Наредба за излезлите от употреба МПС, април 2020

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба за излезлите от употреба МПС, април 2020

В сила от 25.01.2013 г.
Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г. Обн. ДВ. бр.7 от 25 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 1 Ноември 2013г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г., изм. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 5 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 21 Април 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията за събирането, транспортирането и третирането на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и изискванията към пусканите на пазара моторни превозни средства (МПС), материали и компоненти за тях.
(2) Изискванията по ал. 1 се определят с цел:
1. предотвратяване образуването на отпадъци от МПС;
2. постигане на определените в чл. 8 нива за повторната употреба и рециклиране, повторна употреба и оползотворяване на ИУМПС, както и за ограничаване на обезвреждането им;
3. предприемане на мерки от лицата, участващи в проектирането, производството, разпространението и потреблението на МПС, както и от лицата, които извършват дейности с ИУМПС, за ограничаване вредното въздействие на МПС през целия им жизнен цикъл върху човешкото здраве и околната среда;
4. случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител на ИУМПС по цялата верига от неговото събиране до третирането му, както и за споделяне и прехвърляне на отговорността между лицата, участващи във веригата за събиране и третиране;

 

5. мерките, които определят носенето на разширена отговорност от производителите, в т.ч. лицата, които пускат на пазара МПС.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за:
1. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 16.06.2016 г., изм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) моторни превозни средства от категориите L, М1 и № 1 по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 1, т. 2, буква „а“ и т. 3, буква „а“ от Закона за движението по пътищата (ЗДП);
2. (нова – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) моторни превозни средства от категориите М2, М3, № 2 и № 3 по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 2, букви „б“ и „в“ и т. 3, букви „б“ и „в“ от ЗДП;
3. (предишна т. 2, доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) излезли от употреба моторни превозни средства от категориите МПС по т. 1 и т. 2;
4. (предишна т. 3, изм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) компоненти и материали от МПС и ИУМПС по т. 1 – 3.
(2) Наредбата се прилага за ИУМПС независимо от начина, по който МПС, от които те произлизат, са били обслужвани (поддържани) или ремонтирани по време на експлоатацията им и независимо от това, дали са били оборудвани с компоненти, доставени от производителя, или с други компоненти, чието монтиране като резервни части или части за подмяна съответства на нормативните изисквания.

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 16.06.2016 г., изм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) За триколесните МПС от категория L по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 1 от ЗДП се прилагат само изискванията на чл. 7, т. 1 – 3, чл. 17, 18 и 21.
(2) За МПС със специално предназначение по смисъла на приложение № 1, част А, т. 5 от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.; изм., бр. 75 от 2012 г.), наричана по-нататък „Наредба № 60 от 2009 г.“, не се прилагат изискванията на чл. 8.

 

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПУСКАНИТЕ НА ПАЗАРА МПС

Чл. 4. Производителите на МПС при проектирането и производството им съгласувано с производителите на материали и компоненти за тях предприемат мерки за:
1. намаляване образуването на отпадъци от МПС;
2. ограничаване използването на опасни вещества, доколкото е технически възможно, с цел предотвратяване на неблагоприятното им въздействие върху околната среда, улесняване на рециклирането и ограничаване на обезвреждането им;
3. улесняване разкомплектуването на ИУМПС, повторната употреба, оползотворяването и по-специално рециклирането на техните компоненти и материали;
4. влагане на по-голямо количество рециклирани материали при производството на МПС.

Чл. 5. (1) Забранява се пускането на пазара на материали и компоненти за МПС, съдържащи олово, живак, кадмий и шествалентен хром, с изключение на тези по приложение № 1.
(2) Лица, които пускат на пазара материали и компоненти за МПС, обозначени със знак „Х“ в приложение № 1, ги етикетират или обозначават по друг подходящ начин.

Чл. 6. (1) Производителите на МПС съгласувано с производителите на материали и компоненти за тях обозначават компонентите и материалите, които могат да бъдат отделени при разкомплектуване на ИУМПС, с цел улесняване на повторното им използване и/или рециклиране.
(2) Обозначаването по ал. 1 се поставя видимо, четливо и незаличимо.
(3) Пластмасовите компоненти и материали за МПС с тегло, по-голямо от 100 грама, се обозначават, като се прилагат изискванията на следните стандарти:
1. БДС EN ISO 1043-1:2012 – „Пластмаси – означения и съкратени термини. Част 1: Основни полимери и техните специални характеристики (ISO 1043-1:2011)“;
2. БДС EN ISO 1043-2:2012 – „Пластмаси – означения и съкратени термини. Част 2: Пълнители и усилващи материали (ISO 1043-2:2011)“;

 

3. БДС EN ISO 11469:2003 Пластмаси – „Обща идентификация и маркировка на продукти и пластмасови материали (ISO 11469:2000)“.
(4) Еластичните компоненти и материали за МПС с тегло, по-голямо от 200 грама, се обозначават, като се прилага БДС ISO 1629:2006 – „Каучук и латекс. Номенклатура“.
(5) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за обозначаване на гумите на МПС.

Глава трета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ
Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 7. Икономическите оператори съобразно предмета си на дейност отговарят за:
1. създаването и функционирането на системи за събиране на всички ИУМПС на територията на страната и доколкото е технически възможно – на използваните части, отстранени като отпадък при ремонт на МПС;
2. изграждането и функционирането на площадки за събиране и съхраняване и на центрове за
разкомплектуване на ИУМПС, отговарящи на минималните технически изисквания по приложение № 3; 3. предаването на всички ИУМПС на площадките за събиране и съхраняване или в центровете за разкомплектуване;
4. разкомплектуването на приетите ИУМПС в центровете за разкомплектуване.

 

Чл. 8. (1) Икономическите оператори съобразно предмета си на дейност са длъжни да осигурят приемането на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектуване на цялото количество ИУМПС, образувани в страната през текущата година.
(2) Лицата по ал. 1 предприемат мерки за поетапно постигане на следните цели: 1. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) ниво на повторна употреба и оползотворяване, не по-ниско от 95 на сто от теглото на всяко ИУМПС по чл. 2, ал. 1, т. 1, прието по ал. 1;
2. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) ниво на повторна употреба и рециклиране, не по-ниско от 85 на сто от теглото на всяко ИУМПС по чл. 2, ал. 1, т. 1, прието по ал. 1;
3. (нова – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) ниво на повторна употреба и оползотворяване не по-ниско от 96 на сто от теглото на всяко ИУМПС по чл. 2, ал. 1, т. 2, прието по ал. 1;
4. (нова – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) ниво на повторна употреба и рециклиране не по-ниско от 90 на сто от теглото на всяко ИУМПС по чл. 2, ал. 1, т. 2 от категории М2 и М3, прието по ал. 1;
5. (нова – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) ниво на повторна употреба и рециклиране не по-ниско от 94 на сто от теглото на всяко ИУМПС по чл. 2, ал. 1, т. 2 от категории № 2, № 3 и G, прието по ал. 1.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) Всяка от целите по ал. 2, т. 2, 4 и 5 се постига, като не повече от 20 на сто от теглото на отпадъците от стъкло, получени при разкомплектуването на ИУМПС, могат да бъдат рециклирани в бетонови центрове.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) Количеството ИУМПС (брой), необходимо за постигане на целите по ал. 2, т. 1 и 2 от всяко лице, което пуска на пазара МПС, се изчислява по формулата по приложение № 2.
(5) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) Количеството ИУМПС (брой), необходимо за постигане на целите по ал. 2, т. 3 – 5 от всяко лице, което пуска на пазара МПС, се изчислява по формулата по приложение № 2а.
(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) При изчисленията по ал. 4 не се отчита броят на изнесените, изпратените от страната към територията на друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС), МПС с прекратена регистрация с цел повторна употреба и броят на откраднатите МПС.

