Наредба за утвърждаване на транспортни схеми и обществен превоз на пътници с автобуси, 2011

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба за утвърждаване на транспортни схеми и обществен превоз на пътници с автобуси, 2011

Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси

В сила от 29.03.2002 г.
Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията
Обн. ДВ. бр.32 от 29 Март 2002г., изм. ДВ. бр.32 от 8 Април 2003г., изм. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2011г.

Дял първи.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) С тази наредба се определят условията и редът за утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществените превози на пътници с автобуси.

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени транспортни схеми на територията на Република България може да се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността, както и други документи, които се изискват от закона и тази наредба.

Чл. 3. Тази наредба се прилага за обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми.

Дял втори.
ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ

Глава първа.
ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Превозите по утвърдени транспортни схеми изискват разпределяне на линиите и курсовете между лицата по чл. 2 и сключването на договори за обществен превоз.

Чл. 5. Транспортните схеми са:
1. (изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) общински;
2. (изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) областни;
3. републиканска.

Чл. 6. (1)(Предишен текст на чл. 6, изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Предложенията за откриване на нова автобусна линия или нов курс по съществуваща линия в общинските, областните и републиканската транспортни схеми съдържат:
1. маршрутни разписания на курсовете непосредствено преди и след предложения нов курс по същата линия или друга линия, осигуряваща връзка с крайния пункт по маршрута (приложение № 1);
2. проект на маршрутно разписание;
3. пътникопоток от началната спирка на територията на общината, която предлага новата линия или курс;
4. схема на маршрута – за нови линии.
(2) (Нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Предложенията за промени в съществуващи маршрутни разписания съдържат:
1. описание на предлаганата промяна и проект на измененото маршрутно разписание;

2. маршрутни разписания на съществуващите курсове непосредствено преди и след курсовете по предложеното разписание по същата линия или друга линия, осигуряваща връзка с крайния пункт на предложеното разписание – за промени в начални времена на курсове, удължаване/съкращаване на маршрута, увеличаване на периода за изпълнение в рамките на седмицата или на годината.
(3) (Нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г., в сила от 01.01.2013 г.) Пътникопотокът по ал. 1, т. 3 се удостоверява с протокол от комисия, назначена от кмета на общината, направила предложението, в която участват по един представител на общината и на превозвачите, изпълняващи най-близките курсове преди и след предлагания курс по същото направление. Всеки представител в комисията има право на един глас, като решението за необходимост от предлаганата нова линия или курс се взема с обикновено мнозинство. Пътникопотокът се определя на база процент на използване на пътниковместимостта на автобусите, изпълняващи най-близките курсове по същото направление. При липса на съществуващи курсове по същото направление общината, направила предложението, посочва други мотиви за необходимостта от предлаганата линия.

Чл. 6а. (Нов – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) (1) Предложенията по чл. 6 се правят от кметовете на общини, възложители на съответните маршрутни разписания.

(2) На съгласуване от заинтересованите областни управители и кметове на общини, на чиято територия има спирки, които по проекта на разписание са засегнати от промяната, подлежат предложения за:
1. откриване на нова автобусна линия или нови курсове по съществуваща линия;
2. удължаване на маршрута или откриване на нови спирки, в т.ч. спирки по желание, по съществуваща линия;
3. увеличаване на периода за изпълнение в рамките на седмицата или на годината;
4. промяна в час на тръгване от спирка по маршрута.
(3) Предложенията по ал. 2 се съгласуват:
1. за областните транспортни схеми – от съответните кметове на общини;
2. за републиканската транспортна схема – от съответните кметове на общини и областни управители.
(4) При съгласуването всяка администрация се произнася по промените, касаещи спирките на нейната територия.
(5) Не подлежат на съгласуване промени в часове на тръгване от начална автогара, произтичащи от промяна на обслужваща автогара по реда на чл. 15, ал. 1.

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Общинските транспортни схеми включват следните видове автобусни линии:

1. градски основни и допълнителни – за превози между пунктове в чертите на населеното място, определени със строителните му граници в действащия устройствен план;

2. междуселищни – за превози, свързващи две или повече населени места в границите на общината.
(2) Допълнителните автобусни линии са с режим на движение, осигуряващ възможност за спиране, слизане и качване по желание на пътниците на разрешените за това места. Те допълват основните линии на градския транспорт, без да ги дублират напълно.

Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Маршрутните разписания на линиите от общинските транспортни схеми се разработват от съответните общини, предоставят се на членовете на определена от кмета комисия не по-късно от 14 дни преди заседанието й и след обсъждането им от комисията се внасят за разглеждане и утвърждаване от общинския съвет.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) В състава на комисията се включват специалисти от общината, представители на: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, областните пътни управления и браншовите организации.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Общинските транспортни схеми се утвърждават от съответните общински съвети.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Промени в общинските транспортни схеми се извършват по предложение на комисията по ал. 2 и се утвърждават от съответните общински съвети.

Чл. 9. Маршрутните разписания на градските автобусни линии се разработват с оглед осигуряването на възможност за връзки между отделните видове транспорт.

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Областните транспортни схеми включват всички междуселищни линии, обслужващи две или повече общини, в границите на съответната област (междуобщински линии). Маршрутните разписания на линиите от областните транспортни схеми се разработват от съответните областни администрации.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Кметовете на общините правят мотивирано предложение до областните администрации за изменения и допълнения в маршрутните разписания на областните транспортни схеми, като прилагат проекти на нови маршрутни разписания.
(3) Всяко предложение за маршрутно разписание на междуселищна линия между общини в рамките на областта се окомплектова с писмено съгласие от всички общини със спирки по маршрута на линията.

Чл. 11. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Предложенията за промени в маршрутните разписания от областните схеми се обсъждат в комисия, определена от областния управител. В състава на комисията се включват представители на: областната администрация, заинтересованите общини, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, областните пътни управления и браншовите организации. Постъпилите предложения се предоставят на членовете на комисията не по-късно от 14 дни преди заседанието на комисията.

