Заповед № РД-01-259/04.05.2017 г. за определяне на редът и начинът за провеждане на изпитите за професионална компетентност

Начало » Закони и наредби » Заповеди » Заповед № РД-01-259/04.05.2017 г. за определяне на редът и начинът за провеждане на изпитите за професионална компетентност

На основание чл. 6, ал. 4 и чл. 75, ал. 3 от Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз за пътници и товари

ОПРЕДЕЛЯМ
реда и начина за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководители на транспортната дейност за обществен превоз на пътници и товари за територията на Република България и за международен автомобилен превоз на пътници и товари:

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С тази заповед се определят редът и начинът за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководители на транспортната дейност за:
1.1. обществен превоз на товари на територията на Република България;
1.2. обществен превоз на пътници на територията на Република България;
1.3. международен превоз на товари;
1.4. международен превоз на пътници.

2. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИА „АА“) организира и провежда изпитите по т. 1.
2.1. Удостоверение за професионална компетентност за превоз на пътници или товари на територията на Република България се издава след успешно полагане на изпит по предметите, определени в Приложение № 1 на Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

2.2. Удостоверение за професионална компетентност за извършване на международен автомобилен превоз на пътници или товари се издава след успешно полагане на изпит по предметите, определени в Приложение № 1 на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

3. До изпит по т. 1 се допускат лица, чието обичайно пребиваване, както е дефинирано в Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета, е в Република България, за което обстоятелство подписват декларация или представят доказателство, че се обучават във висше училище по чл. 17, ал. 1 от Закона за висшето образование или в училище по Закона за предучилищното и училищното образование или в професионален колеж в страната не по-малко от 6 месеца.
3.1. До изпит по т. 1 се допускат и лица, които работят в Република България, което обстоятелство се доказва с уведомлението по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

4. Изпитите за професионална компетентност по т. 1 се провеждат на изпитни сесии.
4.1. За провеждане на изпитите дирекция „ППС и водачи“ изготвя график на сесиите за всяка календарна година. Графикът се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
4.2. При необходимост, допълнителни сесии се обявяват с разрешение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

5. Графикът за провеждане на изпитите се изготвя не по-късно от 1 декември на предходната година. Графикът се публикува на електронната страница на ИА „АА“.

6. Изпитите по т. 1 се провеждат в изпитния център на ИА „АА“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5. При необходимост изпити могат да се провеждат и в кабинетите на регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София.
6.1. Кабинетите, в които се провеждат изпитите, трябва да отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 4 от Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.
6.2. Записите от видеонаблюдението на проведените изпити се съхраняват 3 месеца от датата на провеждане на изпита.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ

7. За явяване на изпит кандидатите за придобиване на професионална компетентност представят в деловодството на ИА „АА“ или в избрано от тях регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ заявление по образец (Приложение № 1). Към заявлението се прилагат:
7.1. заверено от кандидата копие от дипломата за завършено най-малко средно образование (оригиналът на дипломата за завършено образование се представя за проверка);
7.2. документ за платена такса за явяване на изпит, съгласно чл. 85 на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Тарифа № 5), преведени по сметката на ИА „АА“.

8. Служителят, приел документите, сверява копието с оригинала на дипломата за завършено образование и при съответствие заверява копието, като отразява датата, вписва длъжността, името, фамилията си и се подписва.
8.1. Непълно и неточно попълнени документи не се приемат.

9. За повторно и всяко следващо явяване кандидатите подават заявление, към което прилагат документ за платената такса за явяване на изпит, съгласно чл. 85 на Тарифа № 5.

10. Заявленията се подават не по-късно от 10 дни преди първата дата на избраната от кандидата изпитна сесия.
10.1. Ръководителят на съответното регионално звено на ИА „АА“ изпраща документите на кандидатите в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“ („ППК“) за вписване в изпитния протокол.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТИТЕ

11. Изпитите по т. 1 са теоретични и се състоят от две части.

12. При първата част от изпита кандидатите решават тест, съдържащ 20 въпроса с избор на верен отговор и 10 въпроса с вписване на отговор (отворени въпроси), като максималният брой точки от първата част на изпита е 40 точки.
12.1. Максималният брой точки при въпросите с избор на верен отговор е 20 точки, като за всеки правилен отговор кандидатът получава 1 точка.
12.2. Максималният брой точки при въпросите с вписване на отговор е 20 точки, като за всеки правилен и пълен отговор кандидатът получава 2 точки, а за правилен, но непълен отговор – 1 точка.
12.3. Първата част на изпита е успешно положена, когато кандидатът има не по-малко от 60% от максималния брой точки от първата част на изпита.

