Наредба за таксиметров превоз на пътници, 2018

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба за таксиметров превоз на пътници, 2018

Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници, 2018

Издадена от Министерството на транспорта
Обн. ДВ. бр.109 от 14 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.50 от 20 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.95 от 21 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.30 от 22 Март 2002г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.29 от 9 Април 2004г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.23 от 18 Март 2005г., изм. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.103 от 7 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2012г., доп. ДВ. бр.69 от 11 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 12 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 17 Април 2018г., изм. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) С тази наредба се определят условията и редът за:
1. регистрацията и заличаването от регистъра на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници;
2. извършването на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 2. (Доп. – ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 73 от 2011 г.) Таксиметров превоз на пътници е обществен превоз срещу заплащане, извършван с лек автомобил до седем места, включително мястото на водача, по заявен от пътника маршрут.

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 – ДВ, бр. 95 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) Таксиметров превоз на пътници се извършва от търговци, притежаващи удостоверение за регистрация и издадено от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица разрешение за таксиметров превоз на пътници.

(2) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) Таксиметров превоз на пътници може да се извършва и от водачи, извършващи дейността за своя сметка, от името на превозвача по ал. 1.

Чл. 3а. (Нов – ДВ, бр. 73 от 2011 г.) Цените по чл. 21, ал. 1, т. 7, букви „б“, „в“ и „г“ не могат да превишават максималната цена за един километър пробег по съответната тарифа, определена съгласно чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.

Раздел II.
Регистрация и заличаване от регистъра (Загл. изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.)

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) Регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се извършва в случаите, когато превозвачът отговаря на изискванията за:
1. благонадеждност;
2. професионална компетентност;
3. (отм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.)
4. (отм. – ДВ, бр. 30 от 2002 г.)

Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2002 г.) Благонадежден по смисъла на чл. 4, т. 1 е превозвачът, чийто ръководител на транспортната дейност не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или не е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява превозна дейност.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) Благонадежден е превозвачът, лицензът на който не е отнеман или регистрацията на който не е заличавана на основание чл. 13, т. 1 през последните две години.

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г.) Професионално компетентен по смисъла на чл. 4, т. 2 е превозвачът, чийто ръководител на транспортната дейност притежава познания в определени области (приложение № 1) и има най-малко основно образование.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) Изпитите за професионална компетентност се провеждат от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“, като редът и начинът се определят от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“.
(3) На успешно положилите изпита се издава удостоверение за професионална компетентност (приложение № 2).

Чл. 7. (Отм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.)

Чл. 8. (Отм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г.)

Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 73 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2014 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Кандидатите за вписване в регистъра подават заявление по образец (приложение № 4) до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез ръководителя на регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в което посочват ЕИК/БУЛСТАТ и към което прилагат следните документи:
1. (изм. – ДВ, бр. 73 от 2011 г., отм. – ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
2. (изм. – ДВ, бр. 73 от 2011 г., отм. – ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
3. (изм. – ДВ, бр. 73 от 2011 г., отм. – ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
4. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2018 г.) договор за назначаване на ръководителя на транспортната дейност. Не се изисква представянето на договор, когато той е сключен с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва служебна проверка за сключен трудов договор в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомленията за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите;
5. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2018 г.) свидетелство за съдимост на ръководителя на транспортната дейност. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез оправомощени длъжности лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 в Министерството на правосъдието, когато заявеният ръководител на транспортната дейност е български гражданин;
6. (отм. – ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
7. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2018 г.) списък на автомобилите, с които превозвачът ще извършва таксиметров превоз на пътници (приложение № 4а);
8. (новa – ДВ, бр. 99 от 2006 г.) документ, удостоверяващ съгласието на собственика на автомобила да бъде вписан в списъка към удостоверението за регистрация, когато автомобилът не е собственост на превозвача;
9. (нова – ДВ, бр. 103 от 2007 г., отм. – ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
10. (нова – ДВ, бр. 103 от 2007 г., отм. – ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
11. (нова – ДВ, бр. 33 от 2018 г.) списък с данни на лицата по чл. 3, ал. 2 (приложение № 4б);
12. (нова – ДВ, бр. 33 от 2018 г.) копие на писмен договор, уреждащ правоотношенията му с лицата по чл. 3, ал. 2.

Чл. 9б. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва служебна проверка за регистрация на превозните средства в регистъра на пътните превозни средства, воден в Министерството на вътрешните работи.