(2) Координацията на маршрутните разписания в областната схема се осъществява от комисията по ал. 1. Възникналите спорове между общините при разработването на схемата се решават от областния управител.
(3) (Нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Комисията по ал. 1 осигурява възможност за връзки на разписанията от областната транспортна схема с разписанията на железопътния транспорт.
(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Областните транспортни схеми се утвърждават от съответните областни управители.

Чл. 12. (1) Републиканската транспортна схема включва всички автобусни линии, свързващи пунктовете от териториите на две или повече области (междуобластни линии).
(2) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Републиканската транспортна схема се изготвя от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и се утвърждава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Предложения за промени в маршрутните разписания на съществуващите линии от републиканската транспортна схема и откриване на нови линии (курсове) могат да се извършват не повече от четири пъти годишно.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Постъпилите предложения се обсъждат от комисия, назначена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(5) Министърът назначава комисията за разглеждане и решаване на постъпилите предложения със заповед, определя срока за получаване на предложенията и утвърждава приетите промени в републиканската транспортна схема.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Комисията заседава до четири пъти годишно и разглежда всички постъпили предложения, които се предоставят на членовете на комисията не по-късно от 14 дни преди заседанието на комисията.
(7) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) В комисията се включват представители на: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Агенция „Пътна инфраструктура“, на браншовите организации и заинтересованите областни управи.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Областните управители отправят мотивирано предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, комплектувано съгласно изискванията на чл. 6. Към предложението се прилага писмено съгласие на областните управители на областите, на чиято територия има спирки, засегнати от предложените промени по маршрута на линията. Областните управители изразяват писменото си съгласие въз основа на съгласуване от кметовете на съответните общини. Този ред за внасяне на предложения не се отнася за промените по чл. 15, ал. 1.
(9) (Нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Предложенията по ал. 3, включително и тези, по направлението на които се извършва превоз на пътници с железопътен транспорт, осигуряващ връзка без прекачване между крайните пунктове на съответната автобусна линия, се обсъждат предварително от комисията по чл. 11, ал. 1 при областната администрация, вносител на предложението. Приетите от тази комисия предложения, придружени с копие от протокол от областната комисия, се изпращат за разглеждане от комисията по републиканската транспортна схема.
(10) (Нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Когато е налице несъответствие в предвидените скорости на движение по разписанията и е необходимо да бъдат променени скорости за движение в предложени за разглеждане от комисията по чл. 12, ал. 4 или утвърдени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице маршрутни разписания, съответните промени се извършват служебно от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ и се предлагат за утвърждаване.

(11) (Предишна ал. 9, изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията уведомява съответните областни управители за промените в републиканската транспортна схема в 14-дневен срок от тяхното утвърждаване.

Чл. 13. При разработването на всяко едно маршрутно разписание от републиканската транспортна схема комисията по чл. 12, ал. 4 осъществява координация между видовете транспорт.

Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Разработването на републиканската и областните транспортни схеми се извършва при спазване на изискванията по чл. 16 и съобразно принципа за равнопоставеност, освен ако едната от насрещните общини се отказва от това право.
(2) С утвърждаването на областните и републиканската транспортни схеми за всяка община се определят линиите и курсовете, които тя може да възлага на превозвачите.

Чл. 15. (1) (Предишен текст на чл. 15, изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) За населени места с повече от една автогара кметът на съответната община определя конкретната автогара за начална, междинна или крайна спирка по маршрута на дадена линия. Маршрутът за придвижване на територията на населеното място до и от автогарата се определя от общинската администрация.
(2) (Нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Кметовете на общини уведомяват органа, утвърждаващ съответната транспортна схема, за решенията по ал. 1, за да бъдат извършени необходимите промени в маршрутните разписания.
(3) (Нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) В населени места с една автогара, когато поради изчерпване на капацитета за приемане на автобуси, изпълняващи превози по утвърдени разписания, е наложително някои автобусни линии да се обслужват не от тази автогара, а от автоспирка в същото населено място, решението за това се взема от съответния общински съвет.
(4) (Нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Решението по ал. 3 трябва да осигурява приоритетно обслужване в автогарата по видове автобусни линии в следния ред:
1. за международен превоз;
2. от републиканската транспортна схема;
3. от областните транспортни схеми;
4. междуселищни линии от общинските транспортни схеми.

Чл. 16. (1) (В сила до 01.01.2013 г.) При разработването и утвърждаването на разписанията на междуселищните линии по общинските транспортни схеми се осигурява минимум 15-минутен интервал между курсовете по една и съща линия.
(2) (В сила до 01.01.2013 г.) При разработването и утвърждаването на разписанията на междуселищните линии по областните и републиканската транспортна схема се осигурява минимум 30-минутен интервал между курсовете по една и съща линия.
(3) (В сила до 01.01.2013 г.) При доказана транспортна необходимост съответният орган, утвърждаващ съответната транспортна схема, може да определя и по-малък интервал от посочените в ал. 1 и 2.
(4) (Нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г., в сила от 01.01.2013 г.) При разработването и утвърждаването на разписанията на автобусните линии се осигурява минимален интервал между часовете на тръгване от двете крайни спирки на предлаганото разписание и часовете на тръгване от същите спирки в разписанията на други автобусни линии и/или влакове по това направление, както следва:
1. 30 минути – за междуселищни линии от общинските транспортни схеми;
2. 60 минути – за линии от областните и републиканската транспортни схеми.
(5) (Нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г., в сила от 01.01.2013 г.) По изключение при доказана транспортна необходимост по реда на чл. 6, ал. 3 органът, утвърждаващ съответната транспортна схема, допуска и по-малък интервал от посочените в ал. 4, но не по-малък от 10 минути.

(6) (Нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г., в сила от 01.01.2013 г.) Най-късно 6 месеца преди изтичането на срока на договор за възлагане на превоз по утвърдено разписание кметовете на общините възложители уведомяват органа, който е утвърдил съответното разписание. След изтичането на срока на договора и след извършена от същия орган проверка се закриват разписанията, които не отговарят на изискваните по ал. 4 минимални интервали между курсовете по съответното направление.

