1.4 Път, платно за движение, пътна лента

Начало » Подготовка за изпита » 1.4 Път, платно за движение, пътна лента

Път наричаме всяка земна площ или съоражение, предназначени или обикновено използвани за движение на ППС или пешеходци. Улиците приравняваме към пътища. Път отворен за обществено ползване е всеки път, условията за използване на който са еднакви за всчики участници в движението. Тези, които стопанисват пътища, които не са отворени за обществено ползване, са длъжни да ги обозначат.

Всеки има право да се движи по пътища, отворени за обществено ползване, като спазва установените правила за движение.

 

Пътна лента наричаме надлъжната част от пътя, очертана или неочертана с маркировка и осигуряваща движението на недвуколесни ППС в една посока едно след друго.

Платно за движение наричаме общата широчина на пътните ленти на даден път. Пътят може да има няколко платна за движение, видимо отделени едно от друго.

Граница на платното за движение е линията, очертана или неочертана с пътна маркировка, която отделя платното за движение от другите елементи на пътното платно – банкет, тротоар, лента за принудително спиране и т.н. Линията, с която се очертава BUS-лентата, също е граница на платното за движение.

Пътен банкет наричаме надлъжната част от пътя, която ограничава платното за движение. Банкетът може да бъде укрепен или неукрепен.

Тротоар наричаме изградена, оградена или очертана част от пътя, която ограничава платното за движение и е предназначена за движение на пешеходци.

Пътно платно наричаме общата широчина на банкетите, тротоарите, платното за движение и островите на платното за движение.

Кръстовище е място, където два или повече пътя се пресичат, разделят се или се събират на едно ниво.

Преминаване през кръсовища

Остров на платното за движение наричаме изградена, оградена или очертана с пътна маркировка част от платното за движение, която не е предназначена за движение на ППС.

Разделителна ивица е надлъжна част от пътя, която го разделя на отделни платна за движение и не е предназначена за движение на ППС. Разделителните ивици са част от пътната маркировка.

Обхват на пътя – включва платното (платната) за движение, банкетите, тротоарите, разделителните ивици, отводнителните окопи, откосите и ивиците, ограничаващи пътя.

Препятствия на пътя наричаме всяко нарушение на целостта на пътното покритие (дупки), предмети, вещества или други, които се намират на пътя и създават опасност за движението.

Изкуствена неравност е изпъкнала или вдлъбната повърхност над нивото на пътя, предназначена за намаляване на скоростта на ППС-то.

 

Намелена и ограничена видимост

Намалена видимост е налице при здрач, мъгла, валеж, запрашеност, задименост и други подобни.

Ограничена е видимостта, когато поради естеството на пътя или други препятствия, не сме способни да видим пътя в пълната му цялост. Такива биват стръмнините, завоите и т.н.

Населено място наричаме застроена територия, която е обозначена на входовете и изходите с пътни знаци – Д11 „Населено място“ и Д12 „Край на населеното място“.

 

< 1.3 Категории МПС
2.1 Основни понятия за пътя >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!