 

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) В 14-дневен срок от подаването на заявлението или от отстраняването на непълнотите на представените документи изпълнителният директор на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ или упълномощени от него длъжностни лица извършват регистрация и издават удостоверение за регистрация на търговците, които отговарят на изискванията на чл. 4 и са приложили документите по чл. 9.
(2) Удостоверението за регистрация е поименно, не подлежи на преотстъпване и се издава по образец (приложение № 5) в три еднообразни екземпляра – един за превозвача и два за Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(3) Неразделна част от удостоверението за регистрация е списъкът на автомобилите, с които превозвачът ще осъществява дейността.
(4) (Новa – ДВ, бр. 99 от 2006 г.) За вписване на автомобили в списъка към удостоверението за регистрация превозвачът подава заявление с данни за автомобилите по образец (приложение № 5а).
(5) (Новa – ДВ, бр. 99 от 2006 г.) При вписване за първи път в регистъра по чл. 9 от датата на първата регистрация на моторното превозно средство не трябва да са изтекли повече от 5 години.
(6) (Нова – ДВ, бр. 73 от 2011 г.) При изгубване, повреждане или унищожаване на удостоверението за регистрация превозвачът подава заявление за издаване на дубликат, придружено с декларация.
(7) (Нова – ДВ, бр. 73 от 2011 г.) Дубликат на удостоверение за регистрация се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението от превозвача.

Чл. 10а. (Нов – ДВ, бр. 29 от 2004 г., отменен като незаконосъобразен с Решение № 6388/2005 г. на ВАС – ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 15.07.2005 г.)

Чл. 10б. (Нов – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) (1) Отписване на автомобил от списъка към удостоверението за регистрация се извършва:
1. по молба на превозвача, или
2. по решение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или упълномощени от него длъжностни лица, когато:
а) отпадне някое от основанията за вписване на автомобила в списъка към удостоверението за регистрация;
б) (отм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г.)
в) (новa – ДВ, бр. 99 от 2006 г.) собственикът на автомобил, вписан в списъка към удостоверението за регистрация, оттегли съгласието си по чл. 9, т. 8.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г., в сила от 08.03.2008 г.) За отписване на автомобили от списъка към удостоверението за регистрация в случаите по ал. 1, т. 1 превозвачът представя заявление по образец (приложение № 5а).
(3) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г., в сила от 08.03.2008 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или упълномощените от него длъжностни лица уведомяват превозвача в 14-дневен срок от вземането на решението.

Чл. 10в. (Нов – ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Изпълнителният директор или упълномощените от него длъжностни лица извършват промените в списъка към удостоверението за регистрация в 7-дневен срок от подаването на документите по чл. 10, ал. 4 и чл. 10б, ал. 2 или от възникване на някое от обстоятелствата по чл. 10б, ал. 1, т. 2. За извършените промени се издава допълнение към удостоверението за регистрация (приложение № 5б).

Чл. 11. (Отм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.)

Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ мотивирано отказва извършването на регистрация и писмено уведомява за това кандидата, когато той:
1. не отговаря на изискванията за благонадеждност;
2. не отговаря на изискванията за професионална компетентност;
3. не е комплектувал заявлението с документите по чл. 9.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г.) Отказът да се извърши регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) Правото да се извършва таксиметров превоз на пътници се прекратява:
1. по решение на органа, извършил регистрацията, когато:
а) регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
б) превозвачът престане да отговаря на изискванията по чл. 5 и 6;
в) при осъществяване на дейността от превозвача системно са нарушавани Законът за автомобилните превози или подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него;
г) са използвани неистински документи или документи с невярно съдържание при осъществяване на дейността;
2. по молба на притежателя на удостоверението за регистрация;
3. с прекратяване на юридическото лице на притежателя на удостоверението за регистрация;
4. с прекратяване на дейността на едноличния търговец.

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) (1) В регистъра се вписват:
1. поредният номер и датата на регистрацията;
2. фирмата, седалището и адресът на управление на търговеца;
3. (изм. – ДВ, бр. 73 от 2011 г.) единният идентификационен код или кодът по БУЛСТАТ;
4. номерът на издаденото удостоверение за регистрация;
5. (новa – ДВ, бр. 99 от 2006 г.) данни за моторните превозни средства, с които превозвачът извършва превозите:
а) регистрационен номер;
б) идентификационен номер;
в) марка и модел;
г) дата на първа регистрация.
6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 99 от 2006 г.) датата на заличаване на регистрацията и основанията за това.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Изменения и допълнения в регистъра и в удостоверението за регистрация се правят след писмено искане на регистрирания превозвач, както и в случаите по чл. 10б, ал. 1, т. 2. Към искането се прилагат документи, удостоверяващи изменените обстоятелства.
(3) Писменото искане се прави в 30-дневен срок от настъпване на промяната на обстоятелствата, които подлежат на вписване.

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) (1) Заличаването от регистъра се извършва с мотивирана заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в случаите по чл. 13.
(2) Със заповедта по ал. 1 се постановява и отнемането на удостоверението за регистрация.
(3) (Изм. – Дв, бр. 103 от 2007 г.) Заповедта за заличаване от регистъра и за отнемане на удостоверението за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 73 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2014 г.) В 7-дневен срок от заличаването на регистрацията ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява общината, издала разрешението.

Чл. 16. (Отм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.)

Чл. 17. (Отм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.)

