4. Незабавни мерки

Начало » БЧК » 4. Незабавни мерки

Понятието незабавни мерки се отнася до оказването на първа помощ за непосредственото поддържане на живота до пристигането на медицински екип. Незабавните мерки са:

При загуба на съзнание и наличие на пулс и дишане Поставяне в стабилно странично положение и контрол на дишането и сърдечната дейност
При липса на дишане и сърдечна дейност Извънгръдни притискания на сърцето и евентуално изкуствено дишане
При силно кръвотечение Спиране на кръвотечението
При шок Мерки за предотвратяване на шока

 

Преди да започнете прилагането на незабавните мерки от първата долекарска помощ, осигурете вашата безопасност! Определете състоянието на пострадалите и преценете кои от тях се нуждаят от незабавна помощ.

 

Стабилно странично положение

Когато пострадалият е в безсъзнание, но има дишане и сърдечна дейност, е необходимо той да бъде поставен в стабилно странично положение. В тази позиция се предотвратява възможността от попадане на повърнато в белите дробове на пострадалия.

Техника

  1. Коленичете отстрани на пострадалия и се уверете, че и двата му крака са поставени успоредно един на друг.
  2. Поставете близката му към вас ръка под прав ъгъл спрямо тялото, със сгънат под прав ъгъл лакът. Дланта трябва да е обърната нагоре,
  3. Поставете другата ръка на пострадалия пред гърдите му и долепете горната част на дланта плътно до по-близката до вас негова буза.
  4. С другата ваша ръка хванете под коляното по-далечно намиращият се негов крак.
  5. Като поставите ръце на рамото и таза на пострадалия, внимателно го обърнете към себе си.
  6. Нагласете горестоящия му крак, така че в таза и в коляното му да се образуват прави ъгли.
  7. Не забравяйте да преместите главата назад, по посока към тила, за да осигурите проходимост на дихателните пътища. Устата трябва да бъде полуотворена, с цел остатъците от повърнато, кръв или друго да излизат свободно. Ако е пострадала бременна жена, то тя трябва да бъде в ляво странично положение, с наклон на тялото около 15 градуса.

 

Ако е наложително пострадалият да престои повече от 30 минути в това положение, то позата е редно да се смени с обръщане на другата страна.

Периодично проверявайте дихателната и сърдечна дейност. Интервала между проверките следва да е от 2 до 3 минути. Обадете се на спешна медицинска помощ.   < 3. Ниво на съзнание 5. Получаване на помощ >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!