16.5 Превоз

Когато превозва пътници, водача е длъжен да се съобразява с товароносимостта на ППС-то, което управлява,  а преди потегляне да е осигурил условия за безопасно превозване (колани, каски, седалки за обезопасяване на деца). Ако е водач на МПС от линиите за обществено транспортиране – да затваря вратите преди потегляне и да не ги отваря по време на движение. Ако превозва група деца, водачът е длъжен да постави отпред и отзад на ППС-то съотвеният опознавателен знак.

Забранява се превоз на брой пътници, по-висок от броя определен в свидетелството за регистрация на МПС-то. По време на превоза, пътниците са длъжни да изпълняват указанията на водача или персонала, който обслужва превозното средство.

Забранен е превозът на деца до 12 годишна възраст на задната седалка на мотоциклет или мотопед, както и на предната седалка на автомобил, освен в случаите, когато за детето е поставена специална седалка.

Забранен е превоза на пътници в:

 • туристически и товарни ремаркета
 • самоходни шасита
 • трактори и други селскостопански машини
 • в каросерията на самосвали
 • товарни кошове на мотоциклет

В каросерията на товарен автомобил е позволено да се превозват само лица, свързани с превозвания товар, но само в случаи, че тяхната безопасност е осигурена. Броят на тези лица е един на всеки тон полезен товар, но броят на лицата не може да превишава осем.

Превоз на товари

При превозване на товар, масата на ППС-то не трябва да превишава допустимата максимална маса, оказана в свидетелството му за регистрация.

От своя страна, превозваните товари, следва:

 • Да не бъдат опасност за участниците в движението
 • да бъдат добре закрепени и да не се влачат по пътя
 • да не ограничават видимостта на водача и да не нарушават устойчивостта и управляемостта на превозното средство
 • да не закриват светлините, сигналните устройства, опознавателните знаци, табелите с регистрационни номе, огледалата за виждане назад и сигналите, подавани с ръка.

Онези товари, които биха могли да бъдат разпилени, както и тези, които блестят и по този начин биха могли да заслепят друг водач, трябва да са покрити.

 

Извънгабаритни товари

Товар е извънгабаритен, когато:

 • излиза отстрани на най-издадената част от ППС с повече от 0.20 метра;
 • излиза отпред или отзад с повече от 1 метър.

Извънгабаритен товар следва да се означи с червен флаг, а при движение през нощта – с бял светлоотразител или с бяла светлина отпред и червена светлина или червен светлоотразител отзад.

Ако по време на превоза товар падне изцяло или частично, водачът има отговорността да вземе необходимите мерки и да го сигнализира, както и да почисти пътното платно.

Забранен е престоят на платното за движение и движението при намалена видимост под 50м.

Опасни товари

Опасните товари следва да се опаковат, етикетират, маркират и превозват според изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR).

Паркирането на превозно средство, превозващо опасен товар, е разрешено само на паркинги, които са предназначени за това. Когато такива паркинги няма – извън платното за движение, най-малко на 200м от населено място или обозначена вододайна зона.

На такива ППС-та е забранен престоят на платното за движение, както и движението при видимост, намалена под 50м.

< 16.4 Техническо състояние 17.1 Контролни органи >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!