Наредба за съставяне на документи при пътнотранспортни произшествия, 2017

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба за съставяне на документи при пътнотранспортни произшествия, 2017

Наредба № IЗ-41/12.02.2009 за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между министерството на вътрешните работи, комисията за финансов надзор и информационния център към гаранционния фонд

В сила от 30.01.2009 г. Издадена от министъра на вътрешните работи и Комисията за финансов надзор
Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017г.

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г.) (1) С тази наредба се определят документите, редът за тяхното съставяне и редът за обмен на информация между Министерството на вътрешните работи и Гаранционния фонд за настъпили пътнотранспортни произшествия (ПТП).
(2) С тази наредба се определят и съдържанието на регистъра на ПТП по чл. 571, ал. 1, т. 9 от Кодекса за застраховането, форматът и редът за предоставяне на информация в него, както и условията и редът за предоставяне на информация на органите на Министерството на вътрешните работи за причинените ПТП и за участниците в тях, които са документирани с двустранни констативни протоколи.

Чл. 2. (1) За настъпило ПТП се съставят следните документи:
1. констативен протокол за ПТП с пострадали лица;
2. протокол за ПТП с материални щети;
3. двустранен констативен протокол за ПТП.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г.) Органите на „Пътна полиция“ – МВР, при посещение на ПТП заснемат разположението на пътните превозни средства (ППС) и причинените щети в електронен формат.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г.) Информацията по ал. 2 се предава на Гаранционния фонд по реда на чл. 7, ал. 1 и се съхранява за срок до 3 месеца в автоматизирана информационна система на МВР.
(4) Препис от документите по ал. 1, т. 1 и 2 се издават от органите на „Пътна полиция“ – МВР, на трети лица, претърпели вреди от ПТП, както и при загубване на оригинала. Преписът се издава от структурното звено, съставило документа, въз основа на писмено искане. Преписът се заверява, като в горния ляв ъгъл се отбелязва „препис“ и се полага подпис и печат.

Чл. 3. (1) При ПТП с пострадали лица се съставя констативен протокол за ПТП – приложение № 1, и се изготвя подробна план-схема на ПТП от органите на „Пътна полиция“ – МВР.
(2) Протоколът по ал. 1 се съставя в едномесечен срок от датата на ПТП.

Чл. 4. При ПТП с материални щети се съставя протокол за ПТП – приложение № 2.

Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г.) Когато при произшествието са причинени само материални щети и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП – приложение № 3. Двустранен протокол не се попълва при условие, че има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство.
(2) Застрахователите, които сключват договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, са длъжни да предоставят безплатно в два екземпляра бланка за двустранен констативен протокол за ПТП – приложение № 3, при сключване на договора, както и при поискване.
(3) Двустранният констативен протокол – приложение № 3, е валиден и когато бланката не е предоставена от застрахователя.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г.) Ежедневно застрахователите изпращат информация до Гаранционния фонд за произшествията, документирани с двустранен констативен протокол, във формат и по образец, приети от управителния съвет на Гаранционния фонд и утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“. Към информацията по изречение първо се предоставят и копия в електронен формат на двустранните констативни протоколи.
(5) (Отм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г.)

Чл. 6. Не се посещават от органите на МВР – „Пътна полиция“, и не се съставят документи за:
1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 19 от 2017 г.) повреди на моторно превозно средство (МПС), възникнали в резултат на природни бедствия;
2. пожар на МПС;
3. повреди на МПС, възникнали в паркирано състояние;
4. (доп. – ДВ, бр. 19 от 2017 г.) повреди на МПС, които не са причинени от друго ППС, освен когато повредите са причинени в резултат на пътнотранспортно произшествие с един участник и МПС не е в състояние да се придвижи на собствен ход;
5. повреди по стъклата на автомобила.

Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г.) (1) Ежедневно по електронен път чрез защитен канал МВР предоставя на Гаранционния фонд данни за:
1. вид и номер на съставения протокол по чл. 2, ал. 1, т. 1 или 2, както и дата и час на съставяне;
2. снимките по чл. 2, ал. 2;
3. дата на ПТП;
4. място на ПТП;
5. данни за МПС, участвали в ПТП, и за техните водачи, като за всяко МПС се посочва:
а) регистрационен номер;
б) номер на рама (шаси);
в) имена, дата на раждане и идентификатор (ЕГН/ЛНЧ/номер на документ за самоличност и държава на издаването му) на водача;
г) свидетелство за управление на МПС и данни за неговата валидност;
д) данни за употреба на алкохол от водача;
е) данни за употреба на наркотични вещества или техни аналози от водача;
ж) данни за взето административно отношение към участника в ПТП;
6. данни за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите към датата и часа на настъпване на ПТП за всяко МПС според документите, предоставени от водачите;
7. имена, адрес, идентификатор (ЕГН/ЛНЧ/номер на документ за самоличност и държава на издаването му), адрес и телефон на пострадалите лица.
(2) След съставянето му констативният протокол за ПТП с пострадали лица по чл. 2, ал. 1, т. 1 се предоставя на Гаранционния фонд в цифров формат и се прилага към записа в регистъра на ПТП по номера на протокола. Когато протоколът за ПТП с материални щети по чл. 2, ал. 1, т. 2 е генериран от автоматизирана информационна система, той се предоставя на Гаранционния фонд заедно с информацията по ал. 1. Когато протоколът за ПТП с материални щети по чл. 2, ал. 1, т. 2 е съставен на ръка, се прилага изречение първо.
(3) Данните по ал. 1 и 2 се предоставят от МВР във формат съгласно съвместен протокол, подписан от представители, определени от министъра на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и управителния съвет на Гаранционния фонд. В съвместния протокол се определя и начинът за достъп при подаването на данните.
(4) Гаранционният фонд съхранява информацията, получена по ал. 2, в срока съгласно Кодекса за застраховането.
(5) Управителният съвет на Гаранционния фонд приема правила за архивиране, съхранение, информиране на застрахователите и предоставянето им на достъп до базите данни, създадени на основата на информацията по ал. 1 и 2, и ги предоставя за одобрение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г.) Техническото оборудване по документиране на ПТП, посетени от органите на МВР, може да се осигурява по реда на чл. 560 от Кодекса за застраховането.

Чл. 9. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г.) (1) Регистърът на ПТП по чл. 571, ал. 1, т. 9 КЗ съдържа информация, както следва:
1. вид и номер на документа по чл. 2;
2. дата на ПТП;
3. място на ПТП;
4. данни за МПС, участвали в ПТП, и за техните водачи, като за всяко МПС се посочва:
а) регистрационен номер;
б) номер на рама (шаси), когато се съдържа в документа по чл. 2;
в) имена, дата на раждане и идентификатор (ЕГН/ЛНЧ/номер на документ за самоличност и държава на издаването му, когато се съдържат в документа по чл. 2) на водача;
г) свидетелство за управление на МПС и данни за неговата валидност на водача, когато информация за това се съдържа в документа по чл. 2;
д) данни за употреба на алкохол от водача;
е) данни за употреба на наркотични вещества или техни аналози от водача;
ж) данни за взето административно отношение към участника в ПТП;
5. данни за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите към датата и часа на настъпване на ПТП за всяко МПС според документите, предоставени от водачите;
6. имена, адрес, идентификатор (ЕГН/ЛНЧ/номер на документ за самоличност и държава на издаването му), адрес и телефон на пострадалите лица;
7. цифровите формати на документите по чл. 2.
(2) Информацията по ал. 1 се събира по реда на чл. 5, ал. 4 и чл. 7, ал. 3.
(3) Гаранционният фонд предоставя на МВР достъп до информацията по ал. 1 във формат по образец и през интерфейс, определени със съвместния протокол по чл. 7, ал. 3. В съвместния протокол се определя и начинът за достъп при подаването на данните.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 125а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата и във връзка с чл. 487, ал. 4 и чл. 574, ал. 3, т. 3 и ал. 5 от Кодекса за застраховането.

§ 2. Задължението по чл. 2, ал. 2 се изпълнява след осигуряване на необходимите технически средства за контролните органи.

