Пътен знак Ж7 – Указателна стрелка

Група Ж - за направления, посоки, обекти и други

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Ж7 – Указателна стрелка

Пътен знак Ж7 – Указателна стрелка указва посоката на движението към населено място или друг обект.

Пътен знак Ж7 се поставя на кръстовища и на пътни възли, за да посочи мястото за отклоняване на движението от правото направелени и при излизане от автомагистрала, скоростен път или скоростна градска магистрала към път от по-нисък клас. Знакът не се изпозлва за сигнализиране на крайпътен обект.

Възможно е пътният знак да бъде повторен отляво на пътя, в средната разделителна ивица или на остров върху платното за движение.

Пътен знак Ж7 посочва наименованието на населеното място или обекта, номерът на автомагистрали, скоростни пътища и пътища I и II клас и разстоянието до указаната цел при спазване на следните изисквания:

  • номерът на пътя се указва чрез изображението на пътен знак Ж20.1Ж20.2 или Ж21 и се поставя, както следва:
    • преди надписа – за отклонения вдясно;
    • след надписа – за отклонения вляво;
  • надписът с наименованието на целта се поставя в средата;
  • разстоянието до целта в километри се поставя откъм върха на стрелката.

 

Може да съдържа до два надписа: за целта и разстоянието до нея, и при необходимост – повторение на надписа на латиница, поставен под надписа на кирилица.

В случаите, в които пътен знак Ж7 се ползва, за да укаже посока към обекти, които се сигнализират с пътни знаци

При указване на посока към обекти, които се сигнализират с пътни знаци Д19, Д20 и от Е1 до Е19 вкл., вместо надписи се поставят изображенията на съответните знаци.

Допуска се в населено място  да не се указва разстоянието до сигнализираната цел. В този случай след края на населеното място и селищното образувание задължително се поставя пътен знак Ж10 Потвърждаване на посоката към населено място и селищно образувание.

На едно място могат да се поставят не повече от четири знака за една посока или не повече от четири знака с един и същи цвят. Знаците се подреждат по цветове съгласно чл. 137.

При указване на различни цели в една посока знаците за съответните цели са с еднаква дължина и се подреждат отгоре надолу по реда на достигането им.

Когато на едно място се поставят едновременно няколко знака за указване на цели в лява и дясна посока, те се разполагат един до друг, а при липса на място – един под друг на разстояние 5см, като отгоре се поставя знакът за лявата посока.

В случай, че се указва посока към населено място и селищно образувание или обект и се заплаща такса за използването на пътя до достигането им, на знака задължително се изобразява пътен знак В29  Забранено е преминаването без спиране.

Ако се сигнализира отклоняване на движението поради извършване на строителство или ремонт на пътен участък, знакът е с надпис „Обход”.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!