Наредба за проверка на техническата изправност на МПС, септември 2020

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба за проверка на техническата изправност на МПС, септември 2020

Наредба № Н-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, септември 2020

В сила от 01.01.2012 г.
Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 2 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 27 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 8 Май 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 11 Септември 2020г., попр. ДВ. бр.84 от <стронг>29 Септември 2020г.
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г.) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (периодични прегледи на ППС);
2. условията и редът за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС;
3. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г.) условията и редът за извършване на прегледи и проверки за установяване на годността на превозните средства, с които се извършват превози на опасни товари, да превозват определени опасни товари съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г.; попр., бр. 63 от 2005 г.) (ADR) (прегледи и проверки по ADR);

4. изискванията към председателите на комисии и техническите специалисти, които извършват периодични прегледи на ППС;

5. изискванията към контролно-техническите пунктове, в които се извършват периодични прегледи на ППС;
6. редът за издаване на удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици.
7. (нова – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) условията и редът за извършване на първоначална проверка за установяване на съответствието на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ (ВНГ или СПГ) с техническите изисквания, определени в чл. 20 от Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2014 г.) (Наредба № Н-3);
8. (нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) условията и редът за извършване на проверка за определяне на екологичната група на моторните превозни средства от категории М1 и N1.

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Периодичните прегледи на ППС по реда на тази наредба са задължителни за всички моторни превозни средства и теглените от тях ремаркета, регистрирани в Република България, и пътните превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел, с изключение на пътните превозни средства на поделенията на въоръжените сили, и пътните превозни средства с животинска тяга.
(2) Наредбата се прилага за превозни средства, чиято конструктивна максимална скорост надвишава 25 km/h, от следните категории:
1. моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на пътници и техния багаж, с не повече от осем места за сядане, без мястото за сядане на водача – превозни средства от категория М1;
2. моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на пътници и техния багаж, с повече от осем места за сядане, без мястото за сядане на водача, в които може да има място за стоящи пътници – превозни средства от категории М2 и М3;
3. моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 t – превозни средства от категория N1;
4. моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 3,5 t – превозни средства от категории N2 и N3;
5. ремаркета, проектирани и конструирани за превоз на товари или пътници, както и за настаняване на пътници, с технически допустима максимална маса до 0,75 t за категория О1 и 3,5 t за категория О2;
6. ремаркета, проектирани и конструирани за превоз на товари или пътници, както и за настаняване на пътници, с технически допустима максимална маса над 3,5 t – превозни средства от категории О3 и О4;
7. дву-, три- и четириколесни превозни средства – превозни средства от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7 и L7e;
8. колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Наредбата се прилага и за тролейбусите, трамвайните мотриси и пътните превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел.
(4) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) Наредбата се прилага за моторните превозни средства от категории М1 и N1, регистрирани в друга държава или преминали преглед за техническа изправност по реда на глава четвърта от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (ДВ, бр. 31 от 2000 г.) (Наредба № I-45 от 2000 г.), по отношение на определянето и обозначаването на екологичната група, към която принадлежи МПС.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) Наредбата не се прилага за самоходните машини, колесните трактори с конструктивна максимална скорост, ненадвишаваща 40 km/h, и ремаркетата, теглени от тях.

Чл. 3. (1) Не се допуска прилагане на по-строги изисквания при периодичните прегледи на ППС от тези, на които е било предвидено да отговарят при конструирането и производство им.
(2) Когато в нормативен акт е предвидено изискване за допълнително оборудване на превозните средства, периодичният преглед на ППС включва и проверка на допълнителното им оборудване.

Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПУНКТОВЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл. 4. (1) Периодичните прегледи на ППС и прегледите и проверките по чл. 1, т. 1 и 3 се извършват в контролно-технически пунктове, отговарящи на изискванията на тази наредба. (2) Контролно-техническите пунктове са пет категории:
1. (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) контролно-технически пункт I категория – за извършване на периодични прегледи на ППС от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5е, L6, L6e, L7 и L7е;
2. контролно-технически пункт II категория:
а) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за извършване на периодични прегледи на ППС от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7, L7e, M1, N1, O1, O2 и G и
б) за извършване на проверки на леки автомобили за таксиметров превоз на пътници; в) (нова – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) за извършване на първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
3. контролно-технически пункт III категория:
а) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за извършване на периодични прегледи на ППС от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7, L7e, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, G и колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h и
б) (изм. – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) за извършване на:
аа) (доп. – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на леки автомобили за таксиметров превоз на пътници;
бб) (доп. – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на автобуси за превоз на пътници;
вв) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на автобуси за превоз на деца и/или ученици;
гг) (доп. – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на пътни превозни средства за издаване или заверка на сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета/полуремаркета;
дд) (нова – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
4. контролно-технически пункт IV категория:
а) IV ТБ – за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на тролейбуси;
б) IV ТМ – за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на трамвайни мотриси;
5. контролно-технически пункт V категория:
а) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за извършване на периодични прегледи на ППС от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7, L7e, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, G и колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h и
б) (изм. – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) за извършване на:
аа) (доп. – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на леки автомобили за таксиметров превоз на пътници;
бб) (доп. – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на автобуси за превоз на пътници;
вв) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на автобуси за превоз на деца и/или ученици;
гг) (доп. – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на автомобили за издаване или заверка на сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета/полуремаркета;
дд) (доп. – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на пътни превозни средства, за които е предвидено извършването на прегледи и проверки по ADR;
ее) (нова – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) В контролно-техническия пункт се извършват периодични прегледи на ППС от една или повече категории, определени за съответната категория на контролно-техническия пункт по ал. 2, в зависимост от оборудването на линията по чл. 9, ал. 1.
(4) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2012 г.) В контролно-технически пункт IV ТБ категория се извършват периодични прегледи на ППС от категории М1, М2, М3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 и G, когато са изпълнени изискванията по чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 8, ал. 3, т. 2 и чл. 9, ал. 1, т. 3.

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г.) (1) Контролно-техническият пункт се състои от:
1. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г.) помещение за извършване на периодични прегледи на ППС, а за извършване на прегледи и проверки по ADR – и работна площадка;
2. помещение за съхранение на документите, средствата за измерване и компютърната техника за работата на комисията.
(2) Периодичните прегледи на тролейбуси и трамвайни мотриси се извършват в специално оборудваните пунктове за техническо обслужване и ремонт на тези превозни средства.

Чл. 6. Помещенията за извършване на периодичните прегледи на ППС и прегледите и проверките по ADR отговарят на следните изисквания:
1. да са закрити и проходими;
2. да имат обособена линия или линии за извършване на периодичните прегледи на ППС и/или прегледи и поверки по ADR;
3. да е осигурено свободното и безопасно преминаване на ППС в помещението;
4. да е осигурен необходимият подход към и изход от линията, като след навлизането в нея се извършва само постъпателно движение, без да се извършва маневра „движение назад“.

Чл. 7. (1) Линиите за извършване на периодичните прегледи на ППС и прегледите и проверките по ADR са със следните размери:
1. (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за периодични прегледи и проверки на ППС от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7, L7e:
а) (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) дължина – не по-малко от 5 m;
б) (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) широчина – не по-малко от 3 m;
в) (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) височина над линията в помещението – не по-малко от 2,80 m;
2. (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за проверка на техническата изправност на ППС от категории M1, N1, O1, О2:
а) (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) дължина – не по-малко от 10 m;
б) (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) широчина – не по-малко от 4 m;
в) (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) височина над линията в помещението за линия с канал е не по-малко от 2,80 m, като за линията със стационарен подемник – не по-малко от 4 m в зоната на подемника;
3. (изм. и доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за проверка на техническа изправност на ППС от категории M2, M3, N2, N3, O3, O4 и колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h:
а) (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) дължина – не по-малко от 25 m;
б) (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) широчина – не по-малко от 5 m, а когато в помещението са оборудвани повече от една линия, като широчината на всяка следваща е не по-малко от 4 m;
в) (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) височина над линията в помещението – не по-малко от 4,5 m, като светлият отвор на вратите е не по-малко от 4,2 m.
(2) Допускат се отклонения до 5 % от размерите на широчината и/или дължината на линиите за извършване на периодични прегледи и проверки на ППС, посочени в ал. 1.
(3) (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Когато в помещението за извършване на прегледите има повече от една линия, разстоянието между отделните линии за преглед трябва да е не по-малко от 1,5 m.
(4) Когато в контролно-технически пункт има повече от една линия, те се номерират във възходящ ред, като на видно място се поставя табела със съответния номер.

Чл. 8. (1) (Доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Линиите за извършване на периодични прегледи на ППС от категории M1, N1, O1, M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h, тролейбуси и трамвайни мотриси трябва да имат канал за преглед на ППС или стационарен подемник.
(2) Каналът или стационарният подемник се разполагат по надлъжната ос на линията за извършване на периодични прегледи на ППС и прегледи и проверки по ADR.
(3) Каналът за преглед на ППС трябва да е осветен и обезопасен с предпазни реборди и да отговаря на следните изисквания:
1. (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за преглед на ППС от категории M1, N1, О1 и O2:
а) (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) дължина – не по-малко от 5 m;
б) (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) широчина – не по-малко от 0,85 m;
в) (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) дълбочина – не по-малко от 1,60 m;
2. (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) за преглед на ППС от категории M2, M3, N2, N3, O3 и O4 и колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h:
а) (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) дължина – не по-малко от 15 m;
б) (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) широчина – не по-малко от 0,85 m;
в) (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) дълбочина – не по-малко от 1,40 m.
(4) Допускат се отклонения до 5 % от размерите на каналите по ал. 3.

Чл. 9. (1) Линиите за извършване на периодични прегледи на ППС и прегледи и проверки по ADR са оборудвани с уреди, съоръжения и средства за измерване:
1. (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) линията за проверка на техническата изправност на ППС от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7 и L7e е оборудвана със:
а) технически средства за компютризираната система по чл. 11, ал. 2;
б) технически средства за информационната система по чл. 11, ал. 3;
в) стенд за измерване на спирачни сили на ППС;
г) (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2020 г.) четирикомпонентен газоанализатор;
д) уред за проверка на регулировката на фаровете;
е) набор универсални монтьорски инструменти;
ж) уред за проверка на дълбочината на рисунъка на гумите;
з) подвижна лампа или фенерче;
и) прибор за осветяване фабричния номер на рамата и двигателя на труднодостъпни места;
к) (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2020 г.) димомер;
л) (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.10.2020 г.) устройство за свързване към електронния интерфейс на превозното средство (четящо устройство на системата за бордова диагностика);
м) (нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) техническо средство за електронно персонализиране на знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и на знака за екологична група на МПС;
2. (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) линията за периодични прегледи на ППС от категории M1, N1, O1, О2 освен с уредите, съоръженията и средствата за измерване по т. 1 е оборудвана и със:
а) (зал. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2020 г.)
б) (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) двустранен шублер с удължени челюсти за измерване на външни размери с обхват над 150 mm или калибър;
в) (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) двустранен шублер за измерване на вътрешни канали с обхват 10 – 150 mm или калибри;
г) средство (симулатор) за проверка на електрическите връзки в устройствата за съединяване на електроинсталацията на ремаркето към тази на автомобила;
д) устройство за откриване на теч при системи на втечнен нефтен газ и сгъстен природен газ;
3. (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) линията за периодични прегледи на ППС от категории M2, M3, N2, N3, O3, O4 освен с уредите, съоръженията и средствата за измерване по т. 1 и 2 е оборудвана и със:
а) калибри за проверка на износването в заключващото устройство на седловото устройство на седловия влекач;
б) (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) уред за измерване на дължини (ролетка с дължина не по-малко от 5 m);
в) (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2023 г.) устройство за проверка на окачването на осите и колелата (детектор за свободния ход на колелото);
4. (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2020 г.) линията за периодични прегледи на тролейбуси е оборудвана с уредите, съоръженията и средствата за измерване по т. 1 – 3 с изключение на тези по т. 1, букви „г“ и „и“ – „л“, т. 2, букви „а“, „в“, „г“ и „д“ и т. 3, буква „а“;
5. (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.01.2020 г.) линията за периодични прегледи на трамвайни мотриси е оборудвана с уредите, съоръженията и средствата за измерване по т. 1 – 3 с изключение на тези по т. 1, букви „в“, „г“, „ж“, „з“, „к“ и „л“, т. 2, букви „а“ и „д“ и т. 3, буква „в“;
6. линията за прегледи и проверки по ADR на превозни средства EXII, EXIII, FL, OX, AT и MEMU освен с уредите, съоръженията и средствата за измерване по т. 1 – 3 е оборудвана и със:
а) хронометър;
б) уред за измерване на сила и напрежение на електрическия ток и електрическо съпротивление;
в) уред за измерване на изолационно съпротивление;
г) инсталация с манометри (с клас на точност не по-нисък от 1) за проверки на цистерни;
д) стенд за проверка на елементи от експлоатационното оборудване на цистерните;
е) подвижна лампа или ръчно фенерче за работа във взривоопасна среда (с ЕХ защита).
(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Газоанализаторът по ал. 1, т. 1, буква „г“ и димомерът по ал. 1, т. 1, буква „л“ може да са комбинирани в един уред.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Стендът за измерване на спирачните сили на ППС и димомерът трябва да са от одобрен тип по реда на Закона за измерванията и да са преминали първоначална или последваща проверка.
(4) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2012 г., отм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
(5) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Газоанализаторът на отработени газове от МПС трябва да е с оценено съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите. Първата последваща периодична проверка на газоанализатора с оценено съответствие се извършва след изтичане на един период на валидност на последващата проверка, считано от годината на нанасяне на маркировката за съответствие СЕ и допълнителната метрологична маркировка.
(6) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Газоанализатори от одобрен тип по реда на Закона за измерванията, пуснати в действие преди 30.10.2016 г., трябва да са преминали последваща проверка.
(7) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Стендът за измерване на спирачните сили на ППС, газоанализаторът и димомерът преминават последващи проверки по реда и на Закона за измерванията на следните периоди:
1. стендът за измерване на спирачните сили на ППС – на всеки две години;
2. газоанализаторът и димомерът – всяка година.
(8) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) Лицата, които пускат на пазара и/или в действие газоанализатори, димомери и стендове за измерване на спирачните сили, уведомяват Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и представят за вписване в регистъра по чл. 15, ал. 1 софтуера за управление на уредите:
1. преди пускането в употреба на съответния уред или средство за измерване;
2. при всяка промяна на софтуера.
(9) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ вписва в регистъра по чл. 15, ал. 1 посочените в списъците към издадените разрешения за извършване на периодични прегледи газоанализатори, димомери, стендове за измерване на спирачните сили и съответните им съвместими софтуери, осигуряващи електронен обмен на резултатите от измерванията към информационната система по чл. 11, ал. 3. Изискванията, на които трябва да отговарят софтуери, осигуряващи електронен обмен на резултатите от измерванията към информационната система по чл. 11, ал. 3, се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(10) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) Лицата, извършващи първоначален или последващ контрол на средствата за измерване по чл. 9, ал. 2 и 3 съгласно Закона за измерванията, изпращат до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информация за всеки уред или средство, вписани в регистъра по чл. 15, и информация за всяка извършена първоначална или последваща проверка, както следва:
1. вид на уреда/средството за измерване;
2. марка;
3. модел;
4. тип;
5. номер на уреда в регистъра на одобрените типове средства за измерване, поддържан от Българския институт по метрология;
6. фабричен номер;
7. протокол от проверката (номер и дата);
8. вид на проверката (първоначална, последваща);
9. валидност на проверката/документа;
10. софтуер за управление и версията му.
(11) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) Лицата по ал. 10 отразяват проверките по ал. 7 в информационната система по чл. 11, ал. 3.
(12) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Лицата по ал. 8 и 10 представят в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ списък на упълномощените представители за въвеждане в експлоатация, конфигуриране, поддръжка и/или последващ контрол на димомера, газоанализатора и стенда за измерване на спирачните сили и софтуерите, вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1.
(13) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ осигурява на лицата по ал. 12 достъп до модула за управление на средствата за измерване по чл. 9, ал. 2 и 3 в информационната система по чл. 11, ал. 3, като издава и предоставя на лицата карти за достъп до информационната система.

