17.2 Принудителни административни мерки

Начало » Подготовка за изпита » 17.2 Принудителни административни мерки

За да се намали броя на нарушенията на правилника и по този начин да се осигури безопасността на движението по пътищата, се прилагат следните принудителни административни мерки:

 

1. ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС НА ВОДАЧ, КОЙТО:
 • не отговаря на медицинските или психологическите изисквания – до отпадане на основанието за това;
 • управлява МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско изследване или с техническо средство, или е под въздействието на наркотични вещества или техни аналози, както при отказ да бъде проверен с технически средство или да даде кръв за медицинско изследване – до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца;
 • поради незнание е извършил немаловажно нарушение на правилата за движение – до успешното полагане на проверочен изпит;
 • извършва обществен превоз на пътници или товари с превозно средство без лиценз или удостоверение за регистрация – до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 1 месец; 
 • управлява МПС с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на глобата; 
 • управлява МПС без застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите – до предоставяне на сключена валидна застраховка.
2. ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕ НА ППС:
 • когато е технически неизправно, включително и когато съдържанието на вредни вещества в изгорелите газове или шумът са над установените норми или контрукцията му е изменена без съответното разрешение – до остраняване на неизправността;
 • когато превозва опасен товар, но не отговаря на изискванията за класа и вида на превозвания товар – до остраняване на несъответствието;
 • което е обозначено с опознавателни знаци за извършване на таксиметрови превози, но е без лиценз или издадено удостоверение за регистрация или не отговаря на нормативните изисквания;
 • когато са снети шумозаглушителите;
 • когато не е платена съответната такса, определена в Закона за движението по пътищата или е залепен невалиден винетен стикер. Изземва се свидетелството за регистрация при съставянето на акт за нарушение и временно се спира от движение МПС на собственик, който:
 • няма задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите – до сключването й.
 • допуска или предоставя управление на МПС на лице, което е употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда, наркотични вещества или техни аналози –  за срок от 1 месец. 
 • управлява МПС с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба;
 • при управление на МПС превиши максимално разрешената скорост в населено място с над 50км/ч за срок от 1 месец.
 • организира или предоставя МПС за участие в нерегламентирани състезания по пътища, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари –  за срок от 3 месеца;
 • управлява или допуска управление на МПС от водач в пътен участък с въведена временна забрана за движение извън населените места – за срок от 3 месеца. 
2а. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ППС

Който управлява МПС без да притежава съответното свидетелство за управление или го е предоставил за управление на неправоспособно лице и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, както при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване  употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване – за срок от 6 месеца до 1 година. 

В посочените случаи на отнемане на табелите с регитрационен номер, както и при отнемане на свидетелството за управление, превозното средство може да бъде транспортирано от правоспособен водач до мястото за съхранение или до най-близкото населено място в срок до 12 часа от установяване на нарушението.

3. ЗАДЪРЖАНЕ НА ОТГОВОРНО ПАЗЕНЕ

Регистрирано или подлежащо на регистриране ППС, на което идентификационният номер на рамата (шасито), поставен от производителя, липсва поради заличаване или отстраняване или е променен се задържа от органите на МВР – до установяване на собствеността.

4. ИЗЗЕМВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Свидетелството за управление се отнема на лице, което не е изпълнило задължението си да го върне в съответната служба на МВР, при отнемане на всички контролни точки.

5. ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПАРКИРАНО ППС

Без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач, превозното средство може да бъде преместено, когато е:

 • паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване;
 • паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението;
 • без табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места или са изминали 30 дни от отнемане или връщане на свидетелството за регистрация на ППС;

< 17.1 Контролни органи 17.3 Контролни точки >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!