Правилник за издаване на българските лични документи, ноември 2019

Начало » Закони и наредби » Правилник за издаване на българските лични документи, ноември 2019

Приет с ПМС № 13 от 08.02.2010 г.
Обн. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.42 от 4 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.31 от 29 Март 2013г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 17 Май 2016г., , изм. ДВ. бр.70 от 9 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 2 Април 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. С правилника се регламентират условията и редът за издаване на българските лични документи по Закона за българските лични документи (ЗБЛД) и за предоставяне на данни от информационните фондове по чл. 70 ЗБЛД.

Чл. 2. (1) Имената и месторождението на българските граждани в българските лични документи се изписват на кирилица и на латиница чрез английска транслитерация съгласно приложение № 1.

 

(2) По искане на българските граждани имената им, съдържащи характерни букви и буквосъчетания, могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация, в първи документ за самоличност. Промяна в следващ документ може да се извърши само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване, или след представяне на съдебно решение.
(3) Промяна в изписването на латиница на имената на българските граждани може да се извърши в следващ документ за самоличност, без да се представят документите по ал. 2, ако е поискано изписването да се извърши чрез английската транслитерация съгласно приложение № 1.
(4) Редът по ал. 3 не се прилага, когато в информационните фондове на Министерството на вътрешните работи (МВР) има достатъчно данни, че с изписаните на латиница имена от издаден предходен документ за самоличност лицето е регистрирано като закононарушител в друга държава.
(5) Имената на чужденците в българските лични документи се изписват и на български език.
(6) При издаване на български личен документ с променена транслитерация на имената се обявяват за невалидни всички български лични документи на лицето, издадени с предходна транслитерация.

Чл. 3. (1) Българските граждани, притежаващи документи за самоличност, издадени от друга държава, в срок до 60 дни от издаването им са длъжни да уведомят дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина или компетентните органи на МВР.
(2) Дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина информират компетентните органи на МВР чрез Министерството на външните работи (МВнР) в срок до 7 работни дни от уведомяването по ал. 1.

Чл. 4. (1) Българските лични документи се връщат на органа, който ги е издал, в случаите по чл. 9, ал. 3 и чл. 10, ал. 1 ЗБЛД.

 

(2) Дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина уведомяват компетентните органи на МВР за настъпилите събития и факти по ал. 1 не по-късно от 7 работни дни, след като са им станали известни, и изпращат с първата дипломатическа поща получените български лични документи на органите, които са ги издали.

Раздел II.
Заявление за издаване на български лични документи

Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г.) Български личен документ се издава въз основа на подадено заявление по образец съгласно приложения № 2, 3, 4 или 8.
(2) Заявленията по ал. 1 при наличие на техническа възможност се попълват с данни от Националния автоматизиран информационен фонд „Национален регистър на българските лични документи“ (НАИФ „НРБЛД“) и се предоставят на заявителя за установяване съответствие на данните.
(3) Данните в заявленията, които не са попълнени чрез НАИФ „НРБЛД“, и корекциите на попълнените данни се отразяват от заявителя на български език четливо на ръка.
(4) Образците на заявленията по ал. 1 се публикуват и на интернет страницата на МВР.

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В заявлението имената се изписват без съкращения съгласно отразеното в Националната база данни „Население“ или в представените удостоверение за раждане, удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за придобиване на българско гражданство или влязло в сила съдебно решение.
(2) Имената на чужденците се изписват, както са изписани в документите им за самоличност или за пътуване, а имената на чужденците, получили убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, които не притежават такива документи, се изписват по реда, по който те са ги посочили, в подписана от тях декларация пред компетентния орган.

Чл. 7. (1) Заявленията за издаване на български лични документи се подават:

 

1. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) за лична карта и/или паспорт – в районно управление на Министерството на вътрешните работи (РУ на МВР), областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) по постоянен адрес, дирекция „Български документи за самоличност“ (ДБДС) – МВР, или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина;
2. за дипломатически паспорт и служебен паспорт – в МВнР;
3. за моряшки паспорт – в Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИА „МА“) или в териториалните и дирекции;
4. за временен паспорт и удостоверение за завръщане в Република България на чужденец – в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина;
5. за служебен открит лист за преминаване на границата и за временен паспорт за окончателно напускане на Република България – в ДБДС – МВР;
6. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. – ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) за свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) на български граждани – в звената „Пътна полиция“ при ОДМВР по постоянен адрес; в случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат заявлението може да се подаде и в РУ при ОДМВР по постоянен адрес, в РУ при ОДМВР, определени от главния секретар на МВР или от упълномощени от него длъжностни лица по предложение на директорите на ОДМВР, или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина;
7. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) за свидетелство за управление на МПС на чужденци – в звената „Пътна полиция“ при ОДМВР;

 

8. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) за карта на бежанец, карта на чужденец с хуманитарен статут, карта на чужденец, получил убежище, удостоверение за пътуване зад граница на бежанец, удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут и удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище – в ОДМВР по постоянен адрес;
9. (изм. – ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) за временно удостоверение за напускане на Република България – в ОДМВР/СДВР или в ДБДС – МВР;
10. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) за документи за самоличност по чл. 59, ал. 1, т. 4 и 8 ЗБЛД и документи за пребиваване по чл. 59, ал. 2, 3 и 4 ЗБЛД – в дирекция „Миграция“ (ДМ) – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР;
11. за документи за пребиваване по чл. 59, ал. 5 ЗБЛД – в МВнР;
12. (нова – ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г.) за документи по чл. 59, ал. 6 от ЗБЛД – в Министерството на отбраната (МО).
(2) При подаване на заявлението лицата удостоверяват самоличността си чрез представяне на документ за самоличност, документ за пътуване или друг заместващ документ.
(3) Заявлението не се приема при установена липса или несъответствие на единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен номер (ЛН), имена и/или месторождение с данните в НАИФ „НРБЛД“.
(4) Към заявлението за издаване на първи български документ за самоличност на лице, придобило българско гражданство, се прилага официален документ за придобиване на българско гражданство и копие от националния му документ за самоличност или за пътуване.
(5) За удостоверяване на трайно увреждане при подаване на заявление за издаване на български личен документ се представя валиден удостоверителен документ, издаден от компетентен орган, копие от който се прилага към заявлението.

Чл. 8. (1) Заявленията за бързо издаване на български лични документи се подават:
1. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) за лична карта и/или паспорт – в РУ на МВР, определени от главния секретар на МВР или от упълномощени от него длъжностни лица по предложение на директорите на ОДМВР, или в ОДМВР по постоянен адрес, в ДБДС – МВР, или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина;
2. за служебен открит лист за преминаване на границата и за временен паспорт за окончателно напускане на Република България – в ДБДС – МВР;
3. (изм. – ДВ, бр. 50 от 2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) за карта на бежанец, карта на чужденец с хуманитарен статут, карта на чужденец, получил убежище, удостоверение за пътуване зад граница на бежанец, удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут и удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище – в ОДМВР по постоянен адрес;
4. за дипломатически и служебен паспорт – в МВнР;
5. за моряшки паспорт – в ИА „МА“ или в териториалните и дирекции;
6. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) за свидетелство за управление на МПС – в звената „Пътна полиция“ при ОДМВР по постоянен адрес;
7. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) за документите за самоличност по чл. 59, ал. 1, т. 4 и 8 ЗБЛД и документи за пребиваване по чл. 59, ал. 2, 3 и 4 ЗБЛД – в ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР.
(2) Заявленията за експресно издаване на български лични документи се подават: 1. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) за лична карта и/или паспорт – в РУ на МВР, определени от главния секретар на МВР или от упълномощени от него длъжностни лица по предложение на директорите на ОДМВР, в ОДМВР по постоянен адрес или в ДБДС – МВР;
2. за служебен открит лист за преминаване на границата и за временен паспорт за окончателно напускане на Република България – в ДБДС – МВР;
3. за дипломатически и служебен паспорт – в МВнР;
4. (нова – ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г., изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) за документите за пребиваване по чл. 59, ал. 2, т. 1 и 7 ЗБЛД – в ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР;
5. (нова – ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г., изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) за документите за пребиваване по чл. 59, ал. 2, т. 1а и 2 ЗБЛД – в ДМ – МВР, само когато заявленията са приети в ДМ – МВР.
(3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 37 от 2016 г., в сила от 17.05.2016 г.) Необходимостта от допълнителни проверки, както и възникнали технически и/или софтуерни проблеми, свързани с издаването на български личен документ, са основание издаването на български личен документ чрез бърза или експресна услуга да се трансформира в обикновена услуга.

Чл. 9. (1) При подаване на заявлението заявителят прилага към него и цветна снимка, която да съответства на изискванията съгласно приложение № 5.
(2) Снимките за българските лични документи се изготвят от фотографи, регистрирани по Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз (ЕС), или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), запознати с изискванията към тях, които се поставят на видно място в ателието им.
(3) Снимка по ал. 1 не се представя в пунктовете за приемане на заявления, в които има техническа възможност за цифрово заснемане на лицето на заявителя. Заснемането се извършва при спазване изискванията на т. 12 – 16 от приложение № 5.

