Правилник за устройството и дейността на МВР, февруари 2019

Начало » Закони и наредби » Правилник за устройството и дейността на МВР, февруари 2019

Правилник за устройството и дейността на МВР, февруари 2019

В сила от 22.07.2014 г.
Приет с ПМС № 207 от 18.07.2014 г.

Обн. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.28 от 17 Април 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 1 Септември 2015г., изм. ДВ. бр.75 от 29 Септември 2015г., изм. ДВ. бр.85 от 3 Ноември 2015г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г., изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017г., изм. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 14 Март 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 25 Април 2017г., изм. ДВ. бр.70 от 24 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 23 Ноември 2018г., изм. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат устройството на Министерството на вътрешните работи (МВР), управлението и дейностите на структурите и общата щатна численост на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) За осъществяване на политиките по превенция, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, защита на националната сигурност, защита на правата и свободите на гражданите, граничния контрол, регулиране на миграционните процеси и пожарна безопасност и защита на населението МВР извършва следните основни дейности:
1. оперативно-издирвателна;
2. охранителна;
3. разследване на престъпления;
4. осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
5. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) осигуряване на достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112);

 

6. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) информационна;

 

7. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) контролна;
8. (нова – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) превантивна;
9. (нова – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) административнонаказателна и предоставяне на административни услуги.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Структурите на МВР при осъществяване на дейностите си могат да използват пътни превозни, плавателни, летателни и помощни средства.
(3) Видовете средства, които се обозначават със светлинна и/или звукова сигнализация или с надпис с наименованието на структурата или други опознавателните знаци, и мястото на поставянето им се определят от министъра на вътрешните работи.

Глава втора.
УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I.
Устройство

Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Основни структури на МВР са:
1. главните дирекции;
2. областните дирекции;
3. Специализираният отряд за борба с тероризма (СОБТ);
4. дирекция „Вътрешна сигурност“ (ДВС);
5. дирекция „Миграция“ (ДМ);
6. дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ (ДМОС);
7. дирекциите от общата и специализираната администрация;
8. Академията на МВР (АМВР);
9. Медицинският институт (МИ) на МВР;
10. научноизследователските и научно-приложните институти.

Чл. 4. Главните дирекции на МВР са:
1. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Главна дирекция „Национална полиция“;
2. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“;
3. Главна дирекция „Гранична полиция“;
4. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) В Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) може да се създават дирекции, териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг.

 

(2) В дирекциите на ГДНП могат да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейността им. (3) В ГДНП се създава дирекция „Жандармерия“.
(4) В дирекция „Жандармерия“ в ГДНП може да се създават териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг, които се ръководят от директора на дирекцията и не се включват в структурата на областните дирекции.
(5) Териториалните звена на дирекция „Жандармерия“ в ГДНП са зоналните жандармерийски управления.
(6) Районите на действие на зоналните жандармерийски управления се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на ГДНП.

Чл. 6. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) В Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) може да се създават дирекции, териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг.
(2) В дирекциите на ГДБОП може да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейността им.
(3) В ГДБОП се създават териториални звена, които се ръководят от директора на дирекцията и не се включват в структурата на областните дирекции.
(4) Териториалните звена на ГДБОП са териториалните сектори „Борба с организираната престъпност“ (ТСБОП).
(5) Районите на действие на ТСБОП се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на ГДБОП.

Чл. 7. (1) В Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) може да се създават дирекции, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейността ?.
(2) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) В ГДГП се създават дирекция „Граничен контрол“ и дирекция „Противодействие на престъпността през държавната граница“.
(3) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) В дирекции „Граничен контрол“ и „Противодействие на престъпността през държавната граница“ може да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейността им.

 

(4) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) В Главна дирекция „Гранична полиция“ се създават териториални звена, които се ръководят от директора на главната дирекция и не се включват в структурата на областните дирекции.
(5) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Териториалните звена на ГДГП са регионалните дирекции „Гранична полиция“ (РДГП), в които могат да се създават гранични полицейски управления (ГПУ), бази гранично-полицейски кораби (БГПК), гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП), сектори и други звена от по-нисък ранг.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Районите на действие на РДГП се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на ГДГП.
(7) (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
(8) (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., предишна ал. 6 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
(9) (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
(10) (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., предишна ал. 8 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
(11) (Предишна ал. 9 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) В ГДГП се създава Специализиран отряд „Въздушно наблюдение“ (СОВН).
(12) (Предишна ал. 10 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) В СОВН в ГДГП може да се създават териториални звена, сектори и други звена от по-нисък ранг, които се ръководят от началника на СОВН в ГДГП и не се включват в структурата на областните дирекции и регионалните дирекции „Гранична полиция“.
(13) (Предишна ал. 11 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Районите на действие на териториалните звена на СОВН в ГДГП се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на ГДГП.
(14) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., предишна ал. 12 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Структурата и наименованието на териториалните звена на СОВН в ГДГП се определят с щата.

Чл. 8. (1) В Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) може да се създават дирекции, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейността ?.
(2) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) В ГДПБЗН се създават дирекция „Оперативни дейности“ и дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“, в които може да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейността им.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) В ГДПБЗН се създават териториални звена, които се ръководят от директора на главната дирекция и не се включват в структурата на областните дирекции.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Териториалните звена на ГДПБЗН са регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН), в които може да се създават отдели, сектори, районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) и други звена от по-нисък ранг.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в София-град се нарича „Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) В РСПБЗН може да се създават сектори, групи и участъци „Пожарна безопасност и защита на населението“ (УПБЗН).
(7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Районите на действие на териториалните звена на ГДПБЗН се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на ГДПБЗН.
(8) (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
(9) (Предишна ал. 8 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) В ГДПБЗН се създава център за професионална квалификация.

Чл. 9. (1) В областните дирекции на МВР може да се създават отдели, сектори, районни управления (РУ), участъци и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността им.
(2) Областната дирекция на МВР в София-град се нарича Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР).
(3) Районите на действие на областните дирекции на МВР се определят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.

Чл. 10. (1) В Специализирания отряд за борба с тероризма може да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейността му.
(2) В СОБТ се създават териториални звена, които се ръководят от командира на СОБТ и не се включват в структурата на областните дирекции.
(3) Структурата и наименованието на териториалните звена на СОБТ се определят с щата на отряда.
(4) Районите на действие на териториалните звена се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на командира на СОБТ.

Чл. 10а. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) (1) Министърът на вътрешните работи при изпълнение на контролните си функции се подпомага от дирекция „Инспекторат“, която осъществява административен контрол върху дейността на служителите от МВР.
(2) Дирекция „Инспекторат“ е на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи.
(3) В дирекция „Инспекторат“ могат да се създават отдели и сектори.

Чл. 11. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) (1) Дирекциите от специализираната администрация на МВР са:
1. дирекция „Български документи за самоличност“ (ДБДС);
2. дирекция „Национална система 112“ (ДНС 112);
3. дирекция „Анализ и политики“ (ДАП);
4. дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество“ (ДЕСМС);
5. дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС);
6. дирекция „Информация и архив“ (ДИА);
7. дирекция „Комуникационни и информационни системи“ (ДКИС);
8. дирекция „Международни проекти“ (ДМП).
(2) Дирекциите от общата администрация на МВР са:
1. дирекция „Координация и административно обслужване“ (ДКАО);
2. дирекция „Обществени поръчки“ (ДОП);
3. дирекция „Отбранително-мобилизационна подготовка“ (ДОМП);
4. дирекция „Планиране и управление на бюджета“ (ДПУБ);
5. дирекция „Правно-нормативна дейност“ (ДПНД);
6. дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“ (ДПВО);
7. дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД);
8. дирекция „Човешки ресурси“ (ДЧР).
(3) Звената и длъжностите с функции по ал. 1 и 2 в структурите на МВР се причисляват съответно към специализираната и общата администрация.
(4) Към специализираната администрация за нуждите на статистиката се причисляват и главните дирекции, областните дирекции, СОБТ, ДВС, ДМ, ДМОС, АМВР, научноизследователските и научно-приложните институти с изключение на техните звена и длъжности по ал. 3.

Чл. 11а. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Щатната численост на дирекция от специализираната и общата администрация е не по-малка от 11 щатни бройки, а на отдел и сектор е не по-малка от 6 щатни бройки. Числеността на отдел и сектор с функции на специализираната и/или общата администрация в другите структури на МВР е не по-малка от 6 щатни бройки.

Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) В зависимост от функциите и дейностите им в дирекциите по чл. 3, т. 4 – 6 и в дирекциите от специализираната администрация могат да се създават териториални звена, отдели и сектори, а в дирекциите от общата администрация могат да се създават отдели и сектори.
(2) Териториалните звена се ръководят от съответния директор и не се включват в структурата на областните дирекции.
(3) Структурата и наименованието на териториалните звена на дирекциите се определят с щата на съответната дирекция.
(4) Районите на действие на териториалните звена се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на съответния директор.
(5) Териториалните звена на ДНС 112 са районни центрове 112.
(6) Създаването и закриването на районните центрове 112 се извършва от Министерския съвет.
(7) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) В ДУССД се създава звено „Ведомствена служба по трудова медицина“.
(8) В ДМОС се създават звена, които са националните точки за контакт по линия на Международната организация на криминална полиция Интерпол – Национално централно бюро „Интерпол“, на Европол – Национално звено „Европол“, и на Шенгенската информационна система (ШИС) – Бюро „СИРЕНЕ“ (SIRENE – Supplementary Information Request at the National Entries).

Чл. 13. (1) (Доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) За осигуряване на дейностите на АМВР за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, както и за образователната и научна степен „доктор“ и професионалното обучение могат да се създават основни звена, обслужващи звена и филиали в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав в Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(2) Към АМВР могат да се създават центрове за специализация и професионална подготовка.
(3) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) В АМВР се създава Център за бойна подготовка и спорт.

Чл. 14. (1) Научноизследователски и научно-приложни институти в МВР са:
1. Медицински институт (МИ) на МВР;
2. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Научноизследователски институт по криминалистика (НИК);
3. Институт по психология (ИП).
(2) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) В научноизследователските и научно-приложните институти може да се изграждат отдели и сектори, а в Медицинския институт на МВР – и лаборатории.

Чл. 14а. (Нов – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.) Предварителен контрол за законосъобразност на дейността на първостепенния разпоредител с бюджет съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) се осъществява от финансови контрольори, които са пряко подчинени на министъра на вътрешните работи.

Чл. 15. (1) (Предишен текст на чл. 15, изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.) В МВР се създават Звено за вътрешен одит и Звено за материални проверки.
(2) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.) Рангът на Звеното за материални проверки се определя с щата.

Чл. 15а. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., отм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)

Раздел II.
Управление

Чл. 15б. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., отм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)

Чл. 16. (1) Главните дирекции се ръководят от директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на главните дирекции;
2. изпълняват заповедите на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и на главния секретар на МВР и се отчитат пред тях;
3. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) заявяват изграждането и развитието на автоматизираните информационни фондове по ред, определен от министъра на вътрешните работи, управляват и организират ползването на автоматизираните и неавтоматизираните информационни фондове съобразно функционалната компетентност на главните дирекции;
4. управляват човешките ресурси в главните дирекции;
5. осъществяват оперативното взаимодействие на ръководените от тях главни дирекции с други структури на МВР, други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
6. осъществяват сътрудничество със съответните служби на други държави, международни органи и организации;
7. отговарят за управлението на предоставените на главните дирекции имоти и вещи – държавна собственост;
8. налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи;
9. представляват юридическото лице.
(2) При изпълнение на функциите си директорите на главните дирекции могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на съответния директор.
(3) В изпълнение на правомощията си директорите и заместник-директорите по ал. 1 и 2 издават заповеди.

Чл. 17. (1) Дирекциите, включени в структурата на главните дирекции, се ръководят от директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на подчинените им звена;
2. организират изпълнението на задачите, поставени от горестоящите им органи;
3. отговарят пред директора на главната дирекция за дейността на ръководените от тях дирекции, а пред неговите заместници – съобразно възложените им функции;
4. осъществяват взаимодействие с други структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
5. отговарят за стопанисването на предоставените на дирекциите имоти и вещи – държавна собственост;
6. налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи.
(2) При изпълнение на функциите си директорите могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на съответния директор.
(3) В изпълнение на функциите си директорите и заместник-директорите по ал. 1 и 2 издават заповеди.
(4) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Директорите на РДПБЗН представляват юридическото лице.

Чл. 18. (1) Областните дирекции на МВР се ръководят от директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на областните дирекции;
2. организират изпълнението на заповедите, поставени от горестоящите им органи;
3. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) отчитат се за цялостната си дейност пред министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и пред директора на ГДНП по направление на дейност;
4. осъществяват оперативното взаимодействие с други структури на МВР;
5. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) заявяват изграждането и развитието на автоматизираните информационни фондове по ред, определен от министъра на вътрешните работи, управляват и организират ползването на автоматизираните и неавтоматизираните информационни фондове съобразно функционалната компетентност на областните дирекции;
6. отговарят за управлението на предоставените на областните дирекции имоти и вещи – държавна собственост;
7. управляват човешките ресурси в областните дирекции;
8. осъществяват оперативно взаимодействие с други органи на държавна власт и на местно самоуправление;
9. съвместно с други органи на държавна власт и на местно самоуправление създават екипи за изпълнение на основните дейности на МВР;
10. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) координират действията на структурите на МВР при бедствия, аварии и други извънредни ситуации, възникнали на територията на областните дирекции, и отговарят за планирането и поддържането на военновременната система за управление на структурите на МВР на територията на областта;
11. (нова – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) издават и отказват издаване на разрешения за краткосрочно и продължително пребиваване по Закона за чужденците в Република България;
12. (нова – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) издават и отказват издаване на:
а) удостоверение за продължително или постоянно пребиваване на гражданин на Европейския съюз (ЕС) и членове на семейството му, които са граждани на ЕС;
б) (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) разрешение за пребиваване съгласно Регламент 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване на гражданите на трети страни (OB, L157 от 15 юни 2002 г.) на член на семейство на гражданин на Европейския съюз (ЕС), който не е гражданин на ЕС и не е упражнил правото си на свободно движение по смисъла на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства;
в) (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) карта за пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС и придружава или се присъединява към гражданина на ЕС по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства;
13. (нова – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) издават съгласувателни становища до директора на дирекция „Миграция“ по процедурите за издаване на виза за дългосрочно пребиваване вид „Д“;
14. (нова – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) организират и отговарят за въвеждането в информационен фонд на забрани за напускане пределите на Република България, приложени от държавни органи, в предвидените от закон случаи;
15. (предишна т. 11 – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи;
16. (предишна т. 12 – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) представляват юридическото лице.
(2) При изпълнение на функциите си директорите на областните дирекции могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на съответния директор.
(3) В изпълнение на правомощията си директорите и заместник-директорите по ал. 1 и 2 издават заповеди.

Чл. 19. (1) Специализираният отряд за борба с тероризма се ръководи от командир, който:
1. осъществява общото и непосредственото ръководство, като ръководи, планира, организира и отговаря за дейността на отряда;
2. организира изпълнението на заповедите, поставени от горестоящите му органи;
3. отчита се за дейността си на министъра на вътрешните работи и на главния секретар;
4. управлява човешките ресурси на СОБТ;
5. осъществява оперативното взаимодействие с други структури на МВР;
6. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) заявява изграждането и развитието на автоматизираните информационни фондове по ред, определен от министъра на вътрешните работи, управлява и организира ползването на автоматизираните и неавтоматизираните информационни фондове съобразно функционалната компетентност на СОБТ;
7. отговаря за стопанисването на предоставените на СОБТ имоти и вещи – държавна собственост;
8. осъществява оперативно взаимодействие с други органи на държавна власт и на местно самоуправление.
(2) В изпълнение на функциите си командирът издава заповеди.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) При изпълнение на функциите си командирът може да се подпомага от заместник-командири, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на командира.