Чл. 9. Лицата, които пускат на пазара МПС, отговарят и за разделното събиране, съхраняването, транспортирането, предварителното третиране, рециклирането и/или оползотворяването на негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА), образувани в резултат на разкомплектуване на ИУМПС, както и за изпълнението на целите по наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за батерии и акумулатори и НУБА.

Чл. 10. Износът на ИУМПС, на отпадъци от МПС и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга държава – членка на ЕС, се считат за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2 само ако:
1. са спазени изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ, L 190, 12 юли 2006 г.), наричан по-нататък „Регламент 1013/2006“, и
2. е налице доказателство, че операцията по оползотворяване, в т.ч. рециклиране, е извършена при условия, равностойни на изискванията за опазване на човешкото здраве и на околната среда, еквивалентни на изискванията в законодателството на ЕС, включително че съоръжението или инсталацията, в която е извършена съответната операция, гарантира постигането на целите по чл. 8.

Раздел II.
Изпълнение на задълженията чрез колективни системи

Чл. 11. (1) Лицата, които пускат на пазара МПС, могат да изпълняват задълженията си за постигане на целите по чл. 8 чрез колективна система по смисъла на чл. 14, ал. 2, т. 2 ЗУО.
(2) Колективната система по ал. 1 се осъществява чрез организация по оползотворяване на ИУМПС, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО.
(3) Лицата, които пускат на пазара МПС, сключили договор с организация по оползотворяване по ал. 2, се считат за изпълняващи задълженията си чрез колективна система.
(4) Организацията по оползотворяване по ал. 2 осигурява за своя сметка изграждането и въвеждането в действие на компютърна информационна система за отчитане и контрол на:
1. количеството пуснати на пазара МПС от нейните членове;
2. издадените документи по Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 45 от 2009 г., бр. 69 и 85 от 2010 г., бр. 29 от 2011 г. и бр. 47, 75 и 87 от 2012 г.), удостоверяващи заплатено възнаграждение на организацията по оползотворяване.

Чл. 12. (1) (Доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) Организацията по оползотворяване на ИУМПС изготвя програма по чл. 53, ал. 1 ЗУО, която включва поотделно за ИУМПС от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 следната информация:
1. предварителен финансов разчет на системата за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ИУМПС;
2. план, посочващ сроковете за сключване на договори с общини, които ще бъдат обслужвани от колективната система за събиране на ИУМПС;
3. мерки за привличане на лицата, които пускат на пазара МПС, в предлаганата от организацията по оползотворяване колективна система за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ИУМПС;
4. план, съдържащ мерки за събиране на ИУМПС от собствениците им и за приемането им на площадките за събиране и съхраняване и в центровете за разкомплектуване;
5. мерки, които се предприемат в случай на временно прекъсване или намаляване на възможностите за повторна употреба и третиране на ИУМПС;
6. план за информиране притежателите на ИУМПС относно възможностите за предаването им в центровете за разкомплектуване или на площадките за събиране и съхраняване;
7. мерки за компенсиране на негативни влияния върху пазарната цена на рециклируемите материали;
8. мерки за изпълнение на изискванията на чл. 8;
9. мерки за изпълнение на целите по наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО за батерии и акумулатори и НУБА, образувани в резултат на разкомплектуване на ИУМПС;
10. (нова – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) мерки за изграждане на системата за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ИУМПС, които включват:
а) описание на системата за разделно събиране на ИУМПС и план за разширяването и;
б) описание на системата за предварително третиране на ИУМПС, която включва най-малко една шредерна инсталация за ИУМПС, чийто оператор притежава разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
в) план за осигуряване на нови площадки и съоръжения;
г) описание на дейностите за повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ИУМПС, в т.ч. дейностите с код R5 за рециклиране на стъкло от ИУМПС, и план за разширяването им.
(2) Програмата по ал. 1 се утвърждава от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на чл. 86 и 87 ЗУО.
(3) В случаите по чл. 53, ал. 2 ЗУО лицата по ал. 1 представят пред компетентния орган по ал. 2 актуализирана програма заедно със заявление за изменение или допълнение на разрешението по чл. 81, ал. 1 ЗУО, които се разглеждат по реда на чл. 90, ал. 3 – 5 ЗУО.
(4) Програма по ал. 3 се утвърждава с решението по чл. 90, ал. 4 ЗУО.
(5) Компетентният орган по ал. 2 отказва да утвърди програмата по ал. 3 в случаите по чл. 90, ал. 5 ЗУО.
(6) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) Към програмата по ал. 1 организацията представя сключени договори с лица по чл. 17, осигуряващи спазването на изискванията по ал. 1, т. 10.

Чл. 12а. (Нов – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) В договорите по чл. 81, ал. 4, т. 4 от ЗУО, сключвани от организацията по оползотворяване на ИУМПС, се посочват и:
1. количествата ИУМПС, които следва да бъдат шредирани и третирани съгласно програмата по чл. 12;
2. мерки за осигуряване на капацитет за третиране, включително шредиране на количествата ИУМПС, посочени в програмата.

Чл. 13. (1) За изпълнение на задълженията за събиране, повторна употреба, оползотворяване, в т.ч. рециклиране на ИУМПС, организацията по оползотворяване сключва договори с лица по чл. 17 и с кметове на общини.
(2) Организацията по оползотворяване може да извършва и самостоятелно дейностите по събиране, транспортиране и третиране на ИУМПС за изпълнение на целите по чл. 8 при наличие на документ по чл. 35 ЗУО.

Раздел III.
Индивидуално изпълнение на задълженията

Чл. 14. (1) Лицата, които пускат на пазара МПС, се считат за индивидуално изпълняващи задълженията си за постигане на целите по чл. 8 след получаване на разрешение по реда на глава пета, раздел III ЗУО.
(2) Лицата по ал. 1 осигуряват за своя сметка:
1. събирането, транспортирането и третирането на ИУМПС;
2. изграждането и въвеждането в действие на компютърна информационна система за отчитане и контрол на количеството пуснати на пазара МПС.
(3) Актуализирането на данните в информационната система по ал. 2 се извършва в реално време.
(4) Лицата по ал. 1 имат право да извършват дейности по ал. 2, т. 1 при наличие на:
1. документ по чл. 35 ЗУО, или
2. сключен договор с лица по чл. 17.

