Наредба за първоначалният размер контролни точки, юли 2019

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба за първоначалният размер контролни точки, юли 2019

Наредба № Із-2539 за определяне на максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение, юли 2019

Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2013г., изм. ДВ. бр.44 от 16 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 4 Април 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 23 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 23 Юли 2019г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.) С тази наредба се определят максималният размер на контролните точки, условията и редът за отнемането и възстановяването им, списъкът на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и редът за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства (МПС).

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.) (1) Максималният размер на контролните точки за отчет на извършваните нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е 39.
(2) При първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство притежателят му получава 26 контролни точки за отчет на извършваните от него нарушения на ЗДвП.
(3) След придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство притежателят на свидетелството за управление на моторно превозно средство получава допълнително 13 контролни точки за отчет на извършваните от него нарушения на ЗДвП.
(4) Стажът по ал. 2 се определя съгласно чл. 154а от ЗДвП.
(5) При следващо издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство броят на наличните контролни точки не се променя.
(6) Броят на контролните точки за отчет на извършваните нарушения се възстановява до максималния размер от 39 точки, а за новите водачи – до 26 точки.
(7) Броят на контролните точки за отчет на извършваните нарушения се възстановява:
1. чрез частично увеличаване с 1/3 от максималния брой точки след преминато допълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година, при условие че водачът е изпълнил задълженията си по чл. 190, ал. 3 от ЗДвП;
2. служебно, след изтичане на две години, считано от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което на водача са отнети контролни точки.

Чл. 3. (1) Контролни точки се отнемат въз основа на влязло в сила наказателно постановление.

(2) При налагане на наказания за нарушенията, посочени в тази наредба, в наказателното постановление се отбелязват броят на отнетите и броят на оставащите контролни точки.

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.) Допълнителното обучение на водачите на МПС за частично възстановяване броя на контролните точки се извършва по учебна документация, утвърдена от министъра на образованието и науката и министъра на вътрешните работи.

Чл. 5. Допълнително обучение на водачите на МПС за частично възстановяване броя на контролните точки се извършва от физически или юридически лица, които:
1. са вписани в търговския регистър;
2. са получили разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС при условията и по реда на тази наредба.

Раздел II.
Списък на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат контролни точки съобразно допуснатото нарушение

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.) За нарушения на Закона за движението по пътищата на водачите на МПС се отнемат контролни точки, както следва:
1. за управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух (чл. 174, ал. 1 ЗДвП) – 10 контролни точки;
2. когато нарушението по т. 1 е извършено повторно (чл. 174, ал. 2 ЗДвП) – 15 контролни точки;
3. за отказ на водач, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за медицинско изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози (чл. 174, ал. 3 ЗДвП) – 12 контролни точки;
4. за управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места (чл. 175, ал. 1, т. 1 ЗДвП) – 8 контролни точки;
5. за управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер (чл. 175, ал. 3 ЗДвП) – 10 контролни точки;
6. за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез (чл. 180, ал. 1, т. 3, предл. 2 от ЗДвП) – 5 контролни точки;
7. за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари (чл. 182, ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 ЗДвП) – 12 контролни точки;
8. (изм. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.) за неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ (чл. 183, ал. 2, т. 3, предл. 1 от ЗДвП) – 8 контролни точки;
9. за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му (чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП) – 6 контролни точки;
10. за неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП) – 6 контролни точки;
11. за превозване на деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV от ЗДвП (чл. 183, ал. 4, т. 10 ЗДвП) – 6 контролни точки;
12. за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването (чл. 183, ал. 5, т. 1 ЗДвП) – 8 контролни точки;
13. когато нарушението по т. 12 е извършено повторно (чл. 183, ал. 6 ЗДвП) – 12 контролни точки;
14. за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека (чл. 183, ал. 5, т. 2 ЗДвП) – 8 контролни точки;
15. когато нарушението по т. 14 е извършено повторно (чл. 183, ал. 6 ЗДвП) – 12 контролни точки;
16. (нова – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.) за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 179, ал. 1, т. 5, предл. 5 от ЗДвП) – 10 контролни точки;
17. (нова – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.) за движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път (чл. 178ж, ал. 1, предл. 2 от ЗДвП) – 10 контролни точки;
18. (нова – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.) когато нарушението по т. 17 е извършено повторно (чл. 178ж, ал. 2 от ЗДвП) – 12 контролни точки.
(2) На водач, който притежава контролен талон „Водач на МПС без наказания“, издаден по реда на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (ДВ, бр. 97 от 2002 г.), не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в тази наредба, с изключение на нарушенията по ал. 1, т. 1, 2 и 3.