Раздел III.
Изисквания към водачите

Чл. 18. Водачът на лек таксиметров автомобил трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да притежава свидетелство за управление на МПС;
2. (изм. – ДВ, бр. 30 от 2002 г.) да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство;
3. (изм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.) да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;
4. (отм. – ДВ, бр. 13 от 2012 г.)
5. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2014 г.) да притежава удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил“, валидно за съответната община (приложение № 7).

Чл. 19. ((Изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 30 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил“ на лица, които отговарят на изискванията по чл. 18, т. 1 – 3 и са положили успешно изпит по модулите, определени в приложение № 7а.
(2) Изпитите за придобиване на удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил“ се провеждат от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“, като редът и начинът се определят от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“.
(3) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ отнема със заповед удостоверението „Водач на лек таксиметров автомобил“, когато водачът престане да отговаря на някои от изискванията по чл. 18, т. 1 – 3.

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на водачите, получили удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил“.

Изисквания към таксиметровия автомобил

Чл. 21. (1) Лекият таксиметров автомобил трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е преминал на периодичен преглед за проверка на техническата изправност, съгласно Закона за движение по пътищата;
2. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2012 г.) да не е оборудван за учебни цели;
3. да има най-малко 4 врати;
4. органите за управление да са разположени вляво;
5. да е обозначен със знак „Такси“, светещ през тъмната част на денонощието, на който на бял фон с черни букви е изписано „Такси“, знакът „Такси“ трябва да бъде трайно закрепен по време на работа върху покрива на автомобила или специално монтирано за целта устройство (приложение № 8);
6. (изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) да има монтиран електронен таксиметров апарат с фискална памет притежаващ удостоверение за одобряване на типа, издадено от Държавната агенция за метрология и технически надзор съгласно изискванията на Наредба № 35 от 1999 г. за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет (ДВ, бр. 97 от 1999 г.);
7. (изм. – ДВ, бр. 73 от 2011 г.) да има залепен на видимо отвън място вдясно на предното стъкло и в салона на арматурното табло, както и на стъклата на двете задни врати стикер за цените с размери 150 мм x 130 мм на бял фон с черни букви с височина на буквите не по-малка от 5 мм и височина на цифрите преди десетичния знак 15 мм, а след десетичния знак 10 мм (приложение № 9) с информация за:
а) наименованието на превозвача;
б) цената за един километър пробег по дневна тарифа в населено място;
в) цената за един километър пробег по нощна тарифа в населено място;
г) цената за един километър пробег извън населено място;
д) цената за повикване на адрес, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа с повече от 50 %;
е) първоначалната такса, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа в населено място с повече от 50 %;
ж) цената за една минута престой, която не може да надвишава 50 % от цената за един километър пробег по съответната тарифа;
8. (нова – ДВ, бр. 30 от 2002 г.) да има залепена на видно отвън място, вдясно на предното стъкло холограма, ако за въвеждането на това изискване има решение на общинския съвет; образецът на холограмата се утвърждава от съответния общински съвет;
9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 30 от 2002 г.) да е оборудван с обезопасителни колани;
10. (предишна т. 9 – ДВ, бр. 30 от 2002 г.) да има отстрани по цялата дължина на вратите на автомобила непосредствено под линията на стъклата двуредна лента с шахматно разположени квадрати с размери и цвят съгласно приложение № 10;
11. (предишна т. 10 – ДВ, бр. 30 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 107 от 2003 г.) да бъде трайно боядисан в жълт цвят, без облепване на автомобила с фолио;
12. (нова – ДВ, бр. 73 от 2011 г.) да бъде трайно боядисан в зелен цвят, без облепване на автомобила с фолио, когато превозното средство е хибридно или се задвижва изключително с електрически двигател;
13. (предишна т. 11 – ДВ, бр. 30 от 2002 г., предишна т. 12 – ДВ, бр. 73 от 2011 г.)на предните врати на автомобила да има трайно закрепена табела или надпис с изписани на кирилица наименованието и телефонният номер на превозвача, като размерът на буквите и цифрите е не по-малък от 30 мм;
14. (нова – ДВ, бр. 29 от 2004 г., отменена като незаконосъобразна с Решение № 6388/2005 г. на ВАС – ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 15.07.2005 г., предишна т. 13 – ДВ, бр. 73 от 2011 г.);
15. (*) (нова – ДВ, бр. 29 от 2004 г., отменена като незаконосъобразна с Решение № 6388/2005 г. на ВАС – ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 15.07.2005 г., нова – ДВ, бр. 103 от 2007 г., в сила от 08.06.2008 г., предишна т. 14 – ДВ, бр. 73 от 2011 г.) да има монтиран на достъпно за водача място бутон, който при натискане включва инсталирана в опознавателния знак „Такси“ електрическа крушка, излъчваща червена мигаща светлина, или да е оборудван със система за сигнализация и сигурност, предаваща сигнал по радиочестота;
16. (нова – ДВ, бр. 103 от 2007 г., в сила от 08.06.2008 г., предишна т. 15 – ДВ, бр. 73 от 2011 г.) на предния десен калник и на задната страна на автомобила да има трайно залепен водоустойчив, светлоотразителен стикер, защитен с холограма по образец (приложение № 10а), с посочен номер на разрешението, издадено от кмета на съответната община, валиден за съответната година.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г., в сила от 08.06.2008 г.) Не се допуска използването на магнитни знаци „Такси“ по т. 5, стикери с цените по т. 7, двуредни ленти с шахматно разположени квадрати по т. 10, табела по т. 12 и стикер по т. 15 на ал. 1.
(3) (Новa – ДВ, бр. 99 от 2006 г.) Допускат се отклонения по отношение на формата, общите размери и броя на знака „Такси“ по т. 1 на ал. 1, както следва:
1. за общите размери: от -25 до +50 %;
2. за броя: до 2.
(4) (Новa – ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г.) Отклоненията по ал. 3 се допускат, когато знакът „Такси“ по т. 5 на ал. 1 е част от интегрирано специално монтирано за целта устройство (багажник) от одобрен тип, което е преминало успешно изпитвания, които доказват, че при експлоатацията му не се застрашава безопасността на участниците в движението по пътищата.