Чл. 15. (1) (Доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) Лицата по чл. 14 изготвят програма по чл. 53, ал. 1 ЗУО, която включва поотделно за ИУМПС от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 следната информация:
1. план за управление на ИУМПС, включващ мерки за оптимизиране на събирането, транспортирането и третирането на ИУМПС;
2. план за количествата ИУМПС, които ще бъдат събирани, съхранявани и разкомплектувани за изпълнение на целите по чл. 8;
3. мерки за изпълнение на целите по чл. 8;
4. план за увеличаване на компонентите от ИУМПС, подлежащи на повторна употреба; 5. мерки за изпълнение на целите на наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО за батерии и акумулатори и НУБА, образувани в резултат на разкомплектуване на ИУМПС;
6. мерки за изпълнение на изискванията на чл. 32;
7. (нова – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) мерки за изграждане на системата за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ИУМПС, които включват: а) описание на системата за разделно събиране на ИУМПС и план за разширяването и;
б) описание на системата за предварително третиране на ИУМПС, която включва шредерна инсталация за шредиране на ИУМПС, чийто оператор притежава разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО, и план за осигуряване включването на нови площадки и съоръжения в системата;
в) описание на системата за повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ИУМПС, която включва дейности с код R5 за рециклиране на стъкло от ИУМПС, и план за разширяването и.
(2) Програмата по ал. 1 се утвърждава от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на чл. 86 и 87 ЗУО.
(3) В случаите по чл. 53, ал. 2 ЗУО лицата по ал. 1 представят пред компетентния орган по ал. 2 актуализирана програма заедно със заявление за изменение или допълнение на разрешението по чл. 81, ал. 1 ЗУО, които се разглеждат по реда на чл. 90, ал. 3 – 5 ЗУО.
(4) Програма по ал. 3 се утвърждава с решението по чл. 90, ал. 4 ЗУО.
(5) Компетентният орган по ал. 2 отказва да утвърди програмата по ал. 3 в случаите по чл. 90, ал. 5 ЗУО.
(6) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) Към програмата по ал. 1 се представят и договорите с лица по чл. 17, осигуряващи спазването на изискването по ал. 1, т. 7 и по чл. 15а.

Чл. 15а. (Нов – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) Договорите по чл. 81, ал. 4, т. 4 от ЗУО, сключвани от лицата по чл. 14, съдържат и реквизитите по чл. 12а.

Глава четвърта.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл. 16. (1) Кметът на общината:
1. определя местата по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО на територията на общината за предаване на ИУМПС в съответствие с програмата по чл. 52, ал. 1 ЗУО и наредбата по чл. 22 ЗУО;
2. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл. 143, ал. 7 и 8 ЗДП и предаването им в центрове за разкомплектуване, за което уведомява звеното „Пътна полиция“ при областната дирекция на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС.
(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1, като сключва договор със:
1. организации по оползотворяване на ИУМПС;
2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.
(3) Кметовете на общини с районно деление могат да сключват договори с лицата по ал. 2 за всеки район поотделно.
(4) Договорите по ал. 2 съдържат най-малко:
1. изисквания към системата за събиране на ИУМПС на територията на съответната община;
2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за събиране на ИУМПС на територията на съответната община;
3. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по прилагане на системата за събиране на ИУМПС, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.
(5) За местата по ал. 1, т. 1 се отрежда достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС на територията на общината за година.

Глава пета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪБИРАНЕТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО И ТРЕТИРАНЕТО НА ИУМПС

Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17 – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) Дейностите по събиране и транспортиране и по третиране на ИУМПС се извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО.
(2) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) Операторите на центрове за разкомплектуване на ИУМПС доказват, че разполагат със собствена или наета шредерна инсталация по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби, или сключват договор за предаване на ИУМПС, получени от разкомплектуване, на оператор с разрешение по чл. 35 от ЗУО за дейности по шредиране на ИУМПС.

Чл. 18. (1) Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектуване.
(2) Забранява се:
1. предаването на ИУМПС или на отпадъци от МПС по начини, различни от предвидените в наредбата;
2. предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение, издадено по реда на чл. 67 ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

Чл. 19. (1) Операторът на център за разкомплектуване или операторът на площадка за събиране и съхраняване издава за всяко прието ИУМПС удостоверение за разкомплектуването му.
(2) Удостоверението по ал. 1 съдържа:
1. наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и подпис на лицето, издаващо удостоверението;
2. в случаите по ал. 8 – наименование, адрес и ЕИК на центъра за разкомплектуване;
3. наименование на компетентния орган, издал документа по чл. 35 ЗУО, номер и дата на издаването му;
4. номер и дата на издаване на удостоверението;
5. име, ЕИК, адрес и подпис, съответно трите имена, ЕГН, адрес и подпис на ползвателя или собственика на ИУМПС;
6. марка за националност и регистрационен номер на превозното средство (прилага се свидетелството за регистрация или декларация на лицето, издаващо удостоверението за разкомплектуване, удостоверяваща, че регистрационното свидетелство е било унищожено);
7. категория на превозното средство, марка и модел;
8. идентификационен номер на превозното средство (рама);
9. маса на МПС от свидетелството за регистрация, част I, позиция (G) и маса на претегленото ИУМПС при приемането му;
10. сумата, заплатена в случаите по чл. 20, ал. 3.
(3) Образецът на удостоверението по ал. 1 се определя със заповед на министъра на околната среда и водите, съгласуван с министъра на вътрешните работи.
(4) Удостоверението по ал. 1 е условие за прекратяване на регистрацията съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 3 и чл. 18б, ал. 1, т. 5 и 6 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 48 и 105 от 2002 г.; Решение № 7802 на Върховния административен съд от 2003 г. – бр. 68 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2003 г., бр. 1, 21, 34, 59 и 93 от 2006 г.; попр., бр. 99 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2007 г., бр. 20, 40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г.; Решение № 5805 на Върховния административен съд от 2011 г. – бр. 80 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2012 г.), наричана по-нататък „Наредба № I-45 от 2000 г.“.
(5) Собственикът на ИУМПС не заплаща такса за издаване на удостоверението по ал. 1.
(6) Собственикът на ИУМПС представя удостоверението по ал. 1 като неразделна част от документите за прекратяване на регистрация по реда на Наредба № I-45 от 2000 г.
(7) Операторът на площадка за събиране и съхраняване издава удостоверение по ал. 1 само от името на оператор на център за разкомплектуване на базата на сключен договор за предаване на ИУМПС на центъра. (8) За едно ИУМПС, прието на площадка за събиране и съхраняване или в център за разкомплектуване, се издава само едно удостоверение за разкомплектуване.
(9) За изоставените регистрирани МПС се издава удостоверение по ал. 1 само от оператор на център за разкомплектуване, като се попълват данните за МПС, които са известни.

Чл. 20. (1) При предаването на ИУМПС на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектуване собствениците им не заплащат такси.
(2) Собствениците на ИУМПС заплащат разноски за приемането им в случаите, когато:
1. предаваните ИУМПС съдържат добавени към тях други отпадъци;
2. предаваните ИУМПС не съдържат основни компоненти.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) Размерът на разноските по ал. 2 се вписва в удостоверението за разкомплектуване по чл. 19.

Чл. 21. (1) Площадките за събиране и съхраняване и центровете за разкомплектуване на ИУМПС трябва да отговарят на изискванията на ЗУО, на подзаконовите нормативни актове по прилагането му и на минималните технически изисквания съответно по т. I и II от приложение № 3.
(2) В центровете за разкомплектуване на ИУМПС се извършват операциите по т. III от приложение № 3, като:
1. излезлите от употреба моторни превозни средства се разкомплектуват преди по-нататъшно третиране или се вземат други подходящи мерки, за да се ограничи всяко неблагоприятно въздействие върху околната среда;
2. компонентите или материалите, които са обозначени в съответствие с чл. 5, ал. 2, задължително се отстраняват от ИУМПС преди последващото третиране;
3. опасните материали и компоненти се отделят селективно в най-кратък срок, така че да се предотврати последващото замърсяване на отпадъците, получаващи се в процеса на шредиране;
4. операциите по отделяне и съхраняване на отделените компоненти от ИУМПС се извършват по начин, осигуряващ пригодността им за последваща повторна употреба и оползотворяване и особено за рециклиране.
(3) Отделените при разкомплектуване на ИУМПС компоненти и материали се разделят на подлежащи и неподлежащи на повторна употреба и оползотворяване, като едновременно с това се извършва и подготовката им за следващите етапи на третиране.
(4) Неподлежащите на повторна употреба и оползотворяване компоненти и материали от ИУМПС се предават за обезвреждане съгласно изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Чл. 22. (1) Операторите на центрове за разкомплектуване на ИУМПС въвеждат в действие компютърна информационна система за:
1. отчитане и контрол на издадените удостоверения за разкомплектуване на ИУМПС;
2. поддържане на информация за входящите и налични количества ИУМПС, за изходящите и налични количества компоненти и материали, получени от разкомплектуването на ИУМПС.
(2) Операторите на площадки за събиране и съхраняване на ИУМПС въвеждат в действие компютърна информационна система за:
1. отчитане и контрол на издадените от името на оператор на център за разкомплектуване удостоверения за разкомплектуване на ИУМПС;
2. поддържане на информация за наличните и изходящите количества ИУМПС.
(3) Информационната система по ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 трябва да съдържа най-малко данните съгласно чл. 19, ал. 2, т. 4 – 9.
(4) Актуализирането на данните в информационната система по ал. 1 и 2 се извършва в реално време.
(5) Операторите на центрове за разкомплектуване и операторите на площадки за събиране и съхраняване на ИУМПС трябва да притежават или да имат сключен договор за ползване на везна, калибрирана с точност за измерванията за отчитане теглото на приеманите ИУМПС, предаваните ИУМПС и на материалите и компонентите, получени от разкомплектуването им.