Раздел III.
Условия и ред за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС

Чл. 7. Допълнително обучение на водачите на МПС се извършва от лица по чл. 5 (учебни форми), получили разрешение, издадено от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) или от оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 8. (1) За получаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС лицата по чл. 5 подават в отдел/сектор „Пътна полиция“ при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)/Областните дирекции на МВР (ОДМВР) следните документи:
1. заявление по образец (приложение № 1);
2. (отм. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.)
3. копие от документ за собственост или договор за ползване под наем на учебен кабинет;
4. списък на учебно-техническите средства (фабрични номера) с подпис на управителя и печат;
5. копие от документ с размерите на учебния кабинет или скица с размерите на кабинета, подписана от управителя;
6. списък на преподавателите (приложение № 6);
7. копия на дипломите за завършено висше образование на преподавателите;
8. копия на документите за професионална квалификация на преподавателите (Свидетелство за професионална квалификация за провеждане обучение на водачи на МПС);
9. (отм. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.)
10. (отм. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.)
11. (отм. – ДВ, бр. 44 от 2015 г.)
12. (изм. и доп. – ДВ, бр. 58 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г.) копия от гражданските договори на преподавателите за извършване на дейност по провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС за възстановяване на отнети контролни точки, а ако преподавателите имат сключени трудови договори, информацията за тях се проверява служебно от служител от отдел „Пътна полиция“ при ГДНП;
13. списък с двама представители на учебната форма за извършване проверка на учебния кабинет и заявка за началния час на провеждане на обучението;
14. учебен дневник за регистриране на кандидатите за допълнително обучение (приложение № 7);
15. регистър на издадените удостоверения за завършено допълнително обучение (приложение № 10);
16. документ за платена такса по сметка на Главна дирекция „Национална полиция“ за всяка учебна форма поотделно в размера, определен от Министерския съвет.
(2) При подаване на заявлението лицата представят и учебната документация по чл. 4.
(3) Кандидатите за получаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС за частично възстановяване броя на отнети контролни точки могат да получат учебната документация на електронен носител от съответния отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.
(4) Документите по ал. 1 се подават в отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по адрес на учебния кабинет, в който ще се провежда допълнителното обучение.
(5) Преподавателите, провеждащи допълнителното обучение на водачите на МПС, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да притежават висше образование с образователна степен „магистър“;
2. да притежават преподавателска или инструкторска правоспособност за обучение на водачи на МПС;
3. да притежават свидетелство за управление на МПС;
4. да не им е наложено наказание лишаване от право да управляват МПС през последната година;
5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или да не са лишавани по съдебен ред от правото да управляват МПС;
6. да са на възраст не по-малко от 25 години.
(6) Преподаватели могат да бъдат и специалисти по педагогика, право, технически науки или психология, без инструкторска или преподавателска правоспособност за обучение на водачи на МПС, работещи в областта на безопасността на движението и отговарящи на всички останали изисквания.

Чл. 9. (1) Копията на документите, които се прилагат към заявлението за получаване на разрешение за допълнително обучение на водачи на МПС, се заверяват с печат на лицата по чл. 5 и се представят заедно с оригиналите за сверяване.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.) Служител на отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР проверява оригиналите на документите и приложените копия, както и цялостното окомплектуване на преписката. Извършва проверка в Автоматизираната информационна система на МВР за изпълнение на изискването по чл. 8, ал. 5, т. 3 по отношение на преподавателите, като отразява резултата от проверката върху списъка на преподавателите по чл. 8, ал. 1, т. 6, като полага подпис и изписва длъжност, име и фамилия.
(3) Документите по чл. 8, ал. 1, т. 14 и 15 се представят при подаване на заявлението и след проверка се връщат.
(4) При установени пропуски документите се приемат, като на управителя на учебната форма се определя срок за отстраняването им.
(5) Документът за платена такса по чл. 8, ал. 1, т. 16 се прилага след цялостното комплектуване на документите и отстраняване на пропуските по ал. 4.

