата (ЗП), на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) и издадените на тяхно основание подзаконови нормативни актове.
(4) Движението по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника с размери, маса и натоварване на ос, надвишаващи определените норми по реда на чл. 139, ал. 1, т. 2 ЗДвП, се извършва по реда на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (ДВ, бр. 65 от 2001 г.).
Чл. 2. (1) Водачите на колесни трактори и друга самоходна техника трябва да притежават свидетелство за правоспособност за работа от съответната категория и свидетелство за правоуправление на моторни превозни средства (МПС).
(2) Правоспособността за работа се определя от Наредба № 8 от 2004 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (ДВ, бр. 20 от 2004 г. ).
Чл. 3. (1) Колесните трактори, тракторните ремаркета и другата самоходна техника при движение по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да са преминали годишен технически преглед и да са технически изправни.
(2) Изискванията за техническата изправност, на които трябва да отговарят колесните трактори, тракторните ремаркета и другата самоходна техника за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, се определят от Наредба № 20 от 2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 52 от 2003 г.).
Чл. 4. (1) Използването на пътища, отворени за обществено ползване, от колесни трактори и друга самоходна техника се забранява при:
1. намалена видимост до 50 m поради мъгла, силен дъжд или снеговалеж;
2. заледени пътища.
(2) Допуска се използването на пътищата, отворени за обществено ползване, от колесни трактори и друга самоходна техника при участие в спасителни операции, отстраняване на последици от природни бедствия и снегопочистване.

Раздел II.
Изисквания към колесните трактори, тракторните ремаркета и другата самоходна техника, движеща се по пътищата, отворени за обществено ползване
Чл. 5. При движение по пътищата, отворени за обществено ползване, колесните трактори и другата самоходна техника трябва да имат:
1. поставено на покрива на кабината устройство за жълта мигаща или проблясваща светлина, а когато липсва кабина, устройството се монтира на специална стойка на височина над защитната конструкция;
2. поставени светлоотразителни триъгълници отзад, както и на прикачните ремаркета – знак „Бавнодвижещо се моторно превозно средство“;
3. изискваните предупредителни символи и табели;
4. обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка.
Чл. 6. (1) Колесните трактори и другата самоходна техника с максимално допустима маса над 3,5 t и дължина над 7,0 m се обозначават отзад със знак, който представлява една или комбинация от две или четири правоъгълни табели, върху които са нанесени успоредни и наклонени червени флуоресциращи и жълти светлоотразителни ленти.
(2) Ремаркетата и полуремаркетата, теглени от колесни трактори, се обозначават отзад със знак, който представлява една или комбинация от две или четири жълти светлоотразителни табели, които имат червена флуоресцираща крайна ивица.
(3) Броят и начинът на поставяне на табелите се определят от конфигурацията и габаритните размери.
Чл. 7. Размерите на светлоотразителния триъгълник и светлоотразителните табели по предходните членове се определят съгласно изискванията на Наредба № I-45 от 2000 г. на МВР за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и на ремаркетата, теглени от тях (ДВ, бр. 31 от 2000 г.).
Чл. 8. Независимо от сезона при движение по пътищата, отворени за обществено ползване, колесните трактори и другата самоходна техника се придвижват с включени устройство с жълта мигаща или проблясваща светлина и къси светлини.
Чл. 9. При едновременно движение на няколко колесни трактора или друга самоходна техника в колона по пътищата, отворени за обществено ползване, задължително между тях трябва да има разстояние не по-малко от 50 m.
Чл. 10. При движение на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника по пътищата, отворени за обществено ползване, в същите не трябва да се поставят отвън или отвътре каквито и да е предмети, които намаляват видимостта на водача.
Чл. 11. При движението на колесни трактори с тракторни ремаркета по пътищата, отворени за обществено ползване, общата маса на ремаркето с товара не трябва да превишава:
1. 50 % от собствената маса на трактора, когато ремаркето е без спирачки;
2. 100 % от собствената маса на трактора, когато ремаркето притежава спирачки от инерционен тип;
3. 250 % от собствената маса на трактора, когато спирачките на ремаркето действат върху колелата на едната му ос и се задействат от работната спирачка на трактора;
4. 350 % от собствената маса на трактора, когато спирачките на ремаркето действат върху всички колела и се задействат от работната спирачка на трактора.
Чл. 12. (1) Превозваните товари трябва да са укрепени и да не:
1. създават опасност за участниците в движението;
2. са в съприкосновение с пътната настилка;
3. ограничават видимостта на водача и нарушават устойчивостта на управление;
4. закриват светлините, както и светлосигналната система на ремаркето;
5. наводняват или замърсяват пътното платно.
(2) Превозването на насипни товари се извършва в предварително уплътнени ремаркета.
(3) Товарите, които може да бъдат разпилени, както и тези, които блестят и създават опасност от заслепяване, трябва да бъдат покрити.
Чл. 13. Използването на:
1. тракторните ремаркета по пътищата, отворени за обществено ползване, става само ако имат стандартна изправна връзка с хидравличната, пневматичната и електрическата система на теглещия колесен трактор;
2. второ ремарке с колесен трактор се извършва само ако има стандартна изправна връзка между хидравличната, пневматичната и електрическата система на двете ремаркета;
3. едноосни ремаркета задължително се извършва с осигурителна връзка.

Раздел III.
Задължения на водачите при движение на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника по пътищата, отворени за обществено ползване
Чл. 14. При движение на колесни трактори и друга самоходна техника по пътищата, отворени за обществено ползване, водачът е длъжен да носи:
1. свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника от съответната категория;
2. валидно свидетелство за управление на МПС за категория, позволяваща управлението на конкретното превозно средство;
3. свидетелство за регистрация на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника;
4. договор за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за колесните трактори, тракторните ремаркета и другата самоходна техника;
5. знак за преминат годишен технически преглед.
Чл. 15. Водачите на колесни трактори и друга самоходна техника са длъжни, когато:
1. навлизат от земен път на път с настилка, да вземат мерки да не нанасят кал и земна маса по пътя, а ако това стане – незабавно да го почистят;
2. по време на превозване товарът падне изцяло или частично, да вземат необходимите мерки за сигнализиране и да почистят пътното платно.
Чл. 16. (1) При възникване по време на движение на повреда или неизправност в колесните трактори, тракторните ремаркета и другата самоходна техника, която застрашава безопасността на движението, се прилагат разпоредбите на чл. 101 ЗДвП.
(2) Ако придвижването на собствен ход е невъзможно, изтеглянето става с трактор с равна или по-голяма мощност.

Раздел IV.
Контрол
Чл. 17. (1) Контролът по спазване правилата и изискванията на тази наредба се осъществява съобразно предоставените законови правомощия на:
1. органите, упълномощени от ЗДвП;
2. органите, упълномощени от ЗРКЗГТ;
3. органите, упълномощени от ЗП.
(2) При издаване на актове за установяване на административни нарушения контролните органи вписват данните на техниката от свидетелството за регистрация по чл. 14, ал. 2, т. 2 ЗРКЗГТ.

Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 140, ал. 6 от Закона за движение по пътищата.
§ 2. Изпълнението на тази наредба се възлага на министъра на земеделието и продоволствието, министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!