Чл. 20. (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Дирекция „Инспекторат“ и дирекциите по чл. 3, т. 4 – 7 се ръководят от директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на съответната дирекция;
2. организират изпълнението на заповедите, поставени от горестоящите им органи;
3. (изм. и доп. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., отм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
4. управляват човешките ресурси на дирекциите;
5. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) заявяват изграждането и развитието на автоматизираните информационни фондове по ред, определен от министъра на вътрешните работи, управляват и организират ползването на автоматизираните и неавтоматизираните информационни фондове съобразно функционалната компетентност на дирекциите;
6. отговарят за стопанисването на предоставените на дирекциите имоти и вещи – държавна собственост;
7. осъществяват взаимодействие с други структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
8. налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Директорите на ДМ, ДМП, ДУССД и ДКИС, освен функциите по ал. 1:
1. отговарят за управлението на предоставените на дирекциите имоти и вещи – държавна собственост;
2. представляват юридическото лице.
(3) При изпълнение на функциите си директорите могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на съответния директор.
(4) В изпълнение на функциите си директорите и заместник-директорите по ал. 1 и 3 издават заповеди.

Чл. 21. (1) Академията на МВР се ръководи от академичен съвет и ректор.
(2) Академичният съвет е колективен орган за ръководство на учебната и научната дейност на академията, чиито функции се определят с правилника по чл. 47, ал. 3 ЗМВР.
(3) В Академията на МВР се избира общо събрание, чийто състав и функции се определят с правилника по чл. 47, ал. 3 ЗМВР.
(4) Ректорът е пряк ръководител на служителите на академията, на курсантите и на служителите, изпратени на обучение от други структури, за изпълнението на задълженията им, свързани с учебния процес, реда и дисциплината в академията, като:
1. определя дневния ред на академичния съвет;
2. решава всички въпроси, свързани с приемането, отписването и преместването на курсанти;
3. изпълнява други функции, произтичащи от нормативните актове, отнасящи се до науката и висшето образование, прилагани в съответствие със ЗМВР и с актовете по прилагането му, или възложени му от министъра на вътрешните работи.
(5) Освен функциите по ал. 4 ректорът:
1. осъществява общото и непосредственото ръководство, като ръководи, планира, организира и отговаря за дейността на академията;
2. организира изпълнението на заповедите, поставени от горестоящите му органи;
3. (изм. и доп. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) отчита се за дейността си пред министъра на вътрешните работи, заместник-министрите, главния секретар на МВР и административния секретар на МВР;
4. управлява човешките ресурси на АМВР;
5. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) заявява изграждането и развитието на автоматизираните информационни фондове по ред, определен от министъра на вътрешните работи, управлява и организира ползването на автоматизираните и неавтоматизираните информационни фондове съобразно функционалната компетентност на АМВР;
6. отговаря за управлението на предоставените на АМВР имоти и вещи – държавна собственост;
7. осъществява взаимодействие с други структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местното самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
8. представлява юридическото лице.
(6) Ректорът е хабилитирано лице и се назначава от министъра на вътрешните работи.
(7) Съставът на академичния съвет се определя от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора на академията.
(8) В изпълнение на функциите си по ал. 4 и 5 ректорът издава заповеди.

Чл. 22. (1) Медицинският институт на МВР се ръководи от директор, който е хабилитирано лице с призната медицинска специалност.
(2) Директорът на МИ на МВР е директор и на Многопрофилната болница за активно лечение – Централна клинична база, в гр. София.
(3) Директорът на МИ:
1. осъществява общото и непосредственото ръководство, като ръководи, планира, организира и отговаря за дейността на института;
2. организира изпълнението на заповедите, поставени от горестоящите му органи;
3. (изм. и доп. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., отм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
4. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) заявява изграждането и развитието на автоматизираните информационни фондове по ред, определен от министъра на вътрешните работи, управлява и организира ползването на автоматизираните и неавтоматизираните информационни фондове съобразно функционалната компетентност на МИ;
5. отговаря за управлението на предоставените на МИ имоти и вещи – държавна собственост;
6. управлява човешките ресурси и отговаря за подбора, подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното използване на научните кадри;
7. осъществява взаимодействието с други структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местно самоуправление и юридически лица съобразно функционалната си компетентност;
8. отговаря за научноизследователската, научно-приложната и учебната дейност в МИ в областта на медицинската наука;
9. организира и ръководи участието на МИ в научния обмен чрез издаване на научна литература, научни бюлетини и рекламно-информационни материали за дейността на МИ, публикуване на научни трудове и презентации в печатни и електронни издания и участие на служителите на МИ в научни конференции, симпозиуми, семинари и други форуми в страната и чужбина;
10. представлява юридическото лице.
(4) При изпълнение на функциите си директорът може да се подпомага от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на директора.
(5) В изпълнение на функциите си директорът и заместник-директорите издават заповеди.

Чл. 23. (1) При управлението на МИ директорът се подпомага от медицински съвет, който е колективен орган с консултативни функции. Съставът и организацията на дейността на медицинския съвет се определят от директора на МИ съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения.
(2) За осъществяване на научноизследователската, научно-приложната и учебната дейност директорът на МИ се подпомага от научно-учебен съвет, който е колективен орган с консултативни функции. Съставът и организацията на дейността на научно-учебния съвет се определят от директора на МИ в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България.
(3) В МИ могат да се създават и други съвети и комисии с консултативни функции в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения.

Чл. 24. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) В МИ се изграждат филиали – болници за продължително лечение и рехабилитация, които се ръководят от управители. Управителите са пряко подчинени на директора на МИ и имат следните функции:
1. ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на съответните звена;
2. организират изпълнението на задачите, поставени от горестоящите им органи;
3. информират и се отчитат пред директора на МИ.

Чл. 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Научноизследователският институт по криминалистика и Институтът по психология се ръководят от директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на институтите;
2. организират изпълнението на заповедите, поставени от горестоящите им органи;
3. (изм. и доп. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., отм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
4. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) заявяват изграждането и развитието на автоматизираните информационни фондове по ред, определен от министъра на вътрешните работи, управляват и организират ползването на автоматизираните и неавтоматизираните информационни фондове съобразно функционалната компетентност на институтите;
5. отговарят за стопанисването на предоставените на институтите имоти и вещи – държавна собственост;
6. управляват човешките ресурси и отговарят за подбора, подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното използване на научните кадри;
7. осъществяват взаимодействието с други структури на МВР и с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
8. отговарят за научноизследователската, научно-приложната и учебната дейност в институтите;
9. организират и ръководят участието на институтите в научния обмен чрез издаване на научна литература, научни бюлетини и рекламно-информационни материали за дейността на ръководените институти, публикуване на научни трудове и презентации в печатни и електронни издания и участие на служителите на ръководените институти в научни конференции, симпозиуми, семинари и други форуми в страната и чужбина.
(2) При изпълнение на функциите си директорите могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на съответния директор.
(3) В изпълнение на функциите си директорите и заместник-директорите по ал. 1 и 2 издават заповеди.

Чл. 26. (1) Районното управление в областната дирекция на МВР се ръководи от началник, който е пряко подчинен на директора на областната дирекция.
(2) Участъкът се ръководи от началник, който е пряко подчинен на началника на районното управление.
(3) Началниците по ал. 1 и 2:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на подчинените им звена;
2. организират изпълнението на задачите, поставени от горестоящите им органи;
3. отговарят за дейността на ръководените от тях звена пред директора на областната дирекция и пред неговите заместници – съобразно възложените им функции, съответно пред началника на районното управление;
4. осъществяват взаимодействие на съответната територия с други структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
5. отговарят за стопанисването на предоставените на управленията и участъците имоти и вещи – държавна собственост;
6. налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи.
(4) В изпълнение на функциите си по ал. 3 началниците по ал. 1 и 2 издават заповеди.

Чл. 27. (1) Районните служби „ПБЗН“ се ръководят от началник, който е пряко подчинен на директора на РДПБЗН.
(2) Участъкът се ръководи от началник, който е пряко подчинен на началника на районната служба „ПБЗН“.
(3) Началниците по ал. 1 и 2:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на подчинените им звена; 2. организират изпълнението на задачите, поставени от горестоящите им органи;
3. отговарят за дейността на ръководените от тях звена пред директора на РДПБЗН и пред неговите заместници – съобразно възложените им функции, съответно пред началника на районната служба;
4. осъществяват взаимодействие на съответната територия с други структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
5. отговарят за стопанисването на предоставените на службите и на участъците имоти и вещи – държавна собственост;
6. налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи.
(4) В изпълнение на функциите си по ал. 3 началникът по ал. 1 издава заповеди.

Чл. 28. (1) Граничните полицейски управления, базите гранично-полицейски кораби и СОВН се ръководят от началници, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на подчинените им звена;
2. организират изпълнението на задачите, поставени от горестоящите им органи;
3. отговарят пред директорите на ГДГП и РДГП за дейността на ръководените от тях звена, а пред техните заместници – съобразно възложените им функции;
4. осъществяват взаимодействие на съответната територия с други структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
5. отговарят за стопанисването на предоставените на подчинените им звена имоти и вещи – държавна собственост;
6. налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)
(3) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) В изпълнение на функциите си началниците по ал. 1 издават заповеди.

Чл. 29. (1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Зоналните жандармерийски управления на дирекция „Жандармерия“ в ГДНП се ръководят от началници, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на зоналните жандармерийски управления;
2. организират изпълнението на задачите, поставени от горестоящите им органи;
3. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) отговарят пред директора на дирекция „Жандармерия“ в ГДНП за дейността на ръководените от тях зонални жандармерийски управления;
4. осъществяват взаимодействие на съответната територия с други структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
5. отговарят за стопанисването на предоставените на зоналните жандармерийски управления имоти и вещи – държавна собственост;
6. налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи.
(2) В изпълнение на функциите си началниците по ал. 1 издават заповеди.

Чл. 30. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Звената на структурите по чл. 37 ЗМВР, с изключение на болниците за продължително лечение и рехабилитация на МИ, се ръководят от началници, които:
1. ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на съответните звена;
2. организират изпълнението на задачите, поставени от горестоящите им органи;
3. информират и се отчитат пред ръководствата на структурите по чл. 37 ЗМВР;
4. подпомагат ръководствата на структурите по чл. 37 ЗМВР при осъществяване на методическото ръководство, помощ и контрол на съответната дейност в структурите на МВР.

Чл. 31. (1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.) Ръководителите на Звеното за вътрешен одит и на Звеното за материални проверки са на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи и:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на звената;
2. организират изпълнението на задачите, поставени от министъра на вътрешните работи и се отчитат за дейността си пред него;
3. управляват човешките ресурси на звеното;
4. отговарят за стопанисването на предоставените на звената имоти и вещи – държавна собственост.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.) В изпълнение на функциите по ал. 1 ръководителите издават заповеди.

Чл. 32. (1) Ръководителите на структури на МВР, които са определени като разпоредители с бюджет при условията и по реда на Закона за публичните финанси, управляват бюджета и организират, ръководят и отговарят за финансовото и материално-техническото осигуряване на съответната структура.
(2) Ръководителите на структурите на МВР, които не са определени като разпоредители с бюджет при условията и по реда на Закона за публичните финансите, отговарят за предоставеното на съответната структура материално-техническо осигуряване.

Чл. 33. (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) При отсъствие на ръководител на структура на МВР, който е държавен служител със статут по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР, той се замества от определено с негова заповед длъжностно лице. Длъжностното лице, определено за заместване, трябва да има статут по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР и да заема ръководна или по-висока длъжност.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) При отсъствие на ръководител на звено в структура на МВР, който е държавен служител със статут по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР, по-горестоящият ръководител определя със заповед длъжностно лице, което да замества отсъстващия служител. Длъжностното лице, определено за заместване, трябва да има статут по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР и да заема ръководна длъжност, а в изключителни случаи или при липса на такава длъжност в съответното звено – изпълнителска длъжност.
(3) (Отм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
(4) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) В случаите на невъзможност за издаване на заповедта по ал. 1 тя се издава от министъра на вътрешните работи.

Чл. 34. (1) (Отм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
(2) При отсъствие на главния секретар той се замества от длъжностно лице, заемащо висша ръководна длъжност, определено с негова заповед.
(3) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) При отсъствие на административния секретар той се замества от длъжностно лице по чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР, заемащо ръководна длъжност, определено със заповед на министъра на вътрешните работи.
(4) (Предишна ал. 3, доп. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) В случаите на невъзможност за издаване на заповедта по ал. 2 тя се издава от министъра на вътрешните работи.

Глава трета.
ДЕЙНОСТ НА СТРУКТУРИТЕ НА МВР
Раздел I.
Главни и областни дирекции и Специализиран отряд за борба с тероризма

