5. Дисциплинарна отговорност

Дисциплинарни нарушения

Чл. 74. (1) За виновно неизпълнение на задълженията по закона и устава на Нотариалната камара нотариусът и помощник-нотариусът носят дисциплинарна отговорност.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.)

Дисциплинарни наказания

Чл. 75. (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) (1) Дисциплинарните наказания са:
1. порицание;
2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) глоба от 1000 до 5000 лв.;
3. предупреждение за лишаване от правоспособност;
4. лишаване от правоспособност за срок от 3 месеца до 5 години.
(2) Глобата по ал. 1, т. 2 се събира в полза на Нотариалната камара.

Погасяване на дисциплинарната отговорност

Чл. 76. (1) (Предишен текст на чл. 76, изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Дисциплинарната отговорност се погасява с 6-месечна давност от откриване на нарушението и не по-късно от две години от извършването му.
(2) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Дисциплинарното нарушение са смята за открито от момента, в който органът по чл. 77, ал. 1 е узнал за нарушението. В случай, че узнаването е станало по повод на подадена жалба или сигнал, органът по чл. 77, ал. 1 е длъжен в тримесечен срок да образува дисциплинарно производство, ако прецени, че е налице дисциплинарно нарушение.

Образуване на дисциплинарно производство

Чл. 77. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Дисциплинарното производство се образува по предложение на министъра на правосъдието или служебно по решение на Съвета на нотариусите.
(2) Органът, по чиято инициатива е образувано дисциплинарното производство, уведомява нотариуса, който може да даде обяснения в 7-дневен срок от уведомяването.
(3) Съветът на нотариусите изпраща материалите на председателя на дисциплинарната комисия след изтичане на срока по ал. 2.
(4) Председателят на дисциплинарната комисия определя председател и двама членове на дисциплинарния състав, на които възлага разглеждането на дисциплинарното дело.

Разглеждане на дисциплинарно дело

Чл. 78. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Председателят на състава насрочва заседание и поканва за участие нотариуса, представител на Съвета на нотариусите и представител на министъра на правосъдието, когато дисциплинарното производство е образувано по негово искане. Нотариусът може да ползва адвокатска защита.
(2) Заседанията на дисциплинарната комисия са закрити.
(3) В дисциплинарното производство се допускат всички доказателства от значение за делото.

Постановяване на решението

Чл. 79. (1) По дисциплинарното дело комисията се произнася с мотивирано решение.
(2) Решението се постановява след тайно съвещание с мнозинство от членовете на състава.
(3) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Решението за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 75, ал. 1, т. 4 се взема с мнозинство от две трети от членовете на дисциплинарната комисия. При липса на квалифицирано мнозинство решението се взема по реда на ал. 2.
(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Дисциплинарната комисия разглежда и решава дисциплинарното дело в едномесечен срок от възлагането.
(5) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Решението по ал. 2 се съобщава на нотариуса, на Съвета на нотариусите и на министъра на правосъдието по реда на Гражданския процесуален кодекс. Министърът на правосъдието определя със заповед служебното лице, което да удостоверява връчването или получаването на съобщението.

Обжалване и влизане в сила на решението

Чл. 80. (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) (1) Решението на дисциплинарната комисия може да се обжалва от нотариуса, от Съвета на нотариусите и от министъра на правосъдието пред Върховния касационен съд в 14-дневен срок от съобщението.
(2) Министърът на правосъдието може да обжалва решението на дисциплинарната комисия и когато дисциплинарното производство е образувано служебно по решение на Съвета на нотариусите.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2015 г.) Върховният касационен съд разглежда жалбата по същество в състав от трима съдии.

Заличаване на дисциплинарното наказание

Чл. 80а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Дисциплинарното наказание се заличава, ако от налагането му са изтекли:
1. една година – за наказанието по чл. 75, ал. 1, т. 1;
2. две години, считано от плащането или принудителното събиране на глобата по чл. 75, ал. 1, т. 2;
3. три години, считано от налагане на наказанието по чл. 75, ал. 1, т. 3;
4. пет години, считано от изтичане на срока на наказанието по чл. 75, ал. 1, т. 4.

Глава пета „а“.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА НОТАРИУСА (НОВА – ДВ, БР. 18 ОТ 2003 Г.)

Форма на контрол

Чл. 80б. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Министърът на правосъдието упражнява контрол върху дейността на всеки нотариус за изпълнение на закона и устава на Нотариалната камара. Министърът на правосъдието възлага на инспектори от Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт и на инспектор-нотариуси по чл. 80в, ал. 4 извършването на съвместни проверки.
(2) Проверка на дейността по ал. 1 се назначава със заповед на министъра на правосъдието по служебен почин, по повод на сигнал или жалба на заинтересувано лице, както и по предложение на Съвета на нотариусите. Заповедта не подлежи на обжалване.
(3) За констатациите от проверките по ал. 2 се съставя протокол, като копие от него се изпраща и на Съвета на нотариусите.

Статут на инспектор-нотариусите

Чл. 80в. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) (1) (Отм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г.)
(2) За инспектор-нотариуси се предлагат членове на Нотариалната камара с повече от 10 години общ юридически стаж, от който три години като нотариус.
(3) Инспектор-нотариусите по ал. 2 се избират от общото събрание на съответната нотариална колегия за срок три години. Решението се взема с мнозинство от повече от половината от присъстващите членове. Общият брой на инспектор-нотариусите не може да бъде по-малък от 10.
(4) След избора по ал. 3 Съветът на нотариусите изготвя списъка на инспектор-нотариусите и го представя на министъра на правосъдието.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!