5. Разположение върху пътя

Начало » Подготовка за изпита » 5. Разположение върху пътя

Определяне на пътните ленти върху платното за движение

Броят на пътните ленти върху платното за движение се определя от маркировката или от пътен знак. При липса на такива, водачите трябва, съобразно ширината на платното за движение, сами да определят броя на пътните ленти.

При наличие на маркировка, определяща път, пътна  лента, алея или платно за движение, за движение на определен вид пътни превозни средства, водачите на такива превозни средства са длъжни да се движат по тях.

При липса на специално предназначена за тях пътна лента или алея, водачите на мотопеди, велосипеди и други немоторни превозни средства могат да използват за движение разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет, ако той е годен за това и ако не пречат на другите участници в движението.

 

Разположение на ППС върху платното за движение

Важно е да опитвате да се движите възможно най-вдясно по платното за движение, а когато пътните ленти са очертани с пътна маркировка, използваме най-дясната свободна лента.

От горното правило съществуват изключения, в които имаме право да използваме най-удобната за нас пътна лента:

  • в населени места на платно с две и повече пътни ленти за движение в една посока и обозначени с пътен знак. Това правило не се прилага на автомагистрали или пътища, на които е разрешено да се движим със скорост по-висока от 80км/ч
  • в населени места на платно с две и повече пътни ленти за движение в една посока и обозначени с пътна маркировка. Това правило не се прилага на автомагистрали или пътища, на които е разрешено да се движим със скорост по-висока от 80км/ч
  • когато навлизането по пътната лента се разрешава от светлинен сигнал

 

На платно с двупосочно движение се забранява:

  • ако платното за движение има две ленти да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение, освен в случаи на изпреварване и заобикаляне
  • когато платното за движение има три пътни ленти да навлиза и да се движи в крайна лява лента. Навлизането и движението в средната лента се разрешава само при изпреварване или заобикаляне
  • когато платното за движение има четири и повече ленти – да навлиза и да се движи в лентите за насрещното движение

На път с две или три самостоятелно платна за движение е забранено да се движим в крайното ляво платно.

Платно с еднопосочно движение

За да се обозначат еднопосочните пътища се използва знак Д4. Еднопосочни са и отделните платна на някои пътища и на автомагистралите. При движение по тях отпада задължението за движение само в дясната половина на платното. Все пак, препоръчително е да се движим възможно най-вдясно.

На платно с три и повече ленти за движение, обозначени с пътен знак за движение в една посока, ППС, които не могат или нямат право да развиват максималната за пътя скорост, нямат право да навлизат в крайна лява лента. Това правило отпада само при завиване или заобикаляне.

 

Разположение на бавнодвижещи се ППС

Освен при завиване или заобикаляне, бавнодвижещите се ППС са длъжни да се движат в крайна дясна лента. При наличие на лента, обозначена с пътен знак, предназначена за движение на бавнодвижещи се пътни превозни средства, водачите на такива са длъжни да използват тази лента.

Движение върху релсов път

При наличие на релсов път върху платното за движение, водачите на нерелсови ППС, които се намират върху него, са длъжни да го освбодоят по най-бързият възможен начин при приближаване на релсово превозно средство, за да го пропуснат да премине.

Когато на дадено място едновременно е допустимо да минават релсови и нерелсови ППС, водачите на нерелсовите превозн средства  са длъжни да пропуснат релсовите, без оглед на тяхната посока и местоположение.

Когато на пътя има платно обособено за движение на релсови превозни средства, се забранява движението на нерелсови ППС по него.

< 4.4 Пътна маркировка 6.1 Максимални скорости >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!