Чл. 16а. (Нов – ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Разписанията на линиите от общинските, областните и републиканската транспортна схема трябва да отговарят на изискванията за:
1. недопускане на движение със скорост, несъобразена с установените с пътните знаци и маркировка ограничения по съответните маршрути;
2. (изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) осигуряване на възможност за спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета, а за превози по автобусни линии с дължина на маршрута до 50 км – изискванията за времето за управление, прекъсване и почивка, определени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията с наредбата по чл. 89, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 16б. (Нов – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) (1) В периодите на официални празници, посочени в чл. 154 от Кодекса на труда, както и при увеличен брой пътуващи поради други официално обявени празници и чествания, превозвачите могат да извършват извънредни курсове по изпълнявани от тях разписания на автобусни линии.
(2) Извънредните курсове по разписания от областните или републиканската транспортни схеми могат да започват само от територията на общината възложител на съответното разписание.
(3) Извънреден курс може да се изпълнява само ако следващият курс по разписание за същата автобусна линия започва най-малко 60 минути след извънредния курс.
(4) Извънредни курсове се изпълняват при следните условия:
1. извънредният курс започва и завършва едновременно с курса по разписание, като изпълняващите извънреден курс автобуси се движат заедно с автобуса, изпълняващ разписанието;
2. върху разписанието в изпълняващите извънреден курс автобуси трябва да има надпис „Извънреден курс“, дата на извършване на курса и заверка от превозвача;
3. при изпълнение на извънреден курс се спира на междинните спирки само за слизане, като не се допуска взимане на пътници от тези спирки;
4. при изпълнение на курса в обратната посока не се допуска превоз на пътници.

Глава втора.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕВОЗИТЕ ПО ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ

Раздел I.
Възлагане на задължението за извършване на обществена услуга за обществен превоз на пътници по реда на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.) (Нов – ДВ, бр. 44 от 2011 г.)

Чл. 16в. (Нов – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) (1) Общинският съвет възлага превозите по автобусни линии след проведена процедура по Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.), когато възложителят предвижда компенсиране на превозвачите за извършени разходи и/или им предоставя изключителни права срещу изпълнението на задължение за обществена услуга.
(2) Не се допуска възлагане на поръчки при условията на чл. 5, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.

Чл. 16г. (Нов – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) (1) Общинският съвет може чрез пряко възлагане да сключи договор с лице по чл. 2 само ако лицето е вътрешен оператор. Обявление за взетото решение се публикува в един местен и един национален ежедневник.
(2) Условията, съответно – договорът, по ал. 1 задължително включват:
1. посочване на маршрутното разписание и ясно определяне на задълженията за извършване на обществена услуга на лицето по чл. 2;
2. определяне изчерпателно по прозрачен начин така, че да се предотврати свръхкомпенсиране на:
а) параметрите, въз основа на които се изчислява компенсацията, ако има такава;
б) естеството и обема на предоставените изключителни права, ако има такива;
3. определяне на механизмите за разпределение на разходите, свързани с предоставяне на услугите; тези разходи могат да включват разходите за персонал, енергия, пътни такси, превозни средства, необходими за извършване на услугата, както и фиксирани разходи и подходяща възвръщаемост на капитала;
4. механизмите за разпределяне на приходите от продажба на билети, които могат или да останат у лицето по чл. 2, или да бъдат изплатени на общинския съвет или поделени между тях;
5. норми и изисквания към качеството на услугата, ако има такива;
6. дали се допускат подизпълнители и какъв е максимално допустимият процент от стойността или обема на услугата в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.
(3) При пряко възлагане на задължението за обществена превозна услуга параметрите по ал. 2, т. 2, буква „а“ се определят така, че компенсацията да не надвиши сумата, необходима за покриване на нетния финансов ефект върху направените разходи и реализираните приходи в изпълнение на задълженията за обществена превозна услуга, като се отчитат приходите от тази дейност, които остават у вътрешния оператор и разумна печалба.
(4) Решението за избор на превозвач подлежи на обжалване от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от уведомяването му за заповедта по чл. 26, ал. 1, съответно – от публикуването на съобщението по ал. 1.

Чл. 16д. (Нов – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) (1) Срокът на договорите, с които се възлага задължението за обществена превозна услуга, не може да надвишава 10 години за междуселищните и градските автобусни превози.
(2) Ако задължението е за обществен превоз на пътници с комбиниран транспорт и железопътният или друг релсов транспорт представлява над 50 % от стойността на услугите, срокът може да бъде до 15 години.
(3) При необходимост, предвид условията на амортизация на активите, срокът на договора, с който е възложено задължението за обществена превозна услуга, може да бъде до 15 години, ако лицето по чл. 2 предоставя активи, които са значителни спрямо общия размер на активите, необходими за обществения превоз на пътници, и тези активи са предназначени най-вече за превоза на пътници, възложен с договора.
(4) Ако услугата е в отдалечени райони и разходите, произтичащи от това, са в размер, който оправдава възлагането на договор за по-продължителен срок, този срок не може да надхвърля 15 години.
(5) Срокът на договора може да бъде по-дълъг, при условие че:
1. амортизацията на капитала, свързана с инвестиции в инфраструктура или превозни средства, е в размер, който оправдава възлагането на договор за по-продължителен срок, и
2. договорът е възложен чрез конкурс или обществена поръчка за услуга, и
3. в срок от 1 година от сключването на договора общинският съвет по реда на действащото законодателство предостави договора в Европейската комисия заедно с обосновка на обстоятелствата, които оправдават съответния по-дълъг срок; в този случай в договора се включва текст, позволяващ неговата промяна с оглед евентуални препоръки, включително по отношение на срока, които могат да бъдат направени от Европейската комисия.
(6) В случаите по чл. 5, пар. 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета областният управител е органът, компетентен да предприеме спешната мярка при условията на регламента.
(7) Решението на областния управител по ал. 6 се публикува в един местен и един национален ежедневник.
(8) Решението на областния управител по ал. 6 може да бъде обжалвано от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от публикуването на решението.

