17.1 Права и задължения на контролните органи

Начало » Подготовка за изпита » 17.1 Права и задължения на контролните органи

Нарушенията на правилата за движението могат да бъдат регистрирани със снимащи средства или директно установени (преди или след спирането) от контролните органи. В такъв случай, права имат както органът, който установява нарушението, така и евентуалният нарушител.

Според закона за движението по пътищата, действията на контролните органи са регламентирани, както следва:

 • При спиране на ППС за проверка, служителят от органите за контрол подава своевременно ясен сигнал със стоп палка. През нощта сигналът за спиране може да бъде подаден и с описваща полукръг червена светлина. Униформен полицай може да спира ППС и чрез подаване на сигнал само с ръка. Сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет.
 • Служителят, осъществяващ контрол, представя на спрения за проверка полицейски знак или служебна карта. Когато е необходимо, той може да покани спрения водач да излезе от превозното средство.
 • Определените от министъра на вътрешните работи служби имат право да проверяват документите за самоличност, както и документите, които водачите са длъжни да носят, упоменати в чл. 100 от ЗдвП.
  За административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание лишаване от правото да управлява МПС или отнемане на контролни точки, на мястото на нарушението може да бъде наложена глоба с фиш или в минималния размер, или в размера, посочен в административнонаказателната разпоредба за съответното нарушение. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата.
  На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт. Съставените актове имат доказателствена сила до доказване на противното. Актът се подписва от лицето, срещу което е съставен. Подписът не е признание за вина и не потвърждава написаното в акта. Актът може и да не се подпише. В такъв случай отказът да се подпише актът се удостоверява с подписа на един свидетел. Такъв може да бъде и човек, който не е присъствал при извършване на нарушението (най-често обаче това е лице от органите за контрол).
  Неподписването на акта не спира процедурата по наказанието. При съставяне на акт контролният талон се отнема и се връща на водача, след като заплати наложеното наказание.
  Актът за нарушението заменя контролния талон за срок до един месец от издаването му.
  Водачът може да напише своите възражения, както в самия акт, така и допълнително в тридневен срок от съставянето му. На база на възраженията може да се прекрати акта, ако се установи, че не е извършено нарушение, или да се определи размера на наказанието, като се посочи дали то подлежи на обжалване. Определеното наказание се оформя в наказателно постановление. При връчване на наказателното постановление и доброволно заплащне на наложената глоба контролният талон се връща незабавно. Наказателното постановление заменя контролния талон за период от един месец след влизането му в сила. Наказателното постановление може да бъде обжалвано в срок от седем дена от връчването му.  Необжалваните наказателни постановления подлежат на изпълнение. Съдът може да отмени наказанието, да го намали, да го потвърди, но не и да го увеличи.

 

Фиш за неправилно паркирано МПС

Такъв фиш може да бъде издаден и в отсъствието на нарушителя. В тези случаи фишът се издава на собственика на МПС, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият остават за съхранение в службата за контрол. Към превозното средство се закрепва уведомление, в което се посочват:

 • мястото и времето на нарушението
 • МПС, с което е извършено нарушението
 • нарушените разпоредби
 • размерът на глобата
 • срокът, сметката или мястото за доброволно заплащане

Закрепването на уведомлението към автомобила се смята за връчване на фиш.

Нарушения установени с техническо средство или система

При нарушение, което е било установено с техническо средство или система (камера за видеонаблюдение, например), заснемаща или записваща датата, точния час на нарушението и регистрационният номер на МПС, на собственика или ако е собственост на юридическо лице – на управителя му, се изпраща писмена покана да се яви в съответната служба за контрол в едномесечен срок от получаването й, за да му бъде издаден фиш или за да посочи лицето, на което е предоставило управлението на МПС, с което е извършено нарушението. При неявяване в определения срок или при не посочване писмено на лицето, на което е предоставено управлението на превозното средство, се издава фиш в негово отсъствие, който се смята за връчен от датата на издаването му.

Издаден фиш, по който глобата не е платена доброволно в седемдневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния изпълнител.

При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право на управление на МПС или отнемане на контролни точки се издава електронен фиш. Глобата е в размер, определен за съответното нарушение. Издаденият фиш подлежи на обжалване. Електронният фиш се издава на собственика на МПС или на декларирано от него лице, извършило нарушението. Влезлият в сила елктронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление.

Наказанието „лишаване от право да се управлява МПС“ тече от датата на изземването на свидетелството за управление. Наложеното наказание „глоба“ се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, електронен фиш или съдебно решение или определение на съда при обжалване.

< 16.5 Превоз 17.2 Принудителни мерки >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!