Чл. 22. (Отм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г.)

Чл. 23. (Отм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г.)

Раздел V.
Разрешение за таксиметров превоз

Чл. 24. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 30 от 2002 г., доп. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) Разрешението за извършване на таксиметров превоз и холограмата се издават от кмета на общината или упълномощено от него лице за всеки отделен автомобил.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2002 г.) Разрешението по ал. 1 се издава на превозвача въз основа на:
1. заявление от превозвача;
2. (изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) удостоверение за регистрация;
3. списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства – на хартиен носител;
4. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г.) заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил (приложение № 6В към чл. 8, ал. 8, т. 3 от Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства);
5. (изм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.) копия от удостоверенията „водач на лек таксиметров автомобил“;
6. (нова – ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2018 г.) удостоверения от съответните компетентни органи, че превозвачът няма задължения за данъци или вноски за социално осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; когато превозвачът е със седалище в Република България, липсата на задължения по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, се установява служебно.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) Общинският съвет определя срока на валидност на разрешението по ал. 1, който е еднакъв за всички превозвачи и не може да бъде по-малък от 12 месеца.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2002 г.) Общинският съвет определя броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на общината, както и реда, и условията за разпределение на общия брой на автомобилите между превозвачите.
(5) (Нова – ДВ, бр. 103 от 2007 г.) Общините предоставят на превозвачите, на които са издадени разрешения за извършване на таксиметров превоз, стикерите по чл. 21, ал. 1, т. 15.

Чл. 25. Разрешението е поименно и не подлежи на преотстъпване.

Чл. 26. (Отм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.)

Чл. 27. Превозвачът кандидатства за получаване на ново разрешение по общия ред не по-късно от 30 календарни дни преди изтичане срока на неговата валидност.

Чл. 28. (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) Кметът на общината отнема разрешението:
1. в случай, че отпаднат основанията за издаването му;
2. когато се установи, че е издадено въз основа на неистински или документ с невярно съдържание;
3. (изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г.) при отнемане на лиценза, издаден от министъра на транспорта или при заличаване на регистрацията.

Чл. 29. (1) Действието на разрешението се прекратява от деня, когато:
1. притежателят му го върне в общината;
2. се прекрати дейността на превозвача;
3. изтече срокът, за който е издадено;
4. (нова – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) е отнето по реда на чл. 28.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 превозвачът връща разрешението в общината в тридневен срок от датата на прекратяване на дейността му.

Чл. 30. (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 73 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2014 г.) В тридневен срок от отнемането или прекратяването на действието на разрешението общината уведомява съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация““.

Раздел VI.
Документи за извършване на таксиметров превоз

Чл. 31. (1) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2002 г.) При управление на таксиметров автомобил водачът е длъжен да носи:
1. (изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) разрешението за извършване на таксиметров превоз;
2. удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил“;
3. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г.) контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил;
4. (отм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
5. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г., в сила от 08.03.2008 г.) пътна книжка, издадена от превозвача (приложение № 12);
6. (изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г.) прономерован кочан с фактури, издаден на името на данъчно задълженото лице;
7. (отм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.)
8. (нова – ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 12.12.2012 г.) удостоверение за психологическа годност.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) При проверка от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ водачът е длъжен да представи документите по ал. 1 и документите по чл. 100, т. 1, 2 и 3 от Закона за движение по пътищата.
(3) Не се допуска извършване на поправки върху документите по ал. 1.

Чл. 32. (1) (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) При изгубване или унищожаване на документите по чл. 31, ал. 1, т. 1, 2 и 4 в тридневен срок превозвачът уведомява администрациите, които са ги издали.
(2) Дубликат на документите по ал. 1 се издава след подаване на заявление от превозвача.
(3) В преиздадените документи изрично се отбелязва „дубликат“.
(4) (Отм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г., в сила от 08.03.2008 г.)