Чл. 10. (1) Контролно-техническите пунктове V категория трябва да имат самостоятелно обособена площадка с твърда настилка за разполагане на допълнително оборудване.
(2) Площадката по ал. 1 се намира в непосредствена близост до линията за извършване на прегледи и проверки по ADR.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Размерите на площадката трябва да осигуряват разполагане на превозните средства и инсталациите за проверка. Дължината на площадката трябва да бъде не по-малка от 25 m, а широчината – не по-малка от 10 m.

Чл. 11. (1) В контролно-техническия пункт трябва да има компютризирана система за управление на работата на средствата за измерване и информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Компютризираната система за управление на работата на димомера, газоанализатора и стенда за измерване на спирачните сили трябва да:
1. осигурява достоверност на провежданите измервания в съответствие с методиката по чл. 31, ал. 1;
2. е защитена от нерегламентирана операторска намеса;
3. (изм. и доп. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.01.2022 г.) дава възможност за извеждане на резултатите от измерванията на хартиен носител и предаването им по електронен път към информационната система по ал. 3 в съответствие с изискванията, определени в приложение № 1б.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) Информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС трябва да осигурява защитена връзка със средствата за измерване по ал. 2, недопускаща нерегламентирана намеса, да отговаря на изискванията за получаване на данни по електронен път от тях в съответствие с изискванията, определени в приложение № 1б и да осигурява възможност за:
1. идентифициране на председателя на комисията;
2. избор на обема и съдържанието на периодичния преглед;
3. автоматично въвеждане в протокола на пореден номер, дата и начало на прегледа на ППС (час и минути);
4. електронно въвеждане в системата на необходимите данни за:
а) идентифициране на ППС;
б) техническите характеристики на ППС, необходими за извършването на прегледа;
в) дата на първоначалната регистрация на ППС;
г) собственика на ППС;
д) лицето, представило ППС на преглед;
е) номера на разрешението на контролно-техническия пункт;
ж) комисията, която ще извърши прегледа;
5. въвеждане в протокола на данните по т. 1 – 3;
6. отпечатване в протокола на въведените данни;
7. (нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.01.2022 г.) автоматично въвеждане в системата на данните, получени при извършените по време на прегледа измервания по т. 1 и 8 от таблицата в част I на приложение № 5 и определяне принадлежността на МПС към съответната екологична група по чл. 37а;
8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) електронно въвеждане в системата на данните от протокола от извършения преглед и на резултата от прегледа;
9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) регистриране в системата на конкретните неизправности, установени по време на прегледа (незначителни, значителни и опасни);
10. (отм., предишна т. 9, изм. и доп. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) вписване на необходимите данни в удостоверението за техническа изправност – данни за ППС, за техническия специалист, извършил прегледа, за установените неизправности и несъответствия, за извършени проверки за допълнителното оборудване на превозното средство, времето за извършване на прегледа и/или проверката, заключение за годността на ППС да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, данните, получени при извършените по време на прегледа измервания по т. 8 от таблицата в част I на приложение № 5 и екологичната група на МПС по чл. 37а;
11. разпечатване на необходимите документи във връзка с периодичния преглед и/или проверката (протоколи, удостоверения и сертификати);
12. (нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) електронно персонализиране на знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и знака за екологична група – въвеждане на данни за номера на разрешението за контролно-техническия пункт, в който е извършен прегледът, датата, на която е извършен прегледът, валидността на прегледа, технически данни за ППС – идентификационен номер (VIN, рама) на МПС, регистрационен номер на МПС, показание на километропоказателя и за резултатите от извършения преглед, определени в приложение № 1б, и екологичната група на МПС по чл. 37а, като данните от знака за периодичния преглед се персонализират във формат съгласно приложение № 1в;
13. (предишна т. 12 – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) запазване на определен брой цифрови графични изображения на превозното средство с ясно различим регистрационен номер;
14. (предишна т. 13 – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) заявяване от лицата по чл. 16 на документите, необходими за извършване на периодичните прегледи на ППС;
15. (предишна т. 14 – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) отчет на отпечатаните и на заявените документи за извършване на периодични прегледи;
16. (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., предишна т. 15 – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) предаване на данните в реално време към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
17. (предишна т. 16 – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) проверка по идентификационния номер (VIN) или по регистрационния номер на ППС за:
а) преминат периодичен преглед на ППС;
б) издадено удостоверение за техническа изправност по чл. 38, ал. 2 за същото превозно средство; в) спряно от движение ППС;
18. (нова – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., предишна т. 17 – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) автоматична проверка за наличието на:
а) задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците – когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платените застраховки от Комисията за финансов надзор, управление „Застрахователен надзор“;
б) (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) платен данък върху превозното средство;
19. (нова – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., зал. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., предишна т. 18 – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.)
20. (нова – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., предишна т. 19 – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) въвеждане на номера на знака към съответната застрахователна полица, издаден от Гаранционния фонд по чл. 287, ал. 1 от Кодекса за застраховането;
21. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., предишна т. 20 – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) визуализация на информацията за показанията на километропоказателя от предходните периодични прегледи за проверка на техническата изправност;
22. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., предишна т. 21 – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) предаване на резултатите от извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност в реално време към Министерството на вътрешните работи, което включва информацията, определена с наредбата по чл. 140, ал. 2 от Закона за движението по пътищата;
23. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., предишна т. 22 – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) съхранение на данните за извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност в продължение на минимум 60 месеца от датата на извършване на прегледа;
24. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., предишна т. 23 – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) извършване на справка по имена, БУЛСТАТ и номер на разрешението на КТП за превозни средства, преминали на преглед в КТП на службите за сигурност по § 1, т. 1 от Закона за защита на класифицираната информация, от лица, които притежават достъп до класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация.
(4) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) Техническото средство по чл. 9, ал. 1, буква „м“ трябва да осигурява:
1. вписване и прочитане на данните по ал. 3, т. 14;
2. ясно и четливо заснемане на VIN/рама на превозното средство, на поставената задължителна табела на производителя и на километропоказателя и прилагане на цифрово-графични изображения към протокола от съответния преглед;
3. визуализиране на резултатите от прегледа, извършени чрез електронния интерфейс на превозното средство;
4. визуализиране на показанието на километропоказателя, регистриран от предишния преглед за проверка на техническата изправност на МПС, ако е извършван такъв.
(5) (Предишна ал. 4, доп. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) Техническите средства, софтуерът за управлението им и за регистриране на информация относно измерванията (компютризираната система по ал. 2) за работа на системите по ал. 2 и 3 се осигуряват:
1. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) за управление на работата на стенда за измерване на спирачните сили на ППС, газоанализатора и димомера и компютризираната система по ал. 2 – от лицата по чл. 16, притежаващи разрешението за извършване на периодични прегледи на ППС;
2. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) за електронно регистриране на данните от проведените технически прегледи, предаването им в реално време до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, персонализиране на удостоверенията за техническа изправност, персонализиране на знаците за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и знаците за екологична категория, електронно отчитане на документите във връзка с прегледите и запазване на графични изображения за идентификация на превозното средство – от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) В контролно-техническия пункт трябва да има внедрена система за управление на качеството, съответстваща на ISO 9001.
(7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) В контролно-техническия пункт трябва да има метална каса и телефон за връзка.
(8) (Доп. – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 02.09.2014 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) Изискването по ал. 3, т. 12 не се прилага към информационната система, предназначена за използване от Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Технически операции“ при извършване на периодични прегледи на ППС, които са собственост на министерството или на агенцията.

Чл. 12. (1) Периодичните прегледи и проверките на ППС се извършват от комисия, която се състои от председател и поне един технически специалист.
(2) Председател на комисия може да бъде всеки технически специалист, който отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 3.
(3) Председател на комисията за извършване на конкретния преглед е техническият специалист, който се е идентифицирал в информационната система по чл. 11, ал. 3 за извършването на прегледа.
(4) Техническият специалист трябва да работи по трудово правоотношение с лицето по чл. 16, получило разрешението за извършване на периодични прегледи на ППС.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Техническият специалист може да бъде вписван в повече от един списък към разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС, ако разрешенията са издадени на едно и също лице.
(6) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Не се допуска председателят на комисия и техническият специалист да участват в комисия по извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на превозни средства, които са тяхна собственост или собственост на свързани с тях лица, и на превозни средства, в поддръжката и ремонта на които председателят на комисията и техническият специалист са участвали.

Чл. 13. (1) Техническият специалист трябва да отговаря на следните изисквания:
1. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) да е завършил съответна степен на образование:
а) средно образование с някоя от специалностите по букви „В“ или „Д“ от приложение № 1 или средно образование и допълнително придобита по реда на Закона за професионалното образование и обучение някоя от същите специалности, или
б) висше образование със специалност по букви „А“, „Б“ или „Г“ от приложение № 1 или висше образование и допълнителна специалност от същите, придобита чрез специализация, курсът на обучение по която е продължил не по-малко от два семестъра по реда на Закона за висшето образование;
2. (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) да е правоспособен водач на моторно превозно средство от категория „В“;
3. да не е осъждан за престъпления от общ характер по реда на глава втора „Престъпления против личността“ или по реда на глава единадесета, раздел ІІ „Престъпления по транспорта и съобщенията“ от Особената част на Наказателния кодекс;
4. да не е бил заличаван от регистъра по чл. 15, ал. 1 през последните две години на основание чл. 15, ал. 2, т. 3 – 8;
5. (доп. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) да притежава удостоверение за допълнително обучение за извършване на съответните периодични прегледи и проверки на ППС;
6. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) да притежава най-малко 3 години професионален опит по специалността от завършеното средно или висше образование по една или повече специалности, посочени в приложение № 1, или равностоен на него, като учебни занимания в областта на пътните превозни средства.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., доп. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Техническият специалист и председателят на комисия, извършващи прегледи и проверки по ADR или първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, трябва да отговарят на изискванията по ал. 1, т. 2 – 4, 6 и:
1. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) да са завършили висше образование със специалност по букви „А“ или „Б“ от приложение № 1 или висше образование и допълнителна специалност от същите, придобита чрез специализация, курсът на обучение по която е продължил не по-малко от два семестъра по реда на Закона за висшето образование;
2. (зал. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
3. (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) да притежават свидетелство за професионална квалификация за съответните прегледи и проверки.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Председателят на комисия за извършване на периодични прегледи на ППС е технически специалист, който отговаря на изискванията по ал. 1, т. 2 – 6 и:
1. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) е завършил съответна степен на образование:
а) средно образование с някоя от специалностите по буква „В“ от приложение № 1 или средно образование и допълнително придобита по реда на Закона за професионалното образование и обучение някоя от същите специалности, или
б) висше образование съгласно ал. 1, т. 1, буква „б“.
2. (зал. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

Чл. 14. (1) (Доп. – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Допълнителното обучение за извършване на първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, на периодични прегледи на ППС и прегледи и проверки по ADR се провежда от висши училища, акредитирани по специалности по букви „А“ и „Б“ на приложение № 1 по реда на Закона за висшето образование, или от организации, оправомощени в друга държава – членка на Европейския съюз, за такава дейност.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Допълнителното обучение по ал. 1 включва теоретична и практическа подготовка и се провежда по учебна документация, утвърдена от изпълнителния директор на агенцията. Учебната документация се публикува на страницата на агенцията в интернет.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Учебните дисциплини, които обхващат най-малко темите, посочени в приложение № 1а, както и продължителността на допълнителното обучение се определят с учебната документация по ал. 2.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Допълнителното обучение по ал. 1 е първоначално и периодично.
(5) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Техническите специалисти преминават допълнително първоначално обучение за извършване на периодични прегледи на ППС, на първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, и на прегледи и проверки по ADR преди вписването им в регистъра по чл. 15, ал. 1, след което:
1. на всеки 5 години преминават допълнително периодично обучение за извършване на периодични прегледи на ППС и на първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ;
2. на всеки 2 години преминават допълнително периодично обучение за извършване на прегледи и проверки по ADR.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Допълнителното обучение завършва с полагане на изпит пред комисия, в състава на която се включва представител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(7) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., предишна ал. 6 – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) След завършване на допълнителното обучение и успешно издържан изпит висшето училище издава на:
1. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) техническите специалисти по чл. 13, ал. 1 – удостоверение за допълнително първоначално или периодично обучение за извършване на периодични прегледи на ППС;
2. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) техническите специалисти по чл. 13, ал. 2 – свидетелство за професионална квалификация за извършване на прегледи и проверки по ADR или първоначални прегледи и проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, след завършване на първоначалното им обучение и удостоверение за допълнително периодично обучение за извършване на прегледи и проверки по ADR или първоначални прегледи и проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, след завършване на периодичното им обучение.
(8) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., предишна ал. 7, изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Удостоверенията за допълнително обучение са със следната валидност:
1. за първоначално обучение – безсрочно;
2. за периодично обучение по ал. 5, буква „а“ – 5 години;
3. за периодично обучение по ал. 5, буква „б“ – 2 години.
(9) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., предишна ал. 8, изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Удостоверението по ал. 8 съдържа най-малко следната информация:
1. идентификация на техническия специалист (име и фамилия на техническия специалист);
2. категории превозни средства, за които техническият специалист е оправомощен да извършва прегледи за проверка на техническата изправност;
3. наименование на издаващия орган;
4. дата на издаване.
(10) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., предишна ал. 9, изм. и доп. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) След всеки изпит по ал. 6 висшето училище изпраща чрез информационната система по чл. 11, ал. 3 до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ следната информация за всяко лице, което е положило изпит:
1. име, презиме и фамилия на лицето, положило изпит;
2. единен граждански номер и/или личен номер на чужденец;
3. вид на документа с вписани категории ППС и вида на проверките в зависимост от предназначението на ППС;
4. издател;
5. валидност на документа.
(11) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) В случаите, когато техническият специалист не упражнява дейността по извършване на прегледи и проверки на превозни средства, за която е получил удостоверението по ал. 8, т. 2 и 3 за срок повече от 1 година, специалистът трябва да премине ново допълнително периодично обучение преди вписването му към разрешение в регистъра по чл. 15, ал. 1.