Чл. 35. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Главна дирекция „Национална полиция“ е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3, 6 – 9 ЗМВР с изключение на тези по чл. 39, ал. 2 ЗМВР.
(2) За извършване на оперативно-издирвателна дейност ГДНП:
1. предотвратява, пресича и разкрива престъпления;
2. осъществява координация в оперативно-издирвателната дейност при наличие на извършени престъпления на територията на две и повече областни дирекции;
3. наблюдава, установява и контролира лица и обекти чрез провеждане на организационни мероприятия и чрез оперативно-издирвателни способи и средства;
4. извършва проучване и оценка на методите и полицейските тактики, прилагани при противодействие срещу престъпността, и може да прави предложения за усъвършенстване организацията на дейността;
5. организира и извършва издирване на лица и обекти и идентификация на трупове и лица, като може да предлага решения по тактическата организация на работата и събирането на информация в областните дирекции на МВР;
6. предлага мерки за подобряване на работата по оперативно-издирвателната дейност, като разработва насоки и приоритети за работа по противодействието на престъпността;
7. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) взаимодейства със следствието, прокуратурата, съда и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието във връзка с осъществяване на оперативното и полицейско обслужване на местата за лишаване от свобода;
8. противодейства срещу престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица;
9. провежда оперативно-издирвателната дейност по разкриване на извършителите на противообществени прояви, извършени преди, по време или след провеждане на спортни мероприятия, и съвместно със звената на областните дирекции организира наблюдение над извършителите;
10. извършва дейности по полицейска регистрация.
(3) За извършване на охранителна дейност ГДНП:
1. извършва дейност по опазване на обществения ред;
2. осъществява дейности по възстановяване, поддържане и опазване на обществения ред при масови прояви, мероприятия и безредици и при кризи от различен характер;
3. извършва дейност по охрана, включително с използване на сигнално-охранителна техника, на:
а) обекти по чл. 92, ал. 1 и 2 ЗМВР;
б) обекти на МВР;
в) дипломатически представителства;
4. участва в пресичането на терористични действия и в полицейски операции и съвместни операции с други държавни органи;
5. организира, контролира и осъществява пилотиране и съпровождане на официални лица, делегации и товари;
6. конвоира лица в страната и в чужбина;
7. организира и осъществява охраната на обекти, мероприятия, специални товари, опасни товари и ценни пратки на територията на страната;
8. осъществява развъдна дейност, снабдяване, подбор, настаняване, обслужване, обучение и използване на животни за служебни нужди и създава организация и осъществява контрол по линия на служебната кинология, племенно-развъдната и ветеринарната дейност в областните дирекции на МВР и специалната подготовка на водачите на служебни кучета от структурите на МВР.
(4) За изпълнение на дейността по разследване на престъпления ГДНП:
1. самостоятелно или съвместно с други органи разследва престъпления от общ характер при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс;
2. участва в специализирани звена и екипи съвместно с други органи на държавна власт, служби и органи на други държави и международни организации;
3. анализира и проучва практиките по разследване на престъпления;
4. изготвя предложения и мерки за подобряване на дейността по разследване, като разработва насоки и приоритети;
5. осъществява методическо ръководство на дейността по разследване на престъпления в главните и в областните дирекции.
(5) За извършване на информационна дейност ГДНП:
1. събира, обработва, анализира, съхранява и използва информация за:
а) установяване и отстраняване на причините и условията за извършване на престъпления и други правонарушения;
б) извършване на оперативно-издирвателна и аналитична дейност;
в) извършване на дейност по предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпления;
г) извършване на дейност по опазване на обществения ред и безопасността на движението;
2. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) заявява изграждането и развитието на автоматизираните информационни фондове по ред, определен от министъра на вътрешните работи, управлява и организира ползването на автоматизираните и неавтоматизираните информационни фондове за нуждите на:
а) оперативно-издирвателната, информационната и аналитичната дейност;
б) дейността по предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпления;
в) дейността по опазване на обществения ред и по контрол за спазване на правилата за движение по пътищата, на техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства, на водачите на пътните превозни средства и отчет на пътнотранспортните произшествия;
3. осъществява обмен на информация и взаимодействие:
а) по направление на дейност в изпълнение на международни договори, по които Република България е страна;
б) с компетентни органи на държавите – членки на Европейския съюз, в областта на безопасността на движението;
в) с полицейски структури на други държави с цел обмяна на опит, синхронизиране и прилагане в полицейската практика на международното законодателство и стандарти;
г) с други държавни органи и организации при условия и по ред, предвидени в закон;
4. изготвя специализирани оперативни анализи и анализи по конкретни случаи за подпомагане на дейността по противодействие на престъпността.
(6) За извършване на контролна дейност ГДНП:
1. осъществява контрол за спазването на правилата за движение по пътищата:
а) чрез контрол на техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства, на водачите на пътните превозни средства и отчет на пътнотранспортните произшествия;
б) чрез централизирана електронна система и автоматизирани технически средства и системи;
2. обобщава, анализира и предлага мерки за обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия;
3. съгласува заповеди за въвеждане на временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по автомагистралите и първокласната пътна мрежа;
4. планира и въвежда нови технически средства, системи за автоматизиран контрол и управление на пътното движение;
5. издава разрешения и осъществява контрол на дейности с общоопасни средства;
6. осъществява лицензиране и контрол за извършване на частна охранителна дейност;
7. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) съгласува функционалните изисквания за проекти за сигнално-охранителни и известителни системи и системи за видеонаблюдение в случаите, регламентирани в нормативен акт, и оказва методическа помощ на областните дирекции на МВР при изграждане на системи за видеонаблюдение на обществени места и пътища;
8. методически ръководи дейността на областните дирекции на МВР (ОДМВР) във връзка с дейността на звената „Общинска полиция“ и на служителите, осигуряващи дейности по охрана по реда на чл. 92 ЗМВР.
(7) За извършване на превантивна дейност ГДНП:
1. предлага и реализира политиките на МВР в областта на превенцията на престъпленията и правонарушенията, опазването на обществения ред и безопасността на движението;
2. разработва мероприятия за утвърждаване на превенцията като основен инструмент за опазването на обществения ред и противодействието на престъпността.
(8) Главна дирекция „Национална полиция“ осъществява административнонаказателна дейност, прилага принудителни административни мерки и предоставя административни услуги в предвидените от закон случаи.
(9) Главна дирекция „Национална полиция“:
1. методически ръководи, координира, контролира и практически подпомага организацията на дейността по ал. 2 – 3 и 5 – 7 в областните дирекции, като обобщава и анализира информацията, свързана с тях, и предлага мерки за подобряване на работата;
2. участва в комплексни, контролни, планови и тематични проверки по спазването и изпълнението на законите и подзаконовите нормативни актове и по извършването на дейностите в областните дирекции;
3. упражнява методическо ръководство, контрол и оказва практическа помощ на звената в областните дирекции на МВР по направление на дейност;
4. участва при планирането, организацията и провеждането на обучение на служителите от областните дирекции за повишаване на професионалната им квалификация по направление на дейност;
5. разработва или участва в разработването на нормативни актове и други документи по направление на дейност;
6. изготвя предложения за проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и от други международни програми и договори;
7. взаимодейства с държавни органи и организации, с неправителствени организации и с граждани по направление на дейност.
(10) Главна дирекция „Национална полиция“ заверява документи, издадени от МВР, негови структури или от органи, включително от министерствата и ведомствата, на които МВР е правоприемник.
(11) Главна дирекция „Национална полиция“ е национална точка за контакт по обмен на информация във връзка с осигуряването на безопасността и сигурността при провеждане на спортни мероприятия.
(12) (Нова – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г., отм. – ДВ, бр. 22 от 2017 г., в сила от 14.03.2017 г.)

Чл. 36. (1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Главна дирекция „Национална полиция“ самостоятелно или съвместно с други структури на МВР осъществява международно сътрудничество.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) При осъществяване на международното сътрудничество по ал. 1 органите на ГДНП:
1. организират и осъществяват взаимодействието със съответните полицейски служби на други държави и международни организации по направление на дейност;
2. събират, обработват, съхраняват и предоставят информация за двустранното и многостранното сътрудничество по направление на дейност.

Чл. 37. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Дирекция „Жандармерия“ в ГДНП:
1. подпомага органите на главните и на областните дирекции по опазване на обществения ред;
2. участва в опазването на обществения ред при провеждане на масови мероприятия;
3. осъществява дейности по възстановяване, поддържане и опазване на обществения ред при масови безредици;
4. участва в опазването на обществения ред при кризи от различен характер;
5. участва в пресичането на терористични действия;
6. участва в полицейски операции и съвместни операции с други държавни органи;
7. осъществява охрана на стратегически обекти, дипломатически представителства и обекти на МВР;
8. осъществява охрана на специални товари;
9. съдейства на други държавни органи или длъжностни лица, когато противозаконно се пречи на тяхната дейност;
10. осъществява превантивна и информационно-аналитична дейност по предотвратяване и пресичане на престъпления и опазване на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и железопътния транспорт в страната;
11. предотвратява и пресича престъпления в обекти на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт в страната;
12. осъществява, организира и контролира дейностите по опазване на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт в страната;
13. извършва превантивна дейност на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт в страната;
14. организира и осъществява охраната на обекти, мероприятия и специални товари на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт;
15. осъществява контрол на съхраняването и охраната при превозването на общоопасни средства на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт;
16. контролира осъществяването на частна охранителна дейност на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт.
(2) Силите и средствата на дирекция „Жандармерия“ в ГДНП се ползват от структурите на МВР при условия и по ред, определени с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 38. ((Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3, 6 – 9 ЗМВР по отношение на организирана престъпна дейност, свързана със:
1. митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система;
2. наркотични вещества, техните аналози и прекурсори;
3. компютърни престъпления или престъпления, извършени във или чрез компютърни мрежи и системи;
4. интелектуална собственост;
5. неистински или подправени парични знаци, платежни инструменти и официални документи;
6. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) трафик на хора, превеждане през границата на страната на отделни лица или групи от хора, както и подпомагане на чужденци да пребивават или да преминават в страната;
7. трафик на културни ценности;
8. огнестрелни оръжия, взривни, химически, биологични и други общоопасни средства и вещества, както и с оръжия, изделия и технологии с двойна употреба;
9. корупция в органите на държавната власт;
10. терористични действия, използване на общоопасни средства и вещества, внушаване на страх, вземане на заложници, отвличане на лица с цел получаване на материални облаги и насилствени действия;
11. изпиране на пари и хазарт;
12. сключване на неизгодни договори, изпиране на пари и усвояване на фондове на Европейския съюз чрез измама.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 ГДБОП:
1. предотвратява, пресича, разследва и разкрива престъпления, извършвани от престъпни структури;
2. участва в оперативно-издирвателната дейност по разкриване на престъпната дейност на престъпни структури на територията на страната;
3. осигурява и прилага оперативно внедряване и извършва доверителни сделки чрез служител под прикритие;
4. осигурява разследване чрез служител под прикритие;
5. осъществява контролирани доставки;
6. организира и извършва издирване на лица и обекти и идентификация на лица;
7. събира, обработва, анализира, съхранява и използва информация за извършване на оперативно-издирвателна и аналитична дейност и на дейност по предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпления;
8. проучва и оценява методите на полицейските тактически действия, прилагани в борбата с организираната престъпност, и изготвя предложения за усъвършенстване на работата;
9. участва в специализирани звена и екипи съвместно с други органи на държавната власт, служби и органи на други държави и на международни организации;
10. дава становища по проекти на нормативни и други актове, регламентиращи противодействието на организираната престъпност, и участва в изготвянето на програми и стратегии;
11. участва в организирането и провеждането на обучение на служителите от териториалните ? звена за повишаване на професионалната им квалификация;
12. осъществява ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 – 7 на съответните териториални звена.
(3) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Извън случаите по ал. 1 ГДБОП осъществява дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3 и т. 6 – 9 ЗМВР самостоятелно и във взаимодействие с други държавни органи и по отношение на корупцията в органите на държавната власт и изпирането на пари, компютърни престъпления или престъпления, извършени във или чрез компютърни мрежи и системи.

Чл. 39. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ самостоятелно или съвместно с други структури на МВР осъществява международно сътрудничество.
(2) При осъществяване на международното сътрудничество по ал. 1 органите на ГДБОП:
1. организират и осъществяват взаимодействието със съответните полицейски служби на други държави и международни организации по направление на дейност;
2. събират, обработват, съхраняват и предоставят информация за двустранното и многостранното сътрудничество по направление на дейност.

Чл. 40. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 41. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 42. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 43. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 44. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 45. (1) Главна дирекция „Гранична полиция“ е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3, 5 – 7 ЗМВР.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 ГДГП извършва дейности по:
1. наблюдение на границата, противодействие на незаконната миграция, контрабандата и трафика на хора;
2. (доп. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) гранични проверки на преминаващите през границата лица и вещите в тяхно владение и транспортни средства, включително в зоните и обектите по чл. 39, ал. 3 ЗМВР; граничните проверки се извършват в съответствие с Регламент ЕС 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (ОВ, L 77 от 2016 г.);
3. превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления;
4. разследване на престъпления;
5. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) охрана на обществения ред в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и контрол по спазване на правилата за движение в района на международните летища;
6. (доп. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) приемане, придружаване и предаване на нарушители на режима на влизане и пребиваване от и на други държави в съответствие със закон или международен договор, по който Република България е страна;
7. поставяне и поддържане в изправност на граничните знаци, обозначаване на граничната линия на държавната граница, недопускане на разрушаване, изместване или на други действия по отношение на държавната граница;
8. изработване на карти и друга документация на държавната граница и поддържане на геодезическо-картографски фонд;
9. събиране, обработване, анализиране, съхраняване, използване и предоставяне на информация по направленията на дейности;
10. обмен на информация и взаимодействие с други структури на МВР, органи на държавна власт и на местно самоуправление, юридически лица и граждани и полицейски служби на други държави;
11. (отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)
12. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) методическо ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 – 8, с изключение на дейността по разследване на престъпления.
(3) Главна дирекция „Гранична полиция“ за осъществяване на превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления извършва оперативно-издирвателна дейност самостоятелно или съвместно с други структури на МВР.
(4) За изпълнение на дейностите по ал. 1 ГДГП използва кораби, въздухоплавателни и технически средства, както и автоматизирани и интегрирани системи за наблюдение.
(5) (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 45а. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) (1) Дирекция „Граничен контрол“ в ГДГП:
1. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на организацията на граничното наблюдение на сухоземната, речната и морската държавна граница и на граничните проверки на ГКПП в съответствие с европейското и националното законодателство;
2. провежда целенасочени охранителни мероприятия за противодействие и пресичане на нелегалната миграция и контрабандната дейност през държавната граница;
3. оказва методическа помощ и осъществява контрол по отношение планирането, организирането и осъществяването на специфични охранителни, оперативни и режимни мероприятия в района на международните летища, обществените им зони, зоните с ограничен достъп и прилежащите територии за гарантиране на сигурност в гражданското въздухоплаване;
4. участва в съгласуването на проекти за изграждане на нови и реконструкция на съществуващите ГКПП;
5. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в териториалните звена на ГДГП по използването на технически средства и системи и на въздушния компонент в граничното наблюдение, и на техническите средства на ГКПП за откриване на източници на ?онизиращи лъчения, взривни вещества, оръжия и боеприпаси, както и за проверка на МПС за укрити лица;
6. осъществява методическо ръководство, контрол и изпълнение на дейности по прилагане на споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (реадмисия) както на двустранно, така и на ниво ЕС;
7. осъществява методическо ръководство, контрол и изпълнение на дейностите по чл. 45, ал. 2, т. 6, 7 и 8;
8. актуализира и използва информационните фондове за лица, МПС и вещи – обекти на автоматизираните информационни системи в предвидените от закона случаи, за осъществяване на граничен контрол;
9. изпълнява функциите на Национален център за борба с фалшиви и подправени документи, като събира, обработва и предоставя информация относно оригинални документи и установени фалшификации и е Национална точка за контакт на Европейската система за архивиране на изображения FADO (False and Authentic Documents Online);
10. изготвя аналитични, статистически и справочни документи.
(2) Дирекция „Граничен контрол“ в ГДГП осъществява дейностите си в граничната зона, в зоните на ГКПП, в международните летища и пристанища, във вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, българската част на река Дунав и в другите гранични реки и водоеми.

Чл. 45б. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) (1) Дирекция „Противодействие на престъпността през държавната граница“ в ГДГП:
1. придобива информация, организира и планира оперативно-издирвателна дейност по предотвратяване, пресичане, разкриване и документиране на престъпления, извършени от лица и групи, осъществяващи престъпна дейност през държавната граница, в граничната зона, или възложени от прокурор, както и по оперативното осигуряване на специалните домове за временно настаняване на чужденци;
2. осъществява координация на дейността по разследване на престъпления между структурните звена на ГДГП и участва в разследване на престъпления, извършени при преминаване през държавната граница, в граничната зона, или възложени от прокурор;
3. координира, ръководи и контролира оперативно-издирвателната дейност и дейността по привличането и използването на доброволни сътрудници;
4. събира, обработва, анализира, съхранява, използва и предоставя информация за състоянието, разкриването, предотвратяването и пресичането на престъпления, изготвя справки и аналитични проекти;
5. анализира и прогнозира изменения в оперативната обстановка, разработва планове за превенция и противодействие на престъпления, извършвани при преминаване през държавната граница или в граничната зона;
6. осъществява аналитичен и информационен обмен и оперативно взаимодействие с други структури на МВР, с външни организации и с граничнополицейски служби от съседни държави и структури на Европейския съюз.
(2) Дирекция „Противодействие на престъпността през държавната граница“ в ГДГП осъществява дейностите си в граничната зона, в зоните на ГКПП, в международните летища и пристанища, във вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, българската част на река Дунав и в другите гранични реки и водоеми и в специалните домове за временно настаняване на чужденци.

Чл. 46. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 47. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 48. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 49. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 50. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 51. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 52. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 53. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 54. Специализираният отряд „Въздушно наблюдение“ в ГДГП е звено за осъществяване на въздушно наблюдение на границите и изпълнение на други летателни задачи, подпомагащи изпълнението на дейностите на ГДГП.