13. При втората част от изпита кандидатите решават три казуса, като максималният брой точки от всички казуси е 60 точки.
13.1. За всеки правилен и пълен отговор на всеки от казусите кандидатът получава 20 точки.
13.2. Втората част на изпита е успешно положена, когато кандидатът има не по-малко от 60% от максималния брой точки от втората част на изпита.

14. Окончателната оценка от изпита за придобиване на удостоверение за професионална компетентност е положителна, когато кандидатът е положил успешно първата и втората част на изпита и има не по-малко от 60 % от общия брой точки от двете части на изпита.

15. Изпитите по т. 1 се провеждат на два етапа:
15.1. Първи етап – решаване на изпитен тест по т. 12 (тест с въпроси с избор на верен отговор и въпроси с вписване на отговор). Времето за решаване на теста е 120 минути.
15.2. Втори етап – решаване на казуси по т. 13 времето за решаване на казусите е 120 минути.

16. Кандидатите, които са положили успешно първата част на изпита, при повторно и всяко следващо явяване се явяват само на втората част на изпита.
16.1. Кандидатите, които са положили успешно втората част на изпита, при повторно и всяко следващо явяване се явяват на двете части на изпита.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
ИЗПИТНИ КОМИСИИ

17. Изпитите по т. 1 се провеждат от комисия за провеждане на изпита в състав: председател и член на комисията.

18. Решените от кандидатите тестове и казуси по време на изпита се оценяват от комисия за оценяване в състав: председател и двама членове на комисията.

19. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ със заповед определя лицата, които могат да бъдат определяни за провеждане на изпита и лицата, които могат да бъдат определяни за оценяване тестовете и казусите.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ИЗПИТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

20. За провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност служителите на отдел „ППК“ предварително изготвят изпитни протоколи.
20.1. Протоколите се изготвят в два екземпляра – един за регистъра по т. 28 и един за архива на документите от проведените изпити.

21. Във всеки протокол се вписват до 28 кандидати. В протоколите се вписва часа, датата и мястото на провеждане на изпита. Протоколите се номерират по възходящ ред.

22. Протоколите за провеждане на изпитите се публикуват на електронната страница на ИА „АА“ не по-късно от пет календарни дни преди първата дата на съответната сесия.

23. Резултатите от всяка част на изпита и окончателната оценка се нанасят от председателя на изпитната комисия в протокола с „ДА“ за лицата успешно положили изпита и с „НЕ“ за лицата, които не са издържали изпита.

24. За кандидатите, които не са се явили, не са допуснати или са отстранени от изпит, или резултатите им от него са анулирани, в изпитните протоколи се записва съответно: „Не се явил“, „Не е допуснат“ или „Отстранен“ или „Резултатът е анулиран“.

25. За всяко от лицата, вписани в протокола от проведения изпит, трябва да е отразена оценката или причина, поради която няма такава.

26. При установяване на грешка в имената или ЕГН на кандидат, председателят на комисията за провеждане на изпита вписва забележка, която се подписва от комисията.

27. Протоколите от проведените изпити се утвърждават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или от упълномощено от него длъжностно лице.

28. Отдел „ППК“ води регистър на изпитните протоколи от проведените изпити на електронен и хартиен носител.

29. Тестовете и казусите, които кандидатите са решавали по време на изпита се съхраняват в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за срок от 2 години. Протоколите от проведените изпити се съхраняват 50 години.

СЕДМИ РАЗДЕЛ
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

30. Председателят на комисията за провеждане на изпита по т. 17 получава документите за провеждане на изпита (протоколите, тестовете и казусите), в запечатани пликове за всяка част на изпита.

31. Преди началото на всеки етап от изпита председателят на комисията по т. 17:
31.1. дава указания относно провеждането на изпита, съдържанието и оценяването на тестовете и казусите и времето определено за решаването им;
31.2. предоставя на всеки кандидат малък, голям плик и формуляр, в който кандидатите попълват трите си имена, ЕГН, номера на протокола и сесията и вида на изпита по т. 1, на който се явяват, и се подписват. Попълненият формуляр се поставя в малкия плик и се запечатва.