Чл. 15. (1) (Доп. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на разрешенията по чл. 16 и на председателите на комисии и техническите специалисти, които отговарят на изискванията по чл. 12 – 14. Вписването в регистъра се извършва по заявление на лицето по чл. 16 (приложение № 3).
(2) Председателите на комисии и техническите специалисти се заличават от регистъра по ал. 1:
1. по искане на лицето по чл. 16, получило разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС;
2. по искане на лицето, вписано в регистъра;
3. при повторно извършени нарушения на правилата за извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;
4. (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) когато са разпоредили да се издаде или са издали документ за извършен периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, без то да е представено на преглед или без да е извършен преглед по реда на тази наредба;
5. (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) при повторно нарушение на изискването председателят на комисията, извършваща прегледите, или техническият специалист да уведоми Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срока по чл. 28, ал. 3, че индивидуалният му печат е изгубен, откраднат или унищожен;
6. когато като председател на комисия е предоставил паролата си и/или картата си за достъп до информационната система по чл. 11, ал. 3 на друго лице и то я използва;
7. (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) когато председателят на комисията, извършваща прегледите, или техническият специалист предостави индивидуалния си печат за заверка на документите, удостоверяващи, че пътното превозно средство е технически изправно, на друго лице и то го използва;
8. когато престанат да отговарят на някое от изискванията по чл. 12 – 14;
9. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) когато председателят на комисията, извършваща прегледите, въведе некоректни данни за идентификация на пътното превозно средство, представено на преглед в информационната система по чл. 11, ал. 3;
10. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) когато са извършили периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство от категория, за която контролно-техническият пункт няма издадено разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
(3) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Не се заличават от регистъра по ал. 1 председателят на комисията, извършваща прегледите, и/или техническите специалисти, когато искането за това е направено от лицето, получило разрешение по чл. 17, или от лицето, вписано в регистъра, ако по отношение на съответното лице е образувано производство за заличаване по реда на ал. 2, т. 3 – 10.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Заличаването от регистъра на председателя на комисията, извършваща прегледите, и техническите специалисти се извършва със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице.
(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Заповедта по ал. 4 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението на заповедта.
(6) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Председател на комисия, извършваща прегледи, или технически специалист, заличени от регистъра по ал. 1 на някое от основанията, предвидени в ал. 2, т. 3 – 10, не може да бъде вписван отново в регистъра в продължение на две години от датата на заличаването.

Чл. 15а. (Нов – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Регистърът по чл. 15, ал. 1 има следните части:
1. регистър на разрешенията по чл. 16, който съдържа:
а) данни за лицето по чл. 16:
аа) наименование на лицето;
бб) БУЛСТАТ/ЕИК;
вв) адрес на управление;
б) данни за КТП:
аа) адрес на КТП;
бб) категории на КТП;
вв) информация за линиите в КТП – категорията ПС, на които има право да се извършват периодични прегледи, и опис на оборудването на линията;
гг) вида на допълнителните проверки във връзка с предназначението и конструкцията на превозните средства, които лицето по чл. 16 има право да извършва;
в) данни за средствата за измерване по чл. 9, ал. 2 и 3:
аа) вид на уреда/средството за измерване;
бб) марка;
вв) модел;
гг) тип;
дд) номер на уреда в регистъра на одобрените типове средства за измерване, поддържан от Българския институт по метрология;
ее) фабричен номер;
жж) протокол от проверката (номер и дата);
зз) вид на проверката (първоначална, последваща);
ии) валидност на проверката/документа;
йй) софтуер за управление и версията му;
кк) линията, на която се използва;
лл) данните от последващи проверки на уредите по чл. 9, ал. 10;
2. регистър на председателите на комисии и техническите специалисти, който съдържа:
а) името, презимето и фамилията на техническия специалист;
б) единния граждански номер и/или личния номер на чужденец;
в) националността на техническия специалист;
г) датата на раждане на техническия специалист;
д) постоянен адрес на техническия специалист;
е) образованието на техническия специалист (издател, дата на издаване и валидност, прикачен файл на сканирана диплома);
ж) допълнителното обучение на техническия специалист (издател, дата на издаване и валидност, прикачен файл на сканирано удостоверение);
з) свидетелството за правоуправление на МПС (издател, дата на издаване и валидност);
и) номера на разрешението за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС в списъка, към който е включено лицето;
й) наименованието на лицето по чл. 16;
к) регионална структура на ИААА, на територията на която се намира КТП, в който работи техническият специалист;
л) текущото състояние на правата, произтичащи от разрешението (валиден, закрит, заявен, изтекъл, отнет);
м) качеството на техническия специалист при участие в комисията за извършване на техническия преглед – като член и/или председател;
н) дата на включване в списъка към разрешението по буква „и“;
о) пореден номер в списъка към разрешението по буква „и“;
п) вид и номер на печата, предоставен на техническия специалист, и дата на неговото предоставяне/отнемане;
р) категории превозни средства и видове допълнителни проверки, свързани с предназначението на превозните средства, за които техническият специалист има права да извършва прегледи и проверки;
с) дата на последна промяна, свързана с обстоятелствата по включването на техническия специалист в списъка към разрешението по буква „и“;
т) текущо състояние на правата на техническия специалист (вписан, отписан, заличен).

Глава трета
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ППС

Чл. 16. (Доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Периодичните прегледи на ППС и прегледите и проверките по чл. 1, т. 1, 3, 6 – 8 се извършват от Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция „Технически операции“, Националната служба за охрана, учебни заведения по Закона за професионалното образование и обучение и Закона за висшето образование, физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и от лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които притежават разрешение, издадено по реда на тази наредба.

Чл. 17. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение за извършване на
периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС на лицата по чл. 16, които отговарят на изискванията на тази наредба (приложение № 2).

Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) За издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС лицата по чл. 16 подават заявление по образец (приложение № 3) до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, към което прилагат:
1. (отм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.)
2. (отм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.)
3. (отм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.)
4. проект на технологична карта за работата на техническите специалисти;
5. списък на техническите специалисти, в който е посочено за всеки от тях какви прегледи и дейности може да извършва и отговаря ли на съответните изисквания по чл. 13; за всеки технически специалист към списъка се прилагат:
а) копие на дипломата за завършено средно или висше образование и документ за специализация в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1;
б) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) копие на свидетелството за професионална квалификация или на удостоверението за допълнително първоначално обучение;
в) (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) копие на свидетелството за управление на моторно превозно средство; не се изисква представянето на свидетелство за управление на моторно превозно средство, когато то е издадено от органите на Министерството на вътрешните работи; в тези случаи Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва служебна проверка на обстоятелството по чл. 13, ал. 1, т. 2 в регистъра на българските документи за самоличност, воден в Министерството на вътрешните работи;
г) (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) свидетелство за съдимост; Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез оправомощени длъжности лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 13, ал. 1, т. 3 в Министерството на правосъдието за заявените технически специалисти, които са български граждани;
д) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) копие на справка за приети уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда; не се изисква представянето на справка, когато се касае за договор, сключен с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва служебна проверка на обстоятелството по чл. 12, ал. 4 в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомленията за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите;
е) (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) копие на трудовата книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж, издаден от компетентен държавен орган;
6. (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) копие на сертификат за внедрената в контролно-техническия пункт система за управление на качеството по чл. 11, ал. 5, издаден от орган по сертификация на системи за управление, акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за област сертификация на системи за управление – когато разполага с такъв, или декларация за стартирала процедура по издаване на сертификат за внедрената в контролно-техническия пункт система за управление на качеството, като след приключване на процедурата по сертифициране, но не по-късно от 6 месеца от стартирането и, лицето по чл. 16 изпраща заверено копие на получения сертификат;
7. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) документ за регистрация на търговски обект на лицето по чл. 16 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, издаден от района или общината по местонахождението на обекта; изискването не се прилага за КТП, собственост на Министерството на вътрешните работи, на Държавна агенция „Технически операции“, на Националната служба за охрана и на държавните и общинските училища от системата на училищното образование;
8. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) документ за собственост или документ за удостоверяване правото на ползване на контролно-техническия пункт, а за пунктовете от V категория – и за площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари;
9. план на контролно-техническия пункт, съдържащ разположение на машините, съоръженията и средствата за измерване в мащаб 1:50;
10. (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) списък на уредите, съоръженията и средствата за измерване, съдържащ данни за наименованието, марката, модела, типа и фабричния им номер, придружен с копие на паспортите ЕС декларация за съответствие за газоанализатора и декларация за съответствие с одобрен тип за стендовете за проверка на спирачните сили и димомерите, като газоанализаторът, димомерът и стендът за проверка на спирачните сили са със софтуери, вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1, както и свидетелства за проверки по реда на чл. 9, ал. 6;
11. документ за платена държавна такса за извършване на оглед за установяване на съответствието на контролно-техническия пункт с изискванията и за издаване на разрешение.
(2) (Нова – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) За площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи опасни товари, към контролно-техническите пунктове от V категория се представя и:
1. разрешение за ползване на строежа съгласно чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията; или
2. удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа съгласно чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията; или
3. разрешение за ползване на строеж, издадено по реда на Закона за териториално и селищно устройство – за имоти, въведени в експлоатация преди влизането в сила на Закона за устройство на територията; или
4. удостоверение съгласно § 16 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията или § 127, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) При подаване на заявление заявителят представя копия на документите, заверени с подпис и печат от него или упълномощено от заявителя лице, като при огледа по чл. 19, ал. 1 заявителят или упълномощено от него лице представя и оригиналите на тези документи за проверка.

Чл. 19. (1) В 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението по чл. 18, ал. 1 служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършват оглед на контролно-техническия пункт и съставят протокол (приложение № 4). Протоколът съдържа заключение за съответствие или несъответствие с изискванията към контролно-техническия пункт за извършване на периодични прегледи на ППС и се издава в два еднообразни екземпляра – един за лицето по чл. 16 и един за Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) Огледът на контролно-техническите пунктове от категории I, II, III и IV се извършва от двама служители на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а на контролно-техническите пунктове категория V – от служители от специализираната администрация в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(3) При извършването на огледа на контролно-техническия пункт служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ проверяват съответствието на съдържанието на предварително изготвената от лицето по чл. 16 технологична карта за работата на техническите специалисти по чл. 18, ал. 1, т. 4 с действителното разположение на уредите, съоръженията и средствата за измерване.
(4) Технологичната карта за работата на техническите специалисти по чл. 18, ал. 1, т. 4 се изготвя поотделно за всяка линия за извършване на периодични преглед и проверки на ППС и съдържа:
1. схема на линията с обозначени постове за извършване на отделните операции;
2. списък на техническото оборудване;
3. броя на техническите специалисти, извършващи прегледа;
4. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) последователност за извършване на периодичния преглед на ППС;
5. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) категориите ППС и минимално време за извършване на периодични преглед и проверки за всяка категория ППС.
(5) Технологичните карти за работата на техническите специалисти се съгласуват:
1. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) от ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – за контролно-техническите пунктове от категории I, II, III или IV;
2. от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – за контролно-техническите пунктове категория V.
(6) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ изпраща в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ документите по чл. 18, ал. 1 заедно с екземпляр от съставения протокол (приложение № 4).
(7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, разглежда заявлението и приложените към него документи и прави писмено предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице да издаде разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС или да откаже издаването на разрешение.

Чл. 20. (1) (Доп. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешението в срок до 30 дни от подаването на заявлението по чл. 18, ал. 1. Неразделна част от разрешението е списък на председателите на комисии и техническите специалисти, извършващи периодичните прегледи на ППС образец по приложение № 3в. Списъкът е електронен и се публикува на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(2) Разрешението се издава за срок 5 години и дава право на притежателя му да извършва периодични прегледи и проверки на ППС в контролно-техническия пункт на пътните превозни средства от категориите, за които е издадено.
(3) Разрешението съдържа:
1. данни за лицето по чл. 16 и контролно-техническия пункт;
2. броя на линиите в контролно-техническия пункт;
3. категориите на превозните средства, на които лицето по чл. 16 има право да извършва периодични прегледи;
4. вида на допълнителните проверки във връзка с предназначението и конструкцията на превозните средства, които лицето по чл. 16 има право да извършва.
(4) (Отм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.)

Чл. 20а. (Нов – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) (1) Срокът на валидност на разрешението по чл. 17 може да бъде удължен с нови 5 години, ако лицето по чл. 16 е подало заявление по приложение № 3а до 14 дни преди изтичане на срока и отговаря на изискванията на тази наредба.
(2) Към заявлението по ал. 1 лицето по чл. 16 декларира, че не е извършена промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 18, ал. 1, за която не е уведомен писмено изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ при спазване на изискванията, посочени в чл. 24.
(3) При удължаване на срока на валидност на разрешението в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се извършва служебна проверка за обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 18, ал. 1.
(4) Когато при служебната проверка по ал. 3 се установи несъответствие с обстоятелствата по ал. 2, лицето по чл. 16 се уведомява писмено за установените несъответствия и служебно се спира достъпът на председателя/ите на комисията/ите, извършваща/и периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС до информационната система по чл. 11, ал. 3.
(5) Когато при служебната проверка по ал. 3 се установи съответствие с обстоятелствата по ал. 2, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице удължава срока на валидност на разрешението в срок до 14 дни от датата на подаване на заявлението.

Чл. 21. (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя:
1. разрешението за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и информационната система по чл. 11, ал. 3 – на лицата по чл. 16;
2. индивидуални печати за заверяване на документите, свързани с извършването на периодичните прегледи на ППС – на всички технически специалисти, включени в списъка към разрешението;
3. карта за достъп до информационната система по чл. 11, ал. 3 – на техническите специалисти, които отговарят на изискванията за председатели на комисии;
4. индивидуални печати за продължаване на срока на валидност на удостоверенията за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари – на техническите специалисти по чл. 13, ал. 2.
(2) Номерът на индивидуалния печат се състои от номера на разрешението и поредния номер на техническия специалист при вписване в списъка към разрешението.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Индивидуалните печати и картите за достъп до информационната система се предоставят на техническите специалисти от съответните регионални звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ срещу подпис след провеждане на обучение за работа със системата.

Чл. 22. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице отказва издаването на разрешение, когато:
1. кандидатът не отговаря на изискванията за издаване на разрешение, определени с тази наредба;
2. сградите, в които е разположен контролно-техническият пункт, или съоръженията, оборудването, уредите и средствата за измерване, с които ще се извършват периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, не отговарят на изискванията по чл. 5 – 11;
3. председателите на комисии или техническите специалисти не отговарят на изискванията по чл. 12 – 14;
4. (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) не са представени документите по чл. 18, ал. 1 или е представен неистински документ или документ с невярно съдържание;
5. на кандидата е издавано разрешение, което е било отнето за нарушения на изискванията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
(2) Отказът за издаване на разрешение подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 23. (1) Разрешението е поименно и не подлежи на преотстъпване.
(2) При смърт на физическото лице – едноличен търговец, при прехвърляне на предприятието на търговеца като съвкупност от права, задължения и фактически отношения или при преобразуване на юридическото лице, получило разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, правата му, произтичащи от разрешението, преминават върху неговия правоприемник, ако той отговаря на изискванията за издаване на разрешение. Правоприемникът е задължен да подаде заявление за отразяване на промяната в срок до три месеца от извършването є.

Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г., доп. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) При промяна на обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 18, ал. 1, т. 4, 6 – 10, лицето по чл. 16 писмено уведомява изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в 7-дневен срок от извършването на промяната или от узнаването и, като приложи документите, които я удостоверяват.
(2) При промяна на местоположението на контролно-техническия пункт в срока по ал. 1 лицето по чл. 16 подава заявление за извършване на оглед на пункта по реда на чл. 19.
(3) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) За вписване на технически специалист в списък към разрешение лицето по чл. 16 подава заявление по образец – приложение № 3б.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г., предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) За отписване на технически специалист от списък към разрешение лицето по чл. 16 уведомява писмено изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и връща в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ индивидуалния печат на техническия специалист и картата по чл. 21, ал. 1, т. 3, ако има такава.
(5) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) При промяна на обстоятелствата, посочени в списъка на техническите специалисти към издадено разрешение (образец по приложение № 3в), извън случаите по ал. 3 и 4 лицето по чл. 16 подава заявление до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, към което прилага документи, удостоверяващи промяната.
(6) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) За промяна в обстоятелствата по ал. 1 се счита и преиздаването на документ по чл. 18, ал. 1 поради изтичане на неговия срок на валидност.

Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25 – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:
1. когато се установи, че разрешението е издадено въз основа на неистински документ или на документ с невярно съдържание;
2. с прекратяване на дейността на търговеца или на юридическото лице с нестопанска цел;
3. с изтичане на срока, за който е издадено;
4. по молба на неговия притежател;
5. с отнемането на разрешението по реда на чл. 148б от Закона за движението по пътищата.
(2) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) В случаите по ал. 1, т. 4 преди прекратяване на правата Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва инвентаризация на документите за удостоверяване на техническата изправност, предоставени на лицето, и комплексна проверка на контролно-техническия пункт. Не се прекратяват правата, произтичащи от разрешението по искане на неговия притежател, когато за него е образувано производство за отнемане на разрешението и списъка към него по реда на чл. 26.

Чл. 26. (1) Издадените по реда на тази наредба разрешения и списъците към тях се отнемат с мотивирана заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице, когато:
1. контролно-техническият пункт или лицето по чл. 16 престанат да отговарят на изискванията на Закона за движението по пътищата или на тази наредба;
2. (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) периодичните прегледи на ППС се извършват от председател на комисията, извършваща прегледите, или технически специалист, който не е вписан в регистъра по чл. 15, ал. 1;
3. контролно-техническият пункт е оборудван със средства за измерване, които не са одобрени по реда на Закона за измерванията или не са преминали на задължителна проверка по реда на същия закон;
4. не е спазен срокът по чл. 28, ал. 4 за уведомяване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за изгубени, откраднати или унищожени документи, с които се удостоверява, че превозното средство е технически изправно;
5. (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) в контролно-техническия пункт, в който лицето по чл. 16 извършва дейността, е издаден документ, който удостоверява, че пътното превозно средство е технически изправно, без то да е представено на преглед за проверка на техническата му изправност или без да е извършен преглед по реда на тази наредба;
6. при повторно извършени нарушения на условията и реда за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, определени със Закона за движението по пътищата или с наредбата, извън случаите по т. 5.
(2) Със заповедта по ал. 1 се постановява и:
1. отнемане на предоставените на лицето по чл. 16 документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед;
2. (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) отнемане на индивидуалните печати по чл. 21, ал. 1, т. 2 и 4, предоставени на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, издадено на лицето по чл. 16;
3. прекратяване на достъпа на председателя на комисията, извършваща прегледите, до информационната система по чл. 11, ал. 3.
(3) Отнемането на разрешението подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението на заповедта.

Чл. 27. Лицето по чл. 16 връща в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ отнетото разрешение и списъка към него.

Чл. 28. (1) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) При загубено или унищожено разрешение по чл. 20 или списък към него лицето по чл. 16 писмено уведомява изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в 3-дневен срок.
(2) Дубликат на разрешението се издава в срок до 1 месец след подаване на заявление за това.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) Председателите на комисии и техническите специалисти уведомяват писмено съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за изгубения, откраднат или унищожен индивидуален печат, предоставен им по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2, или картата по чл. 21, ал. 1, т. 3 за достъп до информационната система в срок до 24 часа от установяването на липсата на печата или картата.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г.) При установяването на липсващи знаци за преминат периодичен преглед лицето по чл. 16 писмено уведомява изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 24 часа от установяване на липсата.
(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава заповед, с която обявява за невалидни знаците за преминат периодичен преглед по ал. 4.

Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ППС

Чл. 29. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Пътните превозни средства подлежат на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност, както следва:
1. превозните средства от категория N1 и превозните средства от категория М1, с изключение на леките таксиметрови автомобили, къмпинг-автомобилите и линейките – преди изтичане на третата и петата година от първоначалната им регистрация като нови, след което всяка година;
2. леките таксиметрови автомобили и превозните средства от категории М2 и М3, с изключение на къмпинг-автомобилите – на всеки 6 месеца;
3. тролейбусите и трамвайните мотриси – на всеки 6 месеца;
4. превозните средства от категории N2 и N3, О2, О3 и О4, с изключение на къмпинг-ремаркетата, от чиято първоначална регистрация са минали не повече от 10 години – всяка година, след което – на всеки 6 месеца;
5. на всеки две години – превозните средства от категории:
а) L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L7, L7e и О1;
б) (В сила от 01.01.2023 г.) L1, L1e, L2, L2e, L6 и L6e;
6. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) линейките, специалните пътни превозни средства на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи, къмпинг-автомобилите, къмпинг-ремаркетата от категории О2, О3 и О4, колесните трактори с максимална конструктивна скорост, надвишаваща 40 km/h, и пътните превозни средства, които не са регистрирани по реда на Наредба № I-45 от 2000 г. и с които се извършват превози с атракционна цел – всяка година;
(2) Пътните превозни средства, превозващи опасни товари, подлежат на преглед за установяване на годността им да превозват определени опасни товари преди изтичане на една година от предходния преглед.
(3) (Нова – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Пътните превозни средства с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, подлежат на първоначална проверка за установяване на съответствието им с изискванията по чл. 20 от Наредба № Н-3 преди първия периодичен преглед на ППС след извършването на монтажа на уредбата.
(4) (Нова – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Първоначална проверка за установяване на съответствието с изискванията по чл. 20 от Наредба № Н-3 се извършва и когато при периодичния преглед на ППС се установи несъответствие между данните от монтираната от производителя табелка на резервоара от уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, и данните за резервоара, вписани в информационната система по чл. 11, ал. 3 при предишен периодичен преглед на същото ППС.
(5) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) При извършване на периодичния преглед по ал. 1 се определя и екологичната група на МПС по чл. 37а, като валидността и е съгласно сроковете, определени в ал. 1, за следващ периодичен преглед на МПС.
(6) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) Моторните превозни средства по чл. 2, ал. 4 по искане на техния собственик или на лицето, което ги управлява, могат да бъдат подложени на проверка по чл. 31, ал. 8 за определяне на екологичната им група по чл. 37а. Валидността на определената екологична група е, както следва:
1. за МПС, преминали преглед за техническа изправност по реда на глава четвърта от Наредба № I-45 от 2000 г. – до датата за преминаване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност;
2. за МПС, регистрирани в друга държава – до датата за преминаване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност, но не повече от една година.

Чл. 30. (1) При периодичния преглед на ППС се представят следните документи:
1. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г.) свидетелство за регистрация – части I и II в оригинал;
може да бъде представено ясно и четливо копие на част І на свидетелството за регистрация;
2. (отм. – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.)
3. (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) документ от съответния контролен орган за техническата изправност на монтираното съоръжение – за специалните автомобили (автокранове, циментовози, подвижни стълби, товарни и специални автомобили с допустима максимална маса над 3,5 t, оборудвани с хладилни устройства, както и за ремаркета, оборудвани с хладилни устройства, и др.);
4. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г., отм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
5. документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед;
6. сертификат за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност, издаден от производителя или негов упълномощен представител в Република България – представя се за издаване и заверка на сертификат по чл. 34, ал. 1;
7. предишен сертификат по чл. 34, ал. 1, ако има такъв – представя се за издаване на нов сертификат.
(2) При периодичните прегледи и проверки по ADR освен документите по ал. 1 се представят и: 1. за пътното превозно средство:
а) документация за съответствие на ППС с изискванията на част 9 на ADR;
б) удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари – представя се, когато не е издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а от друг компетентен орган по ADR;
в) декларация от производителя на ППС за действието на износоустойчивата спирачна система, когато такава се изисква;
2. за цистерните:
а) регистров документ на цистерната съгласно т. 1.2.1 на ADR;
б) сертификат за извършен периодичен преглед на транспортируемото оборудване под налягане, използвани за превоз на газове от клас 2 по ADR и на вещества с ООН № 1051, 1052 и 1790 от ADR.
(3) (Нова – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.(*)) При първоначална проверка на допълнително монтирана в МПС уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, освен документите по ал. 1 се представя и протокол за монтиране на уредбата по чл. 20, ал. 2 от Наредба № Н-3.
(4) (Нова – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., отм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
(5) (Нова – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., отм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
(6) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) За извършване на проверката по чл. 31, ал. 8 за определяне на екологичната група по чл. 37а на МПС по чл. 2, ал. 4 се представят:
1. за МПС, преминали преглед за техническа изправност по реда на глава четвърта от Наредба № I-45 от 2000 г. – документите по ал. 1, т. 1 и 5 и знак за технически преглед, издаден по реда на Наредба № I-45 от 2000 г.;
2. за МПС, регистрирани в друга държава – свидетелство/документ за регистрация, документ, удостоверяващ редовно преминат преглед за проверка на техническа изправност на МПС, и документ за самоличност на лицето, представящо МПС на проверка.
(7) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) При периодичен преглед на ППС, които не са регистрирани по реда на Наредба № I-45 от 2000 г. и с които се извършват превози с атракционна цел, се представят следните документи:
1. документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед;
2. документ, с който се доказва собствеността на ППС.

Чл. 31. (1) (Доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Периодичните прегледи на ППС обхващат комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на отработилите газове, нивото на шума и изправността на шумозаглушителните им устройства и се извършват при спазване на методиката по приложение № 5.
(2) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Периодичните прегледи на ППС от категории M1, М2, М3, N1, N2, N3, О1, O2, O3 и О4 и колесните трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h, обхващат най-малко следните области: идентификация на превозното средство; оборудване на спирачната уредба; кормилно управление; видимост; светлини, светлоотражатели и електрическо оборудване; оси, колела, гуми и окачване; шаси и оборудване, свързано с шасито; друго оборудване; вредно въздействие; допълнителни проверки на превозни средства за превоз на пътници от категории М2 и М3.
(3) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Периодичните прегледи на ППС от категории L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6, L6e, L7 и L7e обхващат най-малко следните области: идентификация на превозното средство; оборудване на спирачната уредба; кормилно управление; видимост; светлини, светлоотражатели и електрическо оборудване; оси, колела, гуми и окачване; шаси и оборудване, свързано с шасито; друго оборудване и вредно въздействие.
(4) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) За всяка област, посочена в ал. 2 и 3, контролно-техническите пунктове извършват периодичен преглед на ППС, който обхваща най-малко елементите, посочени в приложение № 5, част I, т. 2, като използват приложимия метод за проверка на тези елементи. Прегледът включва и отделна проверка дали съответните части и компоненти на превозното средство отговарят на задължителните характеристики, свързани с безопасността и опазването на околната среда, които са били в сила в момента на одобряването, или когато е приложимо, в момента на преоборудването.
(5) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Периодичните прегледи на ППС и прегледите и проверките по ADR се извършват, като се използват наличните техники и оборудване и без да се използват инструменти за разглобяване или сваляне на части от ППС освен в случаите, когато е необходимо разглобяване с цел идентификация и/или проверка и изпитване на елемент от превозното средство за превоз на опасни товари.
(6) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Проверките на елементите от експлоатационното оборудване на пътните превозни средства, превозващи определени опасни товари, се извършват без разглобяване, освен в случаите, предвидени в ADR.
(7) (Предишна ал. 4, изм. и доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Пътните превозни средства се представят на периодичен преглед за проверка на техническата изправност почистени (външно, двигател и основни агрегати) и оборудвани съгласно изискванията на чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.
(8) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) При проверките за определяне на екологичната група на МПС по чл. 1, т. 8 се измерва съдържанието на въглероден оксид (СО) в отработилите газове на МПС с двигатели с принудително възпламеняване на работната смес или от измерването на коефициента на поглъщане на светлината (димност) за МПС с двигатели със самозапалване чрез сгъстяване на работната смес. Измерването на съдържанието на въглероден оксид (СО) и на коефициента на поглъщане на светлината (димност) се извършва по реда на приложение № 5, част II, раздел I, т. III.

Чл. 32. (1) Периодичните прегледи на автобусите и леките таксиметрови автомобили включват елементите по чл. 31, ал. 1, както и допълнителни проверки на оборудването за установяване на годността им да превозват пътници.
(2) Периодичните прегледи на автобусите за превоз на пътници и/или на деца и ученици и на леките таксиметрови автомобили включват елементите от част II, раздел I на методиката по чл. 31, ал. 1, както и допълнителни елементи, свързани с предназначението на превозните средства, определени в част II, раздел II на методиката по чл. 31, ал. 1.

Чл. 33. (1) Прегледите и проверките по ADR включват елементите по чл. 31, ал. 1, както и допълнителните елементи, посочени в части 4, 6 и 9 от Приложение Б на ADR и изискванията на приложение IV от Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 20 декември 1994 г. относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения, изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции, така както е последно изменена с Регламент № 1137/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол (OB L 365, 31 декември 1994 г.).
(2) В информационната система за всеки контролно-технически пункт се води регистър на удостоверенията за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари, на които е продължена валидността.