Чл. 10. (1) При подаване на заявлението заявителят полага подпис под снимката в присъствието на длъжностното лице.
(2) При подаване на заявление за издаване на български личен документ лицата до 14 години не полагат подпис под снимката, а навършилите 14 години полагат подпис под снимката и подписват заявлението лично.
(3) Подписът се полага от лицето лично според възприетия от него начин с предоставено от длъжностното лице пишещо средство в контурите на определеното в заявлението поле за подпис.
(4) Подписът на чужденец в български личен документ е необходимо да съответства на подписа му в националните документи за самоличност или за пътуване.
(5) В пунктовете за приемане на заявления, в които има техническа възможност, подписът на заявителя се снема чрез специално техническо средство.
(6) Незрящите, както и лица с увреждания на горните крайници, които по обективни причини не са в състояние да подпишат заявленията и са представили удостоверителни документи, не полагат подписи върху тях. В тези случаи длъжностното лице прочита съдържанието на заявлението на глас в присъствието на двама свидетели. При одобрение свидетелите подписват заявлението.
(7) Неграмотните, които не могат да се подписват, не полагат подпис и пръстов отпечатък под снимката. В тези случаи длъжностното лице прочита съдържанието на заявлението на глас в присъствието на двама свидетели. При одобрение заявлението се подписва от свидетелите, а неграмотният полага пръстов отпечатък от десния показалец.
(8) (Доп. – ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) При получаване на български личен документ или при отказ да бъде издаден такъв документ заявителят или упълномощен от него представител попълва собственоръчно на указаното място в заявлението имената си, дата и място на получаване на документа или отказа и полага подпис пред длъжностното лице, освен когато българският личен документ е получен чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга по реда на чл. 17, ал. 7, изречение първо от ЗБЛД.

Чл. 11. Заявление за издаване на български личен документ не се приема в следните случаи:
1. когато не е попълнено съгласно изискванията на чл. 5 и 6 или е с поправки, зачертаване или изтриване;
2. в случаите по чл. 7, ал. 3;
3. когато приложената снимка не отговаря на изискванията;
4. при явно несъответствие на образа на лицето с образа от снимката.

Чл. 12. (Доп. – ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При промени в гражданското състояние към заявлението се прилагат официални документи или заверени копия от тях относно новите обстоятелства. Документи не се прилагат, ако е заявена подмяна на лична карта или паспорт и тези обстоятелства са отразени в Националната база данни „Население“.

Чл. 13. Към заявлението се прилага и документ за платена държавна такса.

Чл. 14. Българските граждани, които живеят предимно в чужбина, при подаване на заявлението посочват в него освен постоянния си адрес на територията на Република България и адрес на територията на държавата, където пребивават.

Чл. 15. При подаване на заявление за издаване на български личен документ с електронен носител на информация, съдържащ пръстови отпечатъци, на заявителя се снемат пръстови отпечатъци от десния и левия показалец при спазване разпоредбите на чл. 17, ал. 4 и чл. 36, ал. 3 ЗБЛД.

Чл. 16. (1) При приемане на заявление за издаване на български личен документ длъжностното лице го завежда в регистър. На заявителя се връчва талон за приетото заявление.
(2) Българските лични документи се издават съобразно данните на заявителя към момента на подаване на заявлението.
(3) Заявления, въз основа на които са издадени български лични документи, се съхраняват до 20 години от датата на регистрирането им там, където са приети. Съхранението и унищожаването им се извършва по технологичен ред, утвърден от ръководителя на съответния орган по чл. 1, ал. 2 ЗБЛД.

Чл. 17. (1) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ лицето е длъжно да подаде в срок до 3 дни писмена декларация по образец съгласно приложение № 6 относно тези обстоятелства в най-близкото РУ на МВР, ОДМВР, ДБДС – МВР, ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР.
(2) В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на дипломатически или служебен паспорт декларацията по ал. 1 се подава в МВнР, което изпраща копие от нея в срок до 7 дни на ДБДС – МВР.
(3) В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на моряшки паспорт декларацията по ал. 1 се подава в ИА „МА“ или в териториалните и дирекции, които изпращат копие от нея в срок до 7 дни на съответната ОДМВР, персонализирала документа.
(4) (Нова – ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г.) В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на карта на служител в структура на НАТО или на зависимо лице декларацията по ал. 1 се подава в МО.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г.) Пребиваващите на територията на друга държава подават декларацията в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, което изпраща копие от нея в срок до 7 дни чрез МВнР на ДБДС – МВР. Оригиналът на декларацията се изпраща с първата дипломатическа поща.
(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г.) Декларациите се предоставят от структурите, посочени в чл. 7.
(7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г.) Образецът на декларацията по ал. 1 се публикува и на интернет страницата на МВР.
(8) (Предишна ал. 7 – ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г.) Лицата, притежаващи валиден универсален електронен подпис, могат да подадат декларацията и по интернет чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ

Чл. 18. (1) Лична карта се издава или подменя въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 2, подадено лично от заявителя. Заявление за издаване на лична карта може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите по чл. 17, ал. 5 ЗБЛД.
(2) Заявление за бързо издаване на лична карта може да се подаде и в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина само в случаите на подмяна, ако е налице възможност за служебно препращане на преписката чрез МВнР до ДБДС – МВР, и обратно до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина или ако дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина предлага услугата „препращане чрез куриерска фирма“ и заявителят е заплатил за нея. Услугата се извършва чрез сертифицирана за пренос на ценни пратки фирма, осъществяваща куриерски услуги. Срокът за издаването е до 60 дни.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2016 г., в сила от 15.01.2016 г.) Заявление за издаване на лична карта може да се подаде и по електронен път чрез:
1. автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на вътрешните работи с притежавания от лицето валиден квалифициран електронен подпис в случаите по чл. 18а ЗБЛД; органът, който издава личната карта, изпраща до заявителя на електронния адрес, посочен в заявлението, потвърждение или отказ за издаването на лична карта; в потвърждението се посочва, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавна такса по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР;
2. (изм. – ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 01.10.2020 г.) автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи – за български граждани, които пребивават в чужбина, в случаите по чл. 18а ЗБЛД; Министерството на външните работи изпраща до заявителя на електронния адрес, посочен в заявлението, потвърждение или отказ за издаването на лична карта; в потвърждението се посочва, че документът ще бъде издаден от МВР след заплащане на държавна такса по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВнР, като получаването му ще става в консулската служба, посочена от заявителя.
(4) При подаване на заявлението длъжностното лице заснема чрез цифрови устройства подписа и лицето на заявителя.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Личните карти се персонализират в ОДМВР или в ДБДС – МВР.

Чл. 19. (1) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г.) При подаване на заявление за издаване на първа лична карта към заявлението се представя и удостоверителен документ за раждане, в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира. По изключение могат да се представят и други официални документи, удостоверяващи данните за раждане. Копия от удостоверителните документи се прилагат към заявлението.
(2) При подаване на заявление за издаване на лична карта в случаите по чл. 31а, ал. 3 ЗБЛД към заявлението се представя съдебно решение за настаняване извън семейството, копие от което се прилага, и положително становище на дирекция „Социално подпомагане“, което се прилага.

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) При подмяна на лична карта към заявлението се прилагат:
1. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г.) при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта – декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде изискан по служебен път;
2. при съществени и трайни изменения на образа – официален документ от съответните компетентни органи;
3. при изтичане срока на валидност на личната карта, при повреждане и в случаите по т. 2 – предходната лична карта.
(2) При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в Националната база данни „Население“, към заявлението за подмяна на лична карта се прилагат предходната лична карта и:
1. при промяна на ЕГН – удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;
2. при промяна на имената – официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;
3. при промяна на постоянен адрес – удостоверителен документ от съответната общинска администрация;
4. при промяна на пола – официален документ от съответните компетентни органи.