Чл. 23. (1) За определяне на вида и количествата отпадъци, получени от ИУМПС на територията на страната, се провеждат периодични шредерни кампании.
(2) За изпълнение на задължението по ал. 1 операторът на шредера извършва представителен анализ съгласно срока по § 7 ПЗР.
(3) Правилата за извършване на шредерни кампании са съгласно методиката по § 6 ПЗР.

Чл. 24. Компонентите и материалите, образувани при разкомплектуване на ИУМПС, подлежащи на повторна употреба и/или оползотворяване, могат да бъдат предмет на търговски сделки.

Чл. 25. (1) При предаване и приемане на компоненти от ИУМПС или МПС за повторна употреба се попълва декларация по образец съгласно приложение № 4.
(2) Декларацията по ал. 1 се изготвя от операторите на центрове за разкомплектуване, както и от лицата, извършващи ремонт и сервизна дейност на МПС.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г.) Лицата по ал. 2 съхраняват копие от декларацията по ал. 1 в 5-годишен срок от изготвянето й.

Чл. 25а. (Нов – ДВ, бр. 47 от 2018 г.) (1) Компонентите от ИУМПС или МПС, които не подлежат на повторна употреба, се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, въз основа на писмен договор.
(2) Отработен катализатор, отделен от МПС при подмяната му с нов, се приема единствено с декларация за произход, попълнена от собственика на МПС по образец, утвърден със заповед на министъра на околната среда и водите.
(3) Отработен катализатор, отделен от ИУМПС от неговия собственик, се приема единствено с декларация по ал. 2 и копие от удостоверението за разкомплектоване на ИУМПС, от което е отделен.
(4) Декларацията по ал. 2 се попълва и се предоставя и от собственика на ИУМПС, когато той го предава с наличен катализатор на център за разкомплектоване или на площадка за събиране и съхраняване на ИУМПС.
(5) Лицата по ал. 1, операторите на центрове за разкомплектоване и операторите на площадки за събиране и съхраняване на ИУМПС съхраняват декларациите по ал. 2 за 5-годишен период и ги представят при поискване на контролните органи.

Чл. 25б. (Нов – ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Лицата, които извършват дейности по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества за последващото им съхранение и/или продажба, са длъжни да осигурят на всяка площадка 24-часово видеонаблюдение в срок един месец от получаването на разрешението или неговото допълнение с нова/нови площадка/площадки и да съхраняват записите в продължение на една година.

Глава шеста.
ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 26. Лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на ИУМПС, както и операторите на центрове за разкомплектуване и лицата, извършващи ремонт и сервизна дейност на МПС, водят отчетни книги и предоставят отчети съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО.

Чл. 27. (1) Лицата, които пускат на пазара МПС и заплащат продуктова такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване на ИУМПС предоставят информация на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в електронен формат съгласно приложение № 5 за количествата МПС:
1. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) пуснати на пазара поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2;
2. изнесени и/или изпратени от страната към територията на друга държава – членка на ЕС, от пуснатите на пазара.
(2) Информацията по ал. 1 от организациите по оползотворяване на ИУМПС се предоставя за всяко лице – член на организацията.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се подава в информационна система, поддържана от ИАОС.
(4) Изпълнителният директор на ПУДООС предоставя на изпълнителния директор на ИАОС списък на лицата, заплатили продуктова такса за МПС, в електронен формат.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за:
1. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) регистрираните МПС по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2;
2. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) излезлите от употреба моторни превозни средства по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 с прекратена регистрация съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г. въз основа на издадени удостоверения за разкомплектуване по чл. 19.
(6) Информацията по ал. 1, 4 и 5 се предоставя за текущата година за следните периоди:
1. 1 януари – 31 март;
2. 1 април – 30 юни;
3. 1 юли – 30 септември;
4. 1 октомври – 31 декември.
(7) Информацията по ал. 1, 4 и 5 се предоставя в 20-дневен срок от изтичането на съответния период по ал. 6.
(8) В случай на необходимост от коригиране на информацията по ал. 1 в периода 1 – 20 февруари на годината, следваща годината на отчетния период, лицата по ал. 1 подават коригиращата справка, като попълват приложение № 5 за цялата отчетна година.
(9) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1, 4 и 5 изпълнителният директор на ИАОС обобщава данните за съответния период по ал. 6 и осигурява достъп до информацията на интернет страницата на ИАОС.

Чл. 28. (1) Ежегодно до 31 март на текущата година на изпълнителния директор на ИАОС се предоставя информация за предходната година от:
1. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) директора на Главна дирекция „Национална полиция“ относно:
а) (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) състоянието на автопарка по възраст на регистрирани МПС от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2;
б) (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) разпределението на регистрирани МПС по месторегистрация от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2;
2. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за броя МПС от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2, на които е издаден знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства съгласно Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г.), наричана по-нататък „Наредба № Н-32 от 2011 г.“, в съответствие със сроковете по чл. 29 от Наредба № Н-32 от 2011 г.;
3. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) изпълнителния директор на Гаранционния фонд по чл. 28 от Кодекса за застраховането за броя МПС от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 с изплатена тотална щета за предходната година;
4. организациите по оползотворяване на ИУМПС за изпълнението на програмата по чл. 12, ал. 1;
5. лицата, които пускат на пазара МПС и изпълняват задълженията си индивидуално, за изпълнението на програмата по чл. 15, ал. 1;
6. председателя на Комисията за защита на потребителите за извършените проверки и направените констатации във връзка с упражнявания контрол за съответствието на пусканите на пазара материали и компоненти на МПС;
7. изпълнителния директор на ПУДООС за събраните средства от продуктови такси през предходната календарна година от пуснатите на пазара МПС.
(2) Ежегодно на изпълнителния директор на ИАОС на основание на сключено споразумение се предоставя информация от:
1. изпълнителния директор на НАП относно МПС, пристигнали на територията на страната от друга държава – членка на ЕС, и изпратени от територията на страната към територията на друга държава – членка на ЕС;
2. директора на Агенция „Митници“ относно внесените и изнесените от страната МПС;
3. председателя на Националния статистически институт (НСИ) относно пуснатите на пазара МПС от производителите в страната.
(3) Информацията по ал. 2 се предоставя в съответствие с Комбинираната номенклатура на стоките, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Обща митническа тарифа (ОВ, L 256, 7.09.1987 г.).
(4) Видът на информацията по ал. 2, начинът и сроковете за предоставянето и се уреждат със споразумението по ал. 2.