Чл. 33а. (Нов – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) (1) Първоначалните проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, включват проверките, определени в част II, раздел IV, буква „а“ на методиката по чл. 31, ал. 1.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) При извършване на периодичен преглед на ППС, произведени с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или дооборудвани с такава, както и монтирани системи, компоненти или възел за такава уредба, прегледът включва елементите по чл. 31, ал. 1, както и съответните допълнителни проверки във връзка с уредбата, определени в част II, раздел IV, буква „б“ на методиката по чл. 31, ал. 1.
Чл. 34. (1) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Прегледът за проверка на техническата изправност на превозните средства и издаване и заверка на сертификат (приложение № 6) включва елементите по чл. 31, ал. 1, както и преглед за съответствие с допълнителни изисквания към превозните средства, определени в сертификата.
(2) Сертификатите по ал. 1 се издават и заверяват от: 1. (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощени от него длъжностни лица:
а) когато за същото ППС не е издаван сертификат;
б) при необходимост от корекция на данни в информационната система по чл. 11, ал. 3, т. 2, записани в сертификата за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност;
в) при промяна на регистрационния номер на ППС;
г) когато срокът на валидност на предишния сертификат по ал. 1 е изтекъл преди повече от 30 дни;
2. лицата по чл. 16 – когато за същото ППС е издаван сертификат и не са налице основанията по т. 1, букви „б“, „в“ и „г“.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) За издаване и заверка на сертификат се представят:
1. (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) заявление за издаване или заверка на сертификат по ал. 1, което се подава в седалището на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или в регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
2. оригинал и копие на сертификата за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност, издаден от производителя или негов упълномощен представител в България;
3. (отм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.)
4. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приета с ПМС № 81 от 2000 г.
(4) (Доп. – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 02.09.2014 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице издава или заверява сертификатите по ал. 2, т. 1 до края на работния ден, следващ деня на подаване на заявлението по ал. 3, т. 1.
(5) В информационната система за всеки контролно-технически пункт се води регистър на издадените и заверени сертификати по ал. 1.
(6) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва служебна проверка за регистрация на превозните средства в регистъра на превозните средства, воден в Министерството на вътрешните работи.

Чл. 35. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на регистрираните извънгабаритни ППС на територията на Република България и на колесни трактори с конструктивна максимална скорост, надвишаваща 40 km/h, се извършват в контролно-технически пункт от категория III или V, които имат площ с размери, достатъчни за разполагане на извънгабаритни ППС и тракторите.
(2) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, регистрирани като специални ППС и са с по-малки конструктивни разстояния на колея(-ите) на оста(-ите), се извършват в съответната категория контролно-технически пункт.
(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Прегледите по ал. 1 и 2 обхващат предписаните изисквания в протокола по приложение № 9, за които съществува техническа възможност да бъдат проверени.
(4) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) Проверките за определяне на екологичната група на МПС по чл. 2, ал. 4 се извършват в съответната категория контролно-технически пункт.
Чл. 35а. (Нов – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) (1) Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, които не са регистрирани по реда на Наредба № I-45 от 2000 г. и с които се извършват превози с атракционна цел, се извършват в контролно-технически пункт от категории II, III или V, който има площ с размери, достатъчни за разполагане на превозното средство.
(2) Прегледите по ал. 1 обхващат предписаните изисквания в протокола по приложение № 11а, за които съществува техническа възможност да бъдат проверени.
(3) За целите на периодичните технически прегледи ППС по ал. 1 се делят на следните категории:
1. АВ1 – теглещо превозно средство с технически допустима маса до 3500 kg;
2. АВ2 – теглещо превозно средство с технически допустима маса над 3500 kg, но не повече от 5000 kg;
3. АР1 – ремарке, предназначено за превоз на пътници, с технически допустима маса до 750 kg;
4. АР2 – ремарке, предназначено за превоз на пътници, с технически допустима маса над 750 kg, но не повече от 3500 kg.
(4) За ППС по ал. 1 се прилагат проверки на техническата изправност, както следва:
1. за ППС от категория АВ1 съответно като за N1;
2. за ППС от категория АВ2 съответно като за N2;
3. за ППС от категория АР1 съответно като за О1 плюс проверка на местата за сядане на пътници и оборудването с обезопасителни колани;
4. за ППС от категория АР2 съответно като за О2 плюс проверка на местата за сядане на пътници и оборудването с обезопасителни колани.

Чл. 36. Периодичният преглед за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства с колесна формула, различна от „4 x 2″, се извършва в контролно-технически пункт, в който има техническа възможност за измерване на спирачните им усилия съобразно конструктивните особености на моторното превозно средство.

Чл. 36а. (Нов – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
(2) В регистъра по ал. 1 се съдържа информация за:
1. идентифицирането на превозното средство;
2. показанието на километропоказателя и техническите характеристики на превозното средство, необходими за извършването на прегледа;
3. лицето, представило превозното средство на преглед;
4. контролно-техническия пункт, в който е извършен прегледът;
5. датата, на която е извършен прегледът;
6. председателя на комисията и техническия специалист, които са извършили прегледа;
7. резултатите и заключението от извършения преглед;
8. описание на неизправностите, ако са констатирани такива;
9. датата за извършване на следващия преглед;
10. издадените документи за техническа изправност на превозното средство.
11. (нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) екологичната група на МПС и издадения за това знак.
(3) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ осигурява на председателите на комисиите за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС достъп до регистъра по ал. 2, по VIN на превозното средство, за данните от показанието на километропоказателя и информацията по т. 5, 7, 8 и 10 от ал. 2.
Чл. 37. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) За всеки елемент, който се проверява, в приложение № 5 се съдържа минимален списък на възможните неизправности и нивото на тяхната сериозност. Неизправностите, установени при извършването на периодичните прегледи на ППС, се категоризират в три групи в зависимост от въздействието им върху безопасността на превозното средство, въздействието им върху околната среда и риска, който пораждат за участниците в движението, както следва:
1. незначителни неизправности;
2. значителни неизправности;
3. опасни неизправности.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Незначителни са неизправностите, които не оказват сериозно въздействие върху безопасността на превозното средство или без въздействие върху околната среда, както и малките несъответствия с експлоатационните характеристики и конструкцията на превозното средство. При констатиране на не повече от четири такива неизправности и/или несъответствия, но не повече от две за една система, възел или елемент, превозното средство може да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване. Превозното средство не се подлага на повторен преглед, но водачът или собственикът трябва да отстранят констатираните неизправности.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Значителни са неизправностите, които оказват отрицателно въздействие върху безопасността на превозното средство или оказват въздействие върху околната среда, или пораждат риск за участниците в движението, както и по-значителните несъответствия с експлоатационните характеристики и конструкцията на превозното средство. При констатиране на такива неизправности и/или несъответствия превозното средство не може да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, освен за да се придвижи до място за тяхното отстраняване, като водачът трябва да вземе необходимите мерки за безопасността на движението. Значителни неизправности са и несъответствия между данните за регистрационния номер и/или идентификационния номер на превозното средство от свидетелството за регистрация и представеното за преглед ППС. Превозното средство се подлага на повторен преглед след отстраняване на установените неизправности и/или несъответствия.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Опасни са неизправностите, които представляват пряк и непосредствен риск за безопасността на движението или оказват въздействие върху околната среда. При установяване на такива неизправности временно се отнема регистрацията на неизправното превозно средство и не се допуска движението му по пътищата, отворени за обществено ползване. Превозното средство се подлага на повторен преглед след отстраняване на установените неизправности и/или несъответствия.
(5) (Доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Заключението за техническото състояние на превозното средство се прави въз основа на оценката на общото въздействие на всички установени при периодичния преглед неизправности и/или несъответствия върху безопасността на превозното средство, околната среда и риска за участниците в движението.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Превозно средство с неизправности, попадащи в повече от една от групите неизправности по ал. 1, се класифицира в групата, отговаряща на по-значителната неизправност.
(7) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Превозно средство с няколко неизправности в рамките на един и същ елемент, подлежащ на проверка съгласно приложение № 5, може да се класифицира в следващата по сериозност група неизправности, ако се прецени, че комбинираното въздействие на тези неизправности създава по-висок риск за безопасността на движението.
Чл. 37а. (Нов – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) (1) Моторните превозни средства от категории М1 и N1 се определят в пет екологични групи във връзка със степента на отрицателното им въздействие върху околната среда и качеството на атмосферния въздух, в зависимост от екологичната им категория (EURO) или датата на първата им регистрация, ако няма екологична категория (EURO), и съдържанието на въглероден оксид (СО) в отработилите газове на МПС с двигатели с принудително възпламеняване на работната смес или стойността на коефициента на поглъщане на светлината (димност) за МПС с двигатели със самозапалване чрез сгъстяване на работната смес, установени чрез измерване по чл. 31, ал. 8 в контролно-технически пункт, както следва:
1. за МПС с двигатели с принудително възпламеняване на работната смес:
Екологична група Екологична категория (EURO) Дата на първа регистрация СО на празен ход СО високи обороти
Първа (1) Без екологична категория
EURO 1/I и
EURO 2/II преди 1.07.1992 г.
преди 1.01.1996 г. до 4,5 %
до 3,5 %
Втора (2) EURO 1/I,
EURO 2/II,
EURO 3/III от 1.01.1996 г.
преди 1.01.1998 г. до 0,5 % до 0,3 %
Трета (3) EURO 3/III,
EURO 4/IV,
EURO 5/V, EEV
или EURO 6/VI
от 1.01.1998 г.
преди 1.09.2009 г. до 0,3 % до 0,2 %
Четвърта (4) EURO 5/V, EEV
или EURO 6/VI след 1.09.2009 г. до 0,2 % до 0,1 %

2. за МПС с двигатели със самозапалване чрез сгъстяване на работната смес:
Екологична група Екологична категория (EURO) Дата на първа регистрация Димност при атмосферно пълнене Димност при принудително пълнене
Първа (1) Без екологична категория
EURO 1/I,
EURO 2/II,
EURO 3/III преди 1.01.2002 г. до 2,5 m-1 до 3,0 m-1
Втора (2) EURO 4/IV,
EURO 5/V от 1.01.2002 г.
преди 1.01.2007 г. до 1,5 m-1 до 1,5 m-1
Трета (3) EURO 4/IV,
EURO 5/V,
EEV,
EURO 6/VI от 1.01.2007 г.
преди 1.09.2009 г. до 0,7 m-1 до 0,7 m-1
Четвърта (4) EURO 5/V,
EEV,
EURO 6/VI след 1.09.2009 г. до 0,5 m-1 до 0,5 m-1

3. моторните превозни средства, на които задвижването е само с електродвигатели (без двигател с вътрешно горене), автомобили, задвижвани с горивна клетка (FCEV), и Plug-in хибриден електрически автомобил (PHEV) се определят в пета (5) екологична група.
(2) Моторните превозни средства с двутактови двигатели, които не подлежат на измервания, се определят в първа (1) екологична група.
(3) Когато МПС е оборудвано с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, за определяне на превозното средство към екологична група по ал. 1, т. 1 проверките се извършват при работа на двигателя с ВНГ или СПГ.

Чл. 38. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) Когато пътното превозно средство е технически изправно и не са установени неизправности и/или несъответствия, както и при установяване на незначителни неизправности по чл. 37, ал. 2, председателят на комисията, извършила периодичния преглед на ППС, издава удостоверение за техническа изправност буква А (приложение № 7) и знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, в който е отразена екологичната група по чл. 37а, към която принадлежи МПС по чл. 1, т. 8.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) При установяване на неизправности по чл. 37, ал. 3 или 4 председателят на комисията, извършила периодичния преглед на ППС, издава удостоверение за техническа изправност съответно буква Б или В (приложение № 7), в която се отразяват неизправностите.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 99 от 2012 г.) При периодични прегледи по чл. 32, ал. 1 освен документите по ал. 1, председателят на комисията, извършила периодичния преглед на ППС, издава и съответната карта за допълнителен преглед (приложение № 9, допълнение 1, 2 или 3), а при периодичните прегледи на автобуси за превоз на деца и/или ученици – удостоверение за допълнителен преглед за проверка на оборудването им (приложение № 8). Номерът на удостоверението за преминат допълнителен преглед е идентичен на номера на удостоверението за техническа изправност на ППС (приложение № 7).
(4) При извършване на прегледите по чл. 32, ал. 1 удостоверението и знакът по чл. 38, ал. 1 се издават, когато заключението от прегледа е, че ППС е технически изправно и отговаря на изискванията за допълнително оборудване.
(5) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) При извършване на периодични прегледи на автобуси и установено съответствие с т. 9.11 от картата за допълнителен преглед (приложение № 9, допълнение 1) в буква А на удостоверението за техническа изправност на ППС (приложение № 7) се отбелязва това обстоятелство.
(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 99 от 2012 г.) При извършване на прегледите и проверките по чл. 33, ал. 1 удостоверението и знакът по чл. 38, ал. 1 се издават при положително заключение в протоколите (приложения № 9, 12 и/или 13). При установяване на несъответствия с изискванията на части 4, 6 и 9 на ADR и с изискванията на приложение IV от Директива 94/63/ЕО, изменена с Регламент (ЕО) № 1137/2008, удостоверението и знакът по чл. 38, ал. 1 не се издават.
(7) (Нова – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) При първоначална проверка на допълнително монтирана в МПС уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ по чл. 33а, ал. 1, председателят на комисията, извършила проверката, издава удостоверение за първоначална проверка на уредба за ВНГ или СПГ (приложение № 8а).
(8) (Нова – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Когато заключението от проверката по чл. 33а, ал. 1 е, че монтираната в МПС уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, съответства на изискванията на Наредба № Н-3, председателят на комисията издава съответния стикер, обозначаващ вида на горивото.
(9) (Нова – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) При извършване на периодичен преглед на ППС, произведено с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или дооборудвано с такава, удостоверението и знакът се издават, когато заключението от прегледа е, че ППС е технически изправно и уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, отговаря на изискванията, определени в част II, раздел IV на методиката по чл. 31, ал. 1.
(10) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) Издадените удостоверения за техническа изправност буква А (приложение № 7) и знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС запазват валидността си при промяна на собственика на ППС, когато не се подменят табелите с регистрационните номера.
(11) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) При извършване на проверката по чл. 31, т. 8 за определяне на екологична група на МПС председателят на комисията, извършила проверката, издава знак за екологичната група на МПС, когато стойностите на съдържанието на емисиите в отработилите газове на МПС не превишават граничните стойности за съответната екологична група по чл. 37а в зависимост от екологичната им категория (EURO) или датата им на първа регистрация.

Чл. 39. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) Образецът на знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС по чл. 38, ал. 1 и образецът на знака за екологична група на МПС по чл. 38, ал. 11 се утвърждават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 40. (1) (Доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Периодичният преглед, който се извършва в срок до 14 дни от прегледа, при който са установени неизправности по чл. 37, ал. 3 и 4, се извършва в контролно-техническия пункт, в който са установени неизправностите и може да се състои само в проверка относно отстраняването на неизправностите и/или несъответствията.
(2) Когато периодичният преглед е извършен в срока на валидност на предходния периодичен преглед и установените технически изправности са по чл. 37, ал. 3, е разрешено в срок до 14 дни от датата на прегледа превозното средство да се придвижи до място за отстраняване на неизправностите и/или несъответствията.
(3) Когато неизправностите са по чл. 37, ал. 4, за начина на преместване на превозното средство до място за отстраняването им е отговорен водачът на превозното средство.
(4) Когато след завършване на периодичния преглед лицето, представило ППС за преглед, откаже да получи удостоверението за техническа изправност, не се допуска ППС да премине нов преглед до получаване на вече издаденото удостоверение.
(5) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Когато при проверката по т. 8.1.1 от част I на приложение № 5 техническият специалист прецени, че нивото на шума може да е на границата на допустимото, при прегледа по ал. 1 се представя документ от акредитирана лаборатория за измерено ниво на шум, излъчван от неподвижно превозно средство съгласно приложим регулаторен акт за одобряване типа на превозните средства по отношение на шума.