Раздел VII.
Организация на таксиметровите превози

Чл. 33. Превозвачът организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната почивка съгласно Закона за автомобилните превози.

Чл. 34. Превозвачът е длъжен да:
1. осигурява на своите водачи необходимите документи за извършване на таксиметровите превози;
2. (изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) осъществява контрол върху правилното и редовното попълване на пътната книжка, както и нейното съхранение за срок пет години;
3. (изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г.) осигурява безопасност и сигурност на таксиметровите превози чрез медицински прегледи на водачите и ежемесечни проверки на техническото състояние на автомобилите;
4. (нова – ДВ, бр. 50 от 2000 г.) осигурява правилното използване на електронния таксиметров апарат с фискална памет.
5. (нова – ДВ, бр. 30 от 2002 г.) осигурява представянето на електронния таксиметров апарат с фискална памет за проверка от сервизен специалист след:
а) ремонт или претарифиране на таксиметровия апарат;
б) (изм. – ДВ, бр. 73 от 2011 г.) промяна на размера на гумите на двигателните колела;
в) ремонт на предавателния механизъм на таксиметровия автомобил;
г) изтичане на една година от преминала проверка на таксиметровия апарат.

Чл. 35. Превозвачът може да разкрива диспечерски пунктове, оборудвани с радио- или телефонна връзка.

Чл. 36. (1) Пътникът наема таксиметров автомобил:
1. от таксиметрова стоянка, обозначена с пътен знак „Такси“;
2. (изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) от незабранените с пътни знаци или маркировка места за престой и паркиране;
3. чрез подаване на сигнал с ръка;
4. чрез повикване по телефон;
5. (отм. – ДВ, бр. 73 от 2011 г.)
(2) Пътникът може да наема автомобил по свой избор, независимо от мястото му в колоната на чакащите таксиметрови автомобили.

Чл. 37. Друг пътник се превозва в таксиметровия автомобил само след съгласието на наелия го вече клиент. Първият пътник заплаща стойността на извършения превоз в момента на освобождаване на автомобила. След всяко заплащане водачът изчиства текущите показания на апарата и следващото плащане се извършва по новите показания.

Чл. 38. (Доп. – ДВ, бр. 50 от 2000 г.) След наемане на автомобила водачът задължително включва таксиметровия апарат и превозва пътника по най-краткия маршрут, освен ако пътникът не пожелае друго.

Чл. 39. След приключване на превоза, водачът задължително издава фискална касова бележка за извършената таксиметрова услуга. При поискване от пътника, водачът издава и фактура по реда на чл. 20, ал. 2 от Наредба № 35 от 1999 г. за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет.

Чл. 40. Водачът попълва редовно и точно пътната книжка. Датите и часовете в нея се записват с арабски цифри, като по-малките от 10 се записват задължително с нула отпред.

Чл. 41. (1) (Предишен текст на чл. 40 – ДВ, бр. 73 от 2011 г.) Водачът е длъжен да работи с таксиметров апарат с фискална памет, съгласно изискванията на Наредба № 35 от 1999 г. с възможност за работа на две тарифи (дневна и нощна) с превключване в зависимост от часовото време. В периода от 6 до 22 ч. работи с дневна тарифа, а от 22 до 6 ч. – с нощна.
(2) (Нова – ДВ, бр. 73 от 2011 г.) След преминаване на съответния пътен знак, обозначаващ край на населено място по смисъла на т. 49 от § 6 на допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, в което е нает таксиметровият автомобил, водачът е длъжен да превключи ръчно таксиметровия апарат с фискална памет на цената по чл. 21, ал. 1, т. 7, буква „г“, като продължи да извършва превоза на същата цена до края на заявения от пътника маршрут.

Чл. 42. (Отм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.)

Чл. 43. (1) При повреда на таксиметровия апарат по време на превоз водачът договаря с пътника стойността на изминатия път в зависимост от пробега и тарифата.
(2) Изискванията на ал. 1 се прилагат само в случаите, когато повредата на таксиметровия апарат не позволява отчитане по него.
(3) Водачът вписва в пътната книжка точното време на възникване на повредата и показанията на километропоказателя към момента на повредата.
(4) След приключване на започнатия превоз водачът прекратява работа до отстраняване на повредата.

Чл. 44. (1) (Предишен текст на чл. 44 – ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Водачът може да откаже превоз, когато:
1. прецени,че е застрашена сигурността му;
2. пътникът е в явно нетрезво състояние или под въздействието на друго упойващо вещество;
3. пътникът е с облекло, багаж, животни, които биха могли да замърсят или повредят автомобила;
4. (нова – ДВ, бр. 103 от 2007 г.) пътникът откаже да постави обезопасителен колан.
(2) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Водачът на лек таксиметров автомобил няма право да откаже превоз на хора с увреждания, придружени от кучета водачи.