Чл. 16е. (Нов – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) (1) Компенсацията на задължението за обществен превоз на пътници се изчислява в съответствие с чл. 16г, ал. 2, т. 2 и 3.
(2) Освен в съответствие с ал. 1 компенсация за пряко възложено задължение за обществен превоз на пътници се изчислява в съответствие с приложението към Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.

Чл. 16ж. (Нов – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) (1) Всеки общински съвет, възложил задължение за обществен превоз на пътници, публикува веднъж годишно отчет, отговарящ на изискванията на чл. 7, пар. 2 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.
(2) Общинският съвет предприема необходимите мерки, за да гарантира, че поне една година преди отправяне на поканата за участие в конкурса или една година преди прякото възлагане на поръчката в Официален вестник на Европейския съюз се публикува най-малко следната информация:
1. наименованието и адресът на компетентния орган;
2. предвижданият вид на възлагане на поръчката;
3. услугите и районите, които евентуално ще бъдат обхванати от поръчката.
(3) Общинският съвет може да реши да не публикува тази информация, когато обществена поръчка за услуги се отнася до предоставяне на услуги за пътнически превоз, възлизащи на по-малко от 50 000 километра годишно.
(4) Ако информацията по ал. 2 се промени след публикуването, общинският съвет публикува съответната поправка във възможно най-кратък срок. Поправката не засяга началната дата на прякото възлагане на поръчката или поканата за участие в търг.
(5) Задължението за публикуване по ал. 1, 2 и 4 не се прилага за член 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.
(6) При постъпване на искане от заинтересовано лице страна общинският съвет предоставя мотивите за своето решение за пряко възлагане на обществена поръчка за услуги.

Раздел II.
Възлагане на превози по транспортни схеми чрез конкурс (Нов – ДВ, бр. 44 от 2011 г.)

Чл. 17. (1) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Извън случаите по раздел І превозите по утвърдени транспортни схеми се възлагат чрез конкурс, както следва:
1. за линиите от общинските транспортни схеми – от съответния общински съвет;
2. за линиите от областните и републиканската транспортни схеми – от общинските съвети на двете общини, на чиято територия са разположени крайните пунктове на съответната линия.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Изискването по ал. 1 се прилага за превозите:
1. по нови линии или курсове;
2. за които сключените договори са изтекли или са прекратени по съответния ред;
3. когато поради удължаването на маршрута на съществуваща линия тя преминава съответно от общинската в областната транспортна схема или от областната в републиканската транспортна схема, а при съкращаване на маршрута на съществуваща линия тя преминава съответно от републиканската в областната транспортна схема или от областната в общинската транспортна схема.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Общинският съвет взема решение за възлагане на превозите и делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса на кмета. Решението за възлагане на превозите по съществуващи автобусни линии се взема преди изтичането на срока на договорите, с които е възложено изпълнението на превозите, а когато договорите са прекратени по съответния ред – не по-късно от шест месеца от датата, на която са прекратени.
(4) Конкурсът се провежда по решение на общинския съвет и се открива със заповед на кмета на общината, в която се определят:
1. наименованието, адресът и телефонът;
2. предметът и основанието на конкурса;
3. изискванията към кандидатите;
4. мястото и крайният срок за подаване на предложенията;
5. датата, мястото и часът на отваряне на предложенията;
6. други специфични изисквания – брой необходими и брой резервни автомобили в процентно съотношение.
(5) Общинският съвет определя с решение състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения.
(6) Кметът на общината със заповед назначава комисията в изпълнение на решението по ал. 5.
(7) (Доп. – ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Комисията се състои най-малко от петима членове, в т. ч. един правоспособен юрист и специалисти, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит за оценяване на предложенията. В комисията се включват представители на общината, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, КАТ – Пътна полиция, браншовите организации в областта на автомобилния транспорт.

Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Общинските съвети определят градските и междуселищните линии и курсовете по тях, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превози на трудноподвижни лица, при спазване на норматив за относителен дял на тези курсове, както следва:
1. за превози по градски линии – 35 % от общия брой курсове;
2. за превози по междуселищни линии – 35 % от общия брой курсове по линиите от общинската транспортна схема, междуобщинските и междуобластните линии от квотата на общината.
(2) В градовете с население над 100 хил. жители се определят най-малко по една основна и по една допълнителна линия, превозите по които се изпълняват изцяло с автобуси за превоз на трудноподвижни лица.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Общият брой на автобусите за превоз на трудноподвижни лица при изпълнение на курсовете по линиите по ал. 2 е най-малко 10 % от всички автобуси за превоз по основните и допълнителните линии.
(4) (Нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) (*) В условията на конкурсите за възлагане на превози по автобусни линии задължително се включва изискване автобусите да са одобрени съгласно изискванията на приложение № 12 от Наредба № 97 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача, в рамките на относителния дял по ал. 1 (ДВ, бр. 36 от 2004 г.).

Чл. 19. (1) За провеждане на всеки конкурс общинските съвети утвърждават критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите. В критериите се включват изискванията за:
1. екологичност на превозните средства;
2. (доп. – ДВ, бр. 32 от 2003 г.) допълнителни услуги в превозните средства. Това изискване не се отнася за превози по градски линии;
3. цени и социални облекчения;
4. оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица;
5. други, изискващи се по преценка на общинския съвет.
(2) В конкурса не могат да се поставят условия пред лицата по чл. 2 за извършване на безплатни или с намалени цени пътувания, без да са предвидени компенсации за това.
(3) (Нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Общинските съвети не могат да включват в решението или документацията като критерии по ал. 1, т. 5 условия или изисквания, които биха могли да доведат до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията.

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Условията на конкурса за автобусни линии (курсове) се обявяват в един централен и един местен ежедневник най-малко 30 дни, а в случаите по чл. 23, ал. 2, изречение второ и чл. 26, ал. 4, изречение второ – най-малко 15 дни преди крайната дата за подаване на предложения за участие. В съобщението за конкурса се посочват изискванията и условията по организацията на превозите (разписания, брой необходими автобуси, в това число резервни, и друга поясняваща информация за автобусните линии), мястото и срокът за подаване на документите, датата на провеждане на конкурса и др.