Чл. 55. (1) Специализираният отряд „Въздушно наблюдение“ в ГДГП може да изпълнява и задачи за оказване на съдействие на други структури в МВР и на други държавни органи.
(2) Използването на СОВН в ГДГП от структурите на МВР извън ГДГП, както и от други министерства и ведомства се разрешава от главния секретар на МВР въз основа на писмено искане.
(3) В неотложни случаи искането по ал. 2 може да бъде направено и устно. В тези случаи то се представя в писмена форма не по-късно от 24 часа.

Чл. 56. (1) Гранична зона е територията с дълбочина 30 км, която на сухоземната граница се определя от линията на държавната граница, а на морската и речната граница – от линията на брега, и в която ГДГП осъществява правомощията си по извършване на граничен контрол, в който се включва гранично наблюдение и гранични проверки.
(2) Гранична ивица е частта от граничната зона, разположена непосредствено по протежение на линията на сухоземната граница, с дълбочина до 300 м считано от линията на държавната граница.
(3) Островите и българската част от водите на граничните реки се включват в граничната ивица. Тази разпоредба не се прилага за река Дунав.
(4) Точното очертаване и определяне на дълбочината на граничната ивица се извършва от министъра на вътрешните работи, след като изиска писмени становища от съответните областни управители и кметове.
(5) Извършването на стопанска или друга дейност в граничната ивица се съгласува с директора на съответната РДГП.
(6) Зоната на ГКПП обхваща територията, на която се разположени сградите, помещенията, работните места, подземните и надземните съоръжения, техническите средства и местата за преходи, изчакване и проверка на лица, превозни средства и стоки, преминаващи през зоните за гранични проверки.

Чл. 57. (1) Държавната граница на Република България, преминаваща по река, не се премества както при изменения на очертанията на нейните брегове или нивото на водата, така и при отклонение на коритото на реката в една или в друга посока, ако друго не е уредено в международни договори, по които Република България е страна.
(2) На железопътните и шосейните мостове, бентове и други съоръжения, които преминават през граничните участъци на плавателни и неплавателни реки, държавната граница се установява по средата на тези съоръжения или по тяхната технологична ос в зависимост от преминаването на държавната граница по водата, ако друго не е уредено в международни договори, по които Република България е страна.
(3) Държавната граница на Република България на местността се обозначава с ясно видими гранични знаци, които се поставят на място, определено в документите за демаркиране на границата между Република България и съседните държави.
(4) Формите, размерите и надписите на граничните знаци по ал. 3 и редът за тяхното поставяне се определят от законодателството на страната и от международните договорености.
(5) За обозначаване на линията на държавната граница ГДГП осъществява геоинформационна дейност чрез:
1. геодезическо определяне, поставяне и поддържане в изправност на граничните знаци;
2. проверка на линията на държавната граница;
3. изработване на едромащабни карти и документация на държавната граница, както и създаване и поддържане на геодезическо-картографски фонд;
4. (нова – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) изграждане и поддържане на цифрова географска информационна система (ГИС) за граничната ивица.
(6) За поддържане на видимостта и предпазване на граничните знаци по ал. 3 по взаимна договореност между Република България и съседните държави се съгласува широчината на граничния пояс и дълбочината на установената гранична ивица от двете страни на линията на държавната граница.

Чл. 58. (1) Директорът на ГДГП съгласувано с министъра на външните работи и в съответствие с меж
дународните договори назначава гранични представители за уреждане на възникнали гранични нарушения. (2) По реда на ал. 1 се назначават гранични представители от състава на ГДГП за поддържане в изправност на граничните знаци и граничната линия на държавната граница на Република България и за спазване на граничния режим, както и за уреждане на възникнали гранични нарушения на определени участъци.

Чл. 59. ((Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 4, 6 – 9 ЗМВР.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 ГДПБЗН извършва:
1. превантивна дейност;
2. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) държавен противопожарен контрол;
3. пожарогасителната и спасителната дейност;
4. неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване и химическата, биологическата и радиационната защита;
5. ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението;
6. разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност;
7. контролна дейност на продуктите за пожарогасене;
8. изследване на причините и условията за възникване и разпространение на пожари и извършването на експертизи и експертни справки;
9. (отм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
10. (отм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
11. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) оценяване на съответствието на продукти за пожарогасене и дейностите по чл. 72;
12. подпомагане на дейностите по анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия;
13. подпомагане на координацията на дейностите по установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценката на риска за тях;
14. оказване на методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт при организиране дейността на доброволните формирования;
15. дейностите по чл. 29 и 47 от Закона за защита при бедствия;
16. (нова – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) оперативно сътрудничество със структурите на Европейския съюз, Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и други международни организации в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, хуманитарната помощ и гражданско-военното аварийно планиране.

Чл. 59а. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) (1) Дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“ на ГДПБЗН осъществява:
1. превантивна дейност по чл. 62;
2. държавен противопожарен контрол;
3. разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по чл. 129, ал. 2, т. 1, 4 и 5 ЗМВР;
4. контролна дейност на продуктите за пожарогасене;
5. изследване на причините и на условията за възникване и разпространение на пожари и извършване на експертизи и експертни справки;
6. координиране на обучението и практическата подготовка на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и повишаване на осведомеността и готовността на населението за защита при бедствия;
7. оценяване на съответствието на продукти за пожарогасене и дейностите по чл. 72;
8. подпомагане на дейностите по анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия;
9. подпомагане на координацията на дейностите по установяване на критичните инфраструктури и на обектите им и оценката на риска за тях.
(2) Дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“ на ГДПБЗН осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на териториалните звена на ГДПБЗН по направление на дейност.

Чл. 59б. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) (1) Дирекция „Оперативни дейности“ на ГДПБЗН осъществява:
1. пожарогасителна и спасителна дейност;
2. неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване и химическа, биологическа и радиационна защита;
3. ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението;
4. методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт при организиране дейността на доброволните формирования;
5. превантивна дейност по чл. 62, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 2, т. 1;
6. разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по чл. 129, ал. 2, т. 2 и 3 ЗМВР;
7. изследване на причините и на условията за възникване и разпространение на пожари и извършване на експертизи и експертни справки.
(2) Дирекция „Оперативни дейности“ на ГДПБЗН освен дейностите по ал. 1 извършва и дейностите по чл. 29 и 47 от Закона за защита при бедствия.
(3) Дирекция „Оперативни дейности“ на ГДПБЗН осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на териториалните звена на ГДПБЗН по направление на дейност.

Чл. 60. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 61. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 62. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) (1) Превантивната дейност по чл. 17, ал. 2, т. 1 ЗМВР включва:
1. информиране на обществеността, включително чрез редакционно-издателска дейност, относно опасностите и риска от пожари, бедствия и извънредни ситуации;
2. подпомагане на обучението и практическата подготовка на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране и населението;
3. подпомагане на обучението по защита при бедствия в системата на предучилищното и училищното образование и в системата на висшето образование;
4. подпомагане на съветите за намаляване на риска от бедствия по чл. 62, ал. 3, чл. 64а, ал. 1 и чл. 65а, ал. 1 от Закона за защита при бедствия при изпълнение на функциите им;
5. подпомагане планирането на защитата при бедствия.
(2) Органите за пожарна безопасност и защита на населението оказват методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на защитата при бедствия, включваща:
1. подпомагане на щабовете по чл. 62а, ал. 2, чл. 64, ал. 1, т. 10 и чл. 65, ал. 1, т. 7 от Закона за защита при бедствия при изпълнение на функциите им;
2. подпомагане разработването на програми и проекти за намаляване на риска от бедствия.

Чл. 63. Държавният противопожарен контрол по чл. 17, ал. 2, т. 2 ЗМВР включва:
1. контрол за спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обектите, при тяхната реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна на предназначението, както и при поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията;
2. контрол за съответствието на влаганите в строежите и обектите продукти с нормативните изисквания за пожарна безопасност;
3. контрол по спазване на изискванията за пожарна безопасност, определени с наредбите по чл. 125, ал. 4 ЗМВР, както и в случаите, предвидени в други закони.

Чл. 64. (Отм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)

Чл. 65. Пожарогасителната дейност по чл. 17, ал. 2, т. 3 ЗМВР включва:
1. определяне на начините и средствата за извършване на дейността;
2. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) планиране на дейността;
3. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) поддържане в постоянна готовност на личния състав и пожарната техника за осъществяване на дейността;
4. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) незабавно изпращане на сили и средства при съобщение за пожар;
5. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) анализ и оценка на пожарната обстановка;
6. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) привличането на допълнителни сили и средства;
7. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) спасяване или евакуация на хора;
8. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) ограничаване и ликвидиране на пожари.

Чл. 66. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Спасителната дейност по чл. 17, ал. 2, т. 3 ЗМВР включва:
1. определяне на начините и средствата за извършване на дейността;
2. поддържане в постоянна готовност на личния състав и спасителната техника за осъществяване на дейността;
3. незабавно изпращане на сили и средства при съобщения за бедствия и извънредни ситуации;
4. анализ и оценка на произшествието;
5. привличане на допълнителни сили и средства;
6. спасяване или евакуация на хора;
7. оказване на долекарска помощ на пострадалите;
8. организиране транспортирането на пострадалите до лечебните заведения;
9. ограничаване и ликвидиране на произшествието.

Чл. 67. Разрешителната и контролната дейност на търговци, извършващи дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, включва издаване на разрешения и контрол върху дейността по реда на чл. 129 – 134 ЗМВР.

Чл. 68. Оценяването на съответствието и контролната дейност на продукти за пожарогасене по чл. 17, ал. 2, т. 5 ЗМВР се осъществява по реда на наредбата по чл. 17, ал. 6 ЗМВР.

Чл. 69. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) (1) Неотложните аварийно-възстановителни работи и оперативната защита при наводнения по чл. 17, ал. 2, т. 6 ЗМВР включват дейности за ограничаване на въздействието и подпомагане възстановяването на обекти на техническата инфраструктура при бедствия и извънредни ситуации.
(2) Операциите по издирване и спасяване включват разузнаване, оказване на помощ и евакуация на хора, изложени на опасност, при:
1. разрушаване на строежи или на части от тях, движения на маси (срутища, свлачища, кално-каменни порои, изкопни работи и др.);
2. инциденти в повърхностни води с изключение на случаите по чл. 126, т. 3 ЗМВР.
(3) Химическата, биологическата и радиационната защита по чл. 17, ал. 2, т. 6 ЗМВР включва дейности за подпомагане ограничаването на последствията при бедствия и инциденти с опасни химични вещества и смеси, опасни биологични агенти или радиоактивни вещества и материали.

Чл. 70. (1) Ранното предупреждение и оповестяването при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и на населението по чл. 17, ал. 2, т. 7 ЗМВР обхващат:
1. предоставяне на информация за приближаваща или непосредствена заплаха от възникване на бедствие или въздушна опасност на определен кръг лица – органи на изпълнителната власт и сили за реагиране на Единната спасителна система, с цел повишаване на готовността им за реагиране и предприемане на необходимите мерки;
2. оповестяване с акустични сигнали и гласова информация на големи групи хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие или въздушна опасност и излъчване на указания за необходимите предпазни мерки и действия.
(2) Органите на ГДПБЗН осъществяват ранното предупреждение и оповестяването при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението по реда, определен в наредбата по чл. 62, ал. 2, т. 5 от Закона за защита при бедствия.
(3) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Органите на ГДПБЗН осъществяват ранно предупреждение на населението съгласно сключени споразумения с юридически лица и еднолични търговци – оператори на радио- и телевизионни програми, предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

Чл. 71. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Органите за пожарна безопасност и защита на населението оказват методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт при организиране дейността на доброволните формирования чрез участие в подбора, обучението и осъществяването на дейността на доброволците.

Чл. 72. Определянето на пожарните характеристики на продукти и техническите и експлоатационните показатели на пожаротехническото оборудване и продукти за пожарогасене по чл. 17, ал. 2, т. 9 ЗМВР включва:
1. провеждане на изпитвания и издаване на изпитвателни и класификационни протоколи и други документи за оценка на продукти;
2. (отм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
3. (отм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
4. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на информация в областта на пожарната безопасност и защитата на населението;
5. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) участие в стандартизационната дейност и поддържане на актуална информация за стандарти по пожарната безопасност и защитата на населението.

Чл. 73. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Областните дирекции на МВР осъществяват дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3, 6 – 9 ЗМВР на определената им територия.

Чл. 74. (1) Специализираният отряд за борба с тероризма е специализирана структура на МВР за противодействие на терористични действия, защита на стратегически обекти, предотвратяване и пресичане на тежки престъпления.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 органите на СОБТ:
1. предотвратяват и пресичат терористични действия;
2. провеждат специални операции;
3. освобождават заложници;
4. организират и осъществяват охрана на органи на МВР и на държавни органи и организации при изпълнение на функциите им;
5. участват в специализирани операции на главните и областните дирекции;
6. откриват, идентифицират и неутрализират с технически средства и специализирани кучета взривни устройства и взривни вещества, както и разработват технически средства и способи за извършване на тези дейности;
7. извършват физикохимично изследване и експертна оценка на взривни устройства и техните елементи, взривни вещества, документи и непознати вещества и изготвят експертни оценки и експертизи;
8. използват специални защитни средства, гарантиращи тяхната сигурност и неразкриващи самоличността им.
(3) Използването на СОБТ за изпълнение на дейностите по ал. 2, т. 1 – 5 се разрешава с писмена заповед на главния секретар на МВР за всеки отделен случай, а по ал. 2, т. 6 – 7 – със заповед на командира.
(4) В неотложни случаи използването по ал. 3 може да бъде разпоредено устно. В тези случаи писмената заповед се издава не по-късно от 24 часа.
(5) Самоличността на органите, осъществяващи дейностите по ал. 2, т. 1-5, при изпълнение на техните задължения се запазва в тайна.
(6) При осъществяване на дейностите по ал. 2, т. 1 – 6 органи на СОБТ могат да блокират с технически средства осъществяването на електронни съобщения и комуникация.
(7) При осъществяване на дейностите по ал. 2, т. 1 – 6 органите на СОБТ могат да използват взривни вещества и пиротехнически средства за осигуряване на достъп и проникване в сгради, транспортни средства и/или унищожаване на взривни устройства и взривни вещества.

Раздел II.
Дирекция „Вътрешна сигурност“, дирекция „Миграция“, дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, дирекция „Инспекторат“ и дирекции от общата и специализираната администрация“ (Загл. изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
Раздел II.
Дирекции и административни дирекции

Чл. 75. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Дирекция „Вътрешна сигурност“ е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на МВР.
(2) Органите на ДВС:
1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на МВР;
2. извършват превантивна дейност;
3. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) събират, обработват, анализират, съхраняват и използват информация за извършване на оперативно-издирвателна и аналитична дейност и на дейност по предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпления, извършени от служители на МВР;
4. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) използват информационните фондове на МВР за нуждите на дейностите по чл. 43а, ал. 1 ЗМВР по ред, определен от министъра на вътрешните работи;
5. (нова – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) планират, организират и провеждат тестове по чл. 152а ЗМВР за установяване изпълнението на служебните задължения от държавните служители, които имат за цел предотвратяване и/или откриване на корупционни действия и намерения или неправомерно поведение;
6. (нова – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) извършват проучване за надеждност, издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация и осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по реда на раздел VI от глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за класифицираната информация, съобразно определената им компетентност в Закона за защита на класифицираната информация;
7. (нова – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) оказват методическа помощ на органите на МВР, извършващи проучване за надеждност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, и при необходимост – разработват вътрешноведомствени документи в тази област;
8. (нова – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) извършват проучване на физически и юридически лица, които кандидатстват за сключване или които изпълняват договор, свързан с достъп до обекти на МВР.
(3) (Нова – ДВ, бр. 22 от 2017 г., в сила от 14.03.2017 г.) Дирекция „Вътрешна сигурност“:
1. поддържа непрекъснато оперативно дежурство, организира и контролира взаимодействието между звената за оперативно дежурство в структурите на МВР;
2. осъществява взаимодействие със звената за оперативно дежурство на други органи на централната изпълнителна власт;
3. оповестява ръководството и структурите на МВР при привеждане на страната в готовност за работа във военно време.
(4) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Тестовете по ал. 2, т. 5 представляват симулации на реално съществуващи ситуации, свързани с изпълнението на служебната дейност на служителите – обект на проучване, които те имат задължения да разрешат според своите правомощия и служебни задължения. Тези тестове се провеждат без предварително уведомяване на структурите, чиито служители се проверяват.