Чл. 45. На водача е забранено да:
1. (доп. – ДВ, бр. 30 от 2002 г.) извършва таксиметров превоз на територията на община, за която няма издадено разрешение в курортни комплекси, разположени на територията на две и повече общини, таксиметров превоз може да извършва всеки превозвач, който е получил разрешение за извършване на такава дейност от една от общините, на чиито територии е разположен комплексът;
2. (доп. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) престоява за изчакване на пътници на спирка на превозните средства от редовните линии за обществен транспорт или на участък от пътното платно, при което се създават затруднения за останалите участници в движението за изчакване на клиенти;
3. изчаква други пътници до запълване на автомобила, след като е вече нает;
4. работи със замърсено или неподходящо облекло;
5. (нова – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) престоява на таксиметрова стоянка с таксиметров автомобил, обозначен с табела „Не работи“, със закрит или свален знак „Такси“ и/или изключен електронен таксиметров апарат с фискална памет.

Чл. 46. (1) (Предишен текст на чл. 46 – ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. с Решение № 6388/2005 г. на ВАС – ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 15.07.2005 г.) При преустановяване на работа водачът поставя на предното стъкло вдясно на автомобила табела „Не работи“ (приложение № 13) и сваля или закрива с калъф знака „Такси“.
(2) (Нова – ДВ, бр. 29 от 2004 г., отменена като незаконосъобразна с Решение № 6388/2005 г. на ВАС – ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 15.07.2005 г.)

Чл. 47. (1) Общинският съвет определя броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на общината.
(2) Определените стоянки по ал. 1 могат да се ползват от всички превозвачи, получили разрешение за извършване на таксиметров превоз.
(3) (Отм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.)
(4) Превозвачите могат да дават своите предложения по ал. 1 и 3.

Раздел VIII.
Контрол

Чл. 48. (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ и контролните органи на МВР.

Чл. 49. За констатираните нарушения контролните органи съставят актове за установяване на административни нарушения.

Чл. 50. (1) (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 73 от 2011 г.) Контролът по правомерното ползване на разрешенията за извършване на таксиметрови превози се осъществява от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 73 от 2011 г.) При констатирани случаи на неправомерно използвани разрешения за извършване на таксиметрова дейност на превозвачи изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява кмета на общината.
(3) В случаите по ал. 2 кметът на общината отнема разрешението.

Чл. 51. (1) (Доп. – ДВ, бр. 30 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г.) Когато лекият таксиметров автомобил не отговаря на изискванията по чл. 21, контролните органи изземват контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на автомобила.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2002 г.) Във всички случаи на установяване на нарушения на изискванията на Закона за автомобилните превози и Закона за движение по пътищата контролните органи задържат като доказателство по акта контролния талон към свидетелството за управление на МПС и всички документи, доказващи установяване на нарушението.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) При установяване нарушения, за които се носи административнонаказателна отговорност по чл. 96, 97 100 от Закона за автомобилните превози от превозвач, се задържа удостоверението за професионална компетентност и се съставя акт за установяване на административно нарушение.

Чл. 52. (1) При съставен акт на водач за нарушение на тази наредба контролните органи задържат удостоверението „Водач на лек таксиметров автомобил“.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) Удостоверението „Водач на лек таксиметров автомобил“ се връща при връчване на наказателното постановление.
(3) Съставеният акт по реда на ал. 1 замества отнетото удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил“ за срок от един месец.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г., в сила от 08.03.2008 г.) „Пътна книжка“ е издаден от превозвача комплект от последователно номерирани пътни листа.
2. (отм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г.)
3. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
4. (нова – ДВ, бр. 73 от 2011 г.) „Първоначална такса“ е таксата, която се дължи за наемане на таксиметровия автомобил, независимо от изминатия пробег.
5. (нова – ДВ, бр. 67 от 2014 г.) „Кучета водачи“ е понятие по смисъла на § 1, т. 14 от допълнителната разпоредба на Закона за интеграция на хората с увреждания“ (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г. и бр. 27 от 2014 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 12а, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.

§ 3. Издадените от общините разрешения за обществен превоз на пътници по реда на Наредба № 2 от 1997 г. за таксиметров превоз на пътници (ДВ, бр. 36 от 1997 г.), важат една година след влизане в сила на тази наредба.

§ 4. След 1 януари 2001 г. превозите по реда на тази наредба се извършват само от лицензирани лица.

§ 5. Изискванията по чл. 4, т. 2 за професионална компетентност влизат в сила от 1 януари 2001 г.

§ 6. Лицата, получили разрешение за извършване на таксиметрова дейност по реда на Наредба № 2 от 1997 г. за таксиметров превоз на пътници, след лицензиране могат да упражняват дейността с наличните таксиметрови автомобили, отговарящи на изискванията за транспортна годност по тази наредба, пет години след влизане в сила на наредбата.

§ 7. (Отм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.)

§ 8. Изискванията по чл. 21, т. 10 за въвеждане номерата на жълтия цвят,с който таксиметровите автомобили трябва да бъдат трайно боядисани, влизат в сила от 1 юли 2003 г.