Чл. 41. (1) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Международни удостоверения за технически преглед на ППС по реда на Спогодбата за приемане на еднакви предписания за техническите прегледи на пътните превозни средства и взаимното признаване на тези прегледи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм., бр. 42 от 2006 г.) се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощени от него лица след представяне на удостоверение за техническа изправност (част І, буква А и част ІІ), издадено от контролно-технически пункт ІІІ или V категория.
(2) За регистрираните нови ППС от съответните категории международно удостоверение за технически преглед по реда на Спогодбата за приемане на еднакви предписания за техническите прегледи на пътните превозни средства и взаимното признаване на тези прегледи се издава след изтичане на първата година от експлоатацията му.

Чл. 42. Лицата по чл. 16, получили разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС:
1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) организират и контролират извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност в съответствие с условията и реда, определени в тази наредба, и не плащат на техническите специалисти, които са наети от тях, никакви възнаграждения, дори под формата на премии или добавка към заплатата, свързани със заключенията от прегледите за проверка на техническата изправност на превозните средства или броя на извършените прегледи;
2. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) осигуряват безпристрастност, обективност и високо качество на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност в съответствие с условията и реда, определени в тази наредба;
3. (предишна т. 2, доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) поддържат материалната база, съоръженията, оборудването, уредите и средствата за измерване в съответствие с изискванията, определени в тази наредба;
4. (предишна т. 3, доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) осигуряват на контролните органи по чл. 166 от Закона за движението по пътищата възможност за проверка на материалната база, съоръженията, оборудването, уредите и средствата за измерване, както и им предоставят за проверка цялата документация, свързана с извършването на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;
5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) издават документи, свързани с извършването на периодични прегледи, и упражняват контрол съобразно своите задължения и изискванията, определени в наредбата относно оформянето, издаването, съхранението и отчитането им от председателите на комисии и техническите специалисти;
6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) уведомяват Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по реда и в срока по чл. 28, ал. 4 за липсващи знаци и/или контролни талони за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

Чл. 43.(Нов – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Председателят на комисията, която извършва периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС:
1. не започва периодичен преглед на ППС, когато:
а) не са представени документите по чл. 30;
б) данните в представените документи по чл. 30 не съответстват на представеното за периодичен преглед ППС и неговия собственик;
2. следи за качественото и пълнообемното провеждане на периодични прегледи на ППС от страна на техническия специалист, като:
а) не издава документ за техническа изправност, когато ППС не е представено за преглед или не отговаря на изискванията, определени в наредбата;
б) не допуска извършването на периодичен преглед на ППС в нарушение на изискванията за извършване на периодичните прегледи, определени в наредбата;
3. не допуска извършването на периодичен преглед на ППС със съоръжения и средства за измерване и в материална база, които не отговарят на изискванията, определени в наредбата.

Чл. 43a. (Предишен чл. 43 – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) (1) При извършването на периодичните прегледи на ППС председателят на комисията:
1. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) извършва идентификация на представеното за периодичен преглед ППС;
2. се идентифицира в информационната система по чл. 11, ал. 3;
3. (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) избира в системата по чл. 11, ал. 3 обема на проверките, които трябва да бъдат извършени на превозното средство в зависимост от неговата категория и предназначение; когато на ППС е монтиран километропоказател:
а) (в сила от 12.07.2021 г.) прави снимка на показанията на километропоказателя, и
б) проверява информацията за показанията му от предходните периодични прегледи на ППС и в случай че отчетеното число за изминатото разстояние е по-малко или равно на числото в информационната система, изисква декларацията по чл. 143, ал. 15а от Закона за движението по пътищата от лицето, извършило ремонта на километропоказателя, която се сканира и се прикачва към протокола;
3а. (нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) прочита данните от електронния носител на знака от последния периодичен преглед на ППС и сравнява наличните от знака данни с данните в информационната система – когато данните не могат да бъдат прочетени или прочетените данни са различни от данните в информационната система, или знакът не съдържа електронно читаеми данни, прави снимки на VIN/рама на превозното средство и на поставената от производителя табела; прикачва снимките към протокола от прегледа;
4. (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) въвежда в протокола (приложения № 9, 10 или 11) техническите данни, идентифициращи превозното средство, показанията на километропоказателя на ППС, данни за собственика на превозното средство, за лицето, представило ППС на преглед, и за номера на разрешението на техническия пункт, и за члена на комисията и когато в свидетелството за регистрация на МПС е отразено оборудването с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ – вписва данните за лице, монтирало бутилката, марка, сериен номер, вид гориво, номер на типово одобряване и година на производство на бутилката, в този случай за позиция „лице, монтирало бутилката“ се вписва номерът на свидетелството за регистрация;
5. разпечатва данните върху съответния протокол и го предоставя на члена на комисията;
6. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) след извършване на проверките от члена на комисията, когато прегледът е извършен съгласно изискванията на част II, раздел I от методиката по чл. 31, ал. 1, отбелязва заключението за допускането на съответното ППС за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, отбелязва в протокола екологичната група, към която принадлежи МПС, подписва и подпечатва протокола;
7. когато заключението от периодичния преглед е, че превозното средство може да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, вписва в протокола валидността на прегледа съгласно чл. 29 и:
а) поставя върху протокола стикера с номера на знака за периодичен преглед;
б) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършения периодичен преглед на ППС в информационната система за електронно регистриране на прегледите, като проверява съответствието на данните/отбелязванията от оригинала на протокола и тези в системата; при констатирани несъответствия нанася корекциите в данните от протокола, въведени в системата;
в) въвежда в информационната система установените по време на прегледа незначителни неизправности и/или несъответствия;
г) прилага към протокола за периодичен преглед на техническата изправност разпечатките от проверката на спирачна уредба и състоянието на отработилите газове;
д) (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) издава удостоверение за техническа изправност буква А и поставя върху удостоверението стикера с номера на знака за периодичен преглед;
е) (изм. и доп. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) издава знак за периодичен преглед, като отразява чрез перфорации на знака месеца и годината, на които ППС подлежи на нов преглед и съответната екологична група по чл. 37а;
ж) (изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) поставя знака в средата от вътрешната страна на горната част на предното стъкло на ППС;
когато на определеното място има залепен знак, той се премахва преди залепване на издадения знак; а за ремаркета, полуремаркета и мотоциклети – на гърба на удостоверението за техническа изправност; з) (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) предава на лицето, представило ППС на преглед, документите по чл. 30 и удостоверението за техническа изправност буква А;
и) (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) информира лицето, представило ППС на преглед, за установените в ППС неизправности и/или несъответствия, които трябва да бъдат отстранени;
8. когато заключението от периодичния преглед е, че поради констатираните технически неизправности се допуска ППС да се придвижи до място за тяхното отстраняване, като водачът трябва да вземе необходимите мерки за безопасност на движението:
а) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършения периодичен преглед на ППС в информационната система за електронно регистриране на прегледите;
б) въвежда в информационната система установените по време на прегледа незначителни и значителни неизправности и/или несъответствия;
в) (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) издава удостоверението за техническа изправност (буква Б);
г) (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) предава на лицето, представило ППС на преглед, документите по чл. 30 и удостоверението за техническа изправност (буква Б);
д) (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) информира лицето, представило ППС на преглед, за установените в ППС неизправности и/или несъответствия, които трябва да бъдат отстранени;
9. когато заключението от периодичния преглед е, че поради констатираните технически неизправности не се допуска ППС да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване:
а) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършения периодичен преглед на ППС в информационната система за електронно регистриране на прегледите;
б) въвежда в информационната система установените по време на прегледа незначителни, значителни и опасни неизправности и несъответствия;
в) (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) издава удостоверението за техническа изправност (буква В);
г) (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) предава на лицето представило ППС на преглед, документите по чл. 30 и удостоверението за техническа изправност (буква В);
д) (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) информира лицето, представило ППС на преглед, за установените в ППС неизправности и/или несъответствия, които трябва да бъдат отстранени;
10. когато след разпечатване на протокола проверките по превозното средство не могат да бъдат завършени, извършва прегледа по реда на т. 8;
11. не преотстъпва предоставения му достъп по чл. 21, ал. 1, т. 3 на други лица;
12. не преотстъпва предоставения му индивидуален печат по чл. 21, ал. 1, т. 2 на други лица;
13. осигурява на контролните органи по чл. 166 от Закона за движението по пътищата възможност за проверка на материалната база, съоръженията и средствата за измерване и им предоставя за проверка цялата документация, свързана с извършването на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;
14. (нова – ДВ, бр. 99 от 2012 г.) запазва в информационната система по чл. 11, ал. 3 цифрово графично изображение на превозното средство, на което е извършен прегледът, с ясно различим регистрационен номер независимо от заключението за допускане на съответното превозно средство за движение по пътищата, отворени за обществено ползване.
(2) При извършване на периодичен преглед на автобус или на лек таксиметров автомобил председателят на комисията удостоверява с подпис върху попълнената от техническия специалист карта, че прегледът е извършен съгласно изискванията, определени в част II, раздел II на методиката по чл. 31, ал. 1, и прави заключение за годността на автобуса за извършване на превоз на пътници, за превоз на деца и ученици или за годността на лекия автомобил за таксиметров превоз на пътници.
(3) При извършването на прегледите и проверките по ADR председателят на комисията:
1. въвежда в протокола (приложения № 12 и/или 13) допълнителните данни за превозвача или ползвателя;
2. разпечатва данните върху съответния протокол и го предоставя на члена на комисията;
3. въвежда данните от извършените прегледи и проверки в информационната система по чл. 11, ал. 3;
4. прави справка в базата с данни на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за издадените удостоверения за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари;
5. въвежда в базата с данни на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информация за извършените прегледи и проверки по ADR и за удължаване на срока на валидност на удостоверенията за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари.
(4) При извършването на прегледа за проверка на техническата изправност на превозните средства за издаване и заверка на сертификат по чл. 34, ал. 1 председателят на комисията:
1. въвежда в информационната система номер на сертификата за съответствие;
2. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г.) въвежда данните от извършения преглед в информационната система за електронно регистриране на прегледите, след което разпечатва сертификата по чл. 34, ал. 1 и го предоставя на члена на комисията;
3. (отм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г.)
4. прави справка в базата с данни на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за издадените сертификати по чл. 34, ал. 2, т. 1;
5. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) предоставя на лицето, представило ППС за преглед, издадения и подписан от члена на комисията сертификат и удостоверението за техническа изправност буква А и издава знак за периодичен преглед – когато за ППС е издаван сертификат по чл. 34, ал. 1;
6. (доп. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) предоставя на лицето, представило ППС за преглед, само удостоверението за техническа изправност буква А и издава знак за периодичен преглед, когато за ППС не е издаван сертификат по чл. 34, ал. 1.
(5) (Нова – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) При извършването на първоначална проверка на допълнително монтирана в ППС уредба за работа на двигателя с ВНГ или СПГ председателят на комисията:
1. въвежда в протокола (приложение № 14) данни за превозното средство, за вида на горивото, за резервоара на уредбата и за лицето, монтирало уредбата;
2. разпечатва данните върху протокола и го предоставя на члена на комисията;
3. след извършване на проверките от члена на комисията отбелязва в протокола заключението за съответствие на уредбата с изискванията, подписва и подпечатва протокола;
4. когато заключението от първоначалната проверка е, че уредбата отговаря на изискванията:
а) поставя върху протокола стикер с идентификационен номер;
б) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършената проверка в информационната система за електронно регистриране на прегледите, като проверява съответствието на данните/отбелязванията от оригинала на протокола и тези в системата; при констатирани несъответствия нанася корекциите в данните от протокола, въведени в системата;
в) издава удостоверение за първоначална проверка на уредбата за ВНГ или СПГ със заключение за съответствие (приложение № 8а);
г) (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) поставя знака, определен в чл. 46, ал. 1, т. 12 от Наредба № I-45 от 2000 г. и стикера, обозначаващ вида на горивото по чл. 38, ал. 8, на задното стъкло от вътрешната страна в горния ляв ъгъл (или на подходящо място на челното стъкло, ако МПС няма задно стъкло);
д) предоставя на лицето, представило ППС за първоначална проверка, документите по чл. 30 и удостоверението за първоначална проверка на уредбата за ВНГ или СПГ;
5. когато заключението от първоначалната проверка е, че уредбата не отговаря на изискванията:
а) поставя върху протокола стикер с идентификационен номер;
б) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършената проверка в информационната система за електронно регистриране на прегледите, като проверява съответствието на данните/отбелязванията от оригинала на протокола и тези в системата; при констатирани несъответствия нанася корекциите в данните от протокола, въведени в системата;
в) издава удостоверение за първоначална проверка на уредбата за ВНГ или СПГ със заключение за несъответствие (приложение № 8а);
г) предоставя на лицето, представило ППС за първоначална проверка, документите по чл. 30 и удостоверението за първоначална проверка на уредбата за ВНГ или СПГ.
(6) (Нова – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) При периодичен преглед на ППС, произведени с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или дооборудвани с такава, председателят на комисията удостоверява с подпис върху попълнения от техническия специалист протокол, че прегледът е извършен съгласно изискванията, определени в част II, раздел IV на методиката по чл. 31, ал. 1, и прави заключение за съответствието на уредбата с изискванията на Наредба № Н-3.
(7) (Нова – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Председателят на комисията, извършила периодичния преглед на ППС по ал. 6, предоставя на лицето, представило ППС за преглед:
1. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) удостоверението за техническа изправност буква А и издава знак за периодичен преглед – когато ППС е технически изправно и когато уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, отговаря на изискванията, определени в Наредба № Н-3, като отбелязва това обстоятелство в удостоверението;
2. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) удостоверението за техническа изправност (съответно буква Б или В) – когато техническото състояние на ППС поради констатираните технически неизправности допуска ППС да се придвижи до място за тяхното отстраняване или не се допуска ППС да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, и/или когато уредбата не отговаря на изискванията, определени в Наредба № Н-3, като отбелязва тези обстоятелства в удостоверението.
(8) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) При извършване на проверка за определяне на екологичната група по чл. 37а на МПС по чл. 2, ал. 4 председателят на комисията:
1. въвежда в протокола (приложение № 15) техническите данни, идентифициращи превозното средство, показанията на километропоказателя, видовете гориво, данни за собственика на превозното средство, за лицето, представило МПС на преглед, за номера на разрешението на контролно-техническия пункт и за члена на комисията;
2. разпечатва протокола с въведените данни по т. 1 и го предоставя на члена на комисията;
3. след извършване на проверките от члена на комисията отбелязва в протокола екологичната група, към която принадлежи МПС, подписва и подпечатва протокола;
4. поставя върху протокола стикер с номера на знака за екологична група;
5. сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършената проверка в информационната система за електронно регистриране на прегледите, като проверява съответствието на данните/отбелязванията от оригинала на протокола и тези в системата; при констатирани несъответствия нанася корекциите в данните от протокола, въведени в системата;
6. прилага към протокола разпечатките от измерването на отработилите газове;
7. когато съдържанието на емисиите в отработилите газове на МПС не превишава граничните стойности за съответната екологична група по чл. 37а в зависимост от екологичната им категория (EURO) или датата им на първа регистрация:
а) издава знак за екологична група на МПС, като чрез перфорация отразява екологичната група, към която принадлежи МПС, и го поставя на определеното в ал. 1, т. 7, буква „ж“ място;
б) връща на лицето, представило МПС за проверка, документите по чл. 30, ал. 6;
8. когато съдържанието на емисиите в отработилите газове на МПС превишава граничните стойности за съответната екологична група по чл. 37а в зависимост от екологичната им категория (EURO) или датата им на първа регистрация:
а) не издава знак за екологична група на МПС;
б) връща на лицето, представило МПС на преглед, документите по чл. 30, ал. 6.
(9) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) При извършването на периодичен преглед на ППС, което не е регистрирано по реда на Наредба № I-45 от 2000 г. и с което се извършват превози с атракционна цел, председателят на комисията:
1. въвежда в протокола (приложение № 11а) данни за превозното средство, за собственика на превозното средство и за лицето, представило превозното средство на технически преглед;
2. разпечатва данните върху протокола и го предоставя на члена на комисията;
3. след извършване на проверките от члена на комисията отбелязва в протокола заключението за техническата изправност на превозното средство, подписва и подпечатва протокола;
4. когато заключението от проверка е, че ППС, с което се извършват превози с атракционна цел, е технически изправно:
а) поставя върху протокола стикер с номера на знака за периодичен преглед;
б) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършената проверка в информационната система за електронно регистриране на прегледите, като проверява съответствието на данните/отбелязванията от оригинала на протокола и тези в системата; при констатирани несъответствия нанася корекциите в данните от протокола, въведени в системата;
в) издава Удостоверение за техническа изправност на ППС, с което се извършват превози с атракционна цел (приложение № 7а) и поставя върху удостоверението (буква А) стикера с номера на знака за периодичен преглед;
г) издава знак за периодичен преглед, като отразява чрез перфорация на знака месеца и годината, на които ППС подлежи на нов преглед;
д) поставя знака в средата от вътрешната страна на горната част на предното стъкло на ППС; когато на определеното място има залепен знак, той се премахва преди залепване на издадения знак; а за ремаркета – на гърба на удостоверението за техническа изправност;
е) предава на лицето, представило ППС на преглед, документите по чл. 30 и удостоверението за техническа изправност на ППС, с което се извършват превози с атракционна цел (приложение № 7а, буква А);
5. когато заключението от проверка е, че ППС, с което се извършват превози с атракционна цел, не е технически изправно:
а) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършения периодичен преглед на ППС в информационната система за електронно регистриране на прегледите;
б) въвежда в информационната система установените по време на прегледа неизправности и несъответствия;
в) издава удостоверение за липса на техническа изправност на ППС, с което се извършват превози с атракционна цел (приложение № 7а, буква Б);
г) предава на лицето, представило ППС на преглед, документите по чл. 30 и удостоверението за липса на техническа изправност на ППС, с което се извършват превози с атракционна цел (приложение № 7а, буква Б);
д) информира лицето, представило ППС на преглед, за установените в ППС неизправности и/или несъответствия, които трябва да бъдат отстранени.