Чл. 21. (1) Българските граждани, които пребивават в чужбина, могат да подават заявление за издаване на лична карта в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина.
(2) В дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, в които има техническа възможност, длъжностните лица при приемане на заявлението заснемат с цифрови устройства подписа и лицето на заявителя.
(3) Длъжностните лица в дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина, в което е прието заявлението, въвеждат личните данни от него, информация за приложените документи, подпис и снимка на заявителя в автоматизирана информационна система и регистрират заявлението като „Искане за издаване на лична карта“.
(4) Искането за издаване на лична карта се изпраща в ДБДС – МВР, по електронен път чрез защитена комуникационна връзка. В срок до 5 работни дни ДБДС – МВР, по електронен път връща отговор до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина относно съответствието на попълнените данни в заявлението с тези в НАИФ „НРБЛД“ и възможността за издаване на лична карта. При съответствие на данните искането се регистрира от ДБДС – МВР, като прието заявление за персонализиране на личната карта.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) В случай че има несъответствие на попълнените в заявлението данни с тези в НАИФ „НРБЛД“, ДБДС – МВР, изпраща до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина по електронен път указания за отстраняване на несъответствията. Дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина в срок до 2 работни дни уведомява заявителя. В случай че в срок до 7 работни дни от уведомяването всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на личната карта се прекратява от ДБДС – МВР.
(6) В дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, в които при приемане на заявлението няма техническа възможност за заснемане с цифрови устройства на подписа и лицето на заявителя, лицето подава заявление за издаване на лична карта, като към него прилага и снимка съгласно чл. 9, ал. 1. Приетото заявление се препраща по служебен път от МВнР до ДБДС – МВР.
(7) Приетите по реда на ал. 6 в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина заявления за издаване на лична карта могат да се изпращат от тях до МВнР по служебен път или чрез сертифицирана за пренос на ценни пратки фирма, осъществяваща куриерски услуги. Заявленията се изпращат чрез фирмата, осъществяваща куриерски услуги, ако в страната на пребиваване се предлага услугата „препращане чрез куриерска фирма“ и заявителят е заплатил за тази услуга.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) При получаване в ДБДС – МВР, от дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина чрез МВнР на заявления за издаване на лични карти, приети по реда на ал. 6, в които са установени несъответствия на данните в заявлението с тези в НАИФ „НРБЛД“, ДБДС – МВР, изпраща чрез МВнР до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина указания за отстраняване на несъответствията. Дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина в срок до 2 работни дни от получаване на указанията уведомява заявителя. В случай че всички несъответствия не бъдат отстранени в срок до 20 работни дни от уведомяването на заявителя или ако дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина не изпрати съответните документи – предмет на несъответствието, с първата дипломатическа поща, когато графикът за нея не позволява срокът от 20 работни дни да бъде спазен, процедурата за издаване на личната карта се прекратява от ДБДС – МВР.
(9) Дирекция „Български документи за самоличност“ – МВР, изпраща персонализираните лични карти чрез МВнР до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина, което уведомява заявителя за издадения му документ в срок до 7 работни дни. Министерството на външните работи може да изпраща персонализираните лични карти до дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина по служебен път или чрез сертифицирана за пренос на ценни пратки фирма, осъществяваща куриерски услуги, ако заявителят е поискал използването на услугата „препращане чрез куриерска фирма“ и е заплатил за тази услуга.
(10) Дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина уведомяват чрез МВнР органа, издал документа, за получаването му от заявителя в срок до 7 работни дни.
(11) Дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина предоставят необходимата информация за изискванията към снимките за българските лични документи на физически и юридически лица, които са лицензирани да изготвят снимки за документи за самоличност съгласно местното законодателство.
(12) Заявленията, приети по реда на ал. 4 и 5, се съхраняват в дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина, където са приети, а по ал. 6 се съхраняват в ДБДС – МВР.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТИ И ЗАМЕСТВАЩИ ГИ ДОКУМЕНТИ
Раздел I.
Паспорти

Чл. 22. (1) Паспорт се издава или подменя въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 2, подадено лично от заявителя. Заявление за издаване на паспорт може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно в случаите по чл. 17, ал. 5 ЗБЛД.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Заявление за бързо издаване на паспорт може да се подаде и в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина. Срокът за издаването е до 30 дни.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2016 г., в сила от 15.01.2016 г.) Заявление за издаване на паспорт може да се подаде и по електронен път чрез:
1. автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на вътрешните работи с притежавания от лицето валиден квалифициран електронен подпис в случаите по чл. 18а ЗБЛД; органът, който издава паспорта, изпраща до заявителя на електронния адрес, посочен в заявлението, потвърждение или отказ за издаването на паспорт; в потвърждението се посочва, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавна такса по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР;
2. (изм. – ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 01.10.2020 г.) автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи – за български граждани, които пребивават в чужбина, в случаите по чл. 18а ЗБЛД; Министерството на външните работи изпраща до заявителя на електронния адрес, посочен в заявлението, потвърждение или отказ за издаването на паспорт; в потвърждението се посочва, че документът ще бъде издаден от МВР след заплащане на държавна такса по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВнР, като получаването му ще става в консулската служба, посочена от заявителя.
(4) При подаване на заявлението длъжностното лице заснема с цифрови устройства подписа, лицето и пръстовите отпечатъци на заявителя при спазване разпоредбите на чл. 17, ал. 4 и чл. 36, ал. 3 ЗБЛД.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Паспортите се персонализират в ОДМВР или в ДБДС – МВР.
(6) При подмяна на паспорт към заявлението се прилагат:
1. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г.) при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на паспорта – декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде изискан по служебен път;
2. (отм. – ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
3. (отм. – ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
4. при съществени и трайни изменения на образа – официален документ от съответните компетентни органи;
5. (отм. – ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
6. (изм. – ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) при изтичане срока на валидност на паспорта, при повреждане и в случая по т. 4 – предходният паспорт.
(7) (Нова – ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в Националната база данни „Население“, към заявлението за подмяна на паспорт се прилагат предходният паспорт и:
1. при промяна на ЕГН – удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;
2. при промяна на имената – официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;
3. при промяна на пола – официален документ от съответните компетентни органи.

Чл. 23. (1) Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, ненавършили 14 години, се подава от техните родители или настойници, които подписват заявлението.
(2) Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години, се подава лично, като техните родители или попечители изразяват съгласието си за издаване на паспорт или на заместващ го документ, като полагат подпис в определеното за това място в заявлението в присъствието на длъжностно лице.
(3) При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представя някой от следните документи:
1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;
2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;
3. (нова – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на 25 октомври 1980 г., ратифицирана със Закон на 21 февруари 2003 г. (ДВ, бр. 82 от 2003 г.), или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в Люксембург на 20 май 1980 г., ратифицирана със закон на 26 февруари 2003 г., в сила от 1 октомври 2003 г. (ДВ, бр. 104 от 2003 г.), и след съгласуване с Министерството на правосъдието;
4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. – ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) препис-извлечение от акт за смърт, ако починалият родител е чужд гражданин и информацията не е отразена в Националната база данни „Население“.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) При разногласие между родителите за издаване на паспорт или заместващ го документ на лице, ненавършило 18 години, към заявлението се представя някой от следните документи:
1. влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт;
2. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и след съгласуване с Министерството на правосъдието.

Чл. 24. (1) Дипломатически или служебен паспорт се издава или подменя въз основа на лично подадено заявление по образец съгласно приложение № 2 до упълномощените от министъра на външните работи длъжностни лица. При приемане на заявлението длъжностното лице заснема с цифрови устройства подписа, лицето и пръстовите отпечатъци на заявителя при спазване разпоредбите на чл. 17, ал. 4 и чл. 36, ал. 3 ЗБЛД.
(2) Заявление за издаване на дипломатически или служебен паспорт може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно в случаите по чл. 17, ал. 5 ЗБЛД.
(3) Дипломатическите и служебните паспорти се персонализират в ДБДС – МВР, и се изпращат по служебен път в МВнР за връчване на лицата.
(4) Срокът на валидност на дипломатическите и служебните паспорти се определя от МВнР по заявление на ведомството или организацията, по чието искане са издадени. Максималният срок на валидност е срокът, установен в чл. 36, ал. 2 ЗБЛД.
(5) Подаването на заявления за издаване на дипломатически или служебен паспорт на лица, ненавършили 14 години, и на лица, навършили 14, но ненавършили 18 години, се извършва по реда на чл. 10, ал. 2 и чл. 23.
(6) Упълномощените от министъра на външните работи длъжностни лица по ал. 1 осъществяват контрол върху ползването на дипломатическите и служебните паспорти.

Чл. 25. (1) Моряшки паспорт се издава или подменя въз основа заявление по образец съгласно приложение № 2, подадено лично от заявителя. Заявление за издаване на моряшки паспорт може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно в случаите по чл. 17, ал. 5 ЗБЛД.
(2) Заявленията за издаване на моряшки паспорти се подават в ИА „МА“ или в териториалните й дирекции, откъдето по служебен път се изпращат в съответната ОДМВР, в която заявителят се явява лично за заснемане с цифрови устройства на подписа, лицето и пръстовите му отпечатъци при спазване разпоредбите на чл. 17, ал. 4 и чл. 36, ал. 3 ЗБЛД.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат и документите по чл. 47 ЗБЛД.
(4) Снемането на биометричните данни и персонализирането на моряшките паспорти се извършва в ОДМВР, определени от главния секретар на МВР или упълномощени от него длъжностни лица по предложение на ИА „МА“.

