Наредба за контролните уреди за регистриране на движението на автомобилния транспорт, септември 2019

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба за контролните уреди за регистриране на движението на автомобилния транспорт, септември 2019

Наредба № H-3 от 7 април 2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на движението при автом,обилен транспорт и регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилен транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и отмяна на регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета

Издадена от Министерството на транспорта
Обн. ДВ. бр.31 от 24 Април 2009г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2019г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. изискванията за времето на управление, прекъсванията и почивките на водачите при извършване на превози с превозни средства, посочени в чл. 3, буква „а“ от Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102/2006 г., Специално издание на български език, глава 05, том 8, стр. 214-226), (Регламент (ЕО) № 561/2006);

2. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) изискванията към съдържанието, графикът за работата на водачите и другите документи, удостоверяващи дейността на водачите;

3. условията и редът за издаване на карти за дигитални тахографи;

4. (изм. и доп. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) сроковете за извличането и съхраняването на данните от паметта на дигиталните тахографи и от картите на водачите.

Чл. 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.) Превозните средства, които за първи път са пуснати в експлоатация след 01.01.2007 г. и за които се изисква да бъдат оборудвани с тахографи съгласно чл. 3 от Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (OB, L 60 от 2014 г., стр. 1 – 33) (Регламент (ЕС) № 165/2014), задължително се оборудват с дигитални тахографи от одобрен тип.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.) Превозните средства, които за първи път са пуснати в експлоатация преди 01.01.2007 г. и за които се изисква да бъдат оборудвани с тахографи съгласно чл. 3 от Регламент (ЕС) № 165/2014, могат да бъдат оборудвани с дигитални или аналогови тахографи от одобрен тип.
(3) Нова – ДВ, бр. 74 от 2019 г.) Превозните средства, които са регистрирани за първи път на 15.06.2019 г. или след тази дата и за които се изисква да бъдат оборудвани с тахографи съгласно чл. 3 от Регламент (ЕС) № 165/2014, трябва да бъдат оборудвани с интелигентни тахографи (тахограф от второ поколение) от одобрен тип. Превозните средства, които са регистрирани преди 15.06.2019 г. и за които се изисква да бъдат оборудвани с тахографи съгласно чл. 3 от Регламент (ЕС) № 165/2014, могат да бъдат оборудвани с интелигентни тахографи.
(4) (Нова – ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 15.06.2034 г.) Превозните средства, за които се изисква да бъдат оборудвани с тахографи съгласно чл. 3 от Регламент (ЕС) № 165/2014, трябва да бъдат оборудвани с интелигентни тахографи.
(5) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 74 от 2019 г.) Аналоговите тахографи от одобрен тип могат да продължат да се използват до момента, в който се повредят така, че повредата им не може да бъде отстранена и се налага подмяната им с нови. В този случай се прилагат изискванията на чл. 2, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 2135/98 на Съвета от 24 септември 1998 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и на Директива 88/599/ЕИО относно прилагането на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 (ОВ L 274/1998 г., Специално издание на български език, глава 07, том 6, стр.156-176).

Чл. 3. Тази наредба не се прилага по отношение на:

1. превозни средства, чиято максимално допустима скорост не надвишава 40 km/h;

2. превозни средства, притежавани или наети без водач от въоръжените сили, службите за гражданска защита, противопожарните служби и службите, отговарящи за поддържането на обществения ред, когато превозът се извършва в изпълнение на задачи, възложени на тези служби и е под техен контрол;

3. превозни средства, използвани за превоз на хуманитарни помощи с нетърговска цел, използвани при извънредни случаи или спасителни операции;

4. специализирани превозни средства, използвани за медицински цели;

5. специализирани ремонтни превозни средства, извършващи дейност в радиус от 100 km от тяхната база;

6. превозни средства, преминаващи пътни изпитвания за целите на техническо разработване, ремонт или поддръжка, и нови или възстановени превозни средства, които не са пуснати в експлоатация;

7. превозни средства или състави от превозни средства с допустима максимална маса непревишаваща 7,5 t, използвани за превоз на товари с нетърговска цел;

8. превозни средства, представляващи музеен или исторически интерес, използвани за превоз на пътници или товари с нетърговска цел.