Чл. 29. Ежегодно до 30 ноември въз основа на събраните данни по чл. 26 – 28 изпълнителният директор на ИАОС изготвя доклад за предходната година относно прилагането на разпоредбите на наредбата на национално ниво.

Чл. 30. (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) Изпълнителният директор на ИАОС осигурява достъп на обществеността до доклада по чл. 29 чрез публикуване на интернет страницата на ИАОС.

Чл. 31. Икономическите оператори съобразно предмета си на дейност осигуряват на всички потребители достъпна информация, включително в рекламни материали, относно:
1. пригодността на МПС и техните компоненти и материали за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, когато станат отпадъци;
2. екологосъобразното събиране, съхраняване и третиране на ИУМПС, особено при отделянето на всички флуиди и разкомплектуването;
3. разработването на нови и оптимизирането на съществуващите методи за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от МПС;
4. постигнатия прогрес във връзка с оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъци от МПС с цел намаляване количеството на отпадъци, предназначени за обезвреждане, и увеличаване дела на отпадъците от МПС, предназначени за оползотворяване, в т. ч. рециклиране.

Чл. 32. (1) Лицата, които пускат на пазара МПС, осигуряват на лицата по чл. 17 достъп до информацията относно разкомплектуването за всеки отделен вид МПС в срок 6 месеца от пускането му на пазара. Информацията съдържа данни за материалите и компонентите на МПС и за разположението на опасни вещества в МПС с оглед постигане на целите по чл. 8.
(2) При поискване от лицата по чл. 17 производителите на компоненти за МПС предоставят информация за разкомплектуването, съхраняването и изпитването на компонентите, които са подходящи за повторна употреба.

Чл. 33. Изпълнителният директор на ИАОС със съдействието на председателя на НСИ, министъра на вътрешните работи, изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и изпълнителния директор на ПУДООС изготвя и въвежда в действие интегрирана компютърна информационна система за отчитане и контрол по прилагане на разпоредбите на наредбата.

Глава седма.
РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 59 ЗУО

Чл. 34. (1) Организациите по оползотворяване на ИУМПС и лицата, които пускат на пазара МПС и изпълняват задълженията си индивидуално, доказват изпълнението на задълженията си по чл. 7 и 8, като представят в срок до 15 април на текущата година пред министъра на околната среда и водите доклад с фактически констатации за предходната година и отчет по приложение № 6. Докладът се представя и при липса на пуснати на пазара МПС.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) Отчетът по ал. 1 се заверява от регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит въз основа на доклада с фактически констатации по ал. 1 след извършени договорени процедури за проверка на изпълнението на задълженията по наредбата, в т.ч. целите по чл. 8 поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) В доклада по ал. 1 задължително се посочва и размерът на дължимата продуктова такса, която следва да се заплати по сметката на ПУДООС, в случай че съответните цели по чл. 8 поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 не бъдат признати за изпълнени от министъра на околната среда и водите.
(4) Едновременно с доклада по ал. 1 се представят най-малко:
1. от лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално – копия от документите по чл. 35, ал. 1, т. 6, 8 и 9;
2. от организациите по оползотворяване на ИУМПС – копия от документите по чл. 36, ал. 1, т. 7, 9 и 10.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) Докладът по ал. 1 и отчетът по ал. 1, както и всички приложения се представят на хартиен и електронен носител.
(6) По преценка министърът на околната среда и водите може да поиска представяне на копия от други документи, както и допълнително уточняваща информация.

Чл. 35. (1) За изготвянето на доклада по чл. 34, ал. 2 регистрираният одитор проверява най-малко следните документи на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално:
1. (изм. – ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 16.06.2016 г.) първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството пуснати на пазара МПС, както и съответствието му с месечната справка-декларация по наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО.
2. информацията по чл. 27, ал. 1;
3. първичните счетоводни документи, удостоверяващи:
а) количеството събрани ИУМПС и предадени за разкомплектуване на лица по чл. 17;
б) вида и количествата на материалите и компонентите, получени след разкомплектуване на ИУМПС и предадени за оползотворяване, в т.ч. за рециклиране, на лица по чл. 17;
4. първичните счетоводни документи или декларацията по чл. 25, удостоверяващи добросъвестното предаване и придобиване на компоненти от ИУМПС за повторна употреба;
5. дневниците за продажбите и декларациите по Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС) и главната книга по Закона за счетоводството (ЗС) за периода на проверката;
6. документи, удостоверяващи износа на ИУМПС и/или материали и компоненти от тях през предходната календарна година и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга държава – членка на ЕС:
а) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч. рециклиране;
б) подписани и подпечатани документи по приложения IА и IБ или по приложение VII на Регламент 1013/2006 за всеки конкретен превоз;
в) писмено потвърждение за получаване на отпадъците;
г) сертификат за завършена окончателна операция по оползотворяване, в т.ч. рециклиране, в случай че вече е наличен;
д) при износ – копие на разрешение или друг документ по националното законодателство на съответната страна, съгласно който получателят има право да извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране, съответстващо на нормите за опазване на околната среда и на човешкото здраве, съответстващи на изискванията на законодателството на ЕС;
7. счетоводните регистри по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗС, послужили за изготвяне на оборотната ведомост и данъчните декларации съгласно действащото данъчно законодателство;
8. отчет за предходната календарна година по образец съгласно приложение № 6;
9. отчет за предходната година за изпълнението на целите по наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО за батерии и акумулатори и НУБА по образец съгласно приложение към наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО;
10. извадка за предходната календарна година от компютърната информационна система за отчитане и контрол на издадените удостоверения за разкомплектуване на ИУМПС от операторите на центрове за разкомплектуване и операторите на площадки за събиране и съхраняване на ИУМПС, с които лицето, което изпълнява задълженията си индивидуално, има сключен договор.
(2) Докладът по чл. 34, ал. 2, изготвен за лицето, което изпълнява задълженията си индивидуално, съдържа информация и констатации най-малко за:
1. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) количеството пуснати на пазара МПС за предходната година поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2;
2. (изм. – ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 16.06.2016 г.) съответствието между месечните справки-декларации по наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО и издадените счетоводни документи, отразяващи пуснатите на пазара МПС;
3. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) размера на продуктовата такса за предходната година, от която лицето, което изпълнява задълженията си индивидуално, се освобождава при доказано изпълнение на целите по чл. 8 поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2;
4. правилното определяне на продуктовата такса за предходната година, като в случаите, когато таксата е неправилно определена – разликата до правилния размер;
5. сключените договори с лица по чл. 17 и издадените счетоводни документи по силата на тези договори;
6. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) количеството образувани ИУМПС от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 поотделно, които са събрани и третирани през отчетния период, както и наличието на отчетни документи за тях;
7. количеството изнесени и/или изпратени от територията на страната към територията на друга държава – членка на ЕС, ИУМПС и/или компоненти и материали от тях през предходната календарна година, както и наличието на документи по чл. 35, ал. 1, т. 6, удостоверяващи това;
8. наличието на действащи договори с общини;
9. проведените информационни кампании и разработените информационни материали;
10. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) разходите поотделно за ИУМПС, образувани от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2, за:
а) (изм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) събиране и транспортиране;
б) (изм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) съхраняване;
в) (изм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) разкомплектуване;
г) подготовка за повторна употреба на компоненти, получени при разкомплектуване на ИУМПС;
д) оползотворяване на материали и компоненти, получени при разкомплектуване на ИУМПС;
е) рециклиране на материали и компоненти, получени при разкомплектуване на ИУМПС;
ж) обезвреждане на отпадъци, получени от разкомплектуване на ИУМПС;
з) провеждане на информационни кампании и разработване на информационни материали;
и) изпълнение на други мерки и дейности, предвидени в програмата за управление на дейностите по отпадъците по чл. 15;
11. дневниците за продажбите и декларациите по ЗДДС и главната книга по ЗС за периода на проверката, като се правят сравнения между фактическите констатации, установени по технологични норми и по счетоводни операции;
12. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) средствата, постъпили от продажба на ИУМПС, образувани от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2, на компоненти и материали от тях поотделно;
13. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) констатации за съответствие/несъответствие между количествата събрани ИУМПС, образувани от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 поотделно, и нивото в проценти на повторна употреба и рециклиране и повторна употреба и оползотворяване от тяхното тегло, посочени в отчета съгласно приложение № 6, с тези, отчетени в счетоводните регистри и потвърдени с направените констатации;
14. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) изпълнението на целите по чл. 8 поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2.

