Наредба за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението, декември 2019

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението, декември 2019

Наредба за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението, декември 2019

В сила от 28.06.2011 г.
Приета с ПМС № 172 от 20.06.2011 г.
Обн. ДВ. бр.49 от 28 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.106 от 30 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението към министъра на вътрешните работи, наричан по-нататък „фонда“.

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) Целта на фонда е осигуряване на средства за дейности по контрола на движението по пътищата и за подобряване на безопасността на движението по пътищата.

 

Раздел II.
Набиране и разходване на средствата от фонда

Чл. 3. (1) Приходите във фонда се набират от:
1. глоби за нарушения на правилата за движение по пътищата, установени с технически средства и системи, заснемащи и записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство;
2. дарения;
3. други приходи, предвидени в нормативен акт.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Средствата по фонда постъпват по бюджетна сметка на Министерството на вътрешните работи.
Чл. 4. Средствата от фонда се разходват за следните дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност:
1. проектиране, изграждане и поддръжка на технологични системи за контрол на движението по пътищата;
2. доставка и поддръжка на технически средства и оборудване за контрол на движението по пътищата;
3. дейности, насочени към повишаване на административния капацитет на структурите на Министерството на вътрешните работи, осъществяващи дейности, свързани с безопасността на движението по пътищата;
4. информационни кампании и дейности, насочени към превенция в областта на безопасността на движението по пътищата;
5. (нова – ДВ, бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) обучение и опазване на живота и здравето на децата като участници в движението по пътищата;
6. (предишна т. 5, изм. – ДВ, бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) други дейности за подобряване на безопасността на движението по пътищата.

Чл. 5. Превишението на приходите над разходите по фонда в края на годината е преходен остатък и се използва по предназначение през следващата година.

Чл. 6. (1) Средствата от фонда се разходват при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и издадените въз основа на него актове.

(2) При разходването на средствата от фонда се спазват принципите на законосъобразност, целесъобразност, икономичност и прозрачност.

 

Раздел III.
Управление на фонда

Чл. 7. (1) Фондът се управлява от министъра на вътрешните работи.
(2) Във връзка с управлението на фонда министърът на вътрешните работи:
1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) одобрява план-програма и ежегодни план-графици за разходите по фонда след обсъждане на заседание от съвет, създаден със заповед на министъра на вътрешните работи;
2. организира провеждането на дейностите, финансирани със средства от фонда, като осигурява тяхната публичност и прозрачност;
3. организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от фонда, и сключва договори за тяхното изпълнение;
4. контролира изпълнението на сключените договори, финансирани със средства от фонда, и осъществява разплащанията по тях;
5. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) одобрява годишен отчет за изпълнението на дейностите от план-графика за съответната година, изготвен от съвета по т. 1.

Чл. 8. Министърът на вътрешните работи може да възлага на определени от него длъжностни лица изпълнението на конкретни дейности във връзка с правомощията му по управление на фонда.

Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9, изм. и доп. – ДВ, бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) Предложения за включване в план-програмата на дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на безопасността на движението по пътищата и за финансирането им от фонда се изготвят от основните структури на Министерството на вътрешните работи, осъществяващи функции по контрол и превенция, свързани с безопасността на движението по пътищата.
(2) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) Предложенията по ал. 1, свързани с осъществяваните от Министерството на вътрешните работи дейности по контрол, превенция и подобряване на безопасността на движението по пътищата, се изготвят въз основа на утвърдени национални стратегически документи, европейски директиви и разпореждания, предложения от други институции, организации и граждани.
(3) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) Предложенията по ал. 2 постъпват чрез съответните структури на Министерството на вътрешните работи на централно и териториално ниво и се обобщават от Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 10. (1) Организационното, административното и финансовото обслужване на фонда се извършва от съответните структури на Министерството на вътрешните работи.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) В изпълнение на функциите и поставените задачи съответните структури на Министерството на вътрешните работи изготвят становища, отчети, доклади, анализи и прогнози по въпроси, свързани с дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на безопасността на движението по пътищата, финансирани със средства от фонда.

Чл. 11. (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) (1) Министърът на вътрешните работи със заповед създава съвет, който го подпомага във връзка с правомощията му по управлението на фонда.
(2) Съветът се състои от председател, заместник-председател, технически секретар и членове – служители на Министерството на вътрешните работи.
(3) При необходимост в заседанията на съвета участие може да вземат експерти от структури на Министерството на вътрешните работи, които не са включени в състава.
(4) Заседанията на съвета се ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от заместник-председателя. За всяко заседание на съвета се изготвя протокол, който се подписва от председателя и от секретаря.
(5) Дейността и организацията на работата на съвета се уреждат с правила, утвърдени със заповед на министъра на вътрешните работи.
(6) Съветът разглежда предложенията по чл. 9 и изготвя становище по всяко предложение за включването му или не в план-програмата по чл. 7, ал. 2, т. 1.
(7) В план-програмата по чл. 7, ал. 2, т. 1 се включват предложенията, за които е изразено положително становище на съвета.
(8) Предложение за план-график за дейностите от план-програмата, които се предвижда да бъдат реализирани през следващата календарна година, се изготвя от Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерството на вътрешните работи и се предоставя за одобряване от министъра на вътрешните работи не по-късно от 1 август на текущата година след обсъждане на заседание на съвета.
(9) В план-графика по предложение на структурите по чл. 9, ал. 1 може да бъдат извършвани промени и да бъдат включвани нови предложения, като включването на нови предложения се допуска само ако те са на стойност, не по-голяма от стойността на отпадналите предложения.
(10) Промените в план-графика се одобряват от министъра на вътрешните работи след разглеждане на заседание на съвета.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Наредбата се приема на основание § 1, ал. 4, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 Г.
(ОБН. – ДВ, БР. 106 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)
§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 97 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2019 Г.)

§ 7. (1) Правилата по чл. 11, ал. 5 се утвърждават от министъра на вътрешните работи в срок до два месеца от влизането в сила на постановлението.
(2) Насоките за изготвяне на предложения и критериите за оценка на предложенията за включване в план-програмата на дейностите по контрола на движението по пътищата и подобряване на безопасността на движението по пътищата се публикуват на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи в 7-дневен срок от утвърждаването на правилата по ал. 1.

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!