Наредба за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на МПС

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на МПС

Наредба № 24 от 2 декември 2002г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства

Издадена от Министерство на здравеопазването и министерство на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.116 от 13 Декември 2002г.

Чл. 1. Тази наредба определя условията и реда за обучение на кандидатите за водачи на моторни превозни средства (МПС) с цел придобиване на основни знания и умения за оказване на първа долекарска помощ на пострадали при пътно-транспортно произшествие.

Чл. 2. (1) Обучението по чл. 1 е задължително и се осъществява в присъствена форма в съответствие с изискванията, условията и реда на тази наредба.

(2) На лицата, преминали успешно обучението, Българският червен кръст издава удостоверение за завършен курс по оказване на първа долекарска помощ по образец съгласно приложение № 1.

(3) Удостоверението по ал. 2 се представя в съответната служба на МВР при издаване на свидетелство за управление на МПС.

Чл. 3. (1) От обучение за оказване на първа долекарска помощ се освобождават лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и „магистър“ по стоматология, както и лица с професионална квалификация „фелдшер“ и „медицинска сестра“.

(2) При издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство лицата по ал. 1 представят диплома за завършено медицинско образование.

Чл. 4. Обучението на кандидатите за водачи на моторни превозни средства за оказване на първа долекарска помощ на лица, пострадали при пътно-транспортни произшествия, се извършва в организирани курсове.

Чл. 5. (1) Курсовете за оказване на първа долекарска помощ се организират от териториалните структури на Българския червен кръст.

(2) Обучението за оказване на първа долекарска помощ се извършва от лектори с образователно-квалификационна степен на висше образование „магистър“ по медицина.

(3) Лекторите по ал. 2 се определят от председателя и главния секретар на областните, съответно на столичния, комитети на БЧК съвместно с директора на съответния център за спешна медицинска помощ.

Чл. 6. (1) Обучението за оказване на първа долекарска помощ се провежда в учебен кабинет, оборудван с необходимите за целта нагледни учебно-технически средства и тренировъчни пособия.

(2) Помещението, използвано за учебен кабинет, трябва да отговаря на следните изисквания:

1. светлата височина на помещението да бъде не по-малко от 2,50 м и да има осигурена естествена светлина през деня и изкуствено осветление вечер;

2. за всеки обучаван да са осигурени не по-малко от 1,5 кв.м площ от помещението;

3. температурата в помещението да е не по-ниска от 18 °С;

4. да има осигурен санитарен възел.

Чл. 7. Българският червен кръст води на отчет лекторите, извършващи обучението за оказване на долекарска помощ, и учебните кабинети, в които то се извършва.

Чл. 8. (1) Обучението за оказване на долекарска помощ се осъществява по учебна програма, утвърдена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката.

(2) Продължителността, учебното съдържание и организационните изисквания към обучението се определят в учебна документация, изготвена от Министерството на здравеопазването съвместно с Българския червен кръст.

Чл. 9. Обучението за оказване на първа долекарска помощ включва следните теми:

1. кратко запознаване с анатомията и физиологията на жизненоважните системи и органи (централна нервна система, сърдечно-съдова система, дихателна система и опорно-двигателен апарат);

2. съзнание и неговите нарушения при черепно-мозъчна травма;

3. поведение при шок;

4. поведение при остри нарушения на дишането и сърдечната дейност;

5. спиране на кръвотечение, обработка на рани, превръзки;

6. поведение при травми на гръбначния стълб и опорно-двигателния апарат (обездвижване на кости и стави);

7. термични травми и отравяния;

8. извличане и транспортиране на пострадали при ПТП;

9. първа психологична помощ.

Чл. 10. Обучението завършва с тест за установяване на усвоения минимум от знания и умения за оказване на първа долекарска помощ на пострадали при пътно-транспортни произшествия.

Чл. 11. На лица, които не са присъствали на всички теми, предвидени за обучението, и не са положили успешно теста по чл. 10, не се издава удостоверение за завършено обучение.

Чл. 12. Териториалните структури на Българския червен кръст водят регистър на издадените удостоверения за завършено обучение за оказване на първа долекарска помощ съгласно приложение № 2.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 152а, т. 2 във връзка с чл. 151, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.
§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от Министерството на здравеопазването и Българския червен кръст.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2
УДОСТОВЕРЕНИЕ № …….

за завършен курс по първа долекарска помощ при
пътно-транспортни произшествия за водачи на МПС

На ………………………………………………..
ЕГН ………………………………….
Лектор …………………………………………….
Подпис ………………………….
Гл. секретар на обл. к-т на БЧК ………………………
Подпис ……………………………
Дата ……………….

 

Приложение № 2 към чл. 12
Регистър на издадените удостоверения за завършено обучение за оказване на първа долекарска помощ при пътно-транспортни
произшествия от водачи на МПС

Пореден номер Номер на издаденото удостоверение Трите имена ЕГН Дата на издаване на удостоверението

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!