Наредба за задължителна употреба на устройства за ограничаване на скоростта, 2004

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба за задължителна употреба на устройства за ограничаване на скоростта, 2004

Наредба №13 за изискванията за задължителна употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства

Наредба № 13 от 19 април 2004 г. за изискванията за задължителна употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства

Издадена от Министерство на транспорта и съобщенията

В сила от 15.06.2004 г.
Обн. ДВ. бр.51 от 15 Юни 2004г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. категориите моторни превозни средства, които задължително трябва да бъдат оборудвани с устройства за ограничаване на скоростта;

2. условията и редът за монтаж и настройка на устройствата за ограничаване на скоростта на моторни превозни средства, произведени без такива устройства;

3. изискванията към лицата, извършващи монтаж и настройка на устройства за ограничаване на скоростта.

 

 

Раздел II.
Категории моторни превозни средства, задължително оборудвани с устройства за ограничаване на скоростта

Чл. 2. (*) С устройства за ограничаване на скоростта трябва да бъдат оборудвани моторните превозни средства от категория М3 с технически допустима максимална маса над 10 t и от категория N3 с изключение на:

1. моторните превозни средства с конструктивна максимална скорост, по-малка от ограничената, определена в чл. 5 за съответната категория;

2. моторните превозни средства на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция „Гражданска защита“ или намиращи се под тяхно разпореждане;

3. моторните превозни средства, с които се извършват превози по градски линии от общинската транспортна схема;

4. моторните превозни средства, с които се извършват превози извън пътищата, отворени за обществено ползване.

 

Раздел III.
Условия и ред за монтаж и настройка на устройствата за ограничаване на скоростта

Чл. 3. Устройствата за ограничаване на скоростта трябва:

1. да бъдат от одобрен тип съгласно Наредба № 70 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройства за ограничаване на скоростта или на бордови системи за ограничаване на скоростта и за одобряване типа на устройствата за ограничаване на скоростта на министъра на транспорта и съобщенията (ДВ, бр. 90 от 2003 г.);

2. да притежават сертификат или съобщение за одобряване на типа.

Чл. 4. (1) Лицата, които монтират устройства за ограничаване на скоростта, са длъжни да:

1. пломбират и защитят всички връзки и съединения, които могат да доведат до нарушаване на действието или функциите на всеки един от модулите на устройството за ограничаване на скоростта;

2. поставят монтажна табела върху колоната на вратата на автомобила откъм страната на водача или в близост до нея по начин, който не позволява свалянето й без унищожаване на данните, записани върху нея.

(2) Табелата трябва да съдържа следните данни:

1. име (наименование и адрес) и сервизен знак или номер на лицето, извършило монтажа и/или проверката;

2. характеристичен коефициент на автомобила „w = … rev/km“ или „w = … imp/km“;

3. действителна обиколка на автомобилните колела „l = … mm“;

4. датата, на която е определен характеристичният коефициент на автомобила и е извършено измерването на действителната обиколка на автомобилните колела;

5. ограничената скорост „Vset …. km/h“.

(3) При всяка проверка за действието на устройствата за ограничаване на скоростта, резултатите от която се различават от данните по ал. 2, се поставя нова табела с актуалните данни, която заменя предишната.

(4) Лицата, които извършват действията по ал. 1 и 3, са длъжни да запечатят с пломби устройството за ограничаване на скоростта в случай, че при извършване на монтаж, настройка и проверка нарушат пломбите, поставени от производителя.

Чл. 5. (1) Моторните превозни средства от категория N3 могат да се движат по пътищата, отворени за обществено ползване, само ако са оборудвани с устройство за ограничаване на скоростта, настроено по такъв начин, че максималната им скорост да не надвишава 90 km/h.

(2) Моторните превозни средства от категория M3 с технически допустима максимална маса над 10 t могат да се движат по пътищата, отворени за обществено ползване, само ако са оборудвани с устройство за ограничаване на скоростта, настроено по такъв начин, че максималната им скорост да не надвишава 100 km/h.