Чл. 10. (1) След приемане на документите по чл. 8 директорът на СДВР/ОДМВР или оправомощено от него длъжностно лице със заповед назначава комисия за извършване на проверка в учебната форма за наличие на изискванията по учебната документация за допълнителното обучение на водачите на МПС. Комисията се състои от председател – служител на МВР, и членове – представители на лицето по чл. 5.
(2) Изискванията, на които трябва да отговаря учебният кабинет, са, както следва:
1. светла част на помещението не по-малка от 2,50 м;
2. осигурена естествена светлина през деня и изкуствено осветление вечер;
3. отопление, позволяващо в учебния кабинет да се поддържа температура не по-ниска от 18°С;
4. осигурени не по-малко от 1,5 кв. м площ от помещението за всеки обучаван и 5 кв. м площ за преподавателя;
5. осигурен санитарен възел;
6. осигурени учебна дъска с площ не по-малка от 0,7 кв. м, аудио-визуална техника и дидактическите материали, предвидени в учебната документация.
(3) В учебните кабинети за провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС за частично възстановяване на отнети контролни точки се допуска обучение на не повече от 20 лица едновременно.
(4) Комисията по ал. 1 извършва проверката в 15-дневен срок от подаване на заявлението.
(5) Резултатите от извършената проверка се отразяват в протокол за годност на учебния кабинет (приложение № 2). Установените пропуски в оборудването или несъответствия с изискванията по ал. 2 се отразяват в протокола и се определя срок за отстраняването им.
(6) При наличие на изискванията по ал. 2 председателят на комисията изготвя предложение за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на отнети контролни точки.
(7) (Доп. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.) Предложението ведно със заявлението и приложените документи се изпраща в ГДНП. Оправомощен от директора на ГДНП служител извършва проверка в Информационната система на Министерството на правосъдието за изпълнение на изискването по чл. 8, ал. 5, т. 5 по отношение на преподавателите, като отразява резултата от проверката върху списъка на преподавателите по чл. 8, ал. 1, т. 6, полага подпис и изписва длъжност, име и фамилия.
(8) Директорът на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС (приложение № 3).
(9) Издаденото разрешение се получава в ГДНП от управителя на учебната форма или упълномощено от него лице.
(10) При получаване на разрешението се представят учебен дневник и регистър на издадените удостоверения за завършено допълнително обучение съгласно чл. 8, ал. 1, т. 14 и 15, които се заверяват с печат на органа, издал разрешението.
(11) Главна дирекция „Национална полиция“ уведомява звената „Пътна полиция“ при СДВР и ОДМВР в страната за издадените разрешения за сведение и контрол по реда на раздел V.

Чл. 11. (1) Разрешението по чл. 10, ал. 8 се издава за всяка учебна форма за определен ден от месеца.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава за срок от пет години.
(3) Лице по чл. 5 може да притежава само едно разрешение в рамките на едно населено място.

Чл. 12. В ГДНП се води регистър на издадените разрешения за допълнително обучение на водачи на МПС (приложение № 4), който се поддържа и в електронен вариант. В регистъра се вписват номерът на издаденото разрешение, датата на издаване, учебната форма, срок на валидност и забележка.

Чл. 13. Директорът на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице мотивирано отказва издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС в случаите, когато кандидатът не отговаря на условията за издаване на разрешението.

Чл. 14. (1) Действието на разрешението се прекратява:
1. с прекратяване на дейността на лицето;
2. с изтичане на срока, за който е издадено;
3. по искане на неговия притежател.
(2) При прекратяване действието на разрешението в случаите по ал. 1, т. 1 и 3 лицето по чл. 5 в 10-дневен срок връща оригинала на разрешението в ГДНП.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и 3 ГДНП уведомява отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР за прекратеното действие на разрешението.