 

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВРЕМЕТО НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕКЪСВАНИЯТА И ПОЧИВКИТЕ НА ВОДАЧИТЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗИ С ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ. 3, БУКВА „А“ ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 МАРТ 2006 Г. ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ ОТ СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕИО) № 3821/85 И (ЕО) № 2135/98 НА СЪВЕТА И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3820/85 НА СЪВЕТА

Чл. 4. (1) Дневното време на управление не трябва да надхвърля 10 h.

(2) Общото време на управление за период от две последователни седмици не трябва да надвишава 90 h.

Чл. 5. (1) След период на управление 4 последователни часа водачът е длъжен да спази прекъсване от най-малко 30 min.

(2) Прекъсването по ал. 1 може да бъде заменено с прекъсвания от най-малко 15 min всяко, вместени в периода на управление на превозното средство.

Чл. 6. (1) За всеки период от 24 h след края на предходната дневна или седмична почивка водачът е длъжен да е ползвал дневна почивка от най-малко 11 последователни часа.

(2) Дневната почивка може да бъде намалена до 9 последователни часа най-много три пъти седмично, при условие че водачът ползва като компенсация съответната почивка преди края на следващата седмица.

Чл. 7. Максимум след шест 24-часови периода от края на предходната седмична почивка водачът ползва нова седмична почивка от най-малко 24 последователни часа.

 

Глава трета.
ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ВОДАЧИТЕ

Раздел I.
График за работата на водачите (Загл. изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.)

Чл. 8. (Отм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.)

Чл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Превозвачите и ръководителят на лицето, извършващо превоз за собствена сметка, изготвят ежедневен график за работа за водачите, осъществяващи превози на пътници по автобусни линии с моторни превозни средства, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 или на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (обн., ДВ, бр. 99 от 1994 г., ратифицирана със закон – ДВ, бр. 28 от 1995 г.), наричана по-нататък „AETR“, по образец (приложение № 1).

(2) Графикът за работа включва имената на водача и всички данни за мястото на базиране, различните периоди на управление, прекъсване на управлението, почивките, друга работа и периоди, когато водачът е на разположение.

(3) Графиците за работа се подписват от ръководителя на предприятието или упълномощено от него лице.

(4) Графиците за работа се съхраняват в предприятието най-малко една година от изтичането на периода, обхванат от тях, и се представят за проверка на контролните органи.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Водачите носят заверено извлечение от графика за работа, който се представя на контролните органи.

 

Раздел II.
Формуляр във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.) Водач, който при проверка от контролните органи не може да предостави необходимите тахографски листа, данни от картата на водача, ръчни записи или разпечатки, както се изисква съгласно чл. 34 от Регламент (ЕС) № 165/2014, поради това, че е бил в отпуск по болест, годишен отпуск, отпуск или почивка, управлявал превозно средство, попадащо извън обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 или AETR, извършвал друга работа, а не управление на превозно средство или е бил на разположение, предоставя на контролните органи удостоверение по образец съгласно Решение на Комисията от 12 април 2007 г. относно формуляр във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт (ОВ L 99/2007 г.).
(2) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Удостоверението по ал. 1 се попълва на машина на един от езиците на Общността и се подписва от представител на предприятието и от водача преди началото на пътуването. В случай на самостоятелно заети водачи водачът полага два подписа – като представител на предприятието и като водач.
(3) Удостоверението по ал. 1 не се използва за удостоверяване на дейности, различни от тези, за които е предназначено.

 

Глава четвърта.
КАРТИ ЗА ДИГИТАЛНИ ТАХОГРАФИ

Раздел I.
Условия и ред за издаване на карти за дигитални тахографи

Чл. 11. (1) Картите за дигитални тахографи се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

(2) Персонализацията на картите се извършва от персонализиращ дигитален център.