§ 3. (1) До 30 дни след обнародване на наредбата в „Държавен вестник“ застрахователите при сключване на застрахователния договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите или при поискване предоставят бланки за двустранен констативен протокол за ПТП съгласно други образци, като могат да предоставят и бланки за двустранен констативен протокол за ПТП – приложение № 3.
(2) Когато договорът за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е сключен преди 01.01.2009 г., застрахователят след влизане в сила на чл. 5, ал. 2 е длъжен да предостави бланка за двустранен констативен протокол за ПТП – приложение № 3, при поискване от застрахования.
(3) До 01.01.2010 г. участниците в ПТП по чл. 5, ал. 1 могат да попълват и подписват двустранен констативен протокол и по други образци, предоставени от застраховател.
(4) Информацията по чл. 5, ал. 4 започва да се предоставя на 20 април 2009 г., като съдържа данните считано от 01.01.2009 г., а информацията по чл. 5, ал. 5 се предоставя за първи път на 25 април 2009 г.

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в „Държавен вестник“.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1
(Изм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г.)

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПТП С ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА №

ОТНОСНО: Посетено ПТП от ……………………………………. дежурен ПТП при ОД на МВР, на ………………………………. г. около …………………. ч. в гр./с./път ………………………………. на ул./км ………………………………………………………….. между:

УЧАСТНИК 1
ППС с рег. №
…………………… марка ………………………… модел ……………………. рама № ……………………………….. св. за рег. № ………………………………………

СОБСТВЕНОСТ НА:
………………………………………………………………..

ИДЕНТИФИКАТОР (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК): ………………… АДРЕС: гр./с …………………………. ул. …………………………. № …. кв. …………………………….. вх. … ет. … ап. ……. телефон ………………

ВОДАЧ:
………………………………………………….
ЕГН: ……………………. АДРЕС: гр./с ………………………………. ул. ……………………………….. № …….. кв. …………………………….. вх. ……….. ет. ….. ап. ……. СУМПС № …………………. валидно до …………………….

 

алкохол: …………………………………………………….
Нарк. вещество/аналози ………………………………………………………
застраховка „ГО“ в ………………………………..
полица № ……………………………………. валидна до …………………………

УЧАСТНИК 2
ППС с рег. № …………………………….. марка ………………………… модел …………………….. рама № ……………………………… св. за рег. № ………………………….

СОБСТВЕНОСТ НА:
……………………………………
ИДЕНТИФИКАТОР (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК): ……………………. АДРЕС: гр./с ………………………………. ул. ………………………………..№ ……. кв. ……………………. вх. ….. ет. ……. ап. ……..телефон …………..

ВОДАЧ:
……………………………………………………….
ЕГН: ……………………. АДРЕС: гр./с …………………………………….. ул. …………………………………………………….. № ….. кв. ……………………………………………………… вх. ………………………………………. ет. ….. ап. ………..
СУМПС № …………………. валидно до ……………………….
алкохол: …………………………………………….
Нарк. вещество/аналози …………………………..
застраховка „ГО“ в …………………………………..

 

полица № ……………………………………. валидна до …………………….

УЧАСТНИК 3 ………………………………………………………….
ИДЕНТИФИКАТОР (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК): …………………………………. АДРЕС: гр./с ……………………………………………… ул. …………………………………………………….. № ….. кв. .. вх. ………………………………………. ет. ………………………. ап. …. телефон ……………………..

ВИДИМИ ЩЕТИ ПО ППС
………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

ДРУГИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ:
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

ПОСТРАДАЛИ: 1 ……………………………………………………………………

 

ЕГН: ……………………. адрес …………………………………………….. телефон ………………….
с диагноза ………………………………………………………….
2 …………………………………………………………………………

ЕГН: ……………………. адрес ……………………
телефон ……………..
с диагноза ……………………………………………………..

3 …………………………………………………………………………..
ЕГН: ………………… адрес …………………………. телефон ………………..
с диагноза ………………………………………………………………………

СВИДЕТЕЛИ:
1 …………………………………………………….
ЕГН: ………………… АДРЕС: гр./с …………………………………………… ул. …………………………………………………….. № ….. кв. ……………………………… вх. ……. ет. …….ап. …..
2 ………………………………………………………………
ЕГН: ……………………… АДРЕС: гр./с …………………………………………. ул. …………………………………………………….. № …… кв. …….. вх. …. ет. ……. ап. ….

3 ……………………………………………………………..
ЕГН: ……………………. АДРЕС: гр./с ……………………………………………. ул. …………………………………………………….. № ……. кв. …. вх. ……. ет. …… ап. ……

ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПРИЧИНИ ЗА ПТП:
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………

ВЗЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИК:
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
АУАН № ……………………………….. / ……………………………
дата ……..
гр………
Изготвил:……….

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!