Чл. 21. За осигуряване на превозите по цялата утвърдена транспортна схема при обявяването на конкурса общините извършват:
1. комбиниране на ефективни с неефективни линии (курсове);
2. комбиниране на автобусни линии (курсове) от различни транспортни схеми (общинска, областна и републиканска);
3. (изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) насочване на автобусите за превоз на не повече от 22 пътници по междуселищните автобусни линии с малък пътникопоток.

Чл. 22. (1) Документацията за участие в конкурса съдържа всички необходими данни и изисквания за подготовка на предложенията, както и условията и реда за провеждане на конкурса.
(2) Кандидатите получават документацията за участие в конкурса срещу заплащане на цена, определена от общинския съвет, която не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното изработване.
(3) Документацията за участие в конкурса включва:
1. решението за обявяване на конкурса;
2. пълното описание на предмета на конкурса;
3. изискванията към кандидатите и техническите условия към превозните средства;
4. образеца на предложението заедно със списъка на задължителните документи;
5. проекта на договор.
(4) Проектът на договор съдържа права и задължения на страните в съответствие с предмета на конкурса и изискванията, посочени от общинския съвет.

Чл. 23. (1) При изготвяне на предложението кандидатите са длъжни да се придържат строго към предварително обявените условия на конкурса.
(2) За провеждане на конкурса е необходимо да се яви поне един кандидат, който отговаря на изискванията на наредбата. Когато се е явил само един кандидат, който не отговаря на предварително обявените условия, се обявява нов конкурс.

Чл. 24. Комисията оценява и класира предложенията и взема решенията си на база комплексната оценка на всяко предложение по критериите, утвърдени от общинския съвет.

Чл. 25. До участие в конкурс се допускат само лицата по чл. 2, които подават в общината предложение за участие, окомплектовано с документи, определени с документацията по чл. 22.

Чл. 26. (1) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Кметът обявява със заповед кандидатите, класирани на първите три места, и определя кандидата, класиран на първо място, за изпълнител.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) В срок 30 дни след влизане в сила на заповедта по ал. 1 кметът сключва договор за възлагане на превозите по автобусни линии. Договорът за възлагане на превозите на пътници по автобусни линии се сключва за срок до 10 години. Маршрутните разписания на превозите са неразделна част от договора.
(3) (Нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) С договора по ал. 2 не може да се предоставя на превозвача право да преотстъпва или да възлага на подизпълнители извършването на превози.
(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) При отказ на кандидата, класиран на първо място, да сключи договор кметът на общината предлага сключване на договор на класирания на второ място кандидат, а ако и той откаже – на кандидата, класиран на трето място. Когато е класиран само един кандидат и той откаже да сключи договор или когато класираните на второ и трето място кандидати също откажат да сключат договор, се обявява нов конкурс.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2003 г., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Заповедта на кмета по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) При прекратяване на правата, произтичащи от лиценза на превозвача, договорът за възлагане на превозите на пътници по автобусни линии се прекратява от кмета без предизвестие.

Чл. 28. (Отм. – ДВ, бр. 32 от 2003 г.)

Чл. 29. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 32 от 2003 г.) При необходимост от спешно осигуряване на превозвач по съществуващи линии по изключение съответният областен управител може да разреши за срок не повече от шест месеца превозите да се възлагат без конкурс от кмета на съответната община до провеждането на такъв в следните случаи:
1. (изм. – ДВ, бр. 32 от 2003 г.) при едностранно прекратяване на договора за възлагане на превозите от страна на превозвача;
2. при прекратяване на договора за възлагане на превозите от изправната страна поради виновно неизпълнение от другата страна на задълженията по него;
3. (изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) при прекратяването на правата на превозвача, произтичащи от лиценза на основанията, предвидени в чл. 11 от Закона за автомобилните превози;
4. (нова – ДВ, бр. 32 от 2003 г.) при обжалване на заповедта по чл. 26, ал. 1, когато срокът на договора за възлагане на превозите е изтекъл.

Чл. 29а. (Нов – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) На закриване от компетентния за съответната транспортна схема орган подлежат разписания, за които:
1. съответният общински съвет не е взел решение по чл. 17, ал. 3, изречение първо в срок до 6 месеца от датата на утвърждаване на разписанието – за разписания на нови линии и курсове;
2. съответният общински съвет не е взел решение при условията и в срока по чл. 17, ал. 3, изречение второ;
3. не е имало кандидати или когато явилите се кандидати не отговарят на предварително обявените условия при два последователно проведени конкурса за възлагане на превози.

Чл. 29б. (Нов – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Кметът на съответната община уведомява компетентния за съответните областни и републиканската транспортни схеми орган в едноседмичен срок от изтичането на сроковете по чл. 29а.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ

Раздел I.
Задължения на лицата по чл. 2

Чл. 30. Лицето по чл. 2 е длъжно:
1. (доп. – ДВ, бр. 32 от 2003 г.) да организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната почивка и прекъсванията в периодите на управление съгласно Закона за автомобилните превози;
2. да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние;
3. (изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) да организира проверките на техническото състояние на автобусите преди излизането от гаража;
4. да осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи;
5. (изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) да осигурява необходимите билети и карти съгласно Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.) или от фискални устройства по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г. и бр. 49 от 2010 г.) – за билетите;
6. (нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) да изготвя работен дневник и график за работата на водачите, осъществяващи превози на пътници с моторни превозни средства, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) 561/2006 г.;
7. (нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) да не допуска извършването на превоз по автобусни линии без валиден договор с възложителя и/или без валидно маршрутно разписание;
8. (нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) да не допуска извършването на превоз по автобусна линия под формата на случаен или специализиран превоз;
9. (нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) да снабди водачите, извършващи превози с автобуси, оборудвани с дигитални тахографи, с достъчно количество хартия за разпечатка на данните, а за автобусите с аналогови тахографи – с достатъчен брой тахографски листове;
10. (нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) да снабдява водачите с достатъчен брой багажни разписки;
11. (нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) да информира и инструктира водачите за спазването на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕИО) 3821/85 и AETR, което се удостоверява с подпис на всеки водач в книга за инструктаж.