Чл. 15. (1) За промяна на обстоятелствата по чл. 8 лицата по чл. 5 подават заявление (приложение № 5) в отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.
(2) За промяна в списъка на преподавателите към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. списък на преподавателите (приложение № 6);
2. копия на дипломите за завършено висше образование на новия/те преподавател/и;
3. копия на документите за професионална квалификация на новия/те преподавател/и;
4. (отм. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.)
5. (отм. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.)
6. (отм. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.)
7. (изм. и доп. – ДВ, бр. 58 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г.) копия от гражданските договори на новия/те преподавател/и за извършване на дейност по провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС за възстановяване на отнети контролни точки, а ако преподавателите имат сключени трудови договори, информацията за тях се проверява служебно от служител от отдел „Пътна полиция“ при ГДНП.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.) Заявлението по ал. 1 и приложените документи по ал. 2 се изпращат до директора на ГДНП с предложение за извършване на промяната. Оправомощен от директора на ГДНП служител извършва проверка в Информационната система на Министерството на правосъдието за изпълнение на изискването по чл. 8, ал. 5, т. 5 и в Автоматизираната информационна система на МВР за изпълнение на изискването по чл. 8, ал. 5, т. 3 по отношение на преподавателите, като отразява резултатите от проверките върху списъка на преподавателите по чл. 8, ал. 1, т. 6, полага подпис и изписва длъжност, име и фамилия.
(4) За промяна на учебния кабинет към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. копие на документ за собственост или договор за наем на учебен кабинет за срока на действието на разрешението;
2. списък на учебно-техническите средства (фабрични номера) с подпис на управителя и печат на учебната форма;
3. копие от документ с размерите на учебния кабинет или скица с размерите на кабинета, подписана от управителя на учебната форма.
(5) При постъпило заявление за промяна на учебния кабинет се назначава комисия съгласно чл. 10, ал. 1 за извършване на проверка в учебната форма за наличие на изискванията по учебната документация за допълнителното обучение на водачите на МПС.
(6) След приключване на проверката по ал. 5 се изготвя предложение до директора на ГДНП за извършване на промяна в издаденото разрешение. Към предложението се прилагат протокол за годност на учебния кабинет и заявлението ведно с приложените документи.
(7) Промяната се извършва в срок до 30 дни от датата на подаване на заявлението и важи за срока на издаденото разрешение.
(8) За извършените промени в издаденото разрешение на учебната форма се уведомява писмено заявителят и отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР за сведение и контрол по реда на раздел V.
Раздел IV.
Допълнително обучение на водачите на МПС за частично възстановяване броя на контролните точки

Чл. 16. (1) Основните теми за допълнително обучение на водачите на МПС се определят от учебната документация по чл. 4.
(2) Учебната документация включва:
1. стандарт за допълнително обучение;
2. учебен план;
3. модул за допълнително обучение.

Чл. 17. (1) Учебните форми приемат за допълнително обучение водачи, които за пръв път възстановяват контролни точки или ако е изминала една година от предишното обучение, с което са възстановили контролни точки и са изпълнили задълженията си по чл. 190, ал. 3 ЗДвП, което удостоверяват със съответните платежни документи.
(2) Не се приемат за допълнително обучение водачи, на които са отнети всички контролни точки.
(3) Един ден преди провеждане на допълнителното обучение лицата по чл. 5 писмено уведомяват съответния отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР за водачите, които ще се обучават.
(4) Служител на отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР проверява посочените водачи по ал. 3 за спазване изискванията на ал. 1 и 2.
(5) За допуснатите до обучение водачи се уведомяват лицата по чл. 5.

Чл. 18. (1) Допълнителното обучение е теоретично и се провежда в един ден в рамките на 6 учебни часа.
(2) За провеждане на допълнителното обучение и отразяване присъствието на обучаемите от преподавателя се води учебен дневник (приложение № 7).
(3) При провеждане на допълнително обучение в учебния кабинет трябва да са налични: учебен дневник, регистър на издадените удостоверения, учебна документация, копие от издаденото разрешение по чл. 10, ал. 8 и списък на преподавателите.

Чл. 19. (1) Преди провеждане на допълнителното обучение обучаемите решават писмен тест за кандидат-водачи, съдържащ 30 въпроса.
(2) За решаване на теста на обучаемите се предоставят 30 минути преди началния час на обучението, като тези минути са извън задължителните присъствени часове на допълнителното обучение.