Чл. 26. (1) Българските граждани, които пребивават в чужбина, могат да подават заявление за издаване на паспорт в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина.
(2) В дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, в които има техническа възможност, длъжностните лица при приемане на заявлението заснемат с цифрови устройства подписа, лицето и пръстовите отпечатъци на заявителя при спазване разпоредбите на чл. 17, ал. 4 и чл. 36, ал. 3 ЗБЛД.
(3) Длъжностните лица в дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина, в което е прието заявлението, въвеждат личните данни от него, информация за приложените документи, подписа, снимката и пръстовите отпечатъци на заявителя в автоматизирана информационна система и регистрират заявлението като „Искане за издаване на паспорт“.
(4) Искането за издаване на паспорт се изпраща в ДБДС – МВР, по електронен път чрез защитена комуникационна връзка. В срок до 5 работни дни ДБДС – МВР, по електронен път връща отговор до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина относно съответствието на попълнените данни в заявлението с тези в НАИФ „НРБЛД“ и възможността за издаване на паспорта. При съответствие на данните искането се регистрира от ДБДС – МВР, като прието заявление за персонализиране на паспорт.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Когато има несъответствие на попълнените в заявлението данни с тези в НАИФ „НРБЛД“, ДБДС – МВР, изпраща до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина по електронен път указания за отстраняване на несъответствията. Дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина в срок до 2 работни дни уведомява заявителя. В случай че в срок до 7 работни дни от уведомяването на заявителя всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на паспорта се прекратява от ДБДС – МВР.
(6) (Отм. с Решение № 12757/2012 г. на ВАС – ДВ, бр. 31 от 2013 г.)
(7) Дирекция „Български документи за самоличност“ – МВР, изпраща персонализираните паспорти чрез МВнР до съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, което уведомява писмено заявителя за издадения му документ в срок до 7 работни дни. Министерството на външните работи може да изпраща персонализираните паспорти до дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина по служебен път или чрез сертифицирана за пренос на ценни пратки фирма, осъществяваща куриерски услуги, ако заявителят е поискал използването на услугата „препращане чрез куриерска фирма“ и е заплатил за тази услуга.
(8) Дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина уведомяват чрез МВнР органа, издал документа, за получаването му от заявителя в срок до 7 работни дни.
(9) Приетите по реда на ал. 4 и 5 заявления се съхраняват в дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина, където са подадени.

Раздел II.
Документи, заместващи паспорта

Чл. 27. (1) Временен паспорт се издава въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 2, подадено лично, а по изключение – от упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.
(2) Подаването на заявления за издаване на временен паспорт на лица, ненавършили 14 години, и на лица, навършили 14, но ненавършили 18 години, се извършва по реда на чл. 10, ал. 2 и чл. 23.
(3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Длъжностните лица в дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина, в което е прието заявлението, въвеждат личните данни от него, информация за приложените документи, заснетите с цифрови устройства подпис и лице на заявителя и снетите пръстови отпечатъци в автоматизирана информационна система, регистрират ги като „Искане за издаване на временен паспорт“ и ги изпращат за съгласуване с МВнР, а в случаите на издаването на временни паспорти на български граждани, на които след 1 септември 1999 г. не са издавани български документи за самоличност, ги изпращат за съгласуване чрез МВнР до ДБДС – МВР, в срок до 3 работни дни от датата на приемане на заявлението.
(4) (Доп. – ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Дирекция „Български документи за самоличност“ – МВР, в случаите на съгласуване на издаването на временни паспорти на български граждани, на които след 1 септември 1999 г. не са издавани български документи за самоличност, уведомява чрез МВнР дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина за своето становище за издаване на искания временен паспорт в срок до 3 работни дни.
(5) Дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина уведомява заявителя за решението.
(6) В случай че заявителят не се яви да получи временен паспорт в срок до 3 месеца от уведомяването му, искането за издаване на временния паспорт се анулира.
(7) (Нова – ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) В случаите, когато е невъзможно снемането на биометрични данни от лицето поради временна физическа невъзможност, може да се издаде временен паспорт с кратък срок на валидност, съобразен с необходимото време за завръщане в Република България по обичаен маршрут.

Чл. 28. (1) Заявление за издаване на временен документ за пътуване по чл. 39б ЗБЛД се подава от гражданин на държава – членка на ЕС, който не е български гражданин, в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина.
(2) Лицата по ал. 1 прилагат към заявлението снимка и документи, с които могат да удостоверят своята самоличност и гражданство.
(3) Заявлението за издаване на временен документ за пътуване на гражданин на друга държава – членка на ЕС, се попълва с технически средства или на ръка, с печатни букви на английски или френски език.
(4) Длъжностните лица в дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина, в което е прието заявление по ал. 1, въвеждат данните от заявлението и данните за приложените документи, включително подписа и снимката на лицето, в информационна система, регистрират ги под формата на „Искане за издаване на временен документ за пътуване“ и ги изпращат не по-късно от два работни дни от датата на приемане на заявлението до МВнР за съгласуване.
(5) Временен документ за пътуване на гражданин на държава – членка на ЕС, който не е български гражданин, се издава след съгласуване с МВнР и само с изричното съгласие на компетентните органи на държавата на неговото гражданство. При необходимост се иска съгласието и на компетентните органи на държавата на обичайното му местопребиваване или на държавата – цел на пътуването му.
(6) Срокът на валидност на временния документ за пътуване се определя от минималния срок, който е необходим, за да бъде започнато и завършено пътуването по най-краткия маршрут и в най-кратък срок. Срокът на валидност не може да бъде по-дълъг от 12 месеца.
(7) Дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина уведомява лицето за полученото съгласие за издаване на временен документ за пътуване или за отказ за неговото издаване в срок до 3 работни дни.
(8) Дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина уведомяват незабавно органите по ал. 5 за издаването на временен документ за пътуване.
(9) Ако лицето не се яви да получи временен документ за пътуване в срок до 3 месеца от датата на подаване на заявлението, временният документ за пътуване се унищожава, за което се уведомяват органите по ал. 5.

Чл. 29. (1) Служебният открит лист за преминаване на границата служи за преминаване през конкретен граничен контролно-пропускателен пункт на Република България и за движение в зоната, определена в съответния международен договор.
(2) Служебен открит лист за преминаване на границата се издава и подменя въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 2, подадено лично от заявителя, а по изключение – от упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно и получаване по служебен път на официално искане от компетентния орган.
(3) Служебен открит лист за преминаване на границата се издава със срок на валидност една година с възможност за продължаване.
(4) Заявлението се подава в ДБДС – МВР, където длъжностно лице заснема с цифрови устройства подписа и лицето на заявителя.
(5) Служебният открит лист за преминаване на границата се персонализира в ДБДС – МВР.

Чл. 30. (1) Временен паспорт за окончателно напускане на Република България се издава на лица, загубили българско гражданство.
(2) Временен паспорт за окончателно напускане на Република България се издава въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 2, подадено лично от заявителя в ДБДС – МВР, а по изключение – от упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. Към заявлението се прилага и удостоверение от Министерството на правосъдието за издаден указ за загубване на българското гражданство.
(3) При подаване на заявлението по ал. 2 длъжностно лице заснема с цифрови устройства подписа и лицето на заявителя.
(4) Подаването на заявления за издаване на временен паспорт за окончателно напускане на Република България на лица, ненавършили 14 години, и на лица, навършили 14, но ненавършили 18 години, се извършва по реда на чл. 10, ал. 2 и чл. 23.
(5) Временните паспорти за окончателно напускане на Република България се персонализират в ДБДС – МВР.

Чл. 31. Документите по чл. 27, 28, 29 и 30 се издават в срок до 30 дни от датата на приемане на заявлението.

Чл. 32. (1) Видовете паспорти, както и заместващите ги документи се връщат на органа, който ги е издал, в тримесечен срок от изтичане срока на валидност на документа или при получаване на нов документ.
(2) Лице, което има необходимост от представяне на визи или гранични печати, положени в някой от издадените му видове паспорти или заместващи ги документи, може да го задържи след изтичане срока на валидност, като го представи в срока по ал. 1 на органа, който го е издал, и подаде искане по образец съгласно приложение № 7. Лицето е длъжно да върне документа в срок до 3 месеца след отпадане на заявената необходимост.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Чл. 33. (1) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., доп. – ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Свидетелство за управление на МПС се издава след придобиване на правоспособност по Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Свидетелство за управление на МПС се издава и подменя въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 2, подадено лично в звената „Пътна полиция“ на ОДМВР по постоянния адрес на заявителя и след представяне на лична карта или паспорт. Заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите по чл. 17, ал. 5 ЗБЛД. При подаване на заявлението лицето може да посочи, че желае да получи готовото свидетелство за управление на МПС в районно управление или звеното „Пътна полиция“ при ОДМВР по постоянния си адрес.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. – ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г., попр. – ДВ, бр. 92 от 2019 г.) В случаите, изброени в чл. 7, ал. 1, т. 6, изречение второ, заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС на български граждани може да се подаде и в РУ при ОДМВР по постоянен адрес или в РУ при ОДМВР, определени от главния секретар на МВР или от упълномощени от него длъжностни лица по предложение на директорите на ОДМВР.
(3) При подаване на заявлението длъжностното лице заснема чрез цифрови устройства подписа и лицето на заявителя.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 09.09.2016 г.) Заявление за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато свидетелство за управление на МПС с ново свидетелство със същата валидност може да се подаде и по електронен път чрез:
1. автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на вътрешните работи с притежавания от лицето валиден квалифициран електронен подпис – в случаите по чл. 18а ЗБЛД; органът, който издава свидетелството за управление на МПС, изпраща до заявителя на електронния адрес, посочен в заявлението, потвърждение или отказ за издаването на свидетелството за управление на МПС; в потвърждението се посочва, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавна такса по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР;
2. (изм. – ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 01.10.2020 г., попр. – ДВ, бр. 92 от 2019 г.) автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи – за български граждани, които пребивават в чужбина, в случаите по чл. 18а ЗБЛД; Министерството на външните работи изпраща до заявителя на електронния адрес, посочен в заявлението, потвърждение или отказ за издаването на свидетелството за управление на МПС; в потвърждението се посочва, че документът ще бъде издаден от МВР след заплащане на държавна такса по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВнР, като получаването му ще става в консулската служба, посочена от заявителя.