Чл. 44. (1) При извършването на периодичните прегледи на ППС техническият специалист, участващ в комисията:
1. извършва проверка на техническата изправност на ППС съгласно методиката по чл. 31, ал. 1 и при спазване на технологичната карта по чл. 18, ал. 1, т. 4, като:
а) извършва визуалната проверка на превозното средство съгласно част II, раздел I от методиката по чл. 31, ал. 1 и отразява данните от прегледа в протокола по приложения № 9, 10 или 11;
б) извършва необходимите проверки и измервания на спирачна уредба и състоянието на отработилите газове; разпечатва резултатите от измерванията, вписва върху тях заключение за съответствието с нормативните изисквания, подписва се и ги подпечатва със своя индивидуален печат;
в) отразява съответствието на данните от измерванията по т. 1.2 в протокола по буква „а“;
г) класифицира установените неизправности;
2. подписва протокола, подпечатва го с индивидуалния си печат и го предоставя на председателя на комисията;
3. извършва периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство:
а) при спазване на изискванията за извършване на периодичен преглед на пътно превозно средство, определени в тази наредба;
б) със съоръжения и средствата за измерване и в материална база, които отговарят на изискванията, определени в наредбата;
4. работи с оборудване, уреди и средства за измерване, които са изправни, като ги използва правилно и не манипулира или изменя техните показания.
(2) При извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на автобус или на лек таксиметров автомобил:
1. техническият специалист извършва допълнителните прегледи и отразява данните съответно в картата за допълнителен преглед на автобус, картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил или картата за допълнителен преглед на автобус за превоз на деца и/или ученици;
2. техническият специалист подписва и подпечатва с индивидуалния си печат съответната карта.
(3) При извършването на прегледите и проверките по ADR:
1. техническият специалист, участващ в комисията, извършва допълнителните прегледи и проверки и отразява съответните данни в протокола за годност на ППС за превоз на опасни товари по шосе и в протокола за периодична проверка на цистерната (приложения № 12 и/или 13) и подписва и подпечатва протокола за годност;
2. когато ППС и цистерната отговарят на изискванията, техническият специалист, участващ в комисията:
а) определя срок на валидност на протокола за годност на ППС за превоз на опасни товари по шосе и/или протокола за периодична проверка на цистерната (приложения № 12 и/или 13);
б) продължава валидността на удостоверението за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари, издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ако има такова), чрез полагане на индивидуален печат по ADR;
в) предава на председателя протокола за годност на ППС за превоз на опасни товари по шосе и/или в протокола за периодична проверка на цистерната (приложения № 12 и/или 13) и оригиналите на документите, определени в част II, раздел III от методиката по чл. 31, ал. 1.
(4) При извършването на прегледа за проверка на техническата изправност на превозните средства за издаване и заверка на сертификат по чл. 34, ал. 1 техническият специалист, участващ в комисията:
1. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г.) изисква оригинал и копие на сертификата за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност, издаден от производителя или негов упълномощен представител в Република България;
2. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г.) извършва допълнителните проверки и отразява съответните данни в сертификата по чл. 34, ал. 1, като установява съответствието с изискванията, определени в сертификата, подписва сертификата и го предава на председателя на комисията.
(5) (Нова – ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) При извършването на първоначална проверка на ППС с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, техническият специалист, участващ в комисията, отразява съответните данни в протокола за първоначална проверка (приложение № 14), подписва и подпечатва протокола.
(6) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) При извършване на проверка за определяне на екологичната група по чл. 37а на МПС по чл. 2, ал. 4 техническият специалист, участващ в комисията:
1. извършва необходимото измерване по чл. 31, ал. 8; вписва в протокола заключение за съответствието с нормативните изисквания и предоставя на председателя данните от извършеното измерване;
2. класифицира установените неизправности;
3. подписва протокола, подпечатва го с индивидуалния си печат и го предоставя на председателя на комисията.
(7) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) При извършването на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, което не е регистрирано по реда на Наредба № I-45 от 2000 г. и с което се извършват превози с атракционна цел, техническият специалист, участващ в комисията, отразява съответните данни в протокола по приложение № 11а, подписва и подпечатва протокола.
Чл. 44а. (Нов – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Лицето, представило ППС за преглед, удостоверява с подпис в протокола за извършване на периодичен преглед за техническа изправност на ППС верността на вписаните в него данни за самоличност, данни от показанието на километропоказателя и регистрационен номер на превозното средство.

Чл. 45. При извършване на периодичен преглед след отстраняване на неизправностите по чл. 37, ал. 3 и 4 в срок до 14 дни от пред-ходния преглед комисията може да извърши както цялостен преглед, така и преглед само по отношение на установените неизправности и/или несъответствия, като:
1. председателят на комисията въвежда в информационната система номера на удстоверението за техническа изправност, издадено при предходния преглед;
2. председателят на комисията въвежда данните на лицето, което е представило ППС за преглед, когато то е различно от лицето, представило ППС на предходния преглед;
3. членът на комисията отразява в протокола техническото състояние на ППС само по отношение на отразените при предходния преглед неизправности и/или несъответствия.

Чл. 46. На видно място в контролно-техническия пункт се поставят копие на разрешението за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, списъкът към него и ценоразпис на видовете прегледи.

Чл. 47. (1) Лицата, получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, заявяват необходимия им брой документи за извършване на периодичните прегледи чрез информационната система по чл. 11, ал. 3.
(2) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) В случаите, когато не са използвани и/или отчетени всички получени документи по ал. 1 от по-предходната заявка, не се допуска заявяването на нови документи по ал. 1.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г., предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Документите по ал. 1 се получават в съответния контролно-технически пункт след представяне на документ за платена цена на заявката. При получаването се подписва приемно-предавателен протокол.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2016 г., в сила от 27.05.2016 г., предишна ал. 3, доп. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Знаци за периодичен преглед за техническа изправност на ППС, при перфорирането на които е допусната грешка, се представят по опис в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 7 дни от допускането на грешката.
(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Дубликат на знак за периодичен преглед не се издава.
(6) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Дубликат на удостоверение за техническа изправност се издава от ръководителя на регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(7) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) За издаване на дубликата по ал. 6 собственикът на пътното превозно средство подава заявление до ръководителя на регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, към което прилага:
1. копие на част I на свидетелство за регистрация на пътното превозно средство;
2. декларация, в която посочва причината за издаване на дубликат на удостоверение за техническа изправност;
3. държавна такса.
(8) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Срокът за издаване на дубликат на удостоверението за техническа изправност е 10 дни от подаване на заявлението по ал. 7.
(9) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Издаването на знак за екологична група на нови МПС с първоначална регистрация, които не подлежат на първоначален технически преглед, се извършва по реда на ал. 6 – 8, като към заявлението се прилагат документите по ал. 7, т. 1 и 3 и копие на знак за технически преглед съгласно чл. 32д, ал. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.
(10) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Валидността на знака за екологична група за МПС по ал. 9 е срокът, до който МПС трябва да бъде представено за първи път на периодичен преглед за проверка на техническата му изправност.

Чл. 48. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Протоколите за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, към които се прилагат разпечатките от техническите средства за измерване и разпечатките с информацията за показанията на километропоказателя от предходните периодични прегледи за проверка на техническата изправност, се подреждат от лицето по чл. 16 по възходящ номер и се съхраняват за срок 1 година след изтичане на срока на валидност на прегледа в съответния контролно-технически пункт.

Глава пета
КОНТРОЛ

Чл. 49. Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Чл. 49а. (Нов – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) При всяка комплексна проверка в контролно-техническите пунктове се извършва инвентаризация на получени, разходвани, налични и бракувани документи във връзка с периодичния преглед и/или проверка (протоколи, удостоверения и сертификати).

Чл. 50. (1) (Доп. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Контролните органи проверяват лицата, получили разрешение за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, КТП, тяхното оборудване, председателите на комисии и техническите специалисти, за съответствието им с изискванията на настоящата наредба, за качеството на извършените прегледи и техническото състояние на използваните средства за измерване.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Качеството на извършваните прегледи за проверка на техническото състояние на ППС се установява чрез:
1. (нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) повторен преглед за потвърждаване на резултатите от измерванията при прегледи за проверка на техническата изправност на ППС;
2. (нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) проверки по метода „таен клиент“ (чрез използване на превозно средство с дефекти);
3. (нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) прегледи за проверка на техническата изправност на ППС в лаборатория на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или в друг КТП под надзора на контролните органи;
4. (нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) периодични проверки на КТП;
5. (нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) специални проверки на КТП в случай на получени сигнали или нередности;
6. (нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) анализ на резултатите от техническите прегледи за проверка на техническата изправност (статистически методи).
(3) Повторните прегледи по ал. 2 се извършват в контролно-техническия пункт, в който са извършени периодичните прегледи.
(4) Повторните прегледи по ал. 2 са не повече от 5 % от извършените в съответния контролно-технически пункт прегледи за предходната година. Повторните прегледи се извършват за сметка на лицето, получило разрешението по чл. 20.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Когато при извършването на повторен преглед се установи несъответствие между техническото състояние на превозното средство и издадените документи за извършения му преди това преглед, председателят на комисията, извършила прегледа, издава съответните документи по чл. 38, отразяващи действителното техническо състояние на превозното средство.

Чл. 51. За констатирани нарушения контролните органи съставят актове за установяване на административни нарушения.

Чл. 52. (1) Временното спиране на дейността на контролно-технически пункт по чл. 171, т. 6 от Закона за движението по пътищата се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощени от него длъжности лица.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) Прилагането на мярката по ал. 1 се осъществява чрез отнемане на индивидуалните печати за заверка на документите по чл. 21, ал. 1, т. 2 и 4 на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, издадено на лицето по чл. 16 и спиране на достъпа до информационната система по чл. 11, ал. 3 – до отстраняване на нарушението.
(2) Прилагането на мярката по ал. 1 се осъществява чрез отнемане на индивидуалните печати за заверка на документите по чл. 21, ал. 1, т. 2 и 4 на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, издадено на лицето по чл. 16 – до отстраняване на нарушението.