Чл. 31. (1) (Предишен текст на чл. 31 – ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Превозът по автобусна линия се извършва срещу документ за платена превозна цена (билет или карта), издаден от лицето по чл. 2.
(2) (Нова – ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Превозвачите поставят в превозните средства, на видно за пътниците място, таблица с цените на билетите за пътуване.
(3) (Нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Превозвачите осигуряват безпрепятствен достъп в автобусите на хора с увреждания, придружени от кучета водачи.

Чл. 32. (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Не се допуска превоз на правостоящи пътници по междуселищни, междуобщински и междуобластни линии при пътувания на разстояние над 30 км.

Раздел II.
Изисквания към водачите, извършващи превози по утвърдени транспортни схеми

Чл. 33. (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Водачът на автобус за обществен превоз на пътници трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да притежава свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС;
2. да не е осъждан за умишлени престъпления от общ характер по Наказателния кодекс или не е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява превозна дейност;
3. (изм. – ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г.) да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;
4. (нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) да отговаря на изискванията за професионална квалификация по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.

Раздел III.
Изисквания към автобусите, с които се извършват превози по утвърдени транспортни схеми (Загл. изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.)

Чл. 34. (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми се извършва с автобуси, които отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движение по пътищата.

Чл. 35. (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2003 г., отм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.)

Чл. 36. (Отм. – ДВ, бр. 32 от 2003 г.)

Чл. 37. (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Превозите по автобусни линии се извършват със следните класове автобуси:
1. градски основни линии – с класове І, ІІ и А;
2. градски допълнителни линии – с класове А и В;
3. междуселищни линии от общинските, областните и републиканската транспортни схеми:
а) с еднопосочна дължина до 30 км – с всички класове автобуси;
б) с еднопосочна дължина над 30 км – с класове ІІ, ІІІ и В, при наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън.

Раздел IV.
Задължения на водачите, извършващи превози по утвърдени транспортни схеми (Нов – ДВ, бр. 44 от 2011 г.)

Чл. 37а. (Нов – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Водачът на автомобил за обществен превоз на пътници е длъжен:
1. да извършва превозите в съответствие с възложеното маршрутно разписание;
2. да спира на определените в маршрутното разписание автогари и автоспирки;
3. да не извършва превоз по автобусна линия, за която няма валидни маршрутно разписание и договор;
4. да не извършва превоз по автобусна линия под формата на случаен или специализиран превоз;
5. да не извършва превоз с моторно превозно средство, оборудвано с дигитален тахограф, без карта за разчитане на регистрираните от тахографа данни;
6. да издава и прикрепва към всеки отделен багаж, предаден за превоз в багажното отделение на автобуса, багажни разписки за превозите по междуселищни линии;
7. да издава документи за платена превозна цена в случаите, когато пътниците не са предварително снабдени с такива документи.

Чл. 38. (Отм. – ДВ, бр. 32 от 2003 г.)

Чл. 39. (Отм. – ДВ, бр. 32 от 2003 г.)

Глава четвърта.
ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ

Чл. 40. (1) (Предишен текст на чл. 40, изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) По време на работа водачът е длъжен да представи при поискване на контролните органи следните документи:
1. удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза);
2. документ за сключена застраховка „Злополука на пътниците“;
3. контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътното превозно средство и карта за допълнителен преглед на автобуса;
4. попълнен пътен лист по образец (приложение № 5);
5. копие на маршрутно разписание, заверено със свеж печат и подпис от общината възложител по образец (приложение № 1); това изискване не се отнася за превози по градски линии, които се управляват и контролират чрез система, осигуряваща достъп за наблюдение от контролните органи;
6. таблица с цените на билетите на обслужваната автобусна линия в междуселищно съобщение;
7. билети;
8. багажна разписка по образец (приложение № 6);
9. карта за квалификация на водача по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.
(2) (Нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Освен документите по ал. 1 водачът е длъжен да представи и документите по чл. 100, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за движение по пътищата.

Глава пета.
ОБОЗНАЧАВАНЕ С ТАБЕЛИ

Чл. 41. (1) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) По време на работа автобусите трябва да бъдат обозначени с табела с номера на маршрута, ако линията е основна или допълнителна, и табели с крайните спирки, които се поставят на местата, определени от производителя:
1. табелата с номера на маршрута е с размери 210 мм x 260 мм, черни цифри на бял фон и височина на цифрите 165 мм;
2. маршрутните табели на автобусите са с размери 170 мм x 625 мм, черен надпис на бял фон, с височина на цифрите 165 мм и височина на буквите 45 мм;
3. (отм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.)
(2) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Всеки автобус трябва да има най-малко две табели с маршрута, от които едната да бъде поставена в челната му част, а втората – от дясната страна пред задната врата. За автобуси, извършващи междуселищни превози, страничната табела се поставя пред предната врата.
(3) (Нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) При изпълнение на извънреден курс всеки автобус трябва да има:
1. табела „Извънреден курс“ с размери и изпълнение на надписа съгласно ал. 1, т. 2, поставена в челната част на автобуса;
2. маршрутна табела с размери и изпълнение на надписа съгласно ал. 1, т. 2, поставена от дясната страна на автобуса, пред предната врата.

Дял трети.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 42. Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Чл. 43. За констатираните нарушения контролните органи съставят актове за установяване на административни нарушения.

Чл. 44. (1) Във всички случаи на установяване на нарушения на изискванията на Закона за автомобилните превози и Закона за движение по пътищата контролните органи отнемат като доказателство по акта контролния талон към свидетелството за управление на МПС и всички документи, доказващи установяване на нарушението.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.)
(3) (Отм. – ДВ, бр. 32 от 2003 г.)