Чл. 34. (1) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2010 г.) Българските граждани, които пребивават в чужбина, с изключение на държавите – членки на ЕС, могат да подадат заявление за подмяна на свидетелство за управление на МПС в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина. В държавите – членки на ЕС, заявление за подмяна на свидетелство за управление на МПС могат да подават дългосрочно командированите там служители в задграничните представителства на Република България, както и членовете на техните семейства.
(2) В дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, в които има техническа възможност, длъжностните лица при приемане на заявлението заснемат с цифрови устройства подписа и лицето на заявителя.
(3) Длъжностните лица в дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина, в което е прието заявлението, въвеждат личните данни от него, информация за приложените документи, подписа и снимката на заявителя в автоматизирана информационна система и регистрират заявлението като „Искане за издаване на свидетелство за управление на МПС“.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Искането за издаване на свидетелство за управление на МПС се изпраща в отдел „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи (ОПП – СДВР) по електронен път чрез защитена комуникационна връзка. В срок до 5 работни дни ОПП – СДВР, по електронен път връща отговор до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина относно съответствието на попълнените данни в заявлението с данните в НАИФ „НРБЛД“ и възможността за издаване на свидетелство за управление на МПС. При съответствие на данните искането се регистрира от ОПП – СДВР, като прието заявление за персонализиране на свидетелство за управление на МПС.
(5) В случай че има несъответствие на попълнените в заявлението данни с данните в НАИФ „НРБЛД“, ОПП – СДВР, изпраща до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина по електронен път указания за отстраняване на несъответствията. Дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина в срок до 7 работни дни уведомява заявителя. В случай че в срок до един месец от уведомяването всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на свидетелство за управление на МПС се прекратява от ОПП – СДВР.
(6) В дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, в които при приемане на заявлението няма техническа възможност за заснемане с цифрови устройства на подписа и лицето на заявителя, лицето подава заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС, като към него прилага и снимка, съгласно чл. 9, ал. 1. Приетото заявление се препраща по служебен път чрез МВнР до ОПП – СДВР.
(7) Приетите по реда на ал. 6 в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина заявления за издаване на свидетелство за управление на МПС могат да се изпращат от тях до МВнР по служебен път или чрез сертифицирана за пренос на ценни пратки фирма, осъществяваща куриерски услуги. Заявленията се изпращат чрез фирмата, осъществяваща куриерски услуги, ако в страната на пребиваване се предлага услугата „препращане чрез куриерска фирма“ и заявителят е заплатил за тази услуга.
(8) При получаване в ОПП – СДВР, от дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина на заявления за издаване на свидетелства за управление на МПС, приети по реда на ал. 6, в които са установени несъответствия на данните в заявлението с тези в НАИФ „НРБЛД“, ОПП – СДВР, чрез МВнР изпраща до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина указания за отстраняване на несъответствията. Дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина в срок до 7 работни дни уведомява заявителя. В случай че всички несъответствия не бъдат отстранени в срок до 3 месеца от уведомяването на заявителя или ако дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина не изпрати съответните документи – предмет на несъответствието, с първата дипломатическа поща, когато графикът за нея не позволява 3-месечният срок да бъде спазен, процедурата за издаване на свидетелство за управление на МПС се прекратява от ОПП – СДВР.
(9) Отдел „Пътна полиция“ – СДВР, изпраща персонализираните свидетелства за управление на МПС чрез МВнР до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина, което уведомява заявителя за издадения му документ в срок до 7 работни дни. Министерството на външните работи може да изпраща персонализираните свидетелства за управление на МПС до дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина по служебен път или чрез сертифицирана за пренос на ценни пратки фирма, осъществяваща куриерски услуги, ако заявителят е поискал използването на услугата „препращане чрез куриерска фирма“ и е заплатил за тази услуга.
(10) Дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина уведомяват чрез МВнР органа, издал документа, за получаването му от заявителя в срок до 7 работни дни.
(11) Заявленията, приети по реда на ал. 4 и 5, се съхраняват в дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина, където са приети, а по ал. 6 се съхраняват в ОПП – СДВР.

Чл. 35. При издаване и подмяна на свидетелство за управление на МПС освен документите съгласно актовете по прилагането на ЗДвП се изискват и:
1. документ за платена държавна такса;
2. предходното свидетелство за управление на МПС – при подмяна;
3. при изгубено, откраднато, повредено или унищожено свидетелство за управление на МПС – декларация за съответното обстоятелство по чл. 17, ал. 1.

Чл. 36. На чужденците с разрешено пребиваване в Република България и с придобита правоспособност съгласно ЗДвП се издава свидетелство за управление на МПС по реда на тази глава въз основа на подадено заявление по образец съгласно приложение № 3.

Чл. 37. (1) Данните в заявлението се сверяват с данните в НАИФ „НРБЛД“ и в АИС „КАТ“ и при съответствие на данните се издава свидетелство за управление на МПС.
(2) Свидетелство за управление на МПС не се издава при несъответствие в данните или при неплатени глоби по ЗДвП.

Чл. 38. (1) На гражданите на друга държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, които пребивават продължително или постоянно в Република България, се издава свидетелство за управление на МПС, ако са придобили правоспособност съгласно ЗДвП, въз основа на подадено заявление по образец съгласно приложение № 4.
(2) На лицата по ал. 1, които притежават валидно свидетелство за управление на МПС, издадено от друга държава – членка на ЕС, или от друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или от Конфедерация Швейцария, свидетелството за управление на МПС се подменя с българско свидетелство за управление на МПС без полагане на изпит.
(3) На членовете на семейството на български гражданин, както и на членовете на семейството на гражданин на: друга държава – членка на ЕС, на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, които не са български граждани и пребивават продължително или постоянно в Република България, свидетелството за управление на МПС се издава или подменя по реда на ал. 1 и 2.
(4) Издадените свидетелства за управление на МПС по ал. 1 – 3 не удостоверяват самоличността на притежателя.
(5) При подмяна на свидетелство за управление на МПС по реда на ал. 2 или 3 издадените от други държави свидетелства за управление на МПС се изземват и се изпращат чрез МВнР на държавата, която ги е издала.

Чл. 39. (1) Свидетелство за управление на МПС се издава при обикновена услуга до 30 дни и при бърза услуга до 10 дни от приемане на заявлението.
(2) Когато заявлението за подмяна на свидетелство за управление на МПС е прието в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, срокът за издаване е до 90 дни.
(3) Издаденото свидетелство за управление на МПС се получава лично от заявителя или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно, копие от което се прилага към заявлението.