§ 9. (1) (Предишен текст на § 9, изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г.) Изискванията по чл. 21, т. 6 за монтиране и работа с таксиметрови апарати с фискална памет в таксиметровите автомобили влизат в сила от 1 юли 2000 г.
(2) (Нова – ДВ, бр. 50 от 2000 г.) Крайният срок за фискализиране на електронния таксиметров апарат с фискална памет и извършване на проверка на системата „апарат-автомобил“ е 14.ХII.2000 г.

§ 9а. (Нов – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г., отм. – ДВ, бр. 111 от 2004 г.)

§ 9б. (Нов – ДВ, бр. 50 от 2000 г.) В приложение № 11 към чл. 22, ал. 1 думите „вид собственост – собствен, нает, лизинг“ се заличават.

§ 10. Тази наредба влиза в сила от датата на обнародване в Държавен вестник и отменя Наредба № 2 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.

§ 11. (Нов – ДВ, бр. 30 от 2002 г.) Разпоредбите на чл. 21, т. 7, букви „д“ и „е“ влизат в сила един месец след обнародването на тази наредба в „Държавен вестник“.

§ 12. (Нов – ДВ, бр. 30 от 2002 г.) Останалите разпоредби влизат в сила от деня на обнародването на тази наредба в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 1999 Г. ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

(ОБН. – ДВ, БР. 29 ОТ 2004 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 58 ОТ 2005 Г.)

§ 59. Промените в лицензите за извършване на таксиметров превоз на пътници се извършват по реда за извършване на промени в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.

§ 60. В заповедите по чл. 15, ал. 1, издадени по отношение на лицензирани превозвачи, вместо заличаване от регистъра и отнемане на удостоверението за регистрация се постановява отнемане на лиценза.

§ 61. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на разпоредбите на § 25 относно чл. 21, ал. 1, т. 14 и ал. 3, които влизат в сила, както следва:
1. (Отменена като незаконосъобразна с Решение № 6388/2005 г. на ВАС – ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 15.07.2005 г.) Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 14:
а) за автомобили с първа регистрация до 1 януари 1980 г. – от 1 юни 2004 г.;
б) за автомобили с първа регистрация от 1 януари 1980 г. до 31 декември 1984 г. – от 1 януари 2005 г.;
в) за автомобили с първа регистрация от 1 януари 1985 г. до 31 декември 1989 г. – от 1 януари 2006 г.;
г) за всички останали автомобили – от 1 юли 2006 г.
2. Разпоредбата на ал. 3 – от 1 януари 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 1999 Г. ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

(ОБН. – ДВ, БР. 103 ОТ 2007 Г.)

§ 23. Навсякъде в наредбата думите „министъра на транспорта и съобщенията“ и „Министерство на транспорта и съобщенията“ се заменят съответно с „министъра на транспорта“ и „Министерство на транспорта“.

§ 24. Разпоредбите на § 3 относно чл. 10б, ал. 2 и 3, § 11 относно чл. 31, ал. 1, т. 5, § 12 относно чл. 32, ал. 4, § 15, т. 1 и § 22 влизат в сила три месеца от датата на обнародването на наредбата в „Държавен вестник“, а разпоредбата на § 6 относно чл. 21, ал. 1, т. 14 и 15 и ал. 2 влиза в сила шест месеца от датата на обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 1999 Г. ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

(ОБН. – ДВ, БР. 73 ОТ 2011 Г.)

§ 13. Разпоредбата на § 6, т. 2 относно чл. 21, ал. 1, т. 12 се прилага за автомобилите, които са вписани в списъка към удостоверението за регистрация на превозвача по реда на чл. 10, ал. 4 след влизане в сила на тази наредба.

§ 14. Навсякъде в наредбата думите „директора на съответната регионална дирекция „Автомобилна администрация“ се заменят с „началника на съответния областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“, думите „Директор на РД „АА“ се заменят с „Началник на ОО „КД – ДАИ“, думите „Директора на РД „АА“ се заменят с „Началника на ОО „КД – ДАИ“ и думите „съответната регионална дирекция „Автомобилна администрация“ се заменят със „съответния областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС, НА ВОДАЧИ НА МПС И НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

(ОБН. – ДВ, БР. 69 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 11.09.2012 Г.)

§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на § 28, т. 1 относно чл. 19, ал. 1, т. 2 относно чл. 44, ал. 1, т. 3 относно чл. 45й, т. 4, относно чл. 51, т. 5 относно чл. 55 и т. 6 относно чл. 55а, § 29 и 30, които влизат в сила три месеца след обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 1999 Г. ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
(ОБН. – ДВ, БР. 67 ОТ 2014 Г.)

§ 5. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „Областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“, „Областният отдел „Контролна дейност – ДАИ“ и „ОО „КД – ДАИ“ се заменят с „регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
2. Думите „съответния Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“, „началника“ и „началникът“ се заменят съответно със „съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, „ръководителя“ и „ръководителят“.