Чл. 76. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Дирекция „Миграция“ е структура на МВР за регулиране на миграционните процеси и административния контрол върху пребиваването на чужденците в Република България, за противодействие на незаконната миграция на територията на Република България и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, на гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите на Конфедерация Швейцария, както и на членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства, като:
1. издава или отказва издаването на разрешения за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване;
2. продължава срока на пребиваване на чужденците в Република България;
3. отнема правото на издадено разрешение за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване при наличие на законовите изисквания;
4. анулира издадена виза или намалява срока за пребиваване на чужденец в страната, определен от издадената виза, при неизпълнение на изискванията на Закона за чужденците в Република България;
5. издава удостоверителни документи, които по силата на нормативен акт имат отношение по процедурата за издаване и отнемане на разрешение за пребиваване в Република България;
6. осъществява съгласувателни процедури с дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи за издаване на разрешения за пребиваване в Република България;
7. дава становища по молби за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство, за издаване на разрешения за работа и становища до други ведомства, които по смисъла на нормативен акт имат отношение към пребиваването на чужденците в Република България;
8. (нова – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) осъществява производството по предоставяне или отказ на статут на лице без гражданство в Република България, както и по отнемане на такъв статут;
9. (предишна т. 8, изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) осъществява административното обслужване на гражданите на Европейския съюз, на гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите на Конфедерация Швейцария, както и на членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства;
10. (предишна т. 9, изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) събира, систематизира и анализира информация за състоянието и динамиката на миграционните процеси и административния контрол върху пребиваването на чужденци в Република България и за административното обслужване на гражданите на Европейския съюз, на гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите на Конфедерация Швейцария, както и на членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства;
11. (предишна т. 10 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) планира, разработва и предлага мерки за повишаване ефективността на регулиране на миграционните процеси;
12. (предишна т. 11, изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) дава становища и разработва проекти на нормативни и други актове за регулиране на миграционните процеси и административния контрол върху пребиваването на чужденци в Република България и за административното обслужване на гражданите на Европейския съюз, на гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите на Конфедерация Швейцария, както и на членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства;
13. (предишна т. 12 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) самостоятелно или съвместно с други структури на МВР или с други компетентни органи участва в предотвратяването и противодействието на незаконната миграция;
14. (предишна т. 13 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) въвежда, актуализира, ползва и предоставя информация от автоматизираните информационни системи на МВР и ШИС;
15. (предишна т. 14 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в областните дирекции по направление на дейността си.
(2) При осъществяване на правомощията си органите на дирекция „Миграция“ приемат, извършват необходимите справки и изпращат на дирекция „Български документи за самоличност“ и на звената „Български документи за самоличност“ в областните дирекции подаденото от чужденеца заявление заедно с приложените към него документи за персонализиране на български документи за самоличност на чужденци или разрешения за пребиваване и връчват персонализирания документ на чужденеца.
(3) Редът по ал. 2 се прилага и за гражданите на Европейския съюз, гражданите на държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и за членовете на техните семейства.

Чл. 77. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Дирекция „Миграция“ осъществява дейност по принудително настаняване в специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) на лица, за които е издадена заповед за връщане или за експулсиране.
(2) Органите на дирекция „Миграция“ осъществяват дейността си по ал. 1 при условията и по реда на ЗЧРБ и на съответните подзаконови нормативни актове.
(3) Управлението и охраната на СДВНЧ се осъществяват от дирекция „Миграция“.

Чл. 78. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Органите на дирекция „Миграция“ противодействат на незаконната миграция чрез извършване на проверки по местопребиваване на чужденците и при необходимост провеждат интервюта.

Чл. 79. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Органите на дирекция „Миграция“ организират и осъществяват съпровождане на чужденци на територията на Република България или в чужбина при изпълнение на приложени мерки за административна принуда по ЗЧРБ, както и при необходимост за осигуряване участието на настанени в СДВНЧ чужденци като страни в досъдебни и съдебни производства по наказателни и административни дела.
(2) Съпровождането на чужденци извън територията на страната в предвидените от закона случаи се осъществява съгласно международен договор за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, по който Република България е страна. При липса на такъв международен договор правилата за съпровождане извън територията на страната се уреждат с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 80. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) За регулиране и контрол на миграционните процеси по въпросите на убежището, международната закрила и чужденците дирекция „Миграция“ взаимодейства с други структури на МВР и с други ведомства и служби.

Чл. 81. (1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е структура на МВР за организиране и координиране на международния обмен на оперативна информация, за координиране и методическо подпомагане на международното оперативно взаимодействие и за осъществяване на екстрадиция, предаване и трансфер на лица. Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е националната точка за контакт по линия на Международната организация на криминалната полиция (Интерпол), на Европейската полицейска служба (Европол) и на Шенгенската информационна система (ШИС) и изпълнява ангажиментите на Република България като Национално централно бюро „Интерпол“, Национално звено „Европол“ и Бюро „СИРЕНЕ“. (2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 ДМОС:
1. подпомага дейността на българските и чуждестранни компетентни органи при превенцията, предотвратяването, пресичането, разкриването и разследването на престъпления с трансграничен елемент;
2. осъществява взаимодействие с компетентните полицейски и съдебни органи по общодържавното и международното издирване на лица и вещи – обект на международно издирване;
3. въвежда, обработва и анализира информация от информационните фондове на МВР и Генералния секретариат на Международната организация на криминална полиция – Интерпол, на Европол и на ШИС;
4. координира и участва в изпълнение на екстрадиции, предаване и трансфери на лица;
5. (доп. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) участва в международни операции, координира съвместни екипи и действия по разследване и осъществяване на трансгранично наблюдение;
6. обменя национална и международна оперативна информация за целите на предотвратяването, пресичането, разкриването и разследването на престъпления, заплахи за националната сигурност и обществения ред;
7. обработва, анализира и предоставя информация на национални органи и международни организации и на местни и чуждестранни юридически и физически лица, които имат законен интерес да я получат, за лица, вещи, събития и дейности, свързани с международна престъпна дейност;
8. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) анализира наличните данни и информация, организира подготовката и обобщава националния принос на Република България за изготвянето на доклада на Европол „Оценка на заплахата от тежка и организирана престъпност“;
9. организира подбора, планира и координира дейността на задграничните представители и служителите на МВР, участващи в мисии извън територията на страната и заемащи длъжности в институции и в структури на Европейския съюз и в международни организации, и взаимодейства със съответните представители на други държави, акредитирани в Република България;
10. (доп. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) оказва методическа помощ и участва в провеждането на обучения на компетентните национални органи за ефективното използване на инструментите и каналите за международно сътрудничество;
11. уведомява държавата, въвела сигнала за издирване в ШИС и/или в Интерпол, съгласно чл. 84, ал. 7 ЗМВР;
12. организира, координира и осъществява обмен на информация и данни по глава пета, раздел II ЗМВР;
13. (нова – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) координира изпълнението на необходимите спешни мерки спрямо лица – обект на издирване чрез Европейската мрежа за издирване на бегълци;
14. (предишна т. 13 – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си.

Чл. 82. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., отм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.)

Чл. 83. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Дирекция „Български документи за самоличност“ е структура на МВР за осъществяване на дейностите, свързани с българските лични документи, която:
1. издава, отказва издаването, отнема, изземва и обявява за невалидни и унищожени български лични документи при условия и по ред, определени със закон;
2. персонализира български лични документи, издавани от други оправомощени служби и ведомства;
3. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) съгласува издаването на временни паспорти от Министерството на външните работи по отношение самоличността на български граждани, подали заявления в дипломатически и консулски представителства на Република България в чужбина, на които след 1 септември 1999 г. не са издавани български лични документи;
4. управлява, анализира и контролира технологичните дейности по изработката на българските лични документи, чието издаване е предвидено в закон;
5. въвежда в информационен фонд забрани за напускане пределите на Република България, приложени от държавни органи, в предвидените от закон случаи;
6. дава становища по проекти на нормативни и други актове, свързани с българските лични документи;
7. събира, обработва, въвежда, систематизира, използва и предоставя информация, организирана в информационни фондове, системи или регистри, създадени по силата на закон, за изпълнение на правомощията по направления на дейност;
8. обработва данни в ШИС и информационните фондове на Международната организация на криминалната полиция (Интерпол) по направление на дейност;
9. извършва разработване, предпечатна подготовка и изработва защитени документи, печати и щемпели;
10. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол за дейностите по т. 1 – 8 в областните дирекции.

Чл. 84. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Дирекция „Национална система 112“ е структура на МВР за осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи.
(2) Службите за спешно реагиране по чл. 19, ал. 1 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 обменят информация с районните центрове 112 чрез работни станции на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112) и чрез други телекомуникационни канали.
(3) Дейността по осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи се организира и осъществява от районни центрове за приемане на спешни повиквания към ЕЕН 112 (районни центрове 112).
(4) За изпълнение на дейностите си районни центрове 112 в ДНС 112:
1. приемат, автоматично регистрират и обработват всички повиквания за спешна помощ на номер 112;
2. осигуряват непрекъснат достъп до линия за връзка;
3. събират информация за вида, мястото, часа и основните данни за спешния случай;
4. осигуряват приемането и изясняването на повиквания освен на български език и най-малко на два официални езика на Европейския съюз;
5. анализират и предават обработената информация на службите за спешно реагиране в зависимост от вида на спешните случаи;
6. получават обратна информация от съответните служби за спешно реагиране съгласно чл. 20, ал. 2 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112;
7. регистрират, архивират и съхраняват информация за всички спешни повиквания.
(5) Местоположението на районните центрове 112 се определя с решение на Министерския съвет.
(6) Службите за спешно реагиране по чл. 19, ал. 1 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 са длъжни да приемат получената на единен европейски номер 112 информация за инцидент, предадена им от съответния районен център 112, по установения начин.
(7) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Взаимодействието на ДНС 112 с други служби и ведомства се осъществява на базата на подписани протоколи за сътрудничество.
(8) Министърът на вътрешните работи утвърждава правила за организацията на дейността на районните центрове 112 по обслужване на повикванията към единен европейски номер 112 и взаимодействието им със службите за спешно реагиране при обслужване на инциденти.
(9) При осъществяване на дейността си ДНС 112 взаимодейства с центровете за спешни повиквания 112 в държавите – членки на Европейския съюз.

Чл. 84а. (Нов – ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) (1) Дирекция „Обществени поръчки“ е структура на МВР, отговорна за управление на цикъла на обществените поръчки с възложител министъра на вътрешните работи или определено от него длъжностно лице.
(2) За изпълнение на дейността по ал. 1 дирекция „Обществени поръчки“:
1. планира, организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки с възложител министъра на вътрешните работи или определено от него длъжностно лице и изготвя график за тяхното провеждане през съответната година;
2. планира, организира и провежда обществени поръчки с източник на финансиране – европейски фондове или двустранни програми, за които бенефициент е МВР или структура на МВР, която не е юридическо лице;
3. разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки, изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки, организира сключването им и осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с отговорната структура, за чиито нужди е сключен договорът;
4. провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейския съюз и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им провеждане;
5. води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки през съответната година и организира архивирането му съобразно действащите вътрешни правила;
6. отговаря за поддържането на профила на купувача;
7. изготвя становища по проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове;
8. подготвя и изпраща за публикуване в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и до „Официалния вестник“ на Европейския съюз;
9. отговаря за съставянето на досиетата на обществените поръчки и съхранява документацията по проведените процедури за възлагане на обществени поръчки;
10. отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила на МВР по Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
11. въз основа на упълномощаване осъществява процесуалното представителство пред съдилища и други юрисдикции по дела, свързани с възлагане на обществени поръчки и изпълнение на договорите за възлагането им, по които страна е МВР или министърът на вътрешните работи;
12. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си;
13. организира провеждането на въвеждащо и поддържащо обучение на служителите, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки.
(3) Дирекция „Обществени поръчки“ провежда обществени поръчки по реда, определен със Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2016 г.), и вътрешните правила по чл. 244 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 85. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Дирекция „Международни проекти“ е структура на МВР за управление на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и от други международни програми и договори.
(2) За изпълнение на дейността по ал. 1 дирекция „Международни проекти“:
1. осъществява функциите на Отговорен орган за управление на средствата от фондове на Европейския съюз, като:
а) осъществява взаимодействие с институции и структури на Европейския съюз и сътрудничество с отговорните органи в останалите държави членки;
б) организира и координира дейностите, свързани с подготовката на национални програми в област „Вътрешни работи“, и внася в Европейската комисия предложенията за програми;
в) взаимодейства с органи и организации, участващи в изпълнението на програмите, включително международни и неправителствени организации;
г) координира процеса на съгласуваност и взаимно допълване на финансирането от Европейския съюз в област „Вътрешни работи“ с други национални и европейски финансови инструменти;
д) осъществява предварителен контрол за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки и процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които са финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове;
е) координира и провежда информационна дейност, свързана с усвояване на средствата по фондовете;
ж) осъществява мониторинг, верификация, оценка и контрол върху дейността на крайните бенефициенти;
з) осъществява контрол за прилагането на изискванията за счетоводната отчетност от крайните бенефициенти;
и) съставя доклади до Европейската комисия за изпълнението на програмите;
к) администрира сигналите за нередности и измами със средства на Европейския съюз и докладва установените случаи;
л) ползва информационните системи за управление на фондовете в областта на вътрешните работи;
м) организира и провежда процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, и сключва договори за безвъзмездна финансова помощ;
н) организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от Техническата помощ по европейските фондове, и сключва договори;
о) получава плащания от Европейската комисия и извършва плащания в изпълнение на дейностите по фондовете;
2. подпомага министъра на вътрешните работи при координация на дейностите, свързани с подготовката и изпълнението на проекти и програми, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове и от други международни програми и договори, и следи за допълняемост и избягване на двойно финансиране на проекти;
3. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си.