Чл. 36. (1) За изготвянето на доклада по чл. 34, ал. 2 регистрираният одитор проверява най-малко следните документи на организацията по оползотворяване:
1. договорите, сключени между организацията по оползотворяване и нейните членове за изпълнение на целите по чл. 8;
2. (изм. – ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 16.06.2016 г.) първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството пуснати на пазара МПС от членовете на организацията по оползотворяване, за което е платено възнаграждение към нея, както и съответствието им с месечната справка-декларация по наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО;
3. информацията по чл. 24, ал. 1;
4. първичните счетоводни документи, удостоверяващи:
а) количеството събрани ИУМПС и предадени за разкомплектуване на лица по чл. 17;
б) вида и количествата на материалите и компонентите, получени след разкомплектуване на ИУМПС и предадени за оползотворяване, в т.ч. за рециклиране, на лица по чл. 17;
5. първичните счетоводни документи или декларацията по чл. 24, удостоверяващи добросъвестното предаване и придобиване на компоненти от ИУМПС за повторна употреба;
6. дневниците за продажбите и декларациите по ЗДДС и главната книга по ЗС за периода на проверката;
7. документи, удостоверяващи износа на ИУМПС и/или на компоненти, материали и вещества от тях през предходната календарна година и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга държава – членка на ЕС:
а) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч. рециклиране;
б) подписани и подпечатани документи по приложения IА и IБ или по приложение VII на Регламент 1013/2006 за всеки конкретен превоз;
в) писмено потвърждение за получаване на отпадъците;
г) сертификат за завършена окончателна операция по оползотворяване, в т.ч. рециклиране, в случай че вече е наличен;
д) при износ – копие на разрешение или друг документ по националното законодателство на съответната страна, съгласно който получателят има право да извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране, съответстващо на нормите за опазване на околната среда и на човешкото здраве, съответстващи на изискванията на законодателството на ЕС;
8. счетоводните регистри по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗС, послужили за изготвяне на оборотната ведомост, и данъчните декларации съгласно действащото данъчно законодателство;
9. отчет за предходната календарна година по образец съгласно приложение № 6;
10. отчет за предходната година за изпълнение на целите по наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО за батерии и акумулатори и НУБА по образец съгласно приложение към наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО;
11. извадка за предходната календарна година от компютърната информационна система за отчитане и контрол на издадените удостоверения за разкомплектуване на ИУМПС от операторите на центрове за разкомплектуване и операторите на площадки за събиране и съхраняване на ИУМПС, с които организацията по оползотворяване има сключен договор.
(2) Докладът по чл. 34, ал. 2, изготвен за организацията по оползотворяване, съдържа информация и констатации най-малко за:
1. лицата, които:
а) участват в организацията по оползотворяване през съответната година;
б) не са и заплащали уговореното възнаграждение и/или не са и предоставяли информация и за които не са изпълнени задълженията по чл. 8, датата на прекратяване на договора по чл. 11, ал. 3, както и размера на дължимата продуктова такса;
в) са прекратили договорите си през отчетната година с организацията по оползотворяване;
г) са подали нулеви декларации за пуснатите на пазара МПС през отчетната година; 2. данни за лицата по т. 1, включващи най-малко: седалище и адрес на управление, ЕИК, период на действие на сключения договор по чл. 11, ал. 3 за съответната година;
3. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) количеството пуснати на пазара МПС за предходната година поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2;
4. (изм. – ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 16.06.2016 г.) съответствието между месечните справки-декларации по наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО и издадените счетоводни документи, отразяващи пуснатите на пазара МПС, за които е заплатено на организацията по оползотворяване;
5. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) размера на продуктовата такса за предходната година, от която организацията по оползотворяване се освобождава при доказано изпълнение на целите по чл. 8 поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2;
6. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) количествата образувани ИУМПС от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 поотделно, които са събрани и третирани през отчетния период, както и наличието на отчетни документи за тях;
7. правилното определяне на продуктовата такса за предходната година, като в случаите, когато таксата е неправилно определена – разликата до правилния размер;
8. сключените договори с лица по чл. 17 и издадените счетоводни документи по силата на тези договори;
9. количеството изнесени и/или изпратени от територията на страната към територията на друга държава – членка на ЕС, ИУМПС и/или компоненти и материали от тях през предходната календарна година, както и наличието на документите по ал. 1, т. 7, удостоверяващи това;
10. наличието на действащи договори с общини;
11. проведените информационни кампании и разработените информационни материали;
12. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) разходите поотделно за ИУМПС, образувани от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2, за:
а) (изм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) събиране и транспортиране;
б) (изм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) съхраняване;
в) (изм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) разкомплектуване;
г) подготовка за повторна употреба на компоненти, получени при разкомплектуване на ИУМПС;
д) оползотворяване на материали и компоненти, получени при разкомплектуване на ИУМПС;
е) рециклиране на материали и компоненти, получени при разкомплектуване на ИУМПС;
ж) обезвреждане на отпадъци, получени от разкомплектуване на ИУМПС;
з) провеждане на информационни кампании и разработване на информационни материали;
и) изпълнение на други мерки и дейности, предвидени в програмата за управление на дейностите по отпадъците по чл. 12;
13. дневниците за продажбите и декларациите по ЗДДС и главната книга по ЗС за периода на проверката, като се правят сравнения между фактическите констатации, установени по технологични норми и по счетоводни операции;
14. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) средствата, постъпили от продажба на ИУМПС, образувани от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2, на компоненти и материали от тях поотделно;
15. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) съответствие/несъответствие между количествата събрани ИУМПС, образувани от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 поотделно, и нивото в проценти на повторна употреба и рециклиране и на повторна употреба и оползотворяване от тяхното тегло, посочени в отчета съгласно приложение № 6, с тези, отчетени в счетоводните регистри и потвърдени с направените констатации;
16. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) изпълнението на целите по чл. 8 поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2.

Чл. 37. (1) За изготвянето на доклада по чл. 34, ал. 1 регистрираният одитор използва и информацията по наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО относно количеството събрано ИУМПС и информацията по чл. 27, ал. 1 относно количеството МПС, пуснато на пазара през отчетния период.
(2) Информацията по ал. 1 се осигурява от организациите по оползотворяване на ИУМПС или от лицата, които пускат на пазара МПС и изпълняват задълженията си индивидуално.