32. Председателят на комисията отпечатва съответния плик с документите за провеждане на изпита в изпитната зала.

33. Председателят на комисията по т. 17 проверява самоличността на кандидатите и поканва кандидатите да изтеглят тестове/казуси по реда, по който са записани в протокола.

34. Кандидати, които не представят документ за самоличност, не се допускат до изпит.
34.1. Кандидати, които са се явили след началото на изпита, не се допускат до изпит.

35. По време на изпита кандидатите използват само тестове, казуси и листа предоставени от комисията; не се допуска използването на допълнителни материали (учебници, учебни помагала, записки и/или технически устройства);
35.1. По време на втория етап от изпита се допуска кандидатите да използват калкулатор.

36. При тестовете с избор на верен отговор верните отговори се отбелязват със знак „Х“. Корекции в изпитните тестове не се допускат.

37. Председателят на комисията:
37.1. дава указания на кандидатите да не вписват имената си и да не поставят други знаци или символи върху документите от изпита (тестове, казуси, пликове);
37.2. обявява началото на съответния етап на изпита след като и последният кандидат е изтеглил изпитния си тест или казус;
37.3. записва на учебната дъска часовете за началото и края на съответния етап от изпита;
37.4. обявява последните 10 и 5 минути преди изтичане на времето за работа;
37.5. обявява края на съответния етап на изпита, когато изтече времето, определено за провеждането му, или когато всички изпитвани са предали изпитните си тестове.

38. След приключване на съответния етап на изпита, председателят на комисията поканва всеки кандидат да постави в големия плик решените от него тестове и казуси и малкия плик и да го запечата.

39. Председателят на комисията поставя всички индивидуални пликове в общ плик, запечатва плика и заедно с члена на комисията се подписва на мястото на запечатването.
39.1. Председателят и членът на комисията поставят пликовете с решените тестове и казуси и протоколите в метална каса в изпитния център с постоянно видеонаблюдение.

40. След приключване на първия етап от изпита председателят на комисията обявява часа за началото на втория етап от изпита.

41. По време на изпита комисията следи за спазването на реда за провеждането на изпита:
41.1. в изпитната зала не се допускат външни лица (освен оправомощени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ длъжностни лица);
41.2. не се допускат действия, които нарушават нормалното провеждане на изпита;
41.3. изпитваните работят самостоятелно;
41.4. не се допуска излизане на изпитваните от изпитната зала, преди да са предали окончателно изпитните си тестове и казуси.

42. По време на изпита председателят на комисията следи за работата на системата за видеонаблюдение. При прекъсване на работата на системата за видеонаблюдение председателят на комисията своевременно уведомява директора на дирекция „ППС и водачи“.

43. Председателят на изпитната комисия може да отстрани от залата кандидат, който нарушава реда за провеждане на изпита.

44. За оценяване на тестовете и казусите пликът с изпитните тестове, казусите и протоколите се разпечатва в присъствието на началника на отдел „ППК“ и двама служители, определени за участие в комисията за оценяването.

45. Всеки индивидуален плик се разпечатва, след което се нанася един и същ пореден номер върху решените тестове и/или казуси и съответния малък плик.

46. Тестовете и казусите се предават на комисията по оценяването, а изпитните протоколи и малките пликове остават на съхранение при началник отдел „ППК“.

47.1. Комисията по оценяването проверява и оценява тестовете и казусите.
47.2. Началникът на отдел „ППК“ предоставя малките пликове и протоколите на комисията за оценяване за ориентиране на оценените тестове и казуси към лицата, които са ги решавали.

48. Писмените работи на кандидати, които са вписали личните си данни върху тестовете и/или казусите или по друг начин са нарушили анонимността на изпита, не се оценяват. В протокола за съответния кандидат се вписва „Резултатът е анулиран“.

49. Изпълнителният директор на ИА „АА“ анулира резултата от изпита на кандидат:
49.1. за когото се установи, че за допускане до изпит е представил неистински документ или документ с невярно съдържание;
49.2. не е решил самостоятелно изпитния си тест или казуси.

50. Резултатите от проведените изпити се публикуват на електронната страница на ИА „АА“.