Глава пета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ
Раздел I.
Документи за самоличност и пребиваване, издавани на пребиваващи в Република България чужденци

Чл. 40. (1) На чужденците с разрешено пребиваване над 3 месеца в Република България се издава разрешение за пребиваване въз основа на подадено заявление по образец съгласно приложение № 3. При подаване на заявлението длъжностното лице заснема с цифрови устройства подписа и биометричните данни на заявителя съгласно ЗБЛД, като:
1. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) чужденците, навършили 6-годишна възраст, с разрешено продължително пребиваване в Република България се явяват лично в ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР по настоящ адрес; данните от заявленията се обработват в съответните информационни фондове от ДМ – МВР или от звената „Миграция“ при ОДМВР; документите по приети от ДМ – МВР или от звената „Миграция“ при ОДМВР заявления се персонализират от съответното звено „БДС“ при ОДМВР;
2. (доп. – ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г., изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) чужденците, навършили 6-годишна възраст, с разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България се явяват лично в ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР по постоянен адрес; заявлението и приложените към него документи се изпращат в ДМ – МВР, за обработване на данните в съответните информационни фондове; персонализация на документите се извършва в ДБДС – МВР;
3. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) членовете на семейства на граждани на ЕС, на граждани на държави – страни по Споразумението за ЕИП, на граждани на Конфедерация Швейцария, които не са граждани на ЕС, на държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с ЕС имат право на свободно придвижване, с разрешено продължително или постоянно пребиваване, се явяват лично в ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР по адрес на пребиваване; данните от заявленията се обработват в съответните информационни фондове от ДМ – МВР или от звената „Миграция“ при ОДМВР; документите по приети от ДМ – МВР или от звената „Миграция“ при ОДМВР заявления се персонализират от съответното звено „БДС“ при ОДМВР.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Гражданите на ЕС, гражданите на държави – страни по Споразумението за ЕИП, и гражданите на Конфедерация Швейцария подават заявления за издаване на удостоверения за продължително и постоянно пребиваване по образец съгласно приложение № 4. Заявленията за издаването им се подават лично в ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР по адрес на пребиваване. Заявление може да се подаде и от упълномощено лице след представяне на пълномощно в случаите по чл. 17, ал. 5 ЗБЛД. Данните от заявленията се обработват в съответните информационни фондове от ДМ – МВР или от звената „Миграция“ при ОДМВР. Документите по приети от ДМ – МВР или от звената „Миграция“ при ОДМВР заявления се персонализират от съответното звено „БДС“ при ОДМВР.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Удостоверение за пътуване на лице без гражданство се издава на лица без гражданство, установили се трайно и преимуществено и придобили този статут на територията на Република България, и с разрешено постоянно пребиваване в Република България. Този документ се издава и на лица под 14 години. Заявлението по образец съгласно приложение № 3 се подава лично в ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР по постоянен адрес. Заявленията и приложените към тях документи се изпращат в ДМ – МВР, за обработване на данните в съответните информационни фондове. Документите се персонализират в ДБДС – МВР.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Временна карта на чужденец се издава на чужденци, чиито национални документи за самоличност са отнети в предвидените в Закона за чужденците в Република България случаи. Заявлението по образец съгласно приложение № 3 се подава лично в ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР по адрес на пребиваване. Данните от заявленията се обработват в съответните информационни фондове от ДМ – МВР или от звената „Миграция“ при ОДМВР по адрес на пребиваване. Документите по приети от ДМ – МВР или от звената „Миграция“ при ОДМВР заявления се персонализират от съответното звено „БДС“ при ОДМВР.

Чл. 40а. (Нов – ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За издаване на временно разрешение за пребиваване на притежател на Синя карта на ЕС, издадена от друга държава – членка на ЕС, и на членовете на неговото семейство съгласно чл. 59, ал. 2, т. 8 ЗБЛД чужденецът подава заявление по образец съгласно приложение № 3 в ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР, към което прилага:
1. копие на редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ;
2. цветна снимка, която да съответства на изискванията съгласно приложение № 5; снимка не се прилага, когато има техническа възможност за цифрово заснемане лицето на заявителя;
3. копие на Синя карта на ЕС или на разрешение за пребиваване на членовете на семейството на притежателя на Синя карта на ЕС, издадени от друга държава – членка на ЕС;
4. документ за платена държавна такса;
5. декларация за адрес.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Заявлението и приложените към него документи се изпращат в ДМ – МВР за обработване на данните в съответните информационни фондове. Персонализацията на документите се извършва в ДБДС – МВР.

Чл. 40б. (Нов – ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г.) (1) За издаване на карта на служител в структура на НАТО или на зависимо лице съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗБЛД лицето подава заявление по образец съгласно приложение № 8 в МО, към което прилага:
1. копие на редовен документ за самоличност или на документ за задгранично пътуване, съответно заместващ го документ;
2. цветна снимка, която да съответства на изискванията съгласно приложение № 5; снимка не се прилага, когато има техническа възможност за цифрово заснемане на лицето на заявителя;
3. декларация за адрес.
(2) Картата по ал. 1 се персонализира в ДБДС – МВР и се изпраща в МО за връчване.
(3) Взаимодействието между МО и МВР за издаване на карта по чл. 59, ал. 6 от ЗБЛД се извършва по технологичен ред, утвърден от ръководителите на двете ведомства.

Чл. 41. (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2019 г., в сила от 25.06.2019 г.) Заявленията за издаване на документите по чл. 59, ал. 1, т. 4 и 8, ал. 2, 3, 4 и 6 ЗБЛД на лица, ненавършили 14 години, се подават от техен родител или настойник, който подписва заявлението.
(2) Заявленията за издаване на документите по ал. 1 на лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години, се подават лично. Родителят или попечителят на лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години, изразява съгласието си за издаването на документа по чл. 59, ал. 1, т. 8 ЗБЛД, като полага подпис в определеното за това място в заявлението в присъствието на длъжностно лице.

Чл. 42. (1) Към заявленията по чл. 40 се прилагат:
1. копие на редовен документ за задгранично пътуване, на друг заместващ го документ или на български документ за самоличност;
2. цветна снимка, която да съответства на изискванията съгласно приложение № 5; снимка не се прилага, когато има техническа възможност за цифрово заснемане на лицето на заявителя;
3. копие на издаван предходен документ за пребиваване;
4. документ за платена държавна такса.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г.) Чужденците с разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване и лицата без гражданство, установили се трайно и преимуществено в Република България, при подаване на заявление по чл. 40, ал. 1, т. 2 освен приложенията по ал. 1 представят и удостоверение за идентичност на лице с различни имена, когато това е необходимо. Дирекция „Миграция“ – МВР, и секторите/групите „Миграция“ при ОДМВР извършват служебно справка в Национална база данни „Население“ за удостоверяване на вписаните за лицето обстоятелства в регистъра на населението.
(3) Чужденци с разрешено продължително пребиваване при подаване на заявление по чл. 40, ал. 1, т. 1 освен приложенията по ал. 1 представят и документи, удостоверяващи настоящ адрес.
(4) Чужденци с разрешено продължително и постоянно пребиваване, които подават заявление по чл. 40, ал. 1, т. 3 и ал. 2, освен приложенията по ал. 1 прилагат и декларация за адрес на пребиваване.
(5) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) Лицата с предоставено право на пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 12 от Закона за чужденците в Република България вместо документа по ал. 1, т. 1 представят копие от страниците със снимката и личните данни на документа за задгранично пътуване, с който лицето е влязло в страната, издаден от съответната бивша съветска република, и официален документ, издаден от дипломатическото или консулското представителство на съответната бивша съветска република, че лицата не са признати за граждани на съответната държава.

Чл. 43. (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Българските лични документи на чужденци се издават в срок до 30 дни от датата на приемане на заявлението и се получават от заявителя в ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР, където са приети заявленията.

Чл. 43а. (Нов – ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г., изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Документите по чл. 40а се издават в срок до 15 дни от приемане на заявлението и се получават от заявителя в ДМ – МВР или в звената „Миграция“ при ОДМВР, където са приети заявленията.

Чл. 44. (1) Заявлението за издаване на дипломатическа карта, консулска карта, карта на административно-технически персонал или карта на обслужващ персонал се подава в МВнР.
(2) Картите по ал. 1 се персонализират в ДБДС – МВР, и се изпращат в МВнР за връчване.

Чл. 45. (Изм. – ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Заявлението за издаване на временно удостоверение за напускане на Република България се подава в ОДМВР/СДВР или в ДБДС – МВР, а документът се персонализира в ДБДС – МВР.

Раздел II.
Документи за самоличност, издавани на бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище

Чл. 46. (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) На чужденци, получили статут на бежанец, хуманитарен статут или получили убежище, навършили 14 години, се издават български документи за самоличност въз основа на подадено заявление по образец съгласно приложение № 3 в ОДМВР по постоянен адрес на заявителя.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г.) Заявлението по ал. 1 се подава лично, като в случаите на първо издаване на документ за самоличност се представя официален документ, издаден от органите, които предоставят статут на бежанец, хуманитарен статут или убежище. Заявлението за издаване на документите за самоличност може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите по чл. 17, ал. 5 ЗБЛД.
(3) Документ за самоличност, предназначен за пътуване зад граница на бежанец, чужденец с хуманитарен статут или получил убежище, се издава и на лица под 14 години.
(4) При подаване на заявлението при спазване разпоредбите на чл. 17, ал. 4 и чл. 36, ал. 3 ЗБЛД длъжностното лице заснема с цифрови устройства подписа и: 1. лицето на заявителя – за карта на бежанец, карта на чужденец с хуманитарен статут и карта на чужденец, получил убежище;
2. лицето на заявителя и пръстовите му отпечатъци – за удостоверение за пътуване зад граница на бежанец, удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут и удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище.

Чл. 47. (1) Заявлението за издаване на удостоверение за пътуване зад граница на бежанец, удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут, удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище, на лица, ненавършили 14 години, се подава от техен родител или настойник, който подписва заявлението.
(2) Заявлението за издаване на удостоверение за пътуване зад граница на бежанец, удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут, удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище, на лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години, се подава лично, като родителят или попечителят изразява съгласието си за издаването на документа, като полага подпис в определеното за това място в заявлението в присъствието на длъжностно лице.