 

Раздел IV.
Изисквания към лицата, извършващи монтаж и настройка на устройствата за ограничаване на скоростта

Чл. 6. (1) Лицата, извършващи монтаж и настройка на устройствата за ограничаване на скоростта, трябва да имат сключен договор с производителя на устройството за ограничаване на скоростта или с негов упълномощен представител за извършване на съответната дейност.

(2) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ може да изисква от производителя на устройството за ограничаване на скоростта информация за неговите упълномощени представители.

Чл. 7. (1) В случаите, когато сигналът за скоростта се подава от контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф) към устройства за ограничаване на скоростта, монтаж и настройка на устройствата за ограничаване на скоростта могат да извършват лица, регистрирани по реда на Наредба № 12 за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях (ДВ, бр. 1 от 2003 г.).

(2) Монтаж и настройка на устройство за ограничаване на скоростта, което е част от бордовата система на моторното превозно средство (бордова система за ограничаване на скоростта), могат да извършват лица, упълномощени от производителя на моторното превозно средство или на бордовата система.

Чл. 8. Производителят или неговият упълномощен представител е длъжен да се увери, че лицата, които желаят да извършват монтаж и/или настройка на устройства за ограничаване на скоростта на моторни превозни средства, са създали технически условия и разполагат с квалифициран персонал за извършване на съответната дейност.

Чл. 9. Преди започване на дейността лицата по чл. 6, ал. 1 уведомяват Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като представят:

1. нотариално заверено копие от договора с производителя или неговия упълномощен представител на български език;

2. адрес на сервиза, в който ще се извършва монтаж и настройка на устройствата за ограничаване на скоростта;

3. в случаите по чл. 7, ал. 1 копие от удостоверение за регистрация (приложение № 6 към чл. 28, ал. 1 и чл. 30, ал. 3 на Наредба № 12);

4. образци от сервизен знак или идентификационен номер, които му предоставя производителят или неговият упълномощен представител;

5. списък на лицата, извършващи монтаж и настройка на устройствата за ограничаване на скоростта;

6. копие на сертификата или съобщението на одобрените типове, които те могат да монтират.

Чл. 10. (1) Лицата по чл. 6, ал. 1 извършват проверка за действието на устройствата за ограничаване на скоростта и издават протокол по образец (приложение № 1).

(2) Проверката по ал. 1 се извършва в рамките на контролните проверки на тахографите.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Устройство за ограничаване на скоростта“ е устройство, чиято основна функция е да управлява подаването на гориво към двигателя с цел ограничаване скоростта на превозното средство до определената стойност.

2. „Характеристичен коефициент“ е числова характеристика, показваща стойността на изходния сигнал, получен от съответно устройство, монтирано на автомобила и свързано с ограничителя на скоростта, когато автомобилът изминава разстояние един километър при условията за определяне на грешките на устройството за ограничаване на скоростта при контролните проверки. Характеристичният коефициент се означава с „w“ и се изразява или в обороти за километър във вида „w = … rev/km“, или в импулси за километър във вида „w = … imp/km“.

3. „Действителна обиколка на автомобилните колела“ е осреднената стойност на изминатото разстояние от двигателните колела на автомобила за едно пълно завъртане (оборот). Измерването на това разстояние трябва да се извършва при условията за определяне на грешките на устройството за ограничаване на скоростта при контролните проверки. Действителната обиколка се означава с „l“ и се изразява в милиметри във вида „l = … mm“.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 89а, ал. 1 и 2 от Закона за автомобилните превози.

§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на разпоредбите на чл. 2, които влизат в сила, както следва:

1. за автобуси от категория М3 с технически допустима максимална маса над 10 t за превоз на пътници на територията на Република България – от 1 януари 2006 г.;

2. за моторни превозни средства от категория N3 за превоз на товари на територията на Република България – от 1 януари 2006 г.

 

 

Приложение към чл. 10, ал. 1

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!