Чл. 53. (Нов – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице със заповед обявява за невалидни издадените удостоверения за техническа изправност и знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, когато:
1. при проверка от контролните органи се установи, че:
а) превозното средство не е било представено за преглед;
б) издадените документи за техническа изправност не съответстват на категорията на представеното за преглед превозно средство;
в) за извършване на прегледа не са представени документите по чл. 30 или е представен неистински документ или документ с невярно съдържание;
2. при проверка от контролните органи в контролно-техническите пунктове непосредствено след приключване на прегледа се установи, че:
а) прегледът не е извършен по реда на тази наредба;
б) прегледът е извършен от председател на комисия или от технически специалист, който към датата на прегледа не е отговарял на изискванията на тази наредба;
в) прегледът е извършен със съоръжения, оборудване, уреди или средства за измерване, които към датата на прегледа не са отговаряли на изискванията на тази наредба;
г) резултатите от прегледа са манипулирани или е нарушена маркировката или пломбата на оборудването или техниката, с които е извършен прегледът.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението на заповедта.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (Доп. – ДВ, бр. 99 от 2012 г.) По смисъла на тази наредба:
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) „Историческо превозно средство“ е механично задвижвано пътно превозно средство, което е минимум 30-годишно, не се използва за ежедневен транспорт, запазено и поддържано в исторически коректно състояние, част е от световното техническо и културно наследство и за което има издадена идентификационна карта от Международната федерация за старинни автомобили или от друга упълномощена от нея организация на територията на държава – членка на Европейския съюз.
2. „Линия за извършване на проверка на техническата изправност на ППС“ е обособена част от контролно-техническия пункт, разположена в проходимо помещение, оборудвана с необходимите средства за измерване и съоръжения, на която в технологична последователност е организиран прегледът за проверка на техническа изправност на ППС.
3. (нова – ДВ, бр. 99 от 2012 г.) „Сертификат за съответствие на ППС“ е сертификат за съответствие на ППС с техническите изисквания и изисквания за безопасност и сигурност, така както е посочен в приложение № 4 и приложение № 5 от Резолюция ITF/TMB/TR(2008)12 на Международния транспортен форум, издаден от производителя или негов упълномощен представител в Република България.
4. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) „Превозно средство“ е всяко нерелсово моторно превозно средство или неговото ремарке.
5. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) „Моторно превозно средство“ е всяко превозно средство на колела, което се задвижва от двигател и се придвижва на собствен ход, чиято конструктивна максимална скорост надвишава 25 km/h.
6. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) „Ремарке“ е всяко превозно средство на колела, което не се придвижва на собствен ход и което е проектирано и произведено да бъде теглено от моторно превозно средство.
7. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) „Полуремарке“ е всяко ремарке, проектирано да бъде прикачено към моторно превозно средство по такъв начин, че част от него лежи върху моторното превозно средство и значителна част от неговата маса и от масата на неговия товар се носи от моторното превозно средство.
8. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) „Дву-, три- и четириколесно превозно средство“ е всяко превозно средство, което се задвижва от двигател, на две колела със или без кош и всяко триколесно или четириколесно превозно средство.
9. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) „Превозно средство, регистрирано в Република България“ е превозно средство, което е регистрирано съгласно Закона за движение по пътищата и пуснато в употреба в Република България.
10. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) „Притежател на свидетелство за регистрация/Собственик на превозното средство“ е юридическо или физическо лице, на чието име е регистрирано превозното средство.
11. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) „Периодичен преглед за проверка на техническата изправност“ е проверка в съответствие с приложение № 5, предназначена да удостовери, че превозното средство е безопасно за използване по пътищата, отворени за обществено ползване, и че отговаря на задължителните характеристики във връзка с безопасността и опазването на околната среда.
12. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) „Одобрение“ е процедура, при която изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ удостоверява, че превозното средство отговаря на разпоредбите и техническите изисквания, посочени в наредбите по чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.
13. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) „Неизправности“ са технически дефекти или други случаи на несъответствия с експлоатационните характеристики и конструкцията на превозното средство, установени при периодичния преглед за проверка на техническата изправност.
14. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) „Удостоверение за техническа изправност“ е документ от периодичния преглед за проверка на техническата изправност, издаден от лицата по чл. 16, в който се съдържа резултатът от периодичния преглед за проверка на техническата изправност.
15. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) „Технически специалист“ е лице, оправомощено от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощено от него длъжностно лице да извършва периодични прегледи за проверка на техническата изправност в контролно-технически пункт.
16. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) „Контролно-технически пункт“ е пункт, в който физическо или юридическо лице, оправомощено от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощено от него длъжностно лице, извършва периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.
17. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) „Път, отворен за обществено ползване“ е път, който се използва от широката общественост като местен, регионален или национален път или автомагистрала.
18. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) „Къмпинг-автомобил“ е моторно превозно средство, което е предназначено за използване по пътя и представлява подвижно жилище.
19. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) „Къмпинг-ремарке“ е ремарке, което е предназначено за използване по пътя и представлява подвижно жилище.
20. (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) „Свързани лица“ са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, както и физически и юридически лица, с които техническият специалист или председателят на комисия се намират в икономически зависимости.

§ 2. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Наредбата въвежда изисквания на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ, L 127, 29.04.2014 г.).

§ 2. Наредбата въвежда изискванията на:
1. Директива 2009/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (OB L 141, 6 юни 2009 г.);
2. Директива 2010/48/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 г. за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 2009/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (OB, L 173 от 8 юли 2010 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 147, ал. 1, 5, 6 и 8 и чл. 148, ал. 1, ал. 3, т. 4, ал. 4, т. 1, 2 и 3, ал. 6, т. 1, 2 и 3 и ал. 10 от Закона за движението по пътищата.
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.
§ 5. Наредбата отменя Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 74 от 1999 г.; изм., бр. 79 от 2001 г., бр. 32 от 2003 г., бр. 52 от 2005 г.; попр., бр. 58 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2006 г., бр. 12 от 2007 г., бр. 53 и 98 от 2008 г.).
§ 6. Разрешенията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, издадени до деня на влизането в сила на тази наредба, запазват действието си до изтичане на срока, за който са издадени.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-32 ОТ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
(ОБН. – ДВ, БР. 73 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2014 Г.)

§ 23. Не подлежат на първоначална проверка ППС с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, за които преди влизането в сила на тази наредба:
1. в свидетелството за регистрация на ППС е отразено оборудването с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или
2. има паспорт за монтирането на уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, издаден съответно по реда на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (ДВ, бр. 82 от 2004 г., в редакцията преди бр. 99 от 2011 г.) или Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ДВ, бр. 67 от 2004 г., в редакцията преди бр. 99 от 2011 г.), или
3. има издадено удостоверение за техническа изправност на ППС, част І, буква А по реда на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, в което е отразено, че ППС е с монтирана уредба на ВНГ/СПГ или водород.
§ 24. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2014 г. с изключение на § 3, т. 2 относно чл. 11, ал. 7 и § 9, които влизат в сила от деня на обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
§ 25. Изискването на чл. 30, ал. 3 се отнася за МПС с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, след 1 март 2013 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-32 ОТ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
(ОБН. – ДВ, БР. 40 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 27.05.2016 Г.)
§ 5. Навсякъде в наредбата думите „Началникът“ и „началника“ се заменят съответно с „Ръководителят“ и „ръководителя“, а думите „съответния областен отдел“ се заменят със „съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-32 ОТ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
(ОБН. – ДВ, БР. 40 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 27.05.2016 Г.)

§ 6. Производствата за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, започнали преди влизането в сила на тази наредба, се продължават, след като се представят съответните документи по чл. 18, ал. 1, т. 7.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-32 ОТ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Допълнителни разпоредби

(ОБН. – ДВ, БР. 38 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2018 Г.)

§ 47. Навсякъде в наредбата мерната единица „мм“ се заменя с „mm“, мерната единица „м“ се заменя с „m“, мерната единица „тона“ се заменя с „t“ и мерната единица „бар“ се заменя с „bar“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-32 ОТ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. – ДВ, БР. 38 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2018 Г.)

§ 48. (1) Наредбата влиза в сила от 20 май 2018 г. с изключение на:
1. параграф 13, т. 1, буква „а“ относно чл. 18, ал. 1, т. 5, буква „в“, § 13, т. 1, буква „б“ относно чл. 18, ал. 1, т. 5, буква „г“, § 13, т. 1, буква „в“ относно чл. 18, ал. 1, т. 5, буква „д“, § 25 относно чл. 34, § 43, т. 2 относно приложение № 3а, буква „е“ и § 44 относно приложение № 3б, които влизат в сила от датата на обнародване на наредбата в „Държавен вестник“;
2. параграф 5, т. 1, буква „а“, подбуква „бб“ относно чл. 9, ал. 1, т. 1, буква „г“, § 5, т. 1, буква „а“, подбуква „вв“ относно чл. 9, ал. 1, т. 1, букви „к“ – „л“, § 5, т. 1, буква „б“, подбуква „бб“ относно чл. 9, ал. 1, т. 2, буква „а“, § 5, т. 1, буква „г“ относно чл. 9, ал. 1, т. 4 и § 5, т. 1, буква „д“ относно чл. 9, ал. 1, т. 5, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.;
3. параграф 5, т. 1, буква „в“, подбуква „бб“ относно чл. 9, ал. 1, т. 3, буква „в“, който влиза в сила от 20 май 2023 г.;
4. параграф 20 относно чл. 29, ал. 1, т. 5, буква „б“, който влиза в сила от 1 януари 2023 г. (2) До датата по ал. 1, т. 1, съответно по ал. 1, т. 2, лицата по чл. 16 подават уведомление по чл. 24 с оглед установяване съответствие с изискванията по ал. 1, т. 1, съответно по ал. 1, т. 2.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-32 ОТ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. – ДВ, БР. 38 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2018 Г., ИЗМ. И ДОП. – ДВ, БР. 80 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 12.11.2020 Г., ПОПР. – ДВ, БР. 84 ОТ 2020 Г.)

§ 48. (1) Наредбата влиза в сила от 20 май 2018 г. с изключение на:
1. параграф 13, т. 1, буква „а“ относно чл. 18, ал. 1, т. 5, буква „в“, § 13, т. 1, буква „б“ относно чл. 18, ал. 1, т. 5, буква „г“, § 13, т. 1, буква „в“ относно чл. 18, ал. 1, т. 5, буква „д“, § 25 относно чл. 34, § 43, т. 2 относно приложение № 3а, буква „е“ и § 44 относно приложение № 3б, които влизат в сила от датата на обнародване на наредбата в „Държавен вестник“;
2. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) параграф 5, т. 1, буква „а“, подбуква „бб“ относно чл. 9, ал. 1, т. 1, буква „г“, § 5, т. 1, буква „а“, подбуква „вв“ относно чл. 9, ал. 1, т. 1, буква „к“, § 5, т. 1, буква „б“, подбуква „бб“ относно чл. 9, ал. 1, т. 2, буква „а“, § 5, т. 1, буква „г“ относно чл. 9, ал. 1, т. 4 и § 5, т. 1, буква „д“ относно чл. 9, ал. 1, т. 5, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.;
2а. (нова – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г., попр. – ДВ, бр. 84 от 2020 г.) параграф 5, т. 1, буква „а“, подбуква „вв“ относно чл. 9, ал. 1, т. 1, буква „л“, който влиза в сила от 1.10.2021 г.;
3. параграф 5, т. 1, буква „в“, подбуква „бб“ относно чл. 9, ал. 1, т. 3, буква „в“, който влиза в сила от 20 май 2023 г.;
4. параграф 20 относно чл. 29, ал. 1, т. 5, буква „б“, който влиза в сила от 1 януари 2023 г.
(2) До датата по ал. 1, т. 1, съответно по ал. 1, т. 2, лицата по чл. 16 подават уведомление по чл. 24 с оглед установяване съответствие с изискванията по ал. 1, т. 1, съответно по ал. 1, т. 2.

§ 49. Удостоверенията за допълнително обучение на техническите специалисти, издадени преди 20 май 2018 г., запазват действието си до изтичане на срока на тяхната валидност.

§ 50. Разпоредбата на § 8, т. 1, буква „б“ не се прилага за технически специалисти, които към датата на влизане в сила на наредбата са били вписани в регистъра по чл. 15.

§ 51. В срок 3 месеца след влизане в сила на наредбата лицата по чл. 16 изпращат до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информацията по § 14.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-32 ОТ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

(ОБН. – ДВ, БР. 80 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 12.11.2020 Г.)

§ 52. (1) Наредбата влиза в сила 2 месеца след обнародването и в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. параграф 1, т. 2 относно чл. 1, т. 8, § 2, т. 3 и 4 относно чл. 2, ал. 4 и 5, § 3, т. 1 относно чл. 9, ал. 1, буква „м“ и т. 2 относно чл. 9, ал. 8 – 11, § 4, т. 2, букви „а“ и „в“ – „ж“ относно чл. 11, ал. 3 и съответно т. 8 – 24 и т. 3 – 5 относно чл. 11, ал. 4 – 8, § 10, т. 1, буква „г“ относно чл. 18, ал. 1, т. 10, § 14 относно чл. 29, ал. 1, т. 6 и ал. 5 и 6, § 15 относно чл. 30, ал. 6 и 7, § 16 относно чл. 31, ал. 8, § 18 относно чл. 35, ал. 4, § 20 относно чл. 36а, ал. 2, т. 11, § 21 относно чл. 37а, § 22 относно чл. 38, § 23 относно чл. 39, § 25, т. 1, буква „б“ относно чл. 43а, ал. 1, т. 3, буква „а“, буква „в“ относно чл. 43а, ал. 1, т. 3а, буква „г“ относно чл. 43а, ал. 1, т. 6 и буква „д“, подбуква „аа“ относно чл. 43а, ал. 1, т. 7, буква „д“; подбуква „бб“ относно чл. 43а, ал. 1, т. 7, буква „е“; подбуква „гг“ относно чл. 43а, ал. 1, т. 7, буква „з“; буква „е“ относно чл. 43а, ал. 1, т. 8, букви „в“ и „г“; буква „ж“ относно чл. 43а, ал. 1, т. 9, букви „в“ и „г“; т. 2 относно чл. 43а, ал. 4; т. 3 относно чл. 43а, ал. 5, т. 4, буква „г“; т. 4, буква „а“ относно чл. 43а, ал. 7, т. 1, § 26 относно чл. 44, ал. 6 и 7; § 33 относно приложение № 1б; § 34 относно приложение № 1в; § 40, т. 4 относно приложение № 4, част III; § 41, т. 1, буква „бб“ относно приложение № 5, част IІ, раздел І, т. 2, подбукви „бб“ и „вв“; § 42 относно приложение № 7 и § 51 относно приложение № 15, които влизат в сила 10 месеца след обнародването в „Държавен вестник“;
2. параграф 4, т. 1, буква „б“ относно чл. 11, ал. 2; т. 3; т. 2, буква „б“ относно чл. 11, ал. 3, т. 7, които влизат в сила 16 месеца след обнародването в „Държавен вестник“;
3. параграф 36, т. 1 относно т. 10 на приложение № 3, който влиза в сила на 1.01.2021 г. (2) До влизане в сила на § 4, т. 2, буква „б“ относно чл. 11, ал. 3, т. 7 данните от извършените по време на прегледа измервания се въвеждат от председателя на комисията.

§ 53. (1) В срок до 1.01.2021 г. лицата, пуснали на пазара и/или в действие средствата за измерване съгласно Закона за измерванията, предоставят в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:
1. софтуерите за управление на уредите на електронен/магнитен носител, които отговарят на изискванията, определени в заповедта по чл. 9, ал. 9, изр. второ;
2. списък на упълномощените представители за конфигуриране на уредите със съответния софтуер по т. 1 и осигуряване на възможност за предаване по електронен път на резултатите от измерванията към информационната система по чл. 11, ал. 3.
(2) В седемдневен срок от получаване на информацията по ал. 1, т. 2 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ осигурява на упълномощените представители достъп до модула за управление на средствата за измерване по чл. 9, ал. 2 и 3 в системата по чл. 11, ал. 3, като издава и предоставя на лицата карти за достъп до информационната система.
(3) В срок до 1 март 2021 г. лицата по ал. 1, т. 2 отразяват в информационната система по чл. 11, ал. 3 следната информация:
1. вид на уреда/средството за измерване;
2. марка;
3. модел;
4. тип;
5. номер на уреда/средството за измерване в регистъра на одобрените типове средства за измерване, поддържан от Българския институт по метрология;
6. фабричен номер;
7. софтуер за управление и версията му.
(4) В срок до 15 март 2021 г. лицата по чл. 16 изпращат до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ документа по чл. 18, ал. 1, т. 7.
(5) От 15 март 2021 г. лицата по чл. 16 извършват прегледи и проверка с газоанализатори, димомери и стендове за измерване на спирачните сили с инсталирани софтуери, отговарящи на изискванията по чл. 9, ал. 9, изр. второ.
(6) От 31 март 2021 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ служебно спира достъпа на лицата по чл. 16 до информационната система по чл. 11, ал. 3 за линиите, за които не са изпълнени условията на ал. 1 и 2, до отстраняване на несъответствията.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!