(3) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ може да възложи отпечатването на персонализираните карти на външен изпълнител.

(4) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ може да възлага дейности по изграждането и поддържането на елементи от системата за издаване на карти за дигитални тахографи след провеждане на конкурс. Условията и редът за конкурса се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Чл. 12. (1) За издаване на карта на водач се подава заявление по образец (приложение № 2), към което се прилагат:
1. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) копие на свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено в Република България или от друга държава – член на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария;
2. копие на лична карта на български гражданин или на карта на продължително или постоянно пребиваващ в Република България чужденец;
3. снимка, отговаряща на следните изисквания:
а) размер – 45/35 mm;
б) изобразеното на снимката лице да е заснето фронтално;
в) височината на изобразеното лице от брадата до върха на главата е между 25/35 mm;
4. документ за платена такса;
5. (нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) за водачи, които не са граждани на Република България или на друга държава – член на Европейския съюз, копие на сертификата за водач по чл. 7а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Документите по ал. 1, т. 1, 2 и 5 се заверяват и подписват „вярно с оригинала“.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Заявленията по ал. 1 се попълват съгласно указания, определени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Информацията се нанася с черен тънкописец точно, четливо и ясно без прекъсване на контурите на буквите и подписа и без задрасквания, поправки или повторения. При наличие на такива заявлението се анулира и се попълва ново. Анулираното заявление се съхранява в срок до 3 месеца, след което се унищожава.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.) Заявлението по ал. 1 се подава от водача или изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно в едно от регионалните звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.) Служител от регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ приема заявленията по ал. 1, като:
1. проверява самоличността на заявителя;
2. проверява съответствието на попълненото заявление с изискванията на ал. 3;
3. проверява наличието на всички приложени документи, като отбелязва това в текстовия блок „Идентификация на предоставените документи“ от заявлението по ал. 1;
4. в текстовия блок „Идентификация на предоставените документи“ от заявлението по ал. 1 попълва датата и мястото, в което са подадени документите, попълва и имената си и се подписва.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) При констатиране на несъответствия в подадените документи подаденото заявление не се разглежда.

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.) Картата на водач се получава лично от водача или от изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в което е било подадено заявлението.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Картата на водача се получава след подписване на двустранен приемно-предавателен протокол, образецът на който се определя по реда на чл. 12, ал. 3.
(3) При получаване на картата на водача се проверява самоличността на лицето, което я получава.

Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Картата на водач се издава на лице, което:

1. притежава валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено в Република България или от друга държава – член на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария;

2. е установило обичайното си пребиваване в Република България.

(2) При издаване на карта на водач Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва проверка, удостоверяваща, че водачът няма вече издадена друга валидна карта в Република България или в друга държава, издаваща карти за дигитални тахографи.

Чл. 15. Картата на водач се изработва по образец (приложение № 3) и се издава със срок на валидност 5 години.

Чл. 16. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) За издаване на карта на превозвач превозвачите и лицата, извършващи превоз за собствена сметка, подават заявление по образец (приложение № 4), към което се прилагат:
1. копие на документ за регистрация на лицето, когато не са налице случаите по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър; 2. копие на удостоверение на единен идентификационен код (ЕИК);
3. копие на лична карта на български гражданин или на карта на продължително или постоянно пребиваващ в Република България чужденец, на лицето, на което ще бъде издадена картата;
4. документ за платени такси;
5. копие от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда, заверени от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – за заявителите, които не са собственици.
(2) Документите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 се заверяват и подписват „вярно с оригинала“.
(3) При попълване на заявлението по ал. 1 се спазват изискванията по чл. 12, ал. 3.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.) Заявлението по ал. 1 се подава от лицето, на което ще бъде издадена картата, или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно в едно от регионалните звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.) Служител от съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ приема заявленията по ал. 1, като:
1. проверява самоличността на заявителя;
2. проверява съответствието на попълненото заявление с изискванията на ал. 3;
3. проверява наличието на всички приложени документи, като отбелязва това в текстовия блок „Идентификация на предоставените документи“ от заявлението по ал. 1;
4. в текстовия блок „Идентификация на предоставените документи“ от заявлението по ал. 1 попълва датата и мястото, в което са подадени документите, попълва и имената си и се подписва.
(6) При констатиране на несъответствия в подадените документи подаденото заявление не се разглежда.