Чл. 20. (1) За решаването на писмения тест и провеждането на допълнителното обучение лицата по чл. 5 изготвят протокол (приложение № 8).
(2) В протокола могат да се вписват до 20 обучаеми.
(3) Протоколът се изготвя в два екземпляра – един за съответния отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР и един за лицето по чл. 5.
(4) Протоколите за проведено допълнително обучение се съхраняват пет години.

Чл. 21. В първия работен ден след провеждане на допълнителното обучение лицата по чл. 5 представят първия екземпляр от протокола в съответния отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.

Чл. 22. Отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР изпраща заверено копие на протокола в съответния отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по местоотчет на водача.

Чл. 23. Лицата по чл. 5 издават удостоверения на водачите, преминали допълнително обучение (приложение № 9).

Чл. 24. (1) Лицата по чл. 5 водят регистър на издадените удостоверения за преминато допълнително обучение (приложение № 10).
(2) Регистърът по ал. 1 се съхранява от лицата по чл. 5 за срок от пет години от датата на последното издадено удостоверение за преминато допълнително обучение.

Чл. 25. (1) Частичното възстановяване на контролните точки с 1/3 от първоначалния им брой се извършва от отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по местоотчет на водача след получаване на протокола за преминато допълнително обучение.
(2) Броят на отнетите, възстановените и оставащите контролни точки за всеки водач на МПС се водят на отчет от отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по местоотчет на водача и се отразяват в автоматизираната информационна система.

Раздел V.
Контрол и санкции

Чл. 26. (1) Контролът по изпълнението на учебните програми за провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС се осъществява от:
1. служители на отдел „Пътна полиция“ при ГДНП;
2. служители на „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР, на чиято територия се намира учебният кабинет.
(2) Контролът по ал. 1, т. 2 се осъществява съгласно график, изготвен от началника на отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.
(3) Графикът за контрол се изготвя ежеседмично в деня преди провеждане на допълнителното обучение и включва всички учебни форми на обслужваната територия, подали писмено уведомление по чл. 17, ал. 3.

Чл. 27. Контролните органи имат право на достъп до местата, в които се провежда допълнителното обучение.

Чл. 28. Контролните органи проверяват:
1. наличието, воденето и спазването на задължителната учебна документация при допълнителното обучение на водачите;
2. спазването на организационно-методическите изисквания за провеждане на допълнителното обучение;
3. спазването на изискванията към преподавателите;
4. състоянието на материалната база;
5. присъствието на обучаемите.

Чл. 29. (1) За всяка извършена проверка се съставя протокол.
(2) Протоколите по ал. 1 заедно с графиците за контрол по чл. 26, ал. 2 се съхраняват пет години.

Чл. 30. (1) (Доп. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.) В случаите на констатирани нарушения, отразени в протокола, съответният компетентен орган издава заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) на основание чл. 171, т. 6 ЗДвП или налага санкция по чл. 177, ал. 1, т. 5 от ЗДвП.
(2) Копие от заповедта се изпраща в отдел „Пътна полиция“ на ГДНП, който уведомява звената „Пътна полиция“ в страната.
(3) Не се извършва частично възстановяване на контролни точки по протоколи, изготвени от учебните форми в срока на действие на ПАМ по ал. 1.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 157, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.

§ 2. Тази наредба отменя Наредба № Iз-1959 от 2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат (ДВ, бр. 4 от 2008 г.) и Наредба № I-13 от 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване на отнети контролни точки (ДВ, бр. 20 от 2003 г.).

§ 3. Броят на отнетите контролни точки до влизане в сила на тази наредба се запазва.

§ 4. Отнемането на контролни точки по образуваните преди влизане в сила на тази наредба административнонаказателни производства се извършва по досегашния ред.

§ 5. Издадените разрешения за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС по реда на Наредба № I-13 от 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване на отнети контролни точки запазват своята валидност за срока, за който са издадени.