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Маршрутно разписание“ е основен вид разписание на автобусната линия:
а) (доп. – ДВ, бр. 32 от 2003 г.) маршрутното разписание на междуселищните линии задължително съдържа следните елементи: наименование на линията, списък на всички спирки (автогари) по маршрута, време на тръгване, пристигане и престой на всяка спирка за всички курсове, разстояния, особености на линията (изпълнение в отделни дни, сезонност и др.);
б) маршрутното разписание на градските линии задължително съдържа номер и наименование на линията, спирките по маршрута, времето на тръгване от началните пунктове и на преминаване през контролните пунктове в двете посоки.
2. „Курс“ е пробегът на автобуса в едната посока по маршрута на линията от началната до крайната спирка.
3. (изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) „Направление“ е съвкупност от автобусни линии с най-малко две общи спирки и дължина на участъка между тези спирки най-малко 30 % от дължината на всяка от линиите.
4. (нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) „Спирка по желание“ е автоспирка, предназначена за слизащи пътници, на която се спира само при наличие на желаещи да слязат.
5. (нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) „Извънреден“ е курс, който се изпълнява от същия превозвач с друг автобус, едновременно с изпълнението на курса по утвърдено разписание.
6. (нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) „Нова линия“ е линия, при която има промяна в началната и/или крайната спирка вследствие на удължаване или съкращаване на маршрута и/или на която началната и крайната спирка до този момент не са съществували в съответната транспортна схема.
7. (нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) „Вътрешен оператор“ е юридическо обособено образувание, което:
а) е лице по чл. 2, и
б) над което общинският съвет, а при група от няколко общински съвета възложители – поне един от тях, упражнява контрол, сходен с този, който упражнява върху собствените си подразделения, и
в) вътрешният оператор или всяко лице, върху което този оператор упражнява какъвто и да е контрол, осъществяват дейността си за обществен превоз на пътници в рамките на територията на съответната община; с изключение на изходящи линии или други второстепенни елементи на тази му дейност, навлизащи в територии на съседни общини, и
г) не участва в конкурентни конкурси за предоставяне на обществени превози на пътници, организирани извън територията на общината; вътрешният оператор може да участва само в конкурси не по-рано от две години преди изтичане на пряко възложената му услуга при условие, че е било взето окончателно решение тази услуга да се възлага с конкурс и на вътрешния оператор не е възложена пряко друга услуга за обществен превоз на пътници.
8. (нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) „Задължение за извършване на обществена услуга“ е изискване, определено от общинския съвет, за да осигури обществен превоз на пътници, който лицето по чл. 2, ако отчиташе само собствените си търговски интереси, не би поело или не би поело до същата степен или при същите условия без възнаграждение.
9. (нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) „Изключително право“ е право, упълномощаващо лицето по чл. 2 да извършва определен обществен превоз на пътници по определено маршрутно разписание в рамките на определен район, като се изключва всеки друг такъв превозвач да извършва обществени превози на пътници по това разписание.
10. (нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) „Компенсация за обществена услуга“ е каквато и да е облага, в частност – финансова, предоставена пряко или непряко от общинския съвет от обществени средства по време на периода на изпълнение на задължението за извършване на обществена превозна услуга или във връзка с този период.
11. (нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) „Контрол, сходен с този, който общинският съвет упражнява върху собствените си подразделения“ е налице, когато той е представен в значителна степен в административните, управителните или надзорните органи и/или е едноличен собственик на дружеството, и/или има контрол върху стратегически решения и индивидуални управленски решения, вземани от органите за управление на дружеството според устава, дружествения договор или учредителния му акт.
12. (нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) „Обществен превоз на пътници“ са услуги за превоз на пътници от общ икономически интерес, предоставяни на обществеността регулярно и на недискриминационна основа.
13. (нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) „Пряко възлагане“ е възлагане на услуга за обществения превоз на пътници без каквато и да е конкурсна или друга състезателна процедура.
14. (нова – ДВ, бр. 44 от 2011 г.) „Стойност“ е стойността на услуга, маршрут, обществена поръчка за услуги или схема за компенсиране на обществен пътнически превоз, която съответства на пълното възнаграждение на оператора или операторите на обществени услуги преди начисляване на продажбата на ДДС, включително всякакъв вид компенсации, изплатени от обществените органи и приходи от продажбата на билети, които не са изплатени на въпросния компетентен орган.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 18 от Закона за автомобилните превози.
§ 3. Разпоредбите на тази наредба не се отнасят за таксиметров превоз на пътници.
§ 4. Процедурите за разпределяне на превозите по автобусни линии от утвърдените транспортни схеми между лицата по чл. 2, обявени с решение на общинския съвет за провеждане на съответната процедура до влизане в сила на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 2001 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (ДВ, бр. 36 от 2001 г.), се приключват по реда на Закона за обществените поръчки.
§ 5. Конкурсите за разпределяне на превозите по автобусни линии от утвърдените транспортни схеми между лицата по чл. 2, приключени с решение на общинския съвет, по които са сключени договори за изпълнение към 21.I.2002 г., остават в сила.
§ 6. Конкурсите за разпределяне на превозите по автобусни линии от утвърдените транспортни схеми между лицата по чл. 2, които не са приключили към 22.I.2002 г., се прекратяват на основание Решение № 219 от 10.I.2002 г. на Върховния административен съд (ДВ, бр. 8 от 2002 г.). Нови процедури се обявяват по реда на тази наредба.
§ 7. Органите за контрол по Закона за движение по пътищата и Закона за автомобилните превози пътуват безплатно с всяко превозно средство, извършващо обществен превоз на пътници и товари по реда на тази наредба, въз основа на карти, издадени по чл. 170, ал. 6 от Закона за движение по пътищата.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ И ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ
(ОБН. – ДВ, БР. 45 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2006 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 юни 2006 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ И ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ
(ОБН. – ДВ, БР. 44 ОТ 2011 Г.)

§ 41. Навсякъде в останалите текстове на наредбата думите „министъра на транспорта и съобщенията“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, „министърът на транспорта и съобщенията“ – с „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, „лицензията“ с „лиценза/ът“, а „заинтересуваните“ със „заинтересованите“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ И ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ
(ОБН. – ДВ, БР. 44 ОТ 2011 Г.)