Чл. 17. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.) Картата на превозвача се получава лично от лицето, на което е издадена, или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно в регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в което е било подадено заявлението.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Картата на превозвача се получава след подписване на двустранен приемно-предавателен протокол, образеца на който се определя по реда на чл. 12, ал. 3.
(3) При получаване на картата на превозвач се проверява самоличността на лицето, което я получава.

Чл. 18. (1) Карта на превозвача се издава на служители на превозвача.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Превозвачите и лицата, извършващи превоз за собствена сметка могат да притежават повече от една карта на превозвача.

(3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Лицата по ал. 2 уведомяват Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за прекратяването на правоотношенията си със служителите, на които са издадени карти на превозвач, в срок 3 работни дни след настъпване на събитието.

Чл. 19. Картата на превозвач се изработва по образец (приложение № 5) и се издава със срок на валидност 5 години.

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) За издаване на карта за монтаж и настройки се подава заявление по образец (приложение № 6), към което се прилагат:
1. копие на документ за регистрация на лицето, когато не са налице случаите по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър;
2. копие на удостоверение за актуално състояние, когато не е посочен ЕИК;
3. копие на удостоверение за регистрация по чл. 35, ал. 3 от Наредба № РД-16-1054 от 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи (ДВ, бр. 91 от 2008 г.), с което се дават права за монтаж, проверка и ремонт на дигитални тахографи;
4. копие на лична карта на български гражданин или на карта за продължително или постоянно пребиваващ в Република България чужденец на лицето, на което ще бъде издадена картата;
5. документ за платени такси;
6. копие от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда, заверени от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – за заявителите, които не са собственици.
(2) Документите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 се заверяват и подписват „вярно с оригинала“.
(3) При попълване на заявлението по ал. 1 се спазват изискванията по чл. 12, ал. 3.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.) Заявлението по ал. 1 се подава от лицето, на което ще бъде издадена картата, или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно в едно от регионалните звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.) Служител от съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ приема заявленията по ал. 1, като:
1. проверява самоличността на заявителя;
2. проверява съответствието на попълненото заявление с изискванията на ал. 3;
3. проверява наличието на всички приложени документи, като отбелязва това в текстовия блок „Идентификация на предоставените документи“ от заявлението по ал. 1;
4. в текстовия блок „Идентификация на предоставените документи“ от заявлението по ал. 1 попълва датата и мястото, в което са подадени документите, попълва и имената си и се подписва.
(6) При констатиране на несъответствия в подадените документи подаденото заявление не се разглежда.

Чл. 21. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.) Картата за монтаж и настройки и кодът за достъп до картата се получават лично от лицето, на което е издадена картата, или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно в регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в което е било подадено заявлението.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Картата за монтаж и настройки и кодът за достъп до картата се получават след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, образецът на който се определя по реда на чл. 12, ал. 3.
(3) При получаване на картата за монтаж и настройки и кода за достъп до картата се проверява самоличността на лицето, което ги получава.

Чл. 22. (1) Карта за монтаж и настройки се издава на служителите на лицата, които притежават удостоверение за регистрация по чл. 35, ал. 3 от Наредба № РД-16-1054, с което се дават права за монтаж, проверка и ремонт на дигитални тахографи, издадено от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

(2) Лицата, които притежават удостоверение за регистрация по чл. 35, ал. 3 от Наредба № РД-16-1054, могат да притежават повече от една карта за монтаж и настройки.

(3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Лицата, които притежават удостоверение за регистрация по чл. 35, ал. 3 от Наредба № РД-16-1054, уведомяват Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за прекратяването на правоотношенията си със служителите, на които са издадени карти за монтаж и настройки, в срок от 3 работни дни след настъпване на събитието.