51. Кандидатите могат да се запознаят с резултатите от изпита и да разгледат изпитния си тест и казуси, както и да получат разяснения за допуснатите грешки, ако в седемдневен срок от обявяването им подадат заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

52. Кандидатите могат да поискат тестовете и казусите да бъдат преразгледани от комисия за оценяване по т. 19 в друг състав. Комисията изготвя протокол, който съдържа мотивирано становище за потвърждаване или промяна на оценката на кандидата. Поставената оценка от комисията е окончателна.

РАЗДЕЛ ОСМИ
УДОСТОВЕРЕНИЯ И ОТЧЕТ

53. На кандидатите, положили успешно двете части от изпита, се издава удостоверение за съответната професионална компетентност, не по-късно от 60 дни от датата на провеждане на изпита.

54. Удостоверенията по т. 53 се изпращат в съответните регионални звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, посочени от кандидатите в заявленията (Приложение 1). Удостоверенията на кандидатите, които не са посочили конкретно регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, могат да бъдат получени от деловодството на ИА „АА“ (гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5).
54.1. Удостоверението за професионална компетентност се получава от притежателя му или от упълномощен негов представител. При получаване на удостоверението пълномощникът представя нотариално заверено пълномощно или адвокатска карта. Упълномощаването следва да е изрично за получаване на съответния документ.
54.2. За получаване на удостоверението се представя документ за платена такса за издаване на удостоверение, съгласно Тарифа № 5. Документите за получените удостоверения се изпращат в отдел „ППК“.

55. За издаване на дубликат на удостоверението за професионална компетентност се подава заявление (Приложение № 2), към което се прилага документ за платена такса, съгласно Тарифа № 5. В удостоверението изрично се записва, че е дубликат.
55.1. Преди издаване на дубликат на удостоверението се прави проверка в системата за административнонаказателната дейност на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ дали същото не е иззето като доказателство при съставянето на акт за установяване на административно нарушение.
55.2. Когато удостоверението е иззето с акт за установяване на административно нарушение или има издадено наказателно постановление, дубликат не се издава.

56. Лицата, които притежават удостоверения за професионална компетентност, издадени по реда на Наредба № 11 в периода 19.11.2002 г. до 04.05.2007 г., и желаят да им бъде преиздадено по образец, Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 от Наредба № 11, подават заявление (Приложение № 3) до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като към него се прилагат оригинала на удостоверението и документ за платена такса за издаване на удостоверение, съгласно Тарифа № 5.

57. На лицата, които притежават дипломи на Академия ИРУ за ръководители на транспортна дейност, издадени по реда на Методиката за организирането и провеждането на изпити за професионална компетентност за ръководители на транспортна дейност за обществен превоз на територията на Република България и международен автомобилен транспорт, издадена от Изпълнителния директор Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и по реда на Заповед № РД-120/18.03.2005 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в периода от 19.11.2002 г. до 29.07.2010 г., се издава удостоверение за професионална компетентност по образец, Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2 от Наредба № 11, без да полагат съответните изпити.
57.1. Лицата по т. 57 подават заявление (Приложение № 3) до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, към което прилагат копие на дипломата на Академия ИРУ и документ за платена такса съгласно Тарифа № 5.

58. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ създава и поддържа регистър на издадените удостоверения за професионална компетентност. В регистъра се вписват:
58.1. трите имена по документ за самоличност и ЕГН на лицето, на което е издадено удостоверението;
58.2. номерът на изпитния протокол, датата и сесията;
58.3. издадени дубликати и бракувани удостоверения.

§ 1. Лицата, които до влизане в сила на тази заповед са положили успешно изпит на тест с въпроси с избор на верен отговор по реда на Заповед № РД-01-708/29.07.2010 г., изм. със Заповед № РД-01-287/11.07.2012 г., изм. със Заповед № РД-01-671/09.12.2015 г., на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, при явяване на изпит при първата част на изпита решават само въпроси с вписване на отговор (отворени въпроси). Първата част на изпита е успешно положена, когато кандидатът има не по-малко от 60% от максималния брой точки.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на главния секретар на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Отменям Заповед № РД-01-708/29.07.2010 г., изм. със Заповед № РД-01-287/11.07.2012 г., изм. със Заповед № РД-01-671/09.12.2015 г., на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Изпълнителен директор

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!