§ 6. Разрешения по подадените преди влизане в сила на наредбата заявления за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване на отнети контролни точки се издават за срок от пет години.
§ 6а. (Нов – ДВ, бр. 58 от 2019 г.) Копия на документите по чл. 8, ал. 1, т. 7 и чл. 15, ал. 2, т. 2, издадени след 1 януари 2012 г., не се подават от лицата по чл. 5, а наличието на дипломи за завършено висше образование на преподавателите се установява служебно от служител от отдел „Пътна полиция“ при ГДНП, като резултатът от проверката се отразява върху списъка на преподавателите по чл. 8, ал. 1, т. 6. Служителят, извършил проверката, полага върху списъка подпис и изписва длъжността си, името и фамилията.

§ 7. Наредбата влиза в сила 30 дни след обнародването й в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Із-2539 ОТ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНТРОЛНИТЕ ТОЧКИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТНЕМАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ИМ, СПИСЪКА НА НАРУШЕНИЯТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА КОИТО ОТ НАЛИЧНИТЕ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ НА ВОДАЧА, ИЗВЪРШИЛ НАРУШЕНИЕТО, СЕ ОТНЕМАТ ТОЧКИ СЪОБРАЗНО ДОПУСНАТОТО НАРУШЕНИЕ, КАКТО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
(ОБН. – ДВ, БР. 28 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 04.04.2017 Г.)

§ 4. Броят на отнетите контролни точки до влизане в сила на тази наредба се запазва.
§ 5. Броят на контролните точки на водачите на моторни превозни средства със стаж до 24 месеца към 1 юли 2017 г. се запазва.
§ 6. Отнемането на контролни точки по образуваните преди влизане в сила на тази наредба административнонаказателни производства се извършва по досегашния ред.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ? в „Държавен вестник“, с изключение на § 1, който влиза в сила на 1 юли 2017 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Із-2539 ОТ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНТРОЛНИТЕ ТОЧКИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТНЕМАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ИМ, СПИСЪКА НА НАРУШЕНИЯТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА КОИТО ОТ НАЛИЧНИТЕ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ НА ВОДАЧА, ИЗВЪРШИЛ НАРУШЕНИЕТО, СЕ ОТНЕМАТ ТОЧКИ СЪОБРАЗНО ДОПУСНАТОТО НАРУШЕНИЕ, КАКТО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 26 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.03.2018 Г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Iз-2539 ОТ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА КОНТРОЛНИТЕ ТОЧКИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТНЕМАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ИМ, СПИСЪКА НА НАРУШЕНИЯТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА КОИТО ОТ НАЛИЧНИТЕ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ НА ВОДАЧА, ИЗВЪРШИЛ НАРУШЕНИЕТО, СЕ ОТНЕМАТ ТОЧКИ СЪОБРАЗНО ДОПУСНАТОТО НАРУШЕНИЕ, КАКТО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 58 ОТ 2019 Г.)

§ 4. Параграфи 1 и 2 влизат в сила от 1 юли 2020 г.

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1

(Изм. – ДВ, бр. 28 от 2017 г., в сила от 04.04.2017 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“ – МВР
ЧРЕЗ: НАЧАЛНИКА НА
ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ
СДВР/ОДМВР …………

ЗАЯВЛЕНИЕ
От:
………………………….., ЕИК: ………………………..
Адрес: ………………………………………….,
тел: …………, мобилен тел.: ……………..
Управител: ……………………………………………., ЕГН ………..
(име, презиме, фамилия)

Заявявам, че желая да бъде издадено разрешение за провеждане обучение на водачи на МПС за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по Закона за движението по пътищата.

Обучението ще се провежда в учебен кабинет, намиращ се на адрес:
гр. ………….., ул. (ж.к.) …………………………., тел. ……..