Чл. 23. Картата за монтаж и настройки се изработва по образец (приложение № 7) и се издава със срок на валидност една година.

Чл. 24. Картите за монтаж и настройки се съхраняват в сервиза на място и по начин, непозволяващ неоторизиран достъп до картите.

Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Контролните карти се издават по ред, определен със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Чл. 26. Контролната карта се изработва по образец (приложение № 8) и се издава със срок на валидност две години.

Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва проверка на посочените в заявленията по чл. 12, ал. 1, чл. 16, ал.1 и чл. 20, ал. 1 данни.

Чл. 28. Картите за дигитални тахографи могат да се използват само по предназначение и не могат да се използват от лица, различни от притежателите им.

Чл. 29. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ отказва да издаде карта за дигитален тахограф, когато:

1. в заявлението за издаване на съответната карта е подадена невярна или неточна информация;

2. заявителят вече притежава издадена валидна карта от заявения вид в Република България или в друга държава, издаваща карти;

3. заявителят не отговаря на изискванията на наредбата.

(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ със заповед обявява за невалидна издадена карта за дигитален тахограф, когато:

1. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) картата е издадена въз основа на документ с невярно съдържание или на неистински и/или документ с невярно съдържание;

2. картата се използва от лице, различно от нейния притежател;

3. картата е загубена, открадната, повредена или неизправна;

4. лицензът за извършване на обществен превоз на пътници или товари е отнет или е изтекъл срокът му – за карта за превозвач;

5. удостоверението за регистрация по чл. 35, ал. 3 от Наредба № РД-16-1054, с което се дават права за монтаж, проверка и ремонт на дигитални тахографи, бъде обезсилено – за карта за монтаж и настройки.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Заповедта по ал. 3 се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 30. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) Притежателят на карта за дигитален тахограф подава заявление за:
1. подновяване на картата не по-късно от 15 работни дни преди изтичането на нейната валидност;
2. замяна на карта, която е повредена, технически неизправна, изгубена или открадната, в срок 7 дни след настъпване на събитието; 3. подновяване на картата в срок 7 дни от настъпване на промяна:
а) в данните за трите имена и рождената дата – за карта на водача;
б) свързана с регистрацията на превозвача или лицето, извършващо превоз за собствена сметка, трите имена или рождената дата на лицето, на което е издадена картата – за карта на превозвача;
в) свързана с регистрацията на лицето, извършващо монтаж и настройки, трите имена или рождената дата на лицето, на което е издадена картата – за карта за монтаж и настройки.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.) Лицето по ал. 1 в рамките на 3 работни дни предава своята карта в едно от регионалните звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в случай:
1. че е изтекъл срокът, за който е била издадена картата – за лица, които не желаят да подновят своята карта;
2. че смени своята месторабота – за лица, притежаващи карта на превозвач, карта за монтаж и настройки.

Чл. 31. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) В случаите по чл. 30, ал. 1, т. 1 и 3 лицата подават заявление по чл. 12, ал. 1, чл. 16, ал. 1 или чл. 20, ал. 1 и прилагат:
1. за карта на водач – документите по чл. 12, ал. 1;
2. за карта на превозвач – документите по чл. 16, ал. 1;
3. за карта за монтаж и настройки – документите по чл. 20, ал. 1.
(2) В случай на чл. 30, ал. 1, т. 2 лицата подават заявление по образец (приложение № 9) и прилагат:
1. в случай на загуба – декларация по образец (приложение № 10);
2. в случай на кражба – доказателство за уведомяване на съответните компетентни органи за извършената кражба;
3. в случай на повреда или техническа неизправност – съществуващата карта.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.) При получаването на нова карта за дигитален тахограф съществуващата карта се предава в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Чл. 31а. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) Такса за издаване на карта за дигитален тахограф не се дължи, в случай че заявлението за замяна на карта, която е технически неизправна, е подадено в срок от 5 работни дни след нейното получаване.

