Наредба за условията за придобиване на правоспособност за управление на МПС, 2007

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба за условията за придобиване на правоспособност за управление на МПС, 2007

Наредба №31 от 26 от 1999 за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Издадена от Министерството на транспорта и Министерството на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.16 от 12 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.82 от 27 Август 2002г., изм. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г., изм. ДВ. бр.42 от 21 Май 2004г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба определя изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (МПС) от категориите по чл. 149 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Чл. 2. (1) Правоспособността за управление на МПС се придобива след задължително обучение в присъствена форма, в съответствие с изискванията, при условията и по реда, предвидени в тази наредба.

(2) Придобитите при задължителното обучение знания, умения и поведение се проверяват чрез изпит при условията и по реда, предвидени в тази наредба.

(3) На лицата, положили успешно изпита, се издава свидетелство за управление по реда на чл. 159 от Закона за движението по пътищата, с което се удостоверява правоспособността за управление на МПС от съответната категория.

Чл. 3. (1) Всеки кандидат за обучение трябва да отговаря на изискванията за физическа и психологическа годност, предявявани към водачите на МПС от категорията, за която ще се обучава.

(2) По време на обучението кандидатът трябва да придобие знания и умения за безопасно управление и да усвои поведението, изисквано от водачите на МПС от категорията, за която се обучава.

Чл. 4. (1) Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС се извършва от физически лица – търговци по смисъла на Търговския закон, или юридически лица, или от техните клонове, вписани в търговския регистър като такива, притежаващи разрешение, издадено при условията и по реда, предвидени в тази наредба.

(2) Разрешение за обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС се издава за всеки клон на физическото или юридическото лице поотделно.

 

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МПС

Раздел I.
Изисквания за физическа годност

Чл. 5. (1) Физическата годност на водачите и на кандидатите за водачи на МПС се установява с медицински преглед, при който се проверява дали лицето, подложено на преглед, отговаря на медицинските изисквания към водачите за съответната категория МПС.

(2) Към водачите на МПС от категориите „M“, „A“, „B“, „B+E“, „Ткт“ (група 1) и от категориите „C“,“C+E“, „D“, „D+E“, „Ттб“, „Ттм“ (група 2) се предявяват различни медицински изисквания съгласно приложение № 1.

(3) Резултатите от прегледа и заключението за годността на кандидата за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответната категория се нанасят в „Карта за медицински преглед на водач на МПС“ (приложение № 2) със срок на валидност една година.

Чл. 6. (1) Медицинският преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1 обхваща само установяване състоянието на зрението.

(2) Проверка за съответствие с останалите медицински изисквания към водачите на МПС от група 1 се извършва:

1. на водачи на МПС, към които е приложена принудителната административна мярка по реда на чл. 171, т. 1, буква „а“ ЗДвП;

2. на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за които по време на обучението или при изпита се установят признаци на заболяване, което е в противоречие с медицинските изисквания.

(3) Медицинският преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2 обхваща всички изисквания от приложение № 1.

(4) Медицинският преглед на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се извършва преди започване на обучението.

Чл. 7. Организацията на медицинските прегледи на водачите и на кандидатите за обучение и редът за даване на заключение за тяхната годност се определят с инструкция, утвърдена от министъра на здравеопазването.

Чл. 8. (1) Спорните и особени случаи при установяване физическата годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се решават от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) и транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).

(2) Заключенията на ТОЛЕК подлежат на обжалване пред ТЦЛЕК.

(3) (Отменена като незаконосъобразна с Решение № 6880/2007 г. на ВАС – ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.)

(4) Лице, получило заключение за физическата си годност за водач на МПС от ТОЛЕК или ТЦЛЕК, при необходимост се освидетелства отново от същата комисия.

(5) Резултатите от медицинските прегледи и заключението на ТОЛЕК и ТЦЛЕК се записват в протокол (приложения № 3 и 4).

 

Раздел II.
Изисквания за психологическа годност (Отм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.)

Чл. 9. (Отм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.)

Чл. 10. (Отм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.)

Чл. 11. (Отм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.)

Чл. 12. (Отм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.)

 

Раздел III.
Изисквания за знания, умения и поведение (Отм. – ДВ, бр. 17 от 2004 г.)

Чл. 13. (Отм. – ДВ, бр. 17 от 2004 г.)

 

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МПС (ОТМ. – ДВ, БР. 82 ОТ 2002 Г.)

Чл. 14. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Чл. 15. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Чл. 16. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Чл. 17. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Чл. 18. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Чл. 19. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Чл. 20. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Чл. 21. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Чл. 22. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

 

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО (ОТМ. – ДВ, БР. 82 ОТ 2002 Г.)

Чл. 23. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Чл. 24. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Чл. 25. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Чл. 26. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Чл. 27. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Чл. 28. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Чл. 29. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Чл. 30. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Чл. 31. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

 

Глава пета.
ИЗПИТИ (ОТМ. – ДВ, БР. 42 ОТ 2004 Г.)