Прилагам следните документи:
1. Копие от документ за собственост или договор за ползване под наем на учебен кабинет.
2. Списък на учебно-техническите средства (фабрични номера) с подпис на управителя и печат на учебната форма.
3. Копие от документ с размерите на учебния кабинет или скица с размерите на кабинета, подписана от управителя на учебната форма.
4. Списък на преподавателите, съдържащ трите имена, ЕГН, номер и дата на документа за професионална квалификация и учебното заведение, издало документа, номер и дата на свидетелството за управление на МПС и притежавани категории.
5. Копия на дипломите за завършено висше образование на преподавателите.
6. Копия на документите за професионална квалификация на преподавателите (диплома за инструкторска или преподавателска правоспособност за обучение на водачи на МПС).
7. Копия от трудови или граждански договори на преподавателите за извършване на дейност по провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС за възстановяване на отнети контролни точки.
8. Списък с двама представители на учебната форма за извършване проверка на учебния кабинет, съдържащ трите имена и ЕГН и заявка за началния час на провеждане на обучението.
9. Учебен дневник за регистриране на кандидатите за допълнително обучение.
10. Регистър на издадените удостоверения за завършено допълнително обучение.
11. Учебна документация за провеждане на обучението.
Забележка. Документите по т. 9, 10 и 11 се представят при подаване на заявлението, след което се връщат на управителя на учебната форма.

Дата: ………. 20… г.
Управител: (………..)
(подпис, печат, име и фамилия)

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 5

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СДВР/ОДМВР ……………………………….

П Р О Т О К О Л
№………………….
за годност на учебен кабинет за обучение на водачи на МПС за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения.

Днес, ……………….. 20……. г., на основание заповед № ………………………………………….. комисия в състав:
Председател: ………………………………………………………………… – служител на МВР,
и членове: 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………, представители на учебна
форма ……………………………………………………………….., ЕИК …………………………………………………………………………………
адрес: гр./с. …………………………………………., обл. ……………………………………………………………………………………
ул. (ж.к.) ……………………………………………………………………., тел. …………………………………………………………..
с управител: ………………………………………………………………….., ЕГН …………………………………………………………………………………….
направи преглед за съответствие с учебната документация на учебния кабинет, намиращ се на адрес: гр./с. ………………………….., ул. (ж.к.) ……………………………………………….

Изисквания: Съответствие:
ДА/НЕ
1. Светла височина на помещението не по-малко от 2,50 м ……/…….
2. Осветление ……/…….
3. Осигурени условия за отопление на помещението ……/…….
4. Работни места за преподавателя и ……………. бр. кандидати ……/……..
5. Учебна дъска ……/…….
6. Аудио-визуална техника ……/…….
7. Дидактически материали, предвидени в учебната документация ……./…….
8. Санитарен възел ……/……..
При осигурена площ за всеки обучаван не по-малко от 1,5 кв. м и 5 кв. м за преподавателя помещението може да се ползва за обучение на не повече от … лица едновременно.
Забележки на комисията:
Заключение на комисията: учебният кабинет е ГОДЕН/НЕГОДЕН за обучение на водачи за частично възстановяване на броя на контролните точки.
Възражения на заявителя …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Дата ………………………… Комисия:
Председател: ………………………………………………………………………………………..
Членове:
1. ………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………

Приложение № 3 към чл. 10, ал. 8

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“

Р А З Р Е Ш Е Н И Е
№ ……………………………

Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, издава настоящото разрешение на:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
(наименование на учебната форма)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
(ЕИК, адрес)
за провеждане допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по Закона за движението по пътищата.
Обучението да се извършва всяка събота от месеца от ………….. ч. в учебен кабинет на адрес:
гр. ………………………………., ул. (ж.к.) ……………………………………………………………………., тел. ……………………………………..
Разрешението е валидно от: ……………………… до: ………………………

ДИРЕКТОР НА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“ – МВР
………………………………………………………………………………………………….
(име, подпис и печат)

Приложение № 4 към чл. 12

РЕГИСТЪР
на издадените разрешения на учебни форми за обучение на водачи на МПС за частично възстановяване броя на контролните точки

№ на разрешението | Дата на издаване | Учебна форма | Срок на валидност | Забележка | от до

Приложение № 5 към чл. 15, ал. 1

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“ – МВР
ЧРЕЗ: НАЧАЛНИКА НА
ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ
СДВР/ОДМВР ……………………………………………

З А Я В Л Е Н И Е

От: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ЕИК: ………………………………………………… Адрес: ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
тел. …………………………………………………………., GSM: ……………………………………………………………………………………………………….
Управител: ………………………………………………………………………………………, ЕГН ………………………………………………………….
(име, презиме, фамилия)

Заявявам, че желая да бъде извършена промяна в разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства, както следва:
1. Допълнителното обучение вместо в учебния кабинет, посочен в Разрешение № ………………………../……………. г., да се провежда в учебен кабинет, посочен в приложените документи към това заявление.
2. В списъка на преподавателите за допълнително обучение вместо преподавателите към Разрешение от № ……………………/……………… г. да се считат преподавателите, посочени в списъка – приложение към това заявление.