(2) При промяна на данни от картата за дигитален тахограф се прилагат:

1. разпоредбите за подновяване – в случай, че картата, която се подновява, е издадена от Република България;

2. разпоредбите за първоначално издаване – в случай, че картата, която се подновява, е издадена от друга държава, издаваща карти за дигитални тахографи.

(3) При промяна на свидетелството за управление на моторно превозно средство притежателите на карта за водача могат да подадат заявление по чл. 12, ал. 1 за издаване на нова карта.

Чл. 32. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) Сроковете за първоначално издаване или подновяване на карти за дигитални тахографи са за:

1. карта на водач – 15 работни дни от подаването на заявление по чл. 12, ал. 1;

2. карта на превозвач – 5 работни дни от подаването на заявление по чл. 16, ал. 1;

3. карта за монтаж и настройки – 5 работни дни от подаването на заявление по чл. 20, ал. 1.

(2) Срокът за замяна на карта за дигитален тахограф, която е повредена, техническа неизправна, изгубена или открадната, е 5 работни дни от подаването на съответното заявление по чл. 31, ал. 2.

Чл. 32а. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) Картата за дигитален тахограф, издадена за замяна на съществуваща карта, има същия номер като картата, която заменя, с изключение на индекса за замяна, който се увеличава с единица.

(2) Картата по ал. 1 се издава със срока на валидност на картата, която се заменя, освен когато до изтичането на нейната валидност остават по-малко от 3 месеца.

(3) Картата за дигитален тахограф, издадена за подновяване на съществуваща карта, има същия номер като картата, която се подновява, с изключение на индекса за замяна, който е „0“, и индекса за подновяване, който се увеличава с единица.

Чл. 33. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ обменя данни по електронен път с компетентните органи на държавите, издаващи карти за дигитални тахографи, за да осигури уникалност на издаваните карти на водач.

(2) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява компетентните органи на държавите, издаващи карти за дигитални тахографи, за валидността на всяка издадена карта.

Чл. 33а. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) Заявленията, въз основа на които са издадени карти за дигитални тахографи, се съхраняват за срока на валидност на картите, след което се унищожават.

(2) Карти за дигитални тахографи, върнати или отнети, се съхраняват за срока на тяхната валидност.

 

Раздел II.
Регистър на картите за дигитални тахографи

Чл. 34. (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води и поддържа регистър за издадените карти за дигитални тахографи.

(2) Информацията в регистъра по ал. 1 се съхранява на хартиен и електронен носител.

Чл. 35. (1) В регистъра по чл. 34, ал. 1 се съхраняват следните данни:

1. за издадените карти на водачи:

а) трите имена и единен граждански номер на лицето, на което е издадена карта;

б) постоянен и настоящ адрес;

в) номер на производствената поръчка за издаване на картата;

г) номер на издадената карта;

д) информация за подадените заявления и статусът им на обработка;

е) дата на издаване на съответната карта и срок на валидност;

ж) издаваща държава и наименование на издаващия орган;

з) език, на който е издадена съответната карта;

и) снимка;

2. за издадените карти на превозвачи:

а) (доп. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) пълно наименование на превозвача или лицата, извършващи превози за собствена сметка и регистрацията му;

б) трите имена и адрес на притежателя на картата;

в) номер на производствената поръчка за издаване на карта;

г) номер на издадената карта;

д) информация за подадените заявления и статусът им на обработка;

е) издаваща държава и наименование на издаващия орган;

ж) дата на издаване на съответната карта и срок на валидност;

з) език, на който е издадена съответната карта;

3. за издадените карти за монтаж и настройки:

а) пълно наименование на лицето, притежаващо удостоверение за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи и регистрацията му;

б) трите имена и адрес на притежателя на картата;

в) номер на производствената поръчка за издаване на карта;

г) номер на издадената карта;

д) информация за подадените заявления и статусът им на обработка;

е) издаваща държава и наименование на издаващия орган;

ж) дата на издаване на съответната карта и срок на валидност;

з) език, на който е издадена съответната карта;

4. за издадените контролни карти:

а) наименование на контролния орган;

б) трите имена и адрес на притежателя на картата/контролиращото лице;

в) номер на производствената поръчка за издаване на карта;

г) номер на издадената карта;

д) информация за подадените заявления и статусът им на обработка;

е) издаваща държава и наименование на издаващия орган;

ж) дата на издаване на съответната карта и срок на валидност;

з) език, на който е издадена съответната карта.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Съхранението и обработката на личните данни по ал. 1 се извършват съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Чл. 36. (1) Към регистъра по чл. 34, ал. 1 се съхранява и информация за всички невалидни карти.