Чл. 85а. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ е структура на МВР за извършване на материално-техническо осигуряване на структурите на МВР и социално обслужване на служителите на МВР, като:
1. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) подпомага министъра на вътрешните работи при провеждане на политики във връзка с управление, придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи – държавна собственост, предоставени на МВР;
2. изготвя актове на министъра на вътрешните работи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи – държавна собственост;
3. изготвя предложения, свързани с промяна на собствеността, и предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи на МВР;
4. осъществява дейности по сключването и изпълнението на договори, свързани с недвижими имоти и движими вещи – държавна собственост;
5. актува, води и съхранява регистри и актови книги за предоставените на МВР имоти – държавна собственост;
6. поддържа регистър на имотите от ведомствения жилищен фонд на МВР и подпомага министъра на вътрешните работи при управлението и разпореждането с жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на МВР;
7. подпомага министъра на вътрешните работи при упражняване правата на държавата по отношение на търговските дружества с държавно участие в капитала;
8. планира, организира и провежда обществени поръчки с бюджетни средства, когато се възлагат от директора на ДУССД, сключва договори за тях и контролира изпълнението им;
9. (отм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
10. (отм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
11. (отм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
12. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) подготвя становища по представени проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки и на подзаконовите актове при изпълнение на функциите си в областта на възлагането на обществените поръчки;
13. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) организира и отговаря за материално-техническото осигуряване на структурите на МВР;
14. организира и извършва планирането на ресурсите за материално-техническо осигуряване за централни доставки и разходи по бюджета на дирекцията и обобщава, изготвя и предлага за одобряване поименно разпределение на капиталовите разходи на МВР;
15. организира и осъществява социално обслужване, свързано със социално-битовото и културното обслужване на служителите на МВР;
16. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) организира дейността по придобиване, експлоатация, ремонт и съхраняване на въоръжение, техника и други движими вещи на МВР и разпореждането с тях;
17. планира вещевото имущество за държавните служители на МВР и организира дейността по неговото осигуряване, съхранение и предоставяне;
18. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) организира и отговаря за възложения ? строително-инвестиционен процес на обекти, свързани с дейности на МВР, и контролира неговото изпълнение;
19. организира и осъществява технически контрол и специализиран технически надзор на сгради, машини и съоръжения;
20. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) организира, ръководи и контролира ветеринарномедицинската дейност в МВР, безопасността и качеството на храните в МВР;
21. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) организира и осъществява дейност по чл. 24, ал. 3 и чл. 45а, ал. 1 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели;
22. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) звено „Ведомствена служба по трудова медицина“ в ДУССД организира и осъществява дейност в МВР съгласно Закона за здравословните и безопасни условия на труд и актовете по прилагането му;
23. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си.

Чл. 85б. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) е структура на МВР, която осъществява контролна, информационна и координационна дейност по линия на защита на финансовите интереси на Европейския съюз и изпълнява функцията на координационна служба за борба с измамите, която подпомага ефективното сътрудничество и обмен на информация с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) съгласно чл. 3, т. 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ, L 248/1 от 18 септември 2013 г.).
(2) За изпълнение на дейностите и на функцията по ал. 1 дирекция АФКОС:
1. подпомага министъра на вътрешните работи при провеждането на държавната политика по защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и изпълнява функциите на секретариат на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
2. е национална контактна точка с ОЛАФ и със съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз в държавите членки и в други държави;
3. осъществява обмена на информация с ОЛАФ, включително от оперативен характер, в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз;
4. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) е национално звено за връзка съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Европейската комисия от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията (ОВ, L 344 от 22 декември 2008 г.) и за Системата за ранно откриване и отстраняване съгласно Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 2015 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (OB, L 286 от 30.10.2016 г.);
5. осъществява оперативно сътрудничество с ОЛАФ при провеждане на разследвания на територията на Република България съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г.
относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности и Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета;
6. създава необходимата организация по подготовката от българска страна на годишния доклад на Европейската комисия по чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
7. получава сигнали за нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и извършва анализ, оценка и проверки по тях;
8. извършва административни проверки за идентифициране на нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ;
9. отговаря на национално ниво за докладване до Европейската комисия на нередности, засягащи бюджета на Европейския съюз, делегиран за изпълнение на Република България в режим на споделено управление;
10. осигурява, наблюдава, контролира и координира докладването на нередности от националните институции към Европейската комисия;
11. организира и поддържа база данни с информация за нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
12. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) контролира процедурите по администриране на нередности и извършва проверки за спазване изискванията на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз (ДВ, бр. 97 от 2009 г.) и на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ДВ, бр. 57 от 2016 г.);
13. осъществява информационна и аналитична дейност в областта на защита на финансовите интереси на Европейския съюз.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) При изпълнение на своите функции и дейности служителите на дирекция АФКОС:
1. изискват информация и документи от структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, относно администрирането на нередности;
2. при необходимост изискват извършване на проверки на сигнали от компетентните институции, резултатите от които се изпращат на дирекция АФКОС;
3. изискват документи и информация от държавни и местни органи, юридически и физически лица и организации;
4. призовават и вземат обяснения от лица с цел идентифициране на нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
5. извършват проверки на място и/или по документи с цел идентифициране на нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
6. изискват съдействие от други структури на МВР, от други държавни органи, от организации и от юридически и физически лица.
(4) Дирекция АФКОС участва в провеждането на обучения в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз.

Чл. 86. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) (1) Дирекция „Информация и архив“:
1. организира и води централизирания оперативен отчет на МВР, като:
а) осъществява дейности по регистрацията, промените, движението, архивирането, съхранението и използването на делата на оперативен отчет;
б) осъществява справочна, уведомителна и сигнална дейност по делата на оперативен отчет, включително като изготвя необходимите образци на документи, свързани с дейността по оперативния отчет;
в) изготвя аналитични и статистически документи по оперативния отчет;
г) осъществява координацията и предоставя данни от оперативния отчет на други държавни органи и на органите на съдебната власт за нуждите на конкретно наказателно дело;
д) оказва методическа помощ и контрол на звената за оперативно-статистически отчет;
2. съхранява постоянно документи, създадени в резултат на оперативно-издирвателната дейност на структурите в МВР, и ги предоставя за използване в структурите на МВР, органите на съдебната власт и в други държавни органи;
3. осъществява дейности на архив по смисъла на Закона за Националния архивен фонд при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, като:
а) приема, регистрира, обработва и съхранява документи, изготвени от структурите на МВР, като създава фондове за временно и постоянно запазване;
б) предоставя информация и архивни документи на структурите на МВР, на държавни органи, юридически лица и на граждани от служебните фондове на МВР;
4. събира, проучва, съхранява, опазва, документира и представя културни ценности, документи и образци, свързани с историята на МВР, с познавателна и образователна цел, като води на отчет и контролира музейните колекции в структурите на МВР, и:
а) организира постоянни и временни експозиции, участва във временни експозиции на движими културни ценности;
б) осъществява образователни програми и участва в проекти, свързани с историята на МВР; 5. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на структурите в МВР по направление на дейността си.
(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват при условия и по ред, определени с актове на министъра на вътрешните работи.
(3) Министърът на вътрешните работи управлява архивния фонд на МВР чрез ДИА при спазване на изискванията на Закона за Националния архивен фонд и на Закона за защита на класифицираната информация.
(4) Дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 се ръководят от главния секретар на МВР.

Чл. 87. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ е структура на МВР, която осигурява функционирането и развитието на комуникационните и информационните системи на МВР и други държавни органи, като:
1. изгражда, поддържа и развива комуникационни системи за управлението на МВР, проучва и предлага за внедряване нови технически средства и системи;
2. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) оказва съдействие при изграждането на автоматизираните информационни фондове, поддържа и развива в техническо отношение автоматизираните информационни системи на МВР;
3. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) оказва съдействие на структурите на МВР при проектиране, изграждане, поддържане и развитие на системи за видеонаблюдение и сигурност;
4. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) проектира и разработва автоматизирани информационни системи в МВР; адаптира програмното осигуряване на разработените в ДКИС автоматизирани информационни системи към измененията в нормативната база и разширява функционалните им възможности;
5. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) оказва съдействие при интегрирането на АИС в комуникационната и информационната среда на МВР, разработвани от външен изпълнител;
6. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) проектира, изгражда и развива общия информационен модел за автоматизирано съхранение на информация и обща система от класификатори за автоматизираните информационни системи на МВР; проучва и предлага за прилагане нови програмни и технически средства за автоматизираните информационни системи на МВР;
7. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) формулира, реализира, развива и съгласува политиките, приоритетите, плановете, програмите и проектите на МВР, свързани с комуникационни и информационни системи; реализира политиките и определя насоките за развитие и усъвършенстване на комуникационните и информационните системи на МВР;
8. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) управлява и изпълнява проекти, финансирани от бюджета, от структурните фондове или програми на ЕС, от двустранни и други международни споразумения;
9. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) изготвя и/или съгласува изискванията за доставка на програмни и технически средства за комуникационните и информационните системи на МВР;
10. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) организира взаимодействието и осъществява техническата съвместимост с комуникационни и автоматизирани информационни системи на други държавни органи и държави; осигурява специализирани комуникации за държавни органи;
11. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) проектира, разработва, развива и съгласува в техническо отношение програмни средства за информационен обмен с международни и национални институции;
12. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) проектира, разработва, изгражда, поддържа и съгласува в техническо отношение комуникационната и информационната среда, както и програмните средства за националните системи и националните компоненти на международни информационни системи, подпомагащи противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и сигурността, контрола по спазване на правилата за движение по пътищата и безопасността на движението и др., в правомощията на МВР;
13. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) проучва, изгражда, поддържа и развива в техническо и функционално отношение Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на органите на изпълнителната власт и съставните части на Единната спасителна система на населението при бедствия и извънредни ситуации; поддържа актуална база данни за длъжностните лица, включени в групите за оповестяване;
14. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) организира и участва в тренировки по използване на комуникационни и информационни системи за установяване състоянието и готовността на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване;
15. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) организира и осъществява криптографската защита на комуникационните системи, необходими за държавното ръководство и за други държавни органи; планира, организира и прилага дейности по информационна сигурност на комуникационните и информационните системи в МВР; подпомага и координира процеса по акредитиране на АИС и мрежи в организационните единици в МВР;
16. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) осигурява достъп до интернет и услуги в интернет за структурите на МВР; изгражда и поддържа в техническо и програмно отношение електронните портали на МВР в корпоративната мрежа и в интернет;
17. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) участва при планиране, изграждане и развитие в техническо отношение на системите, свързани с работата на Единния европейски номер за спешни повиквания 112;
18. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) планира и разпределя радиочестотния ресурс на МВР и участва в актуализирането на националния радиочестотен план; координира и съгласува използването на честоти и честотни ленти на национално ниво; създава и поддържа ведомствения номерационен план, участва в създаването и разпределението на националния номерационен план;
19. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) организира и координира взаимодействието с предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за осигуряване на комуникационни и информационни услуги за МВР;
20. (нова – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) планира, разработва, изгражда и поддържа комуникационно-информационната система на МВР за управление във военно време, както и интегрирането ? с други системи на държавните органи и институции;
21. (нова – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) осигурява функционирането и развитието на системата за мониторинг – Център за аерокосмически наблюдения (ЦАН), за предоставяне на получената и обработената информация на структурите на МВР и обмен с други държавни органи и институции; развива геопортала на ЦАН с нови функционални възможности; прилага и услуги съгласно европейски програми;
22. (нова – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) изпълнява дейности, произтичащи от отговорностите на МВР съгласно Закона за електронното управление, Закона за електронната идентификация и Закона за електронния документ и електронния подпис, и взаимодейства с Държавна агенция „Електронно управление“.

Чл. 88. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) (1) Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество“ подпомага министъра на вътрешните работи при участието в процеса на вземане на решения в рамките на Европейския съюз и провеждането на международното сътрудничество. (2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 ДЕСМС:
1. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) координира, осигурява и участва в изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз в областта на вътрешните работи;
2. (нова – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) предлага предприемането на мерки на национално ниво и участва в изработването на проекти на нормативни актове, необходими за въвеждането, изпълнението и прилагането на актове на Европейския съюз в областите от компетентност на МВР, в т.ч. и във връзка с наказателни процедури, образувани от Европейската комисия, и нотифицира такива актове;
3. (предишна т. 2, доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) подпомага и осигурява участието в националния координационен механизъм по въпросите на Европейския съюз и участието на министъра на вътрешните работи в заседанията на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“;
4. (предишна т. 3, доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) координира международната дейност на МВР и подпомага министъра на вътрешните работи при разработването и провеждането на международните политики в областите от компетентност на МВР;
5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) изготвя становища по международноправни въпроси и участва в подготовката за сключване на международни договори в областта на вътрешните работи;
6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) подпомага сътрудничеството със съответните органи на други държави и с международни организации и форуми;
7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) събира, обобщава, съхранява и предоставя информация за европейските политики и инициативи и за двустранното, регионално и многостранно международно сътрудничество в областта на вътрешните работи;
8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си;
9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) осъществява протоколната дейност на МВР.

Чл. 89. (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Дирекция „Отбранително-мобилизационна подготовка“ е структура за планиране и организиране провеждането на отбранително-мобилизационна подготовка на МВР.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 ДОМП:
1. (доп. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) подпомага дейността на ръководството на МВР за управление на структурите на министерството във военно време и при кризи, бедствия и извънредни ситуации;
2. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) разработва и поддържа план на МВР за привеждане в готовност за работа във военно време, план на МВР за мобилизация, военновременен план на МВР, план на МВР за управление при кризи и извънредни ситуации и план за защита при бедствия за изпълнение на задачите, произтичащи от Националния план за защита при бедствия;
3. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) подпомага основните структури на МВР при разработване на плановете за работа във военно време и за действия при кризи и извънредни ситуации;
4. организира поддържането на системата от пунктове за управление на МВР в оперативна и техническа готовност за използване;
5. разработва и предлага за утвърждаване проекти на военновременни структури и щатове съобразно задачите на МВР във военно време;
6. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) организира създаването и поддържането на военновременни запаси на МВР и ведомствен картографски фонд;
7. разработва и поддържа в актуален вид необходимите документи за оповестяване, управление и привеждане в готовност за работа във военно време;
8. планира, организира, ръководи и контролира мобилизационната подготовка и провеждането на мобилизацията в структурите на МВР;
9. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) организира подготовката на структурите на МВР за работа във военно време и при кризи и извънредни ситуации;
10. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) планира, разпределя и отчита финансовите средства по отбранително-мобилизационната подготовка и участва при съставянето на бюджета на МВР за военно време;
11. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) организира дейността на структурите на МВР във връзка с изготвяне на искания до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за предоставяне на финансови средства за възстановяване на извършени непредвидени разходи и за извършване на неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на имоти;
12. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) взаимодейства с други държавни органи по въпросите на готовността на МВР за работа във военно време и кризи и извънредни ситуации;
13. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) контролира готовността на структурите на МВР за работа във военно време и за действие при кризи и извънредни ситуации;
14. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на структурите в МВР по направление на дейността си.

Чл. 90. Дирекция „Планиране и управление на бюджета“:
1. подпомага министъра на вътрешните работи като първостепенен разпоредител с бюджет;
2. съставя и предлага на министъра на вътрешните работи средносрочна бюджетна прогноза и проектобюджет на министерството по показатели от Единната бюджетна класификация и по области на политики и бюджетни програми;
3. предлага на министъра на вътрешните работи за утвърждаване разпределение на бюджета на министерството по показатели от Единната бюджетна класификация и по второстепенни разпоредители с бюджет;
4. организира, координира и контролира процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на министерството и на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
5. (отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)
6. (отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)
7. (отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)
8. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) подпомага министъра на вътрешните работи или определено от него длъжностно лице като възложител на обществени поръчки – по отношение на финансовите параметри на обществената поръчка;
9. изготвя месечното разпределение на бюджета на министерството;
10. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) управлява лимити и одобрява плащанията на разпоредители с бюджет чрез Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА);
11. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) обслужва плащанията и сметките на МВР като първостепенен разпоредител с бюджет;
12. анализира и администрира разходите, извършвани от министерството;
13. организира и управлява вътрешните финансови дейности и счетоводната отчетност, консолидира счетоводната информация в МВР и представя в Министерството на финансите и в Сметната палата консолидирани финансови отчети на МВР, съставяни на базата на предоставените данни от първостепенния и от второстепенните разпоредители с бюджет;
14. осъществява политиката по доходите и по общественото и здравното осигуряване в МВР;
15. дава становища по проекти на нормативни и други актове в областта на финансовата политика и политиката по заплащането на труда и изготвя проекти на вътрешноведомствени актове по планирането, разходването и отчитането на бюджетните и други средства, счетоводната отчетност и заплащането на труда;
16. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) осъществява методическо ръководство на разпоредителите с бюджет към министъра на вътрешните работи съобразно изискванията на Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и утвърдените от министъра на финансите счетоводни стандарти и Сметкоплан на бюджетните организации;
17. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на министерството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Единната бюджетна класификация и Сметкоплана на бюджетните организации и приложимите за бюджетните организации счетоводни стандарти и указания;
18. осигурява съхраняването на счетоводните документи на първостепенния разпоредител с бюджет съгласно изискванията на Закона за счетоводството;
19. участва в дейностите по социално сътрудничество (социално партньорство, колективно трудово договаряне и пенсионно осигуряване);
20. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) осъществява финансово-счетоводното обслужване на структури и звена, които не са част от структура на второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на вътрешните работи;
21. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на структурите в МВР по направление на дейността си.