Дата: …………..20….. г. Управител:
(…………………………………………….)
(подпис, печат, име и фамилия)

Приложение № 6 към чл. 8, ал. 1, т. 6 и чл. 15, ал. 2, т. 1

С П И С Ъ К
на преподавателите за допълнително обучение

Учебна форма: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ЕИК: ………………………………………………….., адрес: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………., телефон: …………………………………………………………………
Представлявана от: …………………………………………………………………………, ЕГН …………………………………………………………..

За провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС са определени следните преподаватели:
№ Име, презиме, фамилия ЕГН Диплома за висше образование №, дата, издадена от, и Свидетелство за професионална квалификация №, дата, издадено от: Свидетелство за управление на МПС №, дата, категории
1.

2.

3.

……………….20……. г. Ръководител: …………………………………………………………………………………………..
(име, фамилия, подпис и печат)

Приложение № 7 към чл. 8, ал. 1, т. 14 и чл. 18, ал. 2

(страница 1)
(пълно наименование на лицето, извършващо допълнително обучение)

У Ч Е Б Е Н Д Н Е В Н И К
за провеждане на допълнително обучение на водачи на моторни превозни средства

Ръководител: …………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….
(име, фамилия) (подпис, печат)
гр. …………………………………../…………………….. г.

(страница 2)

Учебен кабинет: 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
(адрес, телефон)
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(адрес, телефон)
Преподаватели: 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)

КОНТРОЛ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
№ по Дата Констатации и препоръки Проверяващ
ред (фамилия, подпис)

(страница 3)

ДАННИ ЗА ОБУЧАВАНИТЕ
№ | Име, презиме, фамилия | ЕГН | № на св-то за у-ние на МПС | № на контрол- ния талон | № и дата на курса | Присъствие | ЗАНЯТИЕ № | Преподавател (подпис)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1

(пълно наименование на лицето, извършващо допълнително обучение)

УТВЪРДИЛ: ………………………………………
(подпис и печат)
………………………………………
(фамилия на управителя)

П Р О Т О К О Л
за резултатите от проведено допълнително обучение на водачи на МПС

Днес, …………………………….. г., в град ………………………………………………, област …………………………………………………………
в учебна форма ………………………………………….., адрес …………………………………………………………………………………………
тел.: ………………………………., се проведе допълнително обучение на водачи на МПС. Начало: ……………… ч.
Лектор: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
със следните обучаеми:

№ Име, презиме, фамилия ЕГН Местоотчет на Тест № на удостове-
водача № точки рението

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Лектор:
(………………………………….)
(подпис)

Приложение № 9 към чл. 23
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(пълно наименование на лицето, извършващо допълнително обучение)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
********** ЗА ПРЕМИНАТО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ*********
Регистрационен № ……………/………………… г.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ……………………………….., постоянен адрес в гр. (с.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
област ……………………………., община …………………………., ул. …………………………………………… № …………………………………………………………………………………………………
завърши успешно на ……………………………………………….. г. курс за допълнително обучение съгласно
(дата)
чл. 157, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.

Настоящото удостоверение може да послужи пред органите на Министерството на вътрешните работи за възстановяване до 1/3 от предвидените точки съгласно чл. 158, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата.

Ръководител: ……………………….
(подпис и печат)

Приложение № 10 към чл. 8, ал. 1, т. 15 и чл. 24, ал. 1

(страница 1)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(пълно наименование на лицето, извършващо допълнително обучение)

Р Е Г И С Т Ъ Р
на издадените удостоверения за преминато допълнително обучение
Ръководител: ……………………………………………….. ………………………………………………………………..
(име, фамилия)
(подпис, печат)
гр. …………………………………../……………………..г.

(страница 2)
№ Дата на Име, ЕГН № и Изготвил Получил
издаване презиме, дата на удостоверението (подпис)
фамилия курса (подпис)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!