(2) Въз основа на информацията от регистъра по чл. 34, ал. 1 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ изготвя и поддържа списък с номерата на невалидните карти, който е публично достъпен.

 

Глава пета.
ИЗВЛИЧАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПАМЕТТА НА ДИГИТАЛНИЯ ТАХОГРАФ И КАРТАТА НА ВОДАЧА

Чл. 37. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) Превозвачите и лицата, извършващи превози за собствена сметка, са длъжни да извличат и съхраняват информацията, записана в паметта на дигиталния тахограф и в картата на водача, и да я предоставят за проверка при поискване от контролен орган.

(2) Извлечените данни по ал. 1 се съхраняват в адреса на управление на превозвачите и лицата, извършващи превоз за собствена сметка.

Чл. 38. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) Превозвачите и лицата, извършващи превоз за собствена сметка, извличат данните от паметта на дигиталния тахограф и картата на водача, с изключение на подробните данни за скоростта:
1. най-малко един път на 90 дни – за данните от паметта на дигиталния тахограф;
2. най-малко един път на 28 дни – за данните от картата на водача.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.) При подновяване на карта на водача лицата по ал. 1 извличат данните от паметта на картата преди предаването й в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и получаването на нова карта.
(3) Извлечените данни по ал. 2 се предоставят на водача.

Чл. 39. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Превозвачите и лицата, извършващи превоз за собствена сметка, съхраняват всички записани данни по чл. 37, ал. 1 за срок най-малко 1 година след записването им.

Чл. 40. Не се допуска процесът на извличане на записана информация да променя или изтрива запаметената в дигиталния тахограф или в картата на водача информация.

 

Глава шеста.
КОНТРОЛ

Чл. 41. Контролът за спазване изискванията по тази наредба се осъществява от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Чл. 42. (1) За констатираните нарушения по тази наредба контролните органи съставят актове за установяване на административни нарушения.

(2) Контролните органи по ал. 1 изземват картите за дигитални тахографи, които са обявени за невалидни, използват се от лица, различни от техните притежатели, или са повредени или неизправни.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Аналогов тахограф“ е средство за измерване, предназначено да бъде монтирано в превозно средство, за да показва и регистрира автоматично или полуавтоматично данни за движението на превозното средство и за определени периоди от работата на водачите.

2. „Дигитален тахограф“ е средство за измерване, предназначено да бъде монтирано в превозно средство, за да показва, регистрира и съхранява автоматично или полуавтоматично данни за движението на превозното средство и за определени периоди от работата на водачите. Той се състои от кабели, сензори, електронен дисплей за информация на водача, едно или две гнезда за разчитане на карти, интегриран или отделен принтер, дисплей, позволяващ изтеглянето на запаметени данни, тяхното показване или разпечатване.

3. „Карта за дигитален тахограф“ е интегрирана карта с чип за употреба с дигитален тахограф, която позволява идентифицирането от дигиталния тахограф на притежателя на картата, както и прехвърлянето и съхраняването на данни.

4. „Карта на водач“ е карта за дигитален тахограф, която служи за съхраняване на данните за дейността на водача.

5. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) „Карта на превозвач“ е карта за дигитален тахограф, която служи за показване, извличане и отпечатване на данните, съхранени в паметта на дигиталния тахограф, достъпът до които е бил ограничен от превозвача или лицето, извършващо превоз за собствена сметка.

