Наредба за компенсиране на стойността на безплатни винетки, 2011

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба за компенсиране на стойността на безплатни винетки, 2011

Наредба № Н-20 от 15 декември 2008 г. за условията и реда за коменсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или симества, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образованив, но не по-късно от 20-годишна възраст, освободени от заплащане на винетни такси при ползване на републиканските пътища

Наредба № Н-20 от 15 декември 2008 г. за условията и реда за коменсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или симества, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образованив, но не по-късно от 20-годишна възраст, освободени от заплащане на винетни такси при ползване на републиканските пътища
(загл. доп. – ДВ, бр. 7 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. – ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.)

В сила от 01.01.2009 г.
Издадена от Министерството на транспорта, Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика Обн. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.7 от 26 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.56 от 22 Юли 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. – ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) С наредбата се определят условията и редът за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст за ползване на пътната инфраструктура – републикански пътища или техни участъци, за които се заплащат винетни такси по Закона за пътищата.

Чл. 2. (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) На компенсиране подлежи стойността на получените през годината винетки от правоимащите лица по чл. 10в, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пътищата.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА БЕЗПЛАТНИТЕ ВИНЕТКИ

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Стойността на безплатните винетки по чл. 2 се компенсира за сметка на централния бюджет за съответната година чрез предоставяне на средствата по бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Средствата от централния бюджет се предоставят месечно въз основа на искане от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ до Министерството на финансите.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. – ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) Размерът на средствата по ал. 2 не може да надхвърля стойността на винетките, включени в приемателно-предавателните протоколи по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища.
(4) (Доп. – ДВ, бр. 7 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. – ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) Със стойността на неполучените от правоимащите лица и върнати за унищожаване винетки от дирекциите „Социално подпомагане“ на областните пътни управления в срока по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища се намалява сумата за компенсация за първия месец на годината.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за пътищата.
§ 2. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на финансите.
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2009 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-20 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА БЕЗПЛАТНИТЕ ВИНЕТКИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

(ОБН. – ДВ, БР. 7 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 1. В заглавието и навсякъде в наредбата след думите „намалена работоспособност“ се добавя „или вид и степен на увреждане“.
§ 2. Навсякъде в наредбата думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура“.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-20 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА БЕЗПЛАТНИТЕ ВИНЕТКИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

(ОБН. – ДВ, БР. 7 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-20 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА БЕЗПЛАТНИТЕ ВИНЕТКИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

(ОБН. – ДВ, БР. 56 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2011 Г.)

§ 1. В заглавието и навсякъде в наредбата след думите „степен на увреждане“ се добавя „и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст“.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-20 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА БЕЗПЛАТНИТЕ ВИНЕТКИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

(ОБН. – ДВ, БР. 56 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2011 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!