Чл. 48. (1) Към заявлението по чл. 46, ал. 1 се прилагат:
1. копие от официалния документ по чл. 46, ал. 2;
2. цветна снимка, която да съответства на изискванията на приложение № 5; снимка не се прилага, когато има техническа възможност за цифрово заснемане на лицето;
3. документ за платена държавна такса;
4. удостоверение за вписване в регистъра на населението по постоянния адрес.
(2) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г.) Документът по ал. 1, т. 4 не се представя, в случай че промяната е отразена в Национална база данни „Население“.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г.) В случаите по чл. 63а, ал. 5 ЗБЛД към заявлението се представя съдебно решение за настаняване извън семейството, копие от което се прилага, и положително становище на дирекция „Социално подпомагане“, което се прилага.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г., изм. – ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) Документи за самоличност на бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище, се издават при обикновена услуга до 30 дни, а при бърза услуга до 10 работни дни от датата на приемане на заявлението.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г.) Документите за самоличност на бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище, се персонализират в ДБДС – МВР.

Чл. 49. (1) Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец се издава от дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина на:
1. лице без гражданство, което е изгубило в чужбина българското си удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство;
2. бежанец, изгубил в чужбина българското си удостоверение за пътуване зад граница на бежанец;
3. чужденец с хуманитарен статут, загубил в чужбина българското си удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут;
4. чужденец по чл. 34, ал. 7 и чл. 58, ал. 5 от Закона за убежището и бежанците, който не притежава валидни национални документи за пътуване.
(2) За издаване на удостоверение за завръщане в Република България на чужденец лицата подават заявления с приложена снимка. Към заявлението се прилагат и документи, които могат да удостоверят тяхната самоличност и основанията за заявлението.
(3) В дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, в които има техническа възможност, длъжностните лица при приемане на заявлението заснемат с цифрови устройства подписа и лицето на заявителя съгласно ЗБЛД.
(4) Длъжностните лица в дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина, в което е прието и обработено заявление по ал. 1 – 3, въвеждат данните от заявлението и данните от приложените документи, включително биометричните данни и подписа на заявителя, в информационна система, регистрират ги под формата на „Искане за издаване на удостоверение за завръщане в Република България на чужденец“ и ги изпращат за съгласуване чрез МВнР в срок до два работни дни от датата на приемане на заявлението.
(5) В случаите по ал. 1, т. 1 съгласуването се извършва с ДМ – МВР, а в останалите случаи – с Държавната агенция за бежанците.
(6) Органът по ал. 5 извършва необходимите проверки и уведомява чрез МВнР дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина, в което е прието заявлението, за даване на съгласие за издаване или отказ за издаване на искания документ за самоличност.
(7) Дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина уведомява лицето за взетото решение в срок до 3 работни дни.
(8) Издадените удостоверения за завръщане в Република България на чужденци се получават по реда на правилника. Дипломатическите и консулските представителства на Република България уведомяват чрез МВнР органа по ал. 5 за получаването от заявителя на издадените удостоверения за завръщане.
(9) В случай че заявителят не се яви да получи удостоверението за завръщане в Република България на чужденец в разрешения срок на валидност, искането се анулира, за което се уведомява органът по ал. 5.

Глава шеста.
ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАН БЪЛГАРСКИ ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ

Чл. 50. (1) Персонализираният документ за самоличност на български граждани се получава лично от заявителя, от упълномощено от него лице – след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, посочено от заявителя в заявлението при подаването му, и:
1. попълване на съответното поле за получаване в заявлението;
2. връщане на предходния документ за самоличност от същия вид, ако има такъв, или подаване на искане по чл. 32, ал. 2 за задържане на предходен документ. (2) Персонализираните документи за самоличност на малолетните, непълнолетните и на поставените под запрещение лица – български граждани, се получават от родител, настойник, попечител, от упълномощено тях лице – след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, посочено от родител, настойник или попечител в заявлението пред длъжностното лице при подаването му.
(3) В случаите, когато персонализираният български личен документ е издаден на основание на заявление, подадено по реда на чл. 17, ал. 5 и чл.18а ЗБЛД, персонализираният български личен документ се получава лично.
(4) Персонализираният документ за самоличност по чл. 59, ал. 1, т. 5, 6 и 7 ЗБЛД се получава лично от заявителя или от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. Документите, издадени на малолетни, непълнолетни и на поставени под запрещение лица, се получават от родител, настойник, попечител или от упълномощено от тях лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) Персонализираният документ по чл. 59, ал. 1, т. 4 и 8, ал. 2, т. 1, 1а, 2, 7 и 8 ЗБЛД се получава лично от заявителя и по изключение – от упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно и представяне на валидния национален документ за самоличност на заявителя. Документите, издадени на малолетни, непълнолетни и на поставени под запрещение лица, се получават от родител, настойник или попечител.
(6) Персонализираният документ по чл. 59, ал. 2, т. 3 – 6, ал. 3, т. 1 и 2 ЗБЛД се получава лично от заявителя или от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. Документите, издадени на малолетни, непълнолетни и на поставени под запрещение лица, се получават от родител, настойник, попечител или от упълномощено от тях лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.
(7) Персонализираният документ по чл. 59, ал. 4 ЗБЛД се получава лично от заявителя, от упълномощено лице – след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, посочено от заявителя в заявлението при подаването му. Документите, издадени на малолетни, непълнолетни и на поставени под запрещение лица, се получават от родител, настойник, попечител, от упълномощено от тях лице – след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, посочено от родител, настойник или попечител в заявлението пред длъжностното лице при подаването му.
(8) (Нова – ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) При получаване на персонализиран документ за самоличност лично чрез използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга или при отказ да бъде издаден такъв документ заявителят полага подпис, удостоверяващ получаването на пратката, върху документ на представителя на доставчика на пощенска или куриерска услуга. Подписан документ за получаване се счита и документ за доставка или отрязък с номер за проследяване на пратката, позволяващ удостоверяване на получаването на българския личен документ. Разходите за изпращане на документа за самоличност от съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина до заявения адрес, както и за връщането в дипломатическото или консулското представителство на подписан документ за получаването му се заплащат от заявителя на съответния лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга.
(9) (Нова – ДВ, бр. 89 от 2019 г., в сила от 12.11.2019 г.) При заявяване на получаването на документ за самоличност чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга при подаването на заявлението за издаване на документа за самоличност заявителят следва:
1. да подаде изрично заявление за получаване на документа за самоличност чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга;
2. да върне предходния документ за самоличност от същия вид, ако има такъв, или да попълни декларация по чл. 17, ал. 2, или да подаде искане по чл. 32, ал. 2 за задържане на паспорт.

Чл. 51. Получаването на персонализираните български лични документи от неграмотни, които не могат да се подписват, от незрящи, както и от лица с увреждания на горните крайници, които по обективни причини не са в състояние да се подпишат за получаване на документа, се извършва по реда на чл. 10, ал. 6 и 7.

Чл. 52. Длъжностното лице, което връчва българския личен документ, сверява данните от заявлението с данните от документа и удостоверява съответствието им с подпис в заявлението.

Глава седма.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ОТ ИНФОРМАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗДАВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

Чл. 53. (1) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Данни от информационните фондове, свързани с издаването и ползването на българските лични документи, се предоставят от ОДМВР, ДБДС – МВР, и ДМ – МВР.
(2) Данните по ал. 1 се предоставят в устен или в писмен вид или на други информационни носители в срок до 14 дни след регистриране на искане или лично подадено писмено заявление. Заявлението може да бъде подадено и от лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно.
(3) При подаване на писменото заявление се прилага и документ за платена държавна такса.
(4) Дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина предоставят информация за приетите и обработените заявления за издаване на български лични документи след съгласуване с МВнР.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Лица, притежаващи валидно удостоверение за универсален електронен подпис, могат да подават и по интернет чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР заявления за получаване на данни по ал. 1. В заявлението лицето посочва РУ на МВР, ОДМВР или ДБДС – МВР, където да получи издаденото удостоверение.

Чл. 54. (1) Данните по чл. 53, ал. 1 се предоставят:
1. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) от ОДМВР по седалището на заявителя – за данните по чл. 70, ал. 1, т. 1 ЗБЛД;
2. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. – ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) от секторите/отдел БДС при ОДМВР/СДВР – за данните по чл. 70, ал. 1, т. 2 ЗБЛД;
3. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. – ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) от секторите/отдел БДС при ОДМВР/СДВР – за данните по чл. 70, ал. 1, т. 3 ЗБЛД;
4. (изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) от ОДМВР по постоянен или настоящ адрес на заявителя или по местонахождението на органа на съдебната власт – за данните по чл. 70, ал. 3 ЗБЛД;
5. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) данните по т. 1 – 4, отнасящи се до чужденци, се предоставят от ДМ – МВР или от звената „Миграция“ при ОДМВР.
(2) Данните по чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1, т. 2 ЗБЛД могат да бъдат предоставени и от ДБДС – МВР, в случаите, когато заявителят е български гражданин и живее преимуществено извън страната.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Дирекция „Български документи за самоличност“ – МВР, и ДМ – МВР, предоставят данни по чл. 53, ал. 1 на Администрацията на Президента на Република България, на Конституционния съд, на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, на Върховната касационна прокуратура и на Върховната административна прокуратура, на Военно-апелативния съд и Военно-апелативната прокуратура, на главния прокурор на Република България, на Националната следствена служба и на органите на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 2 и 4 от Закона за администрацията.