§ 45. Разпоредбите на чл. 16, ал. 1, 2 и 3 се прилагат до 1 януари 2013 г.
§ 46. Разпоредбите на чл. 6, ал. 3 и чл. 16, ал. 4, 5 и 6 влизат в сила от 1 януари 2013 г.
§ 47. Изискването по чл. 18, ал. 4 се отнася за превози по автобусни линии, възложени въз основа на конкурсите, обявени след влизане в сила на тази наредба.
§ 48. Процедури за разпределение и възлагане на превозите по транспортни схеми, за които към момента на тяхното откриване не са били налице основанията за възлагане по реда на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.) и за които има прието решение на общинския съвет и са открити със заповед на кмета на съответната община, се довършват по досегашния ред.
§ 49. Сключените договори, с които е възложено задължение за обществена услуга до 3 декември 2009 г., остават в сила, както следва:
1. Договорите, сключени до 26 юли 2000 г. чрез справедлива конкурентна процедура – до изтичане на срока им.
2. Договорите, сключени преди 26 юли 2000 г. по ред, различен от справедлива конкурентна процедура, и договорите, сключени между 26 юли 2000 г. и 3 декември 2009 г. чрез справедлива конкурентна процедура (включително конкурс по реда на глава ІІ от тази наредба) – до изтичане на срока им, но за срок не по-дълъг от 30 години.
3. Договорите, сключени между 26 юли 2000 г. и 3 декември 2009 г. по ред, различен от справедлива конкурентна процедура – до изтичане на срока им, при условие че имат ограничен срок, сравним със сроковете, посочени в чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.
§ 50. Тази наредба се издава по прилагането на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета и свързаните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1

(Изм. – ДВ, бр. 32 от 2003 г., предишно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 – ДВ, бр. 44 от 2011 г.)

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Изпълнява се ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(целогодишно/сезонно от – до)

Разстоя- Час, мин. Марш- Час, мин.
ние (км) пристига стои тръгва рут пристига стои тръгва

Обща
дължина ….. км
Общо време Средна техни-
за движение … ч. мин. ческа скорост … км/ч.
Общо време Средна съобщи-
за пътуване … ч. мин. телна скорост … км/ч.

Настоящото разписание се възлага от община ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
на ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(фирма на превозвача)

с договор № ……………../……………… г. със срок на действие до …………………… г.

Заверка от общината: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(подпис и печат)

Приложение № 2 към чл. 33, т. 3, буква „б“

(Отм. – ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г.)

Приложение № 3 към чл. 35, ал. 1

(Отм. – ДВ, бр. 32 от 2003 г.)

Приложение № 4 към чл. 37, ал. 1

(Отм. – ДВ, бр. 32 от 2003 г.)

Приложение № 5 към чл. 40, ал. 1, т. 4

(Предишно Приложение № 5 към чл. 40, т. 7, изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.

Фирма ………………………………………………..
Разрешил излизането: ………………………………………………………………………………………………..
Адрес …………………………………………………
(подпис, печат)

Тел. ……………………. Факс …………………………………………………………………………………

ПЪТЕН ЛИСТ
Серия… …… № ……………………….

Автомобил ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..
(марка, модел) (регистрационен №)
Водач I …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Водач II ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Придружители: 1. …………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Издал пътния лист: ………………………………………………………../…………………../………………………………………………………………………………………………………………………………..
(име, презиме, фамилия)

(дата) (подпис)
Време на излизане от гаража (дата, час, мин.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Време на прибиране в гаража (дата, час, мин.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Автомобилът е технически изправен. Приех автомобила технически изправен.
Механик: …………………………………………./……………………………………………………………
Водач: ………………………………………………/……………………………………………………….
(фамилия, подпис) (фамилия, подпис)

Проба за алкохол. Общо здравословно Водачът е годен да управлява.
състояние – добро. Извършил проверката:

……………………………………………………………/………………………………………………
(фамилия, подпис)

Километропоказател: Начален …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Краен ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Приел и проверил пътния лист: ………………………………………………………………./………………./…………………………………………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)

(дата)
(подпис)

Документи за превоза към пътния лист
Вид обществен превоз Документи за превоза
1 2

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(гръб)
Фамилия на водача, изпълнител на превоза Маршрут (от – до) Тръгване (ч. мин.) Пристигане (ч. мин.) Престой (ч. мин.) Заверка
1 2 3 4 5 6

Бележки на контролните органи:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………..
(подпис и печат на контролния орган)
Упътване:
1. Пътният лист е документ за контрол и отчитане работата на водачите и автомобилите.
2. Реквизитите в пътния лист се попълват с мастило или химикал ясно и четливо.
3. В зависимост от вида на изпълнявания превоз поле „Документи за превоза към пътния лист“ се попълва, както следва:
3.1. При превози на пътници:
а) в колона 1 – „Превоз по автобусна линия“, а в колона 2 – „Разписание на линия ………“, като се изписва наименованието на линията; при превоз по междуобластна линия се посочва и номерът на маршрутното разписание;
б) в колона 1 – „Специализиран превоз“, а в колона 2 – „Разписание за специализиран превоз по линия ………..“, като се изписва наименованието на линията;
в) в колона 1 – „Случаен превоз“, а в колона 2 – „Пътническа ведомост за случаен превоз“ и „Фактура за платен случаен превоз“.
3.2. При превози на товари:
В колона 1 се записва „Превоз на товари“, в колона 2 – „Товарителница серия ….. № ……….“.
4. Колона 1 на гърба се попълва, когато в пътния лист са вписани двама водачи.
5. Пътният лист се съхранява от превозвача една година.

Приложение № 6 към чл. 40, ал. 1, т. 8

(Ново – ДВ, бр. 32 от 2003 г., предишно Приложение № 6 към чл. 40, т. 11, изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.)

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
(наименование на превозвача) (наименование на превозвача)
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
(адрес на превозвача) (адрес на превозвача)

Серия …. № ………………. Серия …. № ……………….

БАГАЖНА РАЗПИСКА БАГАЖНА РАЗПИСКА

До ………………………………………………………………………………………………………….
До ………………………………………………………………………………………………………….
(крайна спирка на пътуване) (крайна спирка на пътуване)
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
(име, презиме и фамилия на пътника) (име, презиме и фамилия на пътника)
(закрепва се към багажа) (закрепва се към багажа)

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!