Чл. 38. (1) На основание чл. 18, ал. 9 ЗУО ежегодно до 15 април министърът на околната среда и водите назначава със заповед комисия, която да анализира констатациите в докладите, отчетите и документите по чл. 34 и в докладите по чл. 18, ал. 3 ЗУО. При необходимост комисията съвместно с представители на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) извършва проверка на място на:
1. организациите по оползотворяване;
2. лицата, членуващи в организации по оползотворяване;
3. лицата, които пускат на пазара МПС и изпълняват задълженията си индивидуално;
4. лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на ИУМПС и сключили договори с организации по оползотворяване и/или с лица, които пускат на пазара МПС и изпълняват задълженията си индивидуално.
(2) В срок до 10 дни от приключване на дейността си комисията по ал. 1 изготвя доклад до министъра на околната среда и водите, който съдържа:
1. фактически констатации от проверката;
2. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) ясно изразено мнение и заключение за изпълнение на целите по чл. 8 поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 за всяка организация по оползотворяване и за всяко лице, изпълняващо задълженията си индивидуално;
3. предложение за налагане на санкции и/или отнемане на разрешенията на организациите по оползотворяване и на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, по реда на глава пета, раздел III ЗУО;
4. предложение за налагане на санкции на лицата, които пускат на пазара МПС, както и на лицата по чл. 18, ал. 3, т. 4 ЗУО в случай на установени нарушения на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
5. предложение за усвояване на банковата гаранция по чл. 82, ал. 3 ЗУО.

Чл. 39. (1) Министърът на околната среда и водите до 31 май на текущата година определя със заповед лицата, които пускат на пазара МПС и изпълняват задълженията си индивидуално, организациите по оползотворяване на ИУМПС и лицата, членуващи в организациите по оползотворяване, които заплащат продуктова такса по чл. 59, ал. 1, т. 2 – 5 ЗУО, както и нейния размер.
(2) При непредставяне след писмена покана с определен 7-дневен срок на заверен отчет по чл. 34, ал. 1 и/или на доклад с фактически констатации, отговарящ на изискванията на чл. 35, ал. 2 или чл. 36, ал. 2, целите по чл. 8 не се считат за изпълнени, а лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, съответно организациите по оползотворяване, се включват в заповедта по ал. 1 за заплащане на продуктова такса.
(3) Министърът на околната среда и водите до 31 май на текущата година определя със заповед лицата, които пускат на пазара МПС и изпълняват задълженията си индивидуално, организациите по оползотворяване и лицата, членуващи в организациите по оползотворяване, които са изпълнили съответните цели по чл. 8 и не заплащат продуктова такса.
(4) Средствата от продуктовата такса за МПС, набрани по реда на чл. 59 ЗУО, се разходват от ПУДООС за информационни кампании, контролни и други дейности в съответствие с Правилника за устройството и дейността на ПУДООС, приет с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 33 от 2012 г.).

Глава осма.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И УСВОЯВАНЕ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

Чл. 40. (1) Банковата гаранция по чл. 82, ал. 1, т. 1 и 4 ЗУО се предоставя за гарантиране постигането на целите по чл. 8, създаването на система за събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на ИУМПС.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) Банковата гаранция е с период на действие и се подновява съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗУО.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) Банковата гаранция по ал. 1 се връща на заявителя заедно след определяне изпълнението на задълженията и целите със заповед на министъра на околната среда и водите по чл. 39 при отказ за издаване на разрешение по чл. 81, ал. 1 ЗУО или с решението по чл. 88, ал. 2, т. 3 ЗУО за прекратяване действието на разрешението.

Чл. 41. (Отм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.)

Чл. 42. (1) Банковата гаранция по чл. 40, ал. 1 се издава в полза на министъра на околната среда и водите и трябва да отговаря най-малко на следните изисквания:
1. да осигурява безусловно плащане в полза на министъра на околната среда и водите при първо поискване без възможност за възразяване или уговаряне на други формални условия на плащане;
2. да е неотменяема;
3. единствено условие за предявяването й да е постъпването при гаранта на писмено искане от министъра на околната среда и водите, съдържащо мотивирано твърдение за наличие на някои от случаите по чл. 82, ал. 3, т. 1 – 3 ЗУО;
4. да е налице пълно съвпадение между задълженията по чл. 40, ал. 1 и задълженията, посочени в гаранцията, като гаранцията покрива всички видове неизпълнение на тези задължения;
5. да е посочена ясно датата, до която е валидна гаранцията.
(2) Банковата гаранция се представя в оригинал.

Чл. 43. (1) За усвояване на банковата гаранция министърът на околната среда и водите подава писмено искане към банката гарант, съдържащо мотивирано твърдение за наличие на някои от случаите по чл. 82, ал. 3, т. 1 – 3 ЗУО за организацията по оползотворяване или за лицето, което изпълнява задълженията си индивидуално.
(2) Банковата гаранция се усвоява до размера по чл. 82, ал. 3, т. 1, 2 или 3 ЗУО.

Чл. 44. (1) Банката гарант превежда сумата по банковата гаранция по сметка на Министерството на околната среда и водите при първо писмено поискване независимо от възраженията на организациите по оползотворяване на ИУМПС и/или на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално и без уговаряне на други формални условия на плащане.
(2) В случаите по чл. 82, ал. 3, т. 2 и 3 ЗУО в едномесечен срок след усвояването на банковата гаранция организацията по оползотворяване или лицето, което изпълнява задълженията си индивидуално, представя подновена до пълния размер банкова гаранция съгласно чл. 82, ал. 1, т. 1 или 4 ЗУО по реда на чл. 40.

Глава девета.
КОНТРОЛ

Чл. 45. Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице контролира:
1. правилното начисляване и своевременното заплащане на продуктовата такса от лицата по чл. 59, ал. 1 ЗУО;
2. (изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г.) изпълнението на задълженията по наредбата на лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране и/или третиране на ИУМПС, в т.ч. сключилите договор с организация по оползотворяване или с лица, които изпълняват задълженията си индивидуално;
3. предоставянето на информация от задължените лица съгласно изискванията на чл. 26;
4. кметовете на общини във връзка с изпълнението на задълженията им по наредбата.

Чл. 46. Кметът на общината контролира изпълнението на задълженията във връзка със сключените договори по чл. 16, ал. 2.