Чл. 91. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Дирекция „Правно-нормативна дейност“:
1. изготвя или подпомага изготвянето и съгласува законопроекти и проекти на други нормативни актове от компетентността на министъра и на Министерския съвет, по които министърът е вносител;
2. подпомага ръководството на МВР по правни въпроси, като изготвя становища;
3. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2018 г.) съгласувано с компетентните структури на МВР изготвя проекти на експертни становища по постъпили по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25, 30, 32, 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г. и бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г.), проекти на актове на Министерския съвет, с изключение на актовете по предоставяне на разрешения или концесии по Закона за подземните богатства и възлагане на концесии по Закона за концесиите, актовете, свързани със съставяне и изпълнение на държавния бюджет, или актовете, внасяни по реда на Закона за международните договори на Република България;
4. участва в разработването на проекти на нормативни актове за хармонизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз в областите от компетентност на МВР;
5. съгласува за законосъобразност проектите на административните актове, издавани от министъра, заместник-министрите, главния и административния секретар, с изключение на административните актове, издавани във връзка със:
а) (доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) управлението на човешките ресурси, освен актовете за налагане на дисциплинарни наказания по чл. 197, ал. 1, т. 6 ЗМВР;
б) управлението и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи – държавна собственост;
в) процедурите по провеждане на обществени поръчки;
г) упражняване на правомощията на първостепенния разпоредител с бюджет или на оправомощено от него длъжностно лице;
д) управление и изпълнение на международни проекти;
е) (отм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
6. изготвя становища по конституционни дела, по които министърът е заинтересована страна;
7. подготвя становища по законопроекти, внесени от народни представители;
8. координира подготовката на материалите на МВР за заседанията на Министерския съвет;
9. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) организира и оформя предложенията на МВР за включване в законодателната и оперативната програма на Министерския съвет;
10. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) изготвя проекти на административни актове на министъра на вътрешните работи в качеството му на задължен субект по Закона за достъп до обществена информация;
11. изготвя становища и проекти на решения на министъра на вътрешните работи и на главния секретар по жалби против индивидуални административни актове за налагане на принудителни административни мерки;
12. участва в изготвянето и съгласува за законосъобразност договорите, по които МВР е страна, с изключение на международните договори, договорите за обществени поръчки и договорите, свързани с управление и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи – държавна собственост;
13. осъществява процесуалното представителство пред съдилищата и другите юрисдикции по дела, по които страна е МВР или министърът, заместник-министрите, административният или главният секретар, в качеството им на административни органи, с изключение на делата, свързани с възлагане на обществени поръчки и оспорване на финансови корекции, като организира и разпределя тези дейности на съответните звена в структурите на МВР;
14. анализира и обобщава състоянието на заведените от и срещу МВР дела, по които осъществява процесуалното представителство;
15. предприема необходимите правни действия по събиране вземанията на МВР, свързани с дела, по които осъществява процесуалното представителство;
16. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) събира, обобщава и анализира съдебната практика по дела, по които МВР е страна;
17. взаимодейства със съответните звена в структурите на МВР по предмета на дейността си;
18. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на структурите в МВР по направление на дейността си.

Чл. 92. Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“:
1. информира и разяснява изпълнението на функциите на министерството;
2. осигурява прозрачност и публичност на дейността на министерството;
3. анализира и систематизира публикациите в средствата за масово осведомяване за общественото мнение за дейността на министерството.

Чл. 93. (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) (1) Дирекция „Инспекторат“ осъществява административен контрол върху дейността на служителите от МВР.
(2) Организацията на дейността, условията и редът за осъществяване на правомощията на дирекция „Инспекторат“ се определят от министъра на вътрешните работи.
(3) За изпълнение на дейността по ал. 1 дирекция „Инспекторат“:
1. осъществява контрол за спазването на нормативните актове и на актовете на министъра на вътрешните работи, на заместник-министрите, на главния секретар, на административния секретар и на ръководителите на структурите на МВР;
2. оказва методическа помощ по организацията, стила и методите на работа на ръководния състав на структурите на МВР;
3. при извършване на проверки анализира причините и условията за констатираните нарушения, предлага мерки за отстраняването им и за налагане на наказания;
4. осъществява контрол и оказва методическа помощ на структурите на МВР в дейността им по противодействие и разкриване на нарушения на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и по изясняване на сигнали за конфликт на интереси;
5. по разпореждане на министъра на вътрешните работи извършва проверки на постъпили в МВР сигнали по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс;
6. участва при провеждане на тестовете по чл. 152а ЗМВР за установяване изпълнението на служебните задължения от държавните служители;
7. координира, осъществява контрол и оказва методическа помощ на структурите на МВР в дейността по чл. 160а ЗМВР, извършва проверка по документи за достоверността на декларираните факти в декларациите за имуществото и доходите на ръководни служители, определени със заповедта по чл. 160а, ал. 2 ЗМВР.
(4) При осъществяване на правомощията си служителите от дирекция „Инспекторат“ имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в МВР са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на правомощията им.
(5) Дирекция „Инспекторат“ извършва проверките си въз основа на писмена заповед на министъра на вътрешните работи.

Чл. 94. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 95. (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 96. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) (1) Дирекция „Човешки ресурси“:
1. подпомага министъра на вътрешните работи при формирането, провеждането и контрола по изпълнението на политиката по управление на човешките ресурси;
2. организира, координира и контролира подбора и кариерното развитие на служителите на МВР;
3. анализира функционалните задължения, организационните структури и щатове, координира и контролира разработването им; изготвя щатовете на структурите в МВР и може да предлага изготвяне на нови щатове и промени на щатове;
4. планира, организира, контролира и отчита професионалната подготовка на служителите;
5. подпомага министъра на вътрешните работи при упражняване на правомощията му на дисциплинарно наказващ орган;
6. осъществява методическа помощ и контрол по прилагането на дисциплинарната практика в структурите на МВР и по дисциплинарните производства при тежки дисциплинарни нарушения, извършени от държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР;
7. обработва информацията за служителите на МВР, свързана с възникване, преминаване и прекратяване на служебни и трудови правоотношения, както и за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в структурите на МВР, като поддържа картотеки и използва автоматизирана информационна система;
8. издава и води на отчет служебните карти на служителите на МВР;
9. води и съхранява личните кадрови дела на служителите на ръководни длъжности началник на сектор и по-високи и приравнените на тях от всички структури на МВР, както и на служителите от структурите на МВР, в които няма звена „Човешки ресурси“;
10. изготвя проекти на актове, издавани от министъра на вътрешните работи, за възникване, изменение и прекратяване на служебните правоотношения;
11. изготвя Класификатор на длъжностите в МВР за служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР и предложения за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в администрацията;
12. координира и методически ръководи дейността по разработване на длъжностните характеристики на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР;
13. изготвя становища и проекти на решения на министъра на вътрешните работи по жалби:
а) против недопускане до участие и класиране в конкурси за държавни служители;
б) с които по административен ред пред министъра на вътрешните работи се оспорват индивидуални административни актове за възникване, изменение и прекратяване на служебните правоотношения, както и за налагане на дисциплинарни наказания и временно отстраняване от длъжност на държавните служители;
14. изготвя проекти на актове, издавани от министъра, от заместник-министрите и от главния секретар за награждаване на служителите на МВР;
15. участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни, вътрешноведомствени и други актове по направление на дейността си;
16. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на структурите на МВР по направление на дейността си.
(2) Дирекция „Човешки ресурси“ анализира числеността на дирекциите от общата и специализираната администрация, както и на структурните звена и длъжности с функции на специализирана и обща администрация в другите структури на МВР чрез прилагане на методика, утвърдена от министъра на вътрешните работи, и предлага мерки за оптимизирането им.
(3) Организацията на дейността по ал. 2 и редът за осъществяването ? се определят с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 96а. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Дирекция „Координация и административно обслужване“:
1. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) участва в координацията на дейности по реализиране на стратегии, програми, планове и други стратегически документи на МВР;
2. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) осигурява координацията при взаимодействието на ръководството на МВР с други държавни органи и юридически лица;
3. изисква информация и становища по постъпили сигнали и предложения и изготвя отговори от името на ръководството на МВР;
4. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) организира спазването на сроковете за изпълнението на задачи, поставени от министъра на вътрешните работи, заместник-министрите, административния секретар на МВР и от главния секретар на МВР;
5. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) организира и осъществява деловодното обслужване на ръководството на МВР, на дирекция „Анализ и политики“, на структури, пряко подчинени на министъра на вътрешните работи, и на дирекции от общата администрация, в които няма изградени звена за деловодно обслужване;
6. организира функционирането на приемната на МВР;
7. приема, обработва и препраща до компетентните органи на МВР или до други компетентни органи получените жалби, сигнали и предложения;
8. подпомага министъра на вътрешните работи в качеството му на ръководител на организационна единица и осъществява дейността по защита на класифицираната информация, като организира и контролира спазването на изискванията за защита на класифицираната информация в организационната единица с ръководител – министърът на вътрешните работи;
9. организира, ръководи и осъществява дейността на регистратурите за национална класифицирана информация, за класифицирана информация на Европейския съюз и за класифицирана информация на НАТО в организационната единица с ръководител – министърът на вътрешните работи;
10. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) разработва общи изисквания за организационните единици в МВР и вътрешноведомствени документи в областта на документалната, физическата и индустриалната сигурност на класифицираната информация;
11. (нова – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) подпомага административния секретар на МВР при изпълнение на правомощията му по чл. 34б, ал. 1 и 2 ЗМВР; 12. (предишна т. 11 – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си.

Чл. 96б. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Дирекция „Анализ и политики“:
1. подпомага министъра на вътрешните работи и отговаря за разработването, провеждането, координирането и контрола по изпълнение на политиките на МВР;
2. разработва, координира и отчита стратегии, програми, планове и мерки на министерството, както и други национални стратегически документи за осъществяване на политиките на МВР;
3. подпомага дейността на ръководството на МВР при разработване и планиране на стратегическите приоритети, цели и задачи;
4. разработва и отчита изпълнението на приоритетите и дейностите на МВР, включени в Програмата на правителството;
5. разработва ежегодните цели за дейността на МВР по чл. 33а от Закона за администрацията, осъществява мониторинг и координация и изготвя отчет за тяхното изпълнение;
6. събира, обработва, систематизира и анализира обща и специализирана информация, придобита от структурите на МВР, за подпомагане на ръководството на МВР при осъществяване на политиките, както и за външни потребители;
7. осъществява обмен на информация и взаимодейства с други държавни органи, органи на местното самоуправление и с неправителствени организации по формиране и реализиране на политики;
8. изготвя стратегически анализи;
9. изготвя периодични оценки за състоянието на средата за сигурност и предлага мерки за овладяване и противодействие на заплахите;
10. изготвя периодични отчети и годишен доклад за дейността на МВР;
11. координира и подпомага статистическата дейност в структурите на МВР;
12. изготвя статистика за състоянието на престъпността в страната – за вътрешни и външни потребители;
13. поддържа в готовност за използване Ситуационния център на МВР и организира дейността му;
14. осъществява методическо ръководство и помощ на структурите на МВР по направление на дейността си.

Раздел III.
Академия на МВР и научноизследователски и научно-приложни институти

Чл. 97. (1) Академията на МВР е висше училище за професионална подготовка на специалисти и за научни изследвания за нуждите на МВР.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) За изпълнение на дейностите по ал. 1 Академията на МВР:
1. организира и провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационни степени и на образователна и научна степен на висшето образование;
2. организира и провежда професионалното обучение на държавните служители в МВР;
3. организира и провежда обучението на инструктори по физическа подготовка, полицейска лична защита и стрелкова подготовка – за нуждите на структурите на МВР;
4. организира и провежда спортната дейност на служителите на МВР;
5. извършва теоретични и приложни научни изследвания;
6. осъществява международно сътрудничество в областта на полицейското обучение и образование и обучението на органите по пожарна безопасност и спасяване;
7. развива редакционно-издателска, спортна, културна и други дейности в съответствие със спецификата на дейността си;
8. реализира самостоятелно и в сътрудничество с университети и научни институти в страната и в чужбина проекти в областта на висшето образование и научните изследвания;
9. провежда изследвания на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) За осъществяване на дейността по ал. 2, т. 3 и 4 от АМВР ползва спортно-материалната база на МВР.

Чл. 98. (1) Медицинският институт на МВР организира и осъществява дейността по здравеопазването в МВР, като изпълнява специфични функции за оказване на извънболнична и болнична медицинска помощ, като:
1. медицинско обслужване на служителите на МВР;
2. извършване на периодични контролни специализирани медицински прегледи и изследвания на служителите на МВР;
3. болнично лечение, рехабилитационна, медико-диагностична и извънболнична дейност;
4. здравно-профилактична дейност;
5. научноизследователска, научно-приложна и учебна дейност;
6. извършване на медицинска експертиза за установяване на временна неработоспособност и за установяване степента на трайно намалена работоспособност на служители в МВР;
7. методическа дейност;
8. квалификация и преподготовка за поддържане и повишаване квалификацията на медицински кадри;
9. сътрудничество с висшите медицински училища, с лечебните и здравните заведения;
10. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) специализирано медицинско освидетелстване на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР;
11. специализирано медицинско освидетелстване на:
а) (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) лица, кандидатстващи за постъпване на работа в МВР за длъжности по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР;
б) лица, кандидатстващи за курсанти в АМВР;
в) дипломирани курсанти от висшите военни училища, обучавани за нуждите на МВР – във връзка с назначаването им на държавна служба в МВР;
г) (изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., отм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
12. обучение на служителите на МВР и на курсантите в АМВР в областта на оказването на долекарска помощ;
13. експертна дейност;
14. поддържане на отбранителна и мобилизационна готовност за медицинско осигуряване в системата на МВР при мирновременни и военновременни условия, големи производствени аварии, природни бедствия и други извънредни ситуации;
15. диагностика, лечение и експертиза на здравословното състояние на задържани лица по реда на ЗМВР и на чужденци, настанени в специалните домове за временно настаняване на чужденци;
16. набавяне, съхраняване и актуализиране на материални медицински средства и лекарствени продукти за ведомствен военновременен запас.
(2) За извършване на специализирано медицинско освидетелстване лицата по ал. 1, т. 11 заплащат сума, определена с ценоразписа на МИ на МВР.
(3) Медицинският институт на МВР оказва безплатна медицинска помощ на:
1. служители на МВР;
2. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 ЗМВР, които при прекратяване на служебното или трудовото им правоотношение са придобили право на пенсия и са работили повече от 10 години в МВР, с изключение на служителите, чието правоотношение е прекратено поради дисциплинарно уволнение или поради осъждане за умишлено престъпление от общ характер;
3. (отм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)
4. курсантите на АМВР;
5. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) членовете на семействата и родителите на лицата по т. 1 и 2;
6. наградените с отличие „Почетен знак“ на МВР.
(4) Медицинският институт на МВР може да обслужва други лица извън тези по ал. 1 и 3 при условия, определени с правилника по чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения.
(5) Платените от служителите на МВР суми за болнично лечение при спешно състояние, проведено в друго лечебно заведение, или за лечение, което не се извършва в МИ на МВР и не се финансира от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, се възстановяват от бюджета на МИ на МВР при условия и по ред, определени от министъра на вътрешните работи.
(6) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Медицинският институт на МВР осъществява:
1. предварителен и текущ здравен контрол при въвеждане на нови обекти на МВР в експлоатация;
2. издаване на хигиенни становища по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация;
3. здравен контрол в хранителни обекти на МВР;
4. съгласуване на инвестиционни проекти на МВР;
5. измервания на физични и химични фактори на работната среда и източници на йонизиращи лъчения;
6. противоепидемичен контрол – регистрация на заразните заболявания в МВР, провеждане на профилактични и противоепидемични мерки спрямо контактните на инфекциозно болни и микробиологични изследвания;
7. издаване на предписания за:
а) провеждане на задължителни хигиенни мерки в обектите на МВР при установяване на нарушения на здравните норми;
б) спиране реализацията на продукти и стоки в хранителните обекти на МВР при съмнение за безопасността им;
8. извършване на дезинсекционни и дератизационни обработки в структурите на МВР.