Чл. 55. (1) Издадените удостоверения се получават лично от заявителя, от упълномощено от него лице – след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, посочено от заявителя в заявлението пред длъжностното лице при подаването му, а тези за данните по чл. 70, ал. 3 ЗБЛД – лично от заявителя.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Издадените удостоверения по заявления, подадени по реда на чл. 53, ал. 5, се получават лично от заявителя в посочено в заявлението РУ на МВР, ОДМВР или в ДБДС – МВР.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 8, ал. 3, чл. 18а, ал. 1, чл. 18б, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 22, ал. 3, чл. 31, ал. 1, чл. 47а, чл. 51, ал. 1, чл. 54, чл. 70, ал. 4, § 4 и 21 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските лични документи.

§ 2. Временният документ за пътуване по чл. 28 е по единен образец на Европейския съюз, а образецът на заявление се утвърждава от министъра на външните работи.

§ 3. (1) Издаването на документи за самоличност съгласно чл. 140, ал. 1, т. 19 от Закона за Министерството на вътрешните работи се извършва по ред, определен с инструкция на министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(2) До издаването на инструкцията по ал. 1 се прилага инструкцията, издадена на основание § 7 от преходните и заключителните разпоредби на отменения Правилник за издаване на българските документи за самоличност (ПИБДС), приет с Постановление № 61 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 14 и 76 от 2000 г., бр. 15 и 49 от 2004 г., бр. 59 и 96 от 2005 г., бр. 83 от 2006 г., бр. 38, 40 и 49 от 2007 г.; Решение № 15416 на Върховния административен съд от 2009 г. – бр. 103 от 2009 г.).

§ 4. В случаите, предвидени в правилника, електронната обработка и подаването на заявления и декларации по електронен път се прилагат след създаване на организационни условия и осигуряване на технически и програмни средства.

§ 5. (1) Организацията и технологията на работа на структурите на МВР при издаване на български лични документи се извършват по ред, определен с инструкция на министъра на вътрешните работи.
(2) Министърът на вътрешните работи и министърът на външните работи могат да издават съвместни указания относно издаването на български лични документи по заявления, приети в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава указания относно издаването на моряшките паспорти.

§ 6. Заварените производства за издаване на лични карти и/или паспорти по приети заявления в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, по които не са издадени документи поради несъответствие в данните, се прекратяват от ДБДС – МВР, в срок 3 месеца от влизането в сила на правилника, ако в рамките на този срок несъответствията не са били отстранени и е имало дипломатическа поща.

§ 7. (1) В дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, в които няма техническа възможност за приемане на заявления за издаване на български лични документи с електронен носител на информация със записани биометрични данни, се преустановява приемането на заявления за издаване на паспорт в срокове, определени от МВнР, като по искане на българските граждани се издава временен паспорт.
(2) Срокът на валидност на паспорта без електронен носител на информация може да бъде продължен еднократно за срок до 1 декември 2010 г. от дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, като за това се уведомява органът, който го е издал.
(3) При създаване на техническа възможност за издаване на български лични документи с електронен носител на информация със записани биометрични данни се преустановява издаването на български лични документи по досегашния ред. По приети преди това в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина заявления по образец съгласно приложение № 1 от отменения ПИБДС за издаване на лична карта и/или паспорт и получени в ДБДС – МВР, лична карта се издава, а паспорт не се издава.

§ 8. До създаването на техническа възможност за приемане на заявления по образец съгласно приложение № 2 се подават заявления по образец съгласно приложение № 1 от отменения ПИБДС. До преустановяване издаването на български лични документи по досегашния ред подадените в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина заявления по образец съгласно приложение № 1 от отменения ПИБДС за издаване на лична карта и паспорт, в които има техническа възможност за снемане на биометрични данни, се изпращат в ДБДС – МВР, само по електронен път, като заявлението се съхранява там, където е подадено.

§ 9. До създаването на техническа възможност за приемане на заявления по образец съгласно приложения № 3 и 4 се подават заявления по образец съгласно приложение № 2 от отменения ПИБДС.

§ 10. Българските лични документи, издадени по досегашния ред, са валидни до изтичането на срока им.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 29 ЮНИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(ОБН. – ДВ, БР. 51 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 05.07.2011 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 30 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.
(ОБН. – ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)

§ 73. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
(ОБН. – ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Заключителни разпоредби
(ОБН. – ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2015 Г.)

§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 390 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. – ДВ, БР. 4 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.01.2016 Г.)
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 11 МАЙ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.
(ОБН. – ДВ, БР. 37 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 17.05.2016 Г.)
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. – ДВ, БР. 70 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 09.09.2016 Г.)
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 85 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)
§ 7. Започналите до влизането в сила на постановлението производства по чл. 20, 22, 23 и 54 се довършват по досегашния ред.
§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 5, който влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 57 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 10.07.2018 Г.)

§ 33. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 ОТ 28 МАРТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. – ДВ, БР. 27 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 02.04.2019 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 ОТ 20 ЮНИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

Заключителни разпоредби

(ОБН. – ДВ, БР. 50 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 25.06.2019 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279 ОТ 7 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 89 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 12.11.2019 Г., ПОПР. – ДВ, БР. 92 ОТ 2019 Г.)

§ 12. (Попр. – ДВ, бр. 92 от 2019 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 3, § 5, т. 2 и § 8, т. 3, които влизат в сила от 1 октомври 2020 г.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
ТАБЛИЦА
за транслитерация на българската азбука в английската азбука

 

Забележка. Съчетанието от буквите „ия“ в края на собствените имена на граждани и на наименованията на населени места се предава чрез „ia“.

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1
(Изм. и доп. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)

 

Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1

 

Приложение № 4 към чл. 5, ал. 1

 

Приложение № 5 към чл. 9, ал. 1
Изисквания към снимките по чл. 9, ал. 1

1. Снимките да са актуални, направени до две години преди датата на подаване на заявлението.
2. Снимките да са цветни и да са с видимо добро качество.
Не се разрешават снимки, които са копирани със скенери или размножителни машини, и ретуширани снимки.
3. Снимките се изработват върху материал с гладка матова повърхност и с дебелина между 0,12 и 0,20 мм.
Не се разрешават снимки, изработени върху гланцова и растерова хартия.
4. Снимките да са с размери: височина 45 мм и широчина 35 мм.
Допуска се след обрязване на снимката размерите й да са с височина 47 ±2 мм и широчина 37 ±2 мм.
5. Височината на изобразеното лице върху снимката, измерено от долната част на брадата до върха на главата (включително косата), да е между 31,5 и 36 мм, а за лицата до 14 години между 25 и 35 мм.
6. Изобразеното лице на снимката да е фронтално (анфас), като главата на лицето е центрирана.
Не се приемат снимки, на които изобразените лица са с десен или ляв полуанфас.
7. Снимките да са направени без ракурс – оста на обектива да е хоризонтална и да се намира на височината на очите.
Не се приемат снимки с нисък ракурс (оста на обектива е под височината на очите) или с висок ракурс (оста на обектива е над височината на очите).
8. Фонът на снимките да е неутрален, светлосив – 20% сива плътност. Фонът може да варира между 15 и 25 % от сивата скала.
9. Осветяването на лицето върху снимката да е равномерно, без сенки, отблясъци и дефекти.
Не се приемат снимки с дефект „червени очи“ в зениците или с контрово осветление.
10. Експонацията на снимките да е нормална.
Не се приемат преекспонирани и недоекспонирани снимки.
11. Цветността на снимката да е нормална, а цветовете – балансирани.
Не се приемат снимки в червеникав, синьо-зелен или жълтеникав нюанс.
12. Лицата върху снимките да са без шапки и забрадки.
Разрешават се снимки на лица с шапка или забрадка, ако се виждат двете уши и най-малко 1 см от косата на сниманото лице.
13. Лицата върху снимките да са без очила. Разрешават се снимки на лица с очила, ако те се носят постоянно и стъклата не са затъмнени и в тях няма отблясъци, които влошават качеството на изображението на очите.
14. Разрешават се снимки на лица с бради или мустаци, ако те се носят постоянно. При премахване на брадата или мустаците се прави нова снимка и се подменя българският личен документ.
15. Разрешават се снимки на лица с перука, ако тя се носи постоянно.
16. Всички детайли от снимката на лицето трябва да са ясно видими и различими.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!