Чл. 47. Председателят на Комисията за защита на потребителите осъществява контрол за съответствието на пусканите на пазара МПС с изискванията на чл. 5 и 6.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Излязло от употреба моторно превозно средство“ е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:
а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;
б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
в) изоставено регистрирано МПС.
2. „Изоставено регистрирано МПС“ по смисъла на § 6, т. 45 от ДР на ЗДП – ИУМПС, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.
3. „Икономически оператори“ са лицата, които пускат на пазара МПС, дистрибуторите, лицата, които застраховат МПС, и операторите, извършващи разкомплектуване, разрязване, раздробяване, оползотворяване, рециклиране и други дейности по третиране на ИУМПС, включително техните компоненти и материали.
4. „Информация относно разкомплектуването“ е всяка информация, необходима за правилното и екологосъобразното третиране на ИУМПС. Тя се предоставя от лицата, които пускат на пазара МПС и компоненти за тях, на лицата по чл. 17 под формата на ръководства или чрез електронните медии, справки и услуги в реално време.
5. „Компонент“ е обособена съставна част от МПС, като: уредба, агрегат, механизъм и други, който подлежи на повторна употреба или на допълнително разкомплектуване.
6. „Лица, които пускат на пазара на територията на Република България МПС“ са производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от територията на друга държава – членка на ЕС, МПС и ги предоставят на друго лице срещу заплащане или безплатно и/или ги използват като част от търговска, производствена или професионална дейност с цел МПС да бъдат разпространени или използвани на територията на Република България.
7. „Моторни превозни средства със специално предназначение“ са МПС по смисъла на приложение № 1, част А, т. 5 към Наредба № 60 от 2009 г.
8. „Моторни превозни средства, произведени и/или пуснати на пазара в малки серии“ са МПС по смисъла на чл. 17, ал. 1, т. 1 и 3 от Наредба № 60 от 2009 г.
9. „Нулева декларация“ е декларацията, която се попълва и подава при липса на пуснати на пазара МПС през отчетната година по реда на наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО.
10. „Обезвреждане“ е всяка от операциите съгласно § 1, т. 11 от ДР на ЗУО.
11. „Обозначаване“ е всяка форма на етикетиране, маркиране или друга форма на идентифициране. 12. „Основни компоненти“ на МПС са купе, двигател, скоростна кутия, както и електронен блок и катализатор, когато са описани в техническите характеристики на МПС.
13. „Опасно вещество“ е всяко вещество, което отговаря на критериите на някой от следните класове или категории на опасност, определени в приложение към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ, L 353, 31 декември 2008 г.):
а) класове на опасност 2.1 – 2.4, 2.6, 2.7 и 2.8, типове A и В, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категории 1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15 типове A – F;
б) класове на опасност 3.1 – 3.6, 3.7 вредни ефекти върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието, 3.8 ефекти, различни от наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10;
в) клас на опасност 4.1;
г) клас на опасност 5.1.
14. „Оползотворяване“ е всяка от операциите съгласно § 1, т. 13 от ДР на ЗУО.
15. „Повторна употреба“ е всяка операция, чрез която компоненти на ИУМПС се използват за същата цел, за която са били предназначени.
16. „Площадка за събиране и съхраняване“ е място за приемане и съхраняване на ИУМПС преди предаването им в центрове за разкомплектуване.
17. „Преднамерено въвеждане“ е умишленото използване на опасни вещества при производството на материалите или компонентите с цел получаване на специфични характеристики или качество на крайните продукти.
18. „Предотвратяване“ е съвкупността от мерките, целящи намаляване на количеството и вредното въздействие върху околната среда на ИУМПС, компоненти и материали от тях.
19. „Производител“ е физическо или юридическо лице, което произвежда МПС, внася или въвежда на територията на Република България МПС от друга държава – членка на ЕС.
20. „Пускане на пазара на МПС“ е първото предоставяне на МПС на разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел то да бъде разпространено и/или използвано на територията на Република България, както и внасянето и въвеждането на територията на Република България на МПС от дадено лице за негова собствена търговска, производствена или професионална дейност.
21. „Разкомплектуване на ИУМПС“ е дейност, извършвана в центровете за разкомплектуване за отстраняване на опасните вещества от тях, разглобяване, разкъсване на парчета или раздробяване, както и всяка друга операция, извършвана с цел подготовка за оползотворяване на ИУМПС или на техни компоненти или подготовка за обезвреждане на неподлежащите на повторна употреба и оползотворяване компоненти и материали.
22. „Рециклиране“ съгласно § 1, т. 37 от ДР на ЗУО е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности.
23. „Собственик на МПС“ е лицето, упражняващо право на собственост върху МПС към момента на прекратяване на регистрацията му по смисъла на Наредба № I-45 от 2000 г.
24. „Третиране“ са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане съгласно § 1, т. 44 от ДР на ЗУО.
25. „Център за разкомплектуване“ е място за съхраняване и разкомплектуване на ИУМПС.
26. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) „Шредерна инсталация за ИУМПС“ е съоръжение за разкъсване на парчета или за раздробяване на ИУМПС, включително чрез използване на система за сепарация, с цел получаване на отпадъци, подходящи за оползотворяване или за директна повторна употреба.
27. (нова – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) „Шредиране“ е дейност по третиране на отпадъци от ИУМПС, извършвана в шредерна инсталация по т. 26.

§ 2. (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г.) Наредбата въвежда изискванията на: 1. Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ, L 269/34 от 21.10.2000 г.).
2. Директива 2011/37/ЕС на Комисията от 30 март 2011 г. за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ, L 269/34 от 21.10.2000 г.).
3. Директива 2013/28/ЕС на Комисията от 17 май 2013 г. за изменение на Приложение II на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ, L 135/14 от 22.05.2013 г.).
4. Директива 2016/774/ЕС на Комисията от 18 май 2016 г. за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ, L 128/4 от 19.05.2016 г.).
5. (нова – ДВ, бр. 47 от 2018 г.) Директива (ЕС) 2017/2096 на Комисията от 15 ноември 2017 г. за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ, L 299/24 от 16 ноември 2017 г.).
6. (нова – ДВ, бр. 37 от 2020 г.) Директива 2020/362/ЕС на Комисията от 17 декември 2019 г. за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ, L 67/116 от 5.03.2020 г.).
7. (нова – ДВ, бр. 37 от 2020 г.) Директива 2020/363/ЕС на Комисията от 17 декември 2019 г. за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ, L 67/119 от 5.03.2020 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 4. (Отм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.) § 5. (Отм. – ДВ, бр. 60 от 2018 г.)
§ 5. Количеството ИУМПС (брой), необходимо за постигане на целите по чл. 8, ал. 2 за 2012 г. от всяко лице, пускащо на пазара МПС, се изчислява по формулата по приложение № 2.
§ 6. Министърът на околната среда и водите дава указания по прилагането на наредбата и утвърждава със заповед Методика за установяване на подробни правила за мониторинг на целите, определени по отношение на повторното използване и оползотворяване и повторното използване и рециклиране в Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба моторни превозни средства.
§ 7. Представителният анализ по чл. 23, ал. 3 се извършва за първи път през 2014 г. и на всеки четири години след това.
§ 8. Информацията по чл. 27, ал. 1 и 2 се предоставя във вид на електронна таблица, изготвена от ИАОС, до изграждането на информационната система по чл. 27, ал. 3.
§ 9. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на околната среда и водите.
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.
(ОБН. – ДВ, БР. 95 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2013 Г.)
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
(ОБН. – ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)
§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Заключителни разпоредби
(ОБН. – ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2015 Г.)

§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 ОТ 12 АПРИЛ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА

(ОБН. – ДВ, БР. 30 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 16.06.2016 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила в двумесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 ОТ 29 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 47 ОТ 2018 Г.)

§ 7. Параграф 3, т. 3 влиза в сила от 6 юни 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 16 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 60 ОТ 2018 Г.)

§ 8. В двумесечен срок от влизането в сила на постановлението организациите по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, представят пред министъра на околната среда и водите актуализираната програма по чл. 53 от ЗУО.

§ 9. В шестмесечен срок от влизането в сила на постановлението организациите по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, доказват изискването за наличие на шредерна инсталация или договор с оператор, притежаващ разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО за дейности по шредиране на ИУМПС, като представят актуалните договори и документи.

§ 10. За отчетната 2018 г. организациите по оползотворяване на ИУМПС и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, представят доклад по чл. 34 и 36 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (Наредбата за ИУМПС), придружен с отчет по чл. 34, ал. 1 и 2 за количествата ИУМПС от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 в сроковете по Наредбата за ИУМПС.

§ 11. В срок до 15 април 2020 г. организациите по оползотворяване на ИУМПС и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, представят доклад по чл. 34 и 36 от Наредбата за ИУМПС общо за отчетните 2018 г. и 2019 г., придружен с отчет по чл. 34, ал. 1 и 2 за количествата ИУМПС за всяка от двете отчетни години относно категориите по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ИУМПС.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!