Чл. 99. (1) Централната експертна лекарска комисия (ЦЕЛК) извършва специализирано медицинско освидетелстване и изготвя медицински заключения за здравословното състояние на лицата по чл. 98, ал. 1, т. 10 и 11 по медицински изисквания за работа в МВР, определени в наредбата по чл. 155, ал. 1, т. 5 ЗМВР.
(2) Централната експертна лекарска комисия е орган на медицинската експертиза за служителите на МВР със статут на териториална експертна лекарска комисия по смисъла на чл. 103 от Закона за здравето.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Редът за изпълнение на специфичните функции по чл. 164, ал. 3, т. 2, чл. 226, ал. 3 и чл. 238, ал. 3 ЗМВР и за извършване на медицинска експертиза от ЦЕЛК и регионалните експертни лекарски комисии към медицинските служби се определя с правила за медицинската експертиза в МВР, утвърдени от министъра на вътрешните работи по предложение на директора на МИ.

Чл. 100. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Научноизследователският институт по криминалистика (НИК) на МВР:
1. изготвя експертизи по реда на Наказателно-процесуалния кодекс;
2. изготвя експертни справки за нуждите на оперативно-издирвателната дейност и международното оперативно полицейско сътрудничество;
3. участва в действия по разкриване и разследване на престъпления;
4. създава, поддържа и използва бази от данни и осъществява обмен на информация с партньорските служби;
5. взаимодейства със структури на МВР за ефективно осъществяване на дейностите по предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпления;
6. осъществява информационна, научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на криминалистиката;
7. участва в провежданото от АМВР обучение на курсанти, стажанти и служители на МВР, организира курсове за професионално обучение по направлението си на дейност;
8. осъществява организационно-методическо ръководство, помощ, контрол и оценка на качеството на извършваните по т. 1 – 4 дейности в структурите на МВР.

Чл. 101. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Институтът по психология в МВР:
1. изготвя личностен и поведенчески анализ на оперативно интересни лица и провежда криминално-психологични изследвания за подпомагане на органите на досъдебното производство и на органите на МВР, извършващи оперативно-издирвателна дейност;
2. изготвя психологични и съдебно-психологични експертизи;
3. осъществява медиация и психологични интервенции при управление на кризисни ситуации, застрашаващи националната сигурност, обществения ред, сигурността и живота на гражданите;
4. извършва психологична профилактика, индивидуално и семейно консултиране;
5. извършва дейности по управление на стреса след критични инциденти;
6. осъществява специализирана психологична подготовка;
7. извършва организационна диагностика и консултиране и емпирични психологични изследвания;
8. провежда индивидуални психодиагностични изследвания;
9. създава, адаптира и въвежда нови методики, критерии и стандарти за индивидуална и организационна психодиагностика;
10. поддържа сътрудничество с научни институти и висши училища, взаимодейства с други структури извън системата на МВР по ред, определен от министъра на вътрешните работи.

Раздел IV.
Звено за вътрешен одит, Звено за материални проверки, финансови контрольори (Загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.)
Раздел IV.
Звено за вътрешен одит, Звено за материални проверки, финансови контрольори
(Загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.)

Раздел IV.
Звено за вътрешен одит и звено за финансов контрол и материални проверки (Загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)
Раздел IV.
Звено за вътрешен одит и звено за материални проверки

Чл. 102. (1) Звеното за вътрешен одит осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор на структурите по чл. 37 ЗМВР, на техните звена и на всички програми, дейности и процеси, включително на разпоредителите с бюджет от втора и по-ниска степен и на разпоредителите със сметки за средства от Европейския съюз, както и на търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон, чийто едноличен собственик на капитала е министърът на вътрешните работи.
(2) За изпълнение на дейността си по ал. 1 Звеното за вътрешен одит:
1. идентифицира и оценява рисковете в МВР;
2. оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол в МВР по отношение на:
а) идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на МВР;
б) съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите;
в) надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;
г) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
д) опазването на активите и информацията;
е) изпълнението на задачите и постигането на целите;
3. дава препоръки за подобряване на дейностите в МВР.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Звеното за вътрешен одит осъществява функциите на одитен орган на Европейския фонд за бежанци като част от програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“.
(4) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Звеното за вътрешен одит осъществява функциите на одитен орган на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“.
(5) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Звеното за вътрешен одит осъществява функциите на одитен орган и на други европейски фондове съгласно акт на Министерския съвет.

Чл. 103. (1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Звеното за материални проверки извършва материални проверки на дейността на материалноотговорните лица в МВР по отношение на събирането, съхраняването, разходването и отчитането на поверените им активи. Контролните органи на звеното осъществяват дейността си съгласно глава трета от Закона за държавната финансова инспекция.
(2) Редът за извършване на материални проверки се определя с вътрешни правила, утвърдени от министъра на вътрешните работи.

Чл. 103а. (Нов – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г.) (1) Финансовите контрольори по чл. 14а са пряко подчинени на министъра на вътрешните работи и осъществяват предварителен контрол за законосъобразност на дейността на първостепенния разпоредител с бюджет в съответствие със ЗФУКПС.
(2) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол се определят с вътрешни правила, утвърдени от министъра на вътрешните работи.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ЩАТ

Чл. 104. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2015 г., в сила от 17.04.2015 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2015 г., изм. – ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2016 г., в сила от 02.02.2016 г., изм. – ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.11.2016 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2019 г.) Общата щатна численост на МВР е 49 818 щатни бройки.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

Чл. 105. (1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Министърът на вътрешните работи утвърждава основните щатове на структурите по чл. 33, т. 7 и чл. 37 ЗМВР в рамките на общата щатна численост по чл. 104, ал. 1.
(2) Към основните щатове на структурите по чл. 37 ЗМВР министърът на вътрешните работи може да утвърждава допълнителни щатове извън общата щатна численост:
1. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) за осъществяване на дейности въз основа на сключени договори по чл. 92, ал. 1 и 11 от ЗМВР;
2. (отм. – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)
3. за осъществяване на дейности въз основа на сключени договори по чл. 94 ЗМВР;
4. за осъществяване на дейности въз основа на сключени договори по чл. 128, ал. 1 ЗМВР;
5. за длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение – за производствени, ремонтни, социални и обслужващи дейности в рамките на средствата по бюджета на МВР;
6. (нова – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 90 от 2016 г., в сила от 15.11.2016 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2017 г., в сила от 13.01.2017 г.) за длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение – за дейности по чл. 140а ЗМВР;
7. (нова – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2017 г., в сила от 13.01.2017 г.) за длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение – за спомагателни дейности по осъществяване на основните дейности на МВР;
8. (нова – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) за длъжности за държавни служители, участващи в мисии на международни организации.
(3) Общата щатна численост на МВР и числеността по ал. 2 се водят на отчет в ДЧР.

Чл. 106. (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Министърът на вътрешните работи в рамките на общата щатна численост на МВР поддържа резерв от неразпределени по структурите щатни бройки за държавни служители и за лица, работещи по трудово правоотношение.
(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Резервът по ал. 1 се използва за оптимизиране числеността на структурите при значително увеличаване на функционалните им задължения или при извънредни промени в оперативната обстановка. Не се допуска използване на резерва, когато в съответната структура има незаети щатни бройки.
(3) Резервът по ал. 1 се води на отчет в ДЧР.
(4) Министърът на вътрешните работи може да поддържа непопълнение на разпределените бройки по щатовете на структурите на МВР.

Чл. 106а. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) (1) Министърът на вътрешните работи може да се подпомага от комисия, която разглежда въпроси, свързани с щатното и кадровото обезпечаване на структурите по чл. 37 ЗМВР, и предлага решения на министъра на вътрешните работи.
(2) Съставът на комисията по ал. 1 се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.

Чл. 107. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) (1) Работното време на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично, от 8,30 до 17,30 ч. с обедна почивка от 12,00 до 13,00 ч. В структури и структурни звена, в които организацията на работа налага, със заповед на министъра на вътрешните работи може да се установява работното време с различен начален и краен час, с обедна почивка, не по-малка от 30 минути.
(2) В структури, структурни звена или за длъжности, за които организацията на работа позволява, може да се въвежда работно време с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч., със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. при задължително отработване на 8-часовия работен ден. Редът за въвеждане на работно време с променливи граници се определя от министъра на вътрешните работи.
(3) Работното време по ал. 2 се отчита чрез електронна система за контрол на достъпа в сградите на министерството или по друг подходящ начин.
(4) Когато характерът на дейността налага, работното време се организира на смени. За служителите, работещи на смени, се установява сумирано изчисляване на работното време с отчетен период, определен съгласно чл. 49, ал. 2 от Закона за държавния служител.
(5) За държавните служители, извън работещите на смени, се установява ненормиран работен ден.

Чл. 108. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) При назначаване на държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР се спазват и определените съобразно осъществяваната дейност специфични изисквания за заемане на съответната длъжност съгласно приложението.

Чл. 109. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) (1) Приемът на граждани и на представители на организации и изслушването на техните предложения и сигнали по Административнопроцесуалния кодекс се извършват всеки работен ден в приемната на МВР или в определените приемни дни на ръководителите на основните структури или подчинените им териториални звена, като информация за приемното време се оповестява на интернет страницата на министерството или на съответната структура.
(2) Предложенията и сигналите – писмени и устни, могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител.
(3) Организацията на работа с предложенията и сигналите в МВР се определя с вътрешни правила, утвърдени от министъра на вътрешните работи.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Специална операция“ е съвкупност от последователни и взаимносвързани мероприятия – тактически, оперативни и технически действия, осъществявани по единен замисъл и план от сили и средства на Специализирания отряд за борба с тероризма, самостоятелно или във взаимодействие с други структури на МВР или държавни органи и организации, за постигане на планираните цели и изпълнение на поставените задачи.
2. „Бюджетни средства за централни доставки и разходи“ са финансови средства, утвърдени или одобрени по бюджета на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ по разходните параграфи от бюджетната класификация на МВР, за осигуряване на определени потребности за структурите на МВР чрез централизирано възлагане на обществени поръчки за доставки, услуги и строителство.
3. (нова – ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) „Държавна граница“ е линията, която огражда сухоземната и водната територия на Република България. Вертикалната повърхност, минаваща по тази линия, определя границите на въздушното пространство и земните недра на страната.

Заключителни разпоредби

§ 2. Правилникът се приема на основание чл. 37, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 3. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на вътрешните работи.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 ОТ 9 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.
(ОБН. – ДВ, БР. 28 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 17.04.2015 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 25 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.
(ОБН. – ДВ, БР. 67 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2015 Г.)

§ 69. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРИКРИВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
(ОБН. – ДВ, БР. 85 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2015 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.
(ОБН. – ДВ, БР. 2 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.01.2016 Г.)

§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 28 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. – ДВ, БР. 9 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 02.02.2016 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“
(ОБН. – ДВ, БР. 86 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2016 Г.)

§ 16. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2016 г. с изключение на § 7, ал. 1 и 2 и § 13, които влизат в сила от деня на обнародването на постановлението в „Държавен вестник“, и § 10, т. 13, която влиза в сила на 25 май 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 ОТ 10 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.
(ОБН. – ДВ, БР. 90 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.11.2016 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 9 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2017 Г.
(ОБН. – ДВ, БР. 4 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 13.01.2017 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 20 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. – ДВ, БР. 9 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2017 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 февруари 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Преходни и Заключителни разпоредби
(ОБН. – ДВ, БР. 19 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2017 Г.)

§ 3. За предаването и приемането на активите, пасивите и дълготрайните материални активи се подписват споразумителни и разделителни протоколи между Министерството на вътрешните работи и Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ).

§ 4. При необходимост ДКСИ чрез дирекция „Специална куриерска служба“ извършва приемане, пренасяне и доставка на материали на Министерския съвет и други органи на държавна власт и техните администрации.

§ 5. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на бюджета на ДКСИ за съответната година.

§ 6. Председателят на ДКСИ урежда отношенията във връзка със структурните промени в ДКСИ в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението.

§ 7. Постановлението се приема на основание § 68, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 81 от 2016 г.).

§ 8. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 ОТ 9 МАРТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.
(ОБН. – ДВ, БР. 22 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 14.03.2017 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 ОТ 19 АПРИЛ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.
(ОБН. – ДВ, БР. 33 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 25.04.2017 Г.)

§ 70. Навсякъде в правилника думите „Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства“ се заменят със „Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 ОТ 19 АПРИЛ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.
(ОБН. – ДВ, БР. 33 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 25.04.2017 Г.)

§ 71. (1) До окончателното разходване на средствата за спешно подпомагане в рамките на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“, предоставени от Европейската комисия за овладяване на миграционния натиск по границата на Република България, в случаите, определени от министъра на вътрешните работи, дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД) на Министерството на вътрешните работи (МВР):
1. изпълнява функции по прогнозиране, планиране, организиране и провеждане на обществени поръчки, когато се възлагат от министъра на вътрешните работи или от определено от него длъжностно лице, при условия и по ред, определени с вътрешните правила по чл. 244 от Закона за обществените поръчки;
2. прогнозира, планира, организира и провежда обществени поръчки с източник на финансиране – европейски фондове, за които бенефициент е структура на МВР, която не е юридическо лице;
3. въз основа на упълномощаване осъществява процесуалното представителство пред съдилища и други юрисдикции по дела, свързани с възлагане на обществени поръчки и изпълнение на договорите за възлагането им, по които страна е МВР или министърът на вътрешните работи;
4. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността по т. 1 – 3;
5. подготвя становища по представени проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове.
(2) Организираните и провеждани от ДУССД обществени поръчки, открити от възложител – министърът на вътрешните работи или определено от него длъжностно лице, които до окончателното разходване на средствата за спешно подпомагане в рамките на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“, предоставени от Европейската комисия за овладяване на миграционния натиск по границата на Република България, не са приключили, се довършват от ДУССД.
(3) Осъществяваното от ДУССД процесуално представителство по образувани дела, свързани с възлагане на обществени поръчки и изпълнение на договорите за възлагането им със страна – Министерството на вътрешните работи или министърът на вътрешните работи, които до окончателното разходване на средствата за спешно подпомагане в рамките на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“, предоставени от Европейската комисия за овладяване на миграционния натиск по границата на Република България, не са приключили, се довършва от ДУССД.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 73. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 ОТ 16 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ И ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ ЗА ПЕРИОДА ОТ 2014 Г. ДО 2020 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 97 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.11.2018 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!