6. „Карта за монтаж и настройки“ е карта за дигитален тахограф, която служи за активиране, калибриране и извличане на информация от дигиталните тахографи.

7. „Контролна карта“ е карта за дигитален тахограф, осигуряваща достъп на лицата, осъществяващи контрол, до данните, съхранени в паметта на дигиталния тахограф или в картата на водача, с цел прочитане, отпечатване и/или извличане.

8. „Персонализация“ е процес на генериране на различна по вид електронна и неелектронна информация и свързването на тази информация с личните данни на притежателя на карта за дигитален тахограф по начин, който да не дава възможност записаната на картата информация да бъде манипулирана чрез неоторизиран достъп.

9. „Персонализиращ дигитален център“ е център, отговарящ на националната политика за издаване на карти за дигитални тахографи и извършващ процеса на персонализацията на картите.

10. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) „Извличане“ е процесът на копиране на част или на всички записани данни в паметта на дигиталния тахограф или в паметта на карта за дигитален тахограф.

11. „Седмица“ е периодът включващ времето от 00:00 ч. в понеделник до 24:00 ч. в неделя.

12. (отм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.)

13. (нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) „Превоз на товари с нетърговска цел“ е налице, когато превозваните товари не се превозват във връзка с търговия, бизнес, за отдаване под наем или получаване на възнаграждение под каквато и да е форма.

14. (нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) „Подновяване“ е издаване на нова карта за дигитален тахограф, когато срокът на валидност на съществуващата карта е изтекъл или предстои да изтече.

15. (нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) „Замяна“ е преиздаването на съществуваща карта за дигитален тахограф, която е повредена, технически неизправна, изгубена или открадната.

16. (нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) „Подробните данни за скоростта“ е информацията, която се записва и съхранява в паметта на дигиталния тахограф относно моментната скорост на пътното превозно средство и датата и часа за всяка секунда през най-малко 24-те последни часа, по време на които пътното превозно средство е било в движение.

17. (нова – ДВ, бр. 74 от 2019 г.) Интелигентен тахограф (тахограф от второ поколение) е тахограф, отговарящ на изискванията на чл. 8, 9 и 10 от Регламент (ЕС) 165/2014, както и на изискванията от приложение 1В на Регламент (ЕС) 2016/799 от 18.03.2016 г. за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014.
§ 2. За издаване на карти по чл. 12, 16 и 20 се събират такси съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта (ДВ, бр. 41 от 2000 г.).

 

Заключителни разпоредби

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 89, ал. 1 от Закона за автомобилните превози и осигурява необходимите мерки за изпълнението и прилагането на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 561/2006.

 

Заключителни разпоредби

§ 3. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 89, ал. 1 от Закона за автомобилните превози и осигурява необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламенти (ЕС) № 165/2014 и (ЕО) № 561/2006.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-3 ОТ 2009 Г. ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 НА СЪВЕТА ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 1985 Г. ОТНОСНО КОНТРОЛНИТЕ УРЕДИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ И РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 МАРТ 2006 Г. ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ ОТ СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕИО) № 3821/85 И (ЕО) № 2135/98 НА СЪВЕТА И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3820/85 НА СЪВЕТА

(ОБН. – ДВ, БР. 15 ОТ 2016 Г.)

§ 8. Навсякъде в наредбата думите „съответния областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ се заменят със „съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а думите „областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ и „областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“ се заменят с „регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-3 ОТ 2009 Г. ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 165/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ОТНОСНО ТАХОГРАФИТЕ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 НА СЪВЕТА ОТНОСНО КОНТРОЛНИТЕ УРЕДИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ ОТ СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ И ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 МАРТ 2006 Г. ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ ОТ СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕИО) № 3821/85 И (ЕО) № 2135/98 НА СЪВЕТА И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3820/85 НА СЪВЕТА

(ОБН. – ДВ, БР. 74 ОТ 2019 Г.)

§ 3. Разпоредбата на § 1, т. 2 относно чл. 2, ал. 4 влиза в сила от 15.06.2034 г.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!