Приложение № 1 към чл. 6 ал. 1

((Изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 73 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2014 г.)

Списък на модулите, по които се полага изпит за придобиване на професионална компетентност

1. Право
Търговски дружества
Трудовоправно и социално осигуряване
Договори за наем
Договори за лизинг
2. Финанси
Начини на плащане и финансиране
Застраховане
Фактуриране и отчитане на данъчни фактури
Тарифиране и ценообразуване
3. Експлоатация
Таксиметров апарат с фискална памет
– отчитане
– съхранение и ленти
– смяна на фискална памет
– смяна на таксиметров апарат
– представяне за регистрация пред регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и данъчни служби

Регистрация за извършване на таксиметрови превози
– условия и ред за извършване на регистрация
– необходими документи за извършване на регистрация
– заличаване от регистъра

Изисквания към водачите на леки таксиметрови автомобили

Изисквания към автомобилите за таксиметров превоз

Разрешение за таксиметров превоз
– условия и ред за издаване
– необходими документи
– отнемане
Документи за извършване на таксиметров превоз
Пътна книжка-попълване и отчитане
4. Организация за извършване на таксиметров превоз
Задължения на лицето, назначено да ръководи
таксиметровата дейност
Задължения на водача
Права на пътниците
Пътна мрежа на територията на общината
5. Административнонаказателна и наказателна отговорност
Санкции за нарушение на изискванията на Наредбата за таксиметров превоз на пътници
Санкции за нарушение на изискванията на Закона за автомобилните превози
Санкции за нарушение на изискванията на Закона за движение по пътищата
6. Безопасност на движението
Предпътен медицински преглед на водачите
Техническо обслужване на автомобила
Правила за движението по пътищата
Поведение при пътнотранспортно произшествие

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3

(Изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 73 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2014 г.)

Приложение № 3 към чл. 8

(Изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2006 г., отм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г.)

Приложение № 4 към чл. 9

(Изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 73 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2014 г.)

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 1

(Изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г.)

Приложение № 5а към чл. 10б, ал. 2

(Ново – ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2006 г., предишно Приложение № 5а към чл. 10а, ал. 1, изм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 73 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2014 г.)

Приложение № 5б към чл. 10в

(Ново – ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г.)

Приложение № 6 към чл. 18, т. 3, буква „б“

(Изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г., отм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.)

Приложение № 7 към чл. 18, т. 5

(Изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 73 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2014 г.)

Приложение № 7а към чл. 19, ал. 1

(Ново – ДВ, бр. 29 от 2004 г.)

Списък на модулите, по които се полага изпит за придобиване удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил“

I. Първа част
1. Организация за извършване на таксиметров превоз:
– изисквания към водачите на леки таксиметрови автомобили;
– изисквания относно времето за управление на МПС, прекъсванията и времето за почивка;
– изисквания за издаване на разрешение за таксиметров превоз;
– необходими документи за извършване на таксиметров превоз;
– задължения на водача;
– права на пътниците.
2. Експлоатация на автомобила:
– изисквания към автомобилите за таксиметров превоз;
– попълване на Пътна книжка и процедури за отчитането й.
3. Работа с таксиметровия апарат:
– използване на таксиметров апарат с фискална памет и процедурите за:
– отчитане;
– съхранение на ленти;
– смяна на фискална памет;
– смяна на таксиметров апарат;
– представяне за регистрация пред РО ДАИ и данъчни служби.
4. Административнонаказателна отговорност:
– санкции за нарушаване на изискванията на Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници;
– санкции за нарушаване на изискванията на Закона за автомобилните превози;
– санкции за нарушаване на изискванията на Закона за движението по пътищата.
5. Безопасност на движението:
– методи за техническо обслужване на автомобила;
– правила за движението по пътищата, забрани; ограничения на скоростта, предимства, ограничения за спиране и паркиране, използването на светлини, пътни знаци, пътни светофари и пътна маркировка и др.;
– поведение при пътнотранспортно произшествие;
– познания за пътната мрежа на територията на общината.

II. Втора част
– познания за територията на общината, за която държи изпит;
– по-важните адреси и телефонни номера на службите с регионално значение;
– определяне на маршрути до значими обекти на територията на общината и съседните общини.

Приложение № 8 към чл. 21, ал. 1, т. 5

(Изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.)

Приложение № 9 към чл. 21, ал. 1, т. 7

(Изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 73 от 2011 г.)

Приложение № 10 към чл. 21, ал. 1, т. 10

(Изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.)

Приложение № 10а към чл. 21, ал. 1, т. 15

(Ново – ДВ, бр. 103 от 2007 г.)

Приложение № 11 чл. 22, ал. 1

(Изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г., отм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г.)

Приложение № 12 към чл. 31, ал. 1, т. 5

(Изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2007 г., в сила от 08.03.2008 г.)

Приложение № 13 към чл. 46

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!