Раздел I.
Общи положения (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 32. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 33. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 34. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 35. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 36. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 37. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

 

Раздел II.
Изпитна документация (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 38. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 39. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 40. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

 

Раздел III.
Изпитни комисии (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 41. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 42. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 43. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 44. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

 

Раздел IV.
Организация и ред за провеждане на изпита (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 45. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 46. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 47. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 48. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 49. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 50. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 51. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 52. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 53. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 54. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 55. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

 

Глава шеста.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 56. Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от инспекторатите по образованието в съответните областни административни центрове и регионалните отдели на ДАИ към Министерството на транспорта.

Чл. 57. Контролните органи проверяват лицата по чл. 4, получили разрешение за обучение на водачи, за законосъобразността на тяхната дейност, за състоянието на материалната база, за изпълнението на учебните програми и съставят актове за установяване на административни нарушения.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Тази Наредба се издава на основание чл. 152 и 153 от Закона за движение по пътищата (ДВ, бр. 20 от 1999 г.).

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1.IX.1999 г. и отменя Наредба № 19 от 1996 г. за подготовката, изпитите, отчета и изискванията към водачите на МПС (ДВ, бр. 101 от 1996 г.).

§ 3. (Изм. – ДВ, бр. 2 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2000 г., в сила от 1.07.2000 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2002 г., в сила от 26.12.2001 г.) Срокът на разрешенията, издадени от министъра на образованието и науката по реда на тази наредба, се удължава съответно с шест месеца.

§ 4. Лица, които при влизането в сила на тази наредба имат права като преподаватели и/или учители по реда на Наредба № 19 от 1996 г. за подготовката, изпитите, отчета и изискванията към водачите на МПС, запазват правата си за срок една година.

§ 5. Изискването по чл. 43, ал. 2, т. 2 не се прилага спрямо кандидатите за получаване на удостоверение за професионално обучение по реда на чл. 43, ал. 2, които са преподаватели по практика в учебните заведения, подготвящи лица с професионална квалификация „Инструктор за обучение на водачи на МПС“.

§ 6. Спрямо кандидатите за получаване, на удостоверение за професионално обучение по реда на чл. 43, ал. 2, които като служители на Министерството на вътрешните работи са провеждали изпит на водачи на МПС и имат стаж като такива най-малко 3 години, разпоредбата на чл. 43, ал. 2, т. 2 се прилага от 1.IХ.2000 г.

§ 7. Трудовият стаж като преподаватели по теория и практика за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС на бивши служители на Министерството на отбраната се доказва със служебна бележка, издадена от Министерството на отбраната.

§ 8. До 1.I.2003 г. по изискването на чл. 37, т. 4 относно допустимата максимална маса на МПС от категория „С“, използвани с учебна цел, може да се прилага максимално допустима маса от 7000 кг.

§ 9. До 1.I.2003 г. по изискването на чл. 37, т. 5, букви „а“ и „б“ относно допустимата максимална маса на МПС от категория „С+Е“, използвани с учебна цел, може да се прилага максимално допустима маса 15 000 кг.

 

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2

Медицински изисквания към водачите на моторни превозни средства

I. Заболявания и състояния, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от ТОЛЕК или ТЦЛЕК

Неврологични заболявания

1. Заболявания и състояния след прекарани заболявания на:

а) централната нервна система – съдови, възпалителни, травми, наследствено дегенеративни, тумори (първични и метастатични), интоксикации и състояния след интоксикации от екзогенен и ендогенен характер;

б) периферната нервна система и нервно-мускулния апарат – с трайни увреждания, водещи до ограничения на функционалната годност, включително:

– парализи и парези;

– координационни нарушения;

– тонусни промени и хиперкинези;

– смущения във висшите корови функции;

– други огнищни увреждания на нервната система;

– интоксикации и състояния след интоксикации от екзогенен и ендогенен характер.

2. Епилепсия – във всичките й форми, по клинични и етиологични признаци, при наличие на пристъпни състояния през последните три години, предшестващи датата на медицинското освидетелстване.

Психиатрични заболявания

3. Ендогенни психози – клинично изявени, непрекъснато протичащи, без възможности за социална и трудова адаптация.

4. Хроничен алкохолизъм и неалкохолни наркомании с трайна промяна на личността. (Заболяването се смята за доказано след амбулаторно или стационарно изследване, лечение и диспансерно наблюдение, като степента на болестното отклонение се определя от лекар експерт, а вземането на решение е индивидуално.)

5. Олигофрения (Заболяването се смята за доказано след амбулаторно или стационарно изследване, лечение и диспансерно наблюдение, като степента на болестното отклонение се определя от лекар експерт, а вземането на решение е индивидуално.) (умерена, тежка и дълбока).

6. Тежки разстройства на личността и неврози с изразени психични нарушения, които повлияват трайно на поведението и адаптационните възможности.

Хирургически заболявания

7. Увреждане на дихателната система:

а) фистула след пиоторакс с деформация на гръдния кош, с ограничение на дихателните функции повече от 40 %;

б) деформация на гръдния кош след ревматичен плеврит; хемоторакс с резекция на ребра, смущаващи дишането и кръвообращението.

8. Аневризми на големите кръвоносни съдове.

9. Нефректотомия с недостатъчни функции на другия бъбрек.

Вътрешни заболявания

10. Открита, декомпенсирана и субкомпенсирана туберкулоза на белите дробове и други органи и системи.

11. Артериална хипертония III степен. Малигенна хипертония.

12. Заболявания на сърдечния мускул и перикарда с разстройство в коронарното или общото кръвообращение.

13. Ритъмни и проводни нарушения с разстройство в коронарното и общото кръвообращение.

14. Аневризма на аортата, клинично изразена с притискане и смущения в кръвообращението.

15. Злокачествени новообразувания и системни заболявания в стадий на лечение или с данни за метастази.

Кожни заболявания

16. Болест на Реклингхаузен (неврофиброматоза).

17. Тежко протичащи генодерматози, като: епидермолизис булоза хередитария, морбус Меледа, ихтиозис вулгарис и др.

18. Акродерматис континца супоратива (Халоно).

19. Микозис фунгоидес.

20. Лупусеритиматозис дисимината – систематизатус.

21. Всички форми на невросифилис.

Други заболявания

22. Заболяване от СПИН, вкл. и заразоносители – доказано.

II. Заболявания и състояния, при наличието на които се налагат ограничения за получаването на свидетелство за управление на МПС, в зависимост от категорията на МПС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Зрителната острота се коригира с очила или контактни лещи. Водачите са длъжни да ги използват при управлението на МПС, както и да носят резервни.

2 Под нормални очни функции да се разбира зрителна острота минимум 1,0 за всяко око;зрително поле: назално – 55 градуса; темпорално – 90 градуса; горе – 45 градуса; долу – 60 градуса; зрителна адаптация, установена с адаптометър; цветоусещане, изследвано с цветните таблици у нас и контролирано с аномалоскоп; стереоскопично зрение; нормална очна подвижност във всички главни посоки 45 градуса.

3 Индивидуалната оценка се прави на основание данните за здравословното състояние на лицето в миналото, настоящето и вероятната прогноза за бъдещето. Мотивираното мнение за годността за управление на МПС се дава от лекарска комисия при районната психиатрична диспансерна служба по местоживеене на лицето. Преосвидетелстването се извършва през 5 години.

4 Заболяването се смята за доказано след амбулаторно или стационарно изследване, лечение и диспансерно наблюдение, като степента на болестното отклонение се определя от лекар експерт, а вземането на решение е индивидуално.

 

Забележки:

– При вродено или придобито намаление на слуха и липса на реакция на единия или двата лабиринта се дава право за управление на МПС от категория „В“ (вкл. на глухи лица) при компенсация на лабиринтната лезия от централната нервна система. За водачите на МПС от категория „С“ компенсацията на вестибуларната лезия е необходимо да се докаже със стабилографско изследване.

– За водачите на МПС от категориите „А“, „В“ и „М“, които ще управляват МПС, приспособени според физическия им недостатък, индивидуалната преценка се дава от компетентните транспортни медицински експертни комисии (ТОЛЕК и ТЦЛЕК). В заключението за годност конкретно се отбелязва органът (органите), чиято функция следва да се компенсира от приспособлението: например лява (дясна) ръка, китка, палец на ръката, ляв (десен) крак, два долни крайника и т.н.

– Индивидуалната оценка се прави на основание данните за здравословното състояние на лицето в миналото, настоящето и вероятната прогноза за бъдещето.

– При даване на индивидуална преценка за кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС – прекарали или боледуващи от нарушения във функциите на вестибуларния анализатор, независимо от категорията на МПС се изискват нормални резултати от стабилографското изследване.

– При наличие на повече от едно заболяване, всяко от които изисква индивидуална преценка, заключението за годност се дава от компетентните транспортни медицински експертни комисии (ТОЛЕК и ТЦЛЕК), лекарска консултативна комисия, а спорните случаи се решават по реда на чл. 8.

 

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 4
Протокол за медицински преглед на МПС
Изтегли като „.DOC“ фаил.

Приложение № 3 към чл. 8, ал. 5
Протокол от ТОЛЕК за усвидетелстване на правоспособност на водача за придобиване на СУМПС
Изтегли като „.DOC“ фаил.

Приложение № 4 към чл. 8, ал. 5

Протокол от ТЦЛЕК за усвидетелстване на правоспособност на водача за придобиване на СУМПС
Изтегли като „.DOC“ фаил.

 

Приложение № 5 към чл. 9, ал. 1
(Отм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.)

Приложение № 6 към чл. 10, ал. 1
(Отм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.)

Приложение № 7 към чл. 15, ал. 3
(Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Приложение № 8 към чл. 17, ал. 4 и чл. 18, ал. 2
(Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Приложение № 9 към чл. 19, ал. 1, т. 3
(Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Приложение № 10 към чл. 21, ал. 2, т. 1
(Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Приложение № 11 към чл. 22, ал. 1
(Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Приложение № 12 към чл. 30
(Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Приложение № 13 към чл. 31
(Отм. – ДВ, бр. 82 от 2002 г.)

Приложение № 14 към чл. 39, ал. 1, т. 1
(Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Приложение № 15 към чл. 40, ал. 1
(Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Приложение № 16 към